Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten

woensdag 6 september 2023

20:30 - 23:59

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen voorzitter
 2. 3

 3. 4

  Met het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, welk plan is vastgesteld op 7 december 2022 is de planologisch juridische basis gelegd voor de herontwikkeling van het stationsgebied van Hilversum. Belangrijk onderdeel van de plannen is het omleggen van de centrumring, via de Koninginneweg, om de markt. Daarvoor dient het gebied tussen de Koninginneweg en het spoor, tussen Stationsplein en de Kleine spoorbomen, herontwikkeld te worden. Teneinde er verzekerd van te zijn dat tijdig en binnen de daartoe gestelde planning vrij over deze gronden kan worden beschikt, wordt voorgesteld over te gaan tot indiening van een verzoek tot aanwijzing ter onteigening bij de Kroon.

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren De Kroon (door tussenkomst van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) te verzoeken:

  • a. Ten name van de gemeente Hilversum, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en/of de volkshuisvesting (ingevolge artikel 77 Onteigeningswet), ter onteigening aan te wijzen de percelen en perceelsgedeelten zoals vermeld op de bij dit besluit behorende en als zodanig te waarmerken grondplantekening en lijst met de te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, specifiek ten behoeve van de bestemmingen ‘Centrum-Koninginneweg’, ‘Verkeer’, ‘Waarde - Archeologie – Na 1850 bebouwd gebied – Hoog/Middelhoog’, ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Laag’ en ‘Waarde – Archeologie – Oude Dorpskern – Hoog’.

  • b. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 Gemeentewet) over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inclusief:

  • i. De bevoegdheid tot het verbeteren en aanvullen van het verzoekbesluit

  • ii. De bevoegdheid om gedurende de procedure de Kroon te verzoeken bij overeenstemming de onteigening te beëindigen.

 4. 5

 5. 6

  Om de transformatie van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30 naar een woon-werkcomplex mogelijk te maken is een omgevingsvergunning (binnen de kaders van het Chw bestemmingsplan 1221) vereist. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een samenhangende stedenbouwkundige ontwikkeling is er een gebiedspaspoort nodig. Binnen de kaders van het gebiedspaspoort kan de initiatiefnemer een locatieontwikkelplan uitwerken en uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen.


  Bij dit onderwerp komen insprekers:
  - inspreker namens Kapelle Vastgoed en namens de VvE
  - voorzitter SBOBH
  - inspreker namens Dudok Wonen

  Voorgesteld besluit

  De raad adviseren om het Gebiedspaspoort Larenseweg 30 vast te stellen als addendum van Beeldkwaliteitsplan ontwikkellocaties 1221 en in werking te laten treden op de dag na publicatie.

 6. 7