Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 24 mei 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2

 2. 3

 3. 4

  In 2021 heeft de Alliantie Ontwikkeling (initiatiefnemer) een volumestudie laten uitvoeren voor een deel van het bestaande woningbouwcomplex aan de Zeverijnstraat in de wijk Kerkelanden. Dit initiatief past niet binnen het bestemmingsplan. Het voorstel van de Alliantie Ontwikkeling gaat uit van het plaatsen van een woontoren, tussen de twee bestaande Zeverijn woontorens. De gemeente Hilversum heeft daarop ambtelijk aangegeven dat het toevoegen van extra (sociale) woningen op deze locatie goed denkbaar is, maar dat het voorstel ruimtelijk verbetering behoeft.
  De gemeente Hilversum heeft daarom samen met de Alliantie Ontwikkeling besloten om voor deze ontwikkeling, door de gemeente Hilversum op kosten van de Alliantie Ontwikkeling, een planuitwerkingskader op te stellen. Met het planuitwerkingskader geeft de gemeente ruimtelijke kaders en onderzoeksopgaven mee aan de Alliantie Ontwikkeling zodat zij een locatieontwikkelplan kunnen opstellen. Het locatieontwikkelplan en de daaropvolgende bestemmingsplanprocedure worden beide ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
  Deze werkwijze zorgt voor het aan de voorkant betrekken van de gemeenteraad bij het meegeven van kaders aan een ontwikkelaar. Het zorgt voor een helder kostenverhaal, de inzet van de gemeente wordt in rekening gebracht bij de initiatiefnemer. Het geeft de initiatiefnemer snel duidelijkheid op basis waarvan zij aan de slag kunnen gaan. De verwachting is dat dit het planproces als geheel versnelt.
  Inhoudelijk wordt in het planuitwerkingskader weergegeven welke kansen en randvoorwaarden de gemeente ziet om op deze locatie extra woningbouw te realiseren met aandacht voor de huidige bewoners en omgeving. Een goede inpassing van deze verdichting kan de ruimtelijke kwaliteit als geheel versterken van deze plek. Om die redenen staat de gemeente ook positief ten op zichten van het initiatief.


  Bij dit onderwerp komt een inspreker namens De Alliantie.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om het Planuitwerkingskader Zeverijn 2023 vast te stellen als onderzoeksopgave voor het opstellen van een Locatieontwikkelplan door de initiatiefnemer.

 4. 5

 5. 6

  Voor de verschillende onderdelen van de openbare ruimte zijn de afgelopen periode beheerplannen opgesteld. Dit is gedaan voor de onderdelen Wegen, Civiele Kunstwerken, Groen, Openbare Verlichting, Spelen en Bebording. De beheerplannen geven onderbouwd inzicht in de staat van onze openbare ruimte. Ook maakt het beheerplan inzichtelijk wat er financieel benodigd is voor (achterstallig)
  onderhoud en vervanging. Belangrijkste conclusie is dat het beheerplan Wegen het grootste financieel effect heeft. Er zijn extra middelen benodigd (exploitatie) voor het inlopen van onderhoudsachterstand en tevens zijn investeringen noodzakelijk om wegen te kunnen vervangen bij vervanging van het riool.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad adviseren de volgende beheerplannen openbare ruimte 2024-2027 vast te stellen, onder voorbehoud van terbeschikkingstelling van de middelen bij de Voorjaarsnota 2023:
  1. Wegen (verhardingen; asfalt, klinkers)
  2. Groen (bomen, plantsoen, gras, reiniging- & servicetaken)
  3. Civiele kunstwerken (bruggen, viaducten, (keer)muren, beschoeiingen)
  4. Spelen (sport- en speeltoestellen, valondergronden)
  5. Bebording en bewegwijzering (straatnaamborden, verkeersborden, komborden)
  6. Openbare verlichting (lichtmasten, schakelkasten, armaturen en lichtbronnen)

 6. 7

 7. 8

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2023 van de grondexploitaties.

  Voorgesteld besluit

  De raad te adviseren:
  1. De geactualiseerde grondexploitaties Anna’s Hoeve vast te stellen.
  2. De herziene grondexploitatie Stationsplein met een nadelig resultaat van € 3.323.532,- vast te stellen en een bedrag van € 2.541.458,- te storten in de ‘voorziening planexploitaties’ ten laste van de het jaarrekeningresultaat 2022.
  3. De gewijzigde tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 1.603.752 (exclusief vennootschapsbelasting) verwerken in het jaarrekeningresultaat 2022 (hetgeen leidt tot een voordeel in de jaarstukken 2022 van € 155.664).
  4. De effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties 2023 te verwerken in de voorjaarsnota 2023.
  5. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisering van de grondexploitaties 2024 e.v. worden betrokken bij de begroting 2024.

 8. 9