Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 12 april 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Samen met betrokkenen willen we een uitvoeringsagenda wonen opstellen voor de Hilversumse Meent. Dit is de eerste uitvoeringsagenda wonen die we voor een wijk gaan maken, als uitwerking van de Woonvisie 2021-2030. Het doel is een prettige, leefbare woonomgeving in de Hilversumse Meent met betaalbare en kwalitatief goede woningen. De belangrijkste uitgangspunten uit de Woonvisie zijn bouwen voor doorstroming en bestaande stenen optimaal benutten. In de startnotitie schetsen we de aanpak, het participatieproces, de betrokkenheid van de raad, tijdpad en kosten voor het opstellen van de uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent.


  Bij dit onderwerp komt een inspreker namens de BIZ bestuur vastgoed Gijsbrecht van Amstelstraat (m.n. over de bijkomende kosten van de parkeernota bij de bouw van woningen).

  Voorgesteld besluit

  I. De raad te adviseren:
  1. De startnotitie uitvoeringsagenda wonen voor de Hilversumse Meent vast te stellen.

 4. 5

 5. 6

  Per Raadsinformatiebrief (2022-65) van 14 november 2022 is uw raad geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het AVRO-complex aan de Hoge Naarderweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. Er is één zienswijze ontvangen van het naastgelegen Gezondheidscentrum Dudokpark. De zienswijze is ingetrokken na overleg tussen de ontwikkelaar en de indiener van de zienswijze. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd naar aanleiding van de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan kan nu ongewijzigd worden vastgesteld.

  Voorgesteld besluit

  I De raad adviseren:
  1. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Hoge Naarderweg 3, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp13HNaarderw3-va01 met de daarbij behorende stukken, ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

 6. 7

 7. 8

  Voor de aanvraag voor het realiseren van een multifunctioneel bijgebouw aan de Noodweg 48 is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt u gevraagd de VVGB af te geven.

 8. 9