Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 8 februari 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp transformatie Heuvellaan 50 vastgesteld. Het schetsontwerp ziet op 50% werken en 50% wonen, waarbij voor wonen is vastgesteld dat 50% bestaat uit middensegment koopwoningen en 50% vrije sector koopwoningen. Het schetsontwerp is het stedenbouwkundig en planologisch kader voor het voorliggende bestemmingsplan, dat voldoet aan het vastgestelde kader. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 9 september tot en met 20 oktober 2022. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. Er zijn 7 brieven met zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot twee aanpassingen aan het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.


  In het bestemmingsplan staat dat er geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport. De belangrijkste milieuaspecten waaronder bodem, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en ecologie zijn in beeld gebracht en het blijkt dat er geen sprake is van een ontwikkeling die een forse invloed heeft op het milieu. De onderzoeken die zijn gedaan voor het bestemmingsplan geven voldoende inzicht in de milieugevolgen om een gewogen besluit omtrent dit ruimtelijke plan te nemen. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet nodig en zal ook geen verder inzicht verschaffen op de relevante milieuaspecten.


  Het college heeft hierover expliciet besloten.


  Bij dit onderwerp komen insprekers het woord voeren:
  1. Inspreker namens de initiatiefnemer ‘Villa Heuvel’
  2. Inspreker namens Stichting Heuvelpark en de buurtvereniging Trompenberg Zuid.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. De zienswijzen- en wijzigingsnota ontwerpbestemmingsplan Heuvellaan 50 vast te stellen;
  2. De zienswijze van reclamant 7 niet ontvankelijk te verklaren;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Het (Crisis- en herstelwet) bestemmingsplan Heuvellaan 50, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.04bp14heuvellaan50-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijzen-wijzigingsnota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.

 4. 5

 5. 6

  Voor het perceel Laan van Einde Gooi 4 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het gebruik van de agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning.
  Voor deze aanvraag is een uitgebreide voorbereidingsprocedure benodigd als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo. Dit betekent dat het besluit voorzien moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. De raad dient hiervoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) af te geven. Het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt uw raad gevraagd de VVGB af te geven.

  Voorgesteld besluit

  Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de commissie Ruimtelijke Ordening.

 6. 7

 7. 8

  De huidige Huisvestingsverordening is geldig tot en met 1 juli 2023. De inhoud van de Huisvestingsverordening betreft woonruimteverdeling, oftewel het regionale stelsel voor de toewijzing van sociale huurwoningen, inclusief de urgentieregeling. Het doel is om dit stelsel te continueren door middel van het vaststellen van een nieuwe Huisvestingsverordening. Bij die gelegenheid worden wel een aantal voorstellen tot wijziging gedaan. De inhoud van de Huisvestingsverordening en de voorstellen voor wijziging zijn gevat in een Nota Bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek. De gemeenteraad wordt nu gevraagd een zienswijze op de Nota Bouwstenen vast te stellen.


  Bij dit onderwerp komt de volgende inspreker:
  1. inspreker (vanuit het woonloket)

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren de zienswijze op de Nota bouwstenen Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek vast te stellen.

 8. 9