Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

COMMISSIE Ruimtelijke Ordening en Projecten

donderdag 23 november 2023

20:00 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

  Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
  https://www.regiogv.nl/vergaderingen/


  De toezeggingenlijsten zijn wegens omstandigheden niet door het college aangeleverd.

 3. 4

  De herinrichting van de Kerkbrink draagt bij aan de ambitie om de Kerkbrink en omgeving nieuw leven in te blazen en hier een levendig en aangenaam gebied van te maken. We realiseren samen met bewoners, ondernemers, gebruikers en belanghebbenden een duurzame inrichting van de Kerkbrink. Met het vaststellen van de Uitgangspunten Herinrichting Kerkbrink op woensdag 21 september 2022, heeft de gemeenteraad richting gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. In navolging op het raadsbesluit is er in 2023 middels een uitvoerig participatietraject vorm gegeven aan het ontwerp voor de Kerkbrink. Met Raadsinformatiebrief 2023-31 'Schetsontwerpen herinrichting Kerkbrink' d.d.3 april 2023, is de raad geïnformeerd over de voortgang. In de beeldvormende sessie d.d. 10 mei 2023 is de raad op een interactieve manier betrokken bij de gewenste inrichtingselementen voor de Kerkbrink.

  Voorgesteld besluit

  Bij dit onderwerp komen de volgende insprekers:
  - een inwoner van Hilversum;
  - de fietsersbond.

 4. 5

 5. 6

  De Huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek 2019 was maximaal 4 jaar geldig is daarom van rechtswege afgelopen op 30 juni 2023. Om meer tijd en ruimte te hebben voor de nieuwe Huisvestingsverordening is door de gemeenteraden van alle regiogemeenten de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 (hernoemd naar Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2023) opnieuw verlengd met een geldigheidsduur tot 1 januari 2024. In de tussentijd werken gemeenteraden volgens de planning zoals neergelegd in collegebrief van 2 maart 2023 aan besluitvorming over een geactualiseerde
  Huisvestingsverordening met ingangsdatum 1 januari 2024. Eind 2022 is een nota van Bouwstenen opgesteld waarin alle uitgangspunten voor de nieuwe Huisvestingsverordening zijn opgenomen. Deze bouwstenennota is naar alle gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties gestuurd met verzoek om zienswijze. De samenvatting van de ingekomen zienswijzen en de reactie daarop is in het portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein, Wonen van 25 mei 2023 vastgesteld. De nota van zienswijzen en de reacties daarop zijn bijgevoegd in bijlage 3. Op 12 juni 2023 heeft een regiopodium plaats
  gevonden waarin raadsleden met elkaar in dialoog konden over de ingediende zienswijzen en de reactie
  daarop.


  De zienswijzeprocedure heeft op enkele punten geleid tot wijziging van de voorstellen in de bouwstenennota. De definitieve huisvestingsverordening ligt nu ter besluitvorming voor.

 6. 7

 7. 8

  Voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de bestaande woning aan de Melkmeent 3B  is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd de VVGB af te geven.
  Voor de procedure is tevens een besluit hogere grenswaarde noodzakelijk en moet er een planschadeovereenkomst met de aanvrager worden aangegaan. Aangezien beide onderwerpen collegebevoegdheden zijn is een collegevoorstel bijgevoegd.

 8. 9