Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De heer E. Falan benoemen als commissielid voor de fractie van Hilversums Belang.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 3. Op grond van het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet worden de commissies voorgezeten door een raadslid.
  Op 27 januari 2021 heeft de raad onder andere besloten dat de commissievergaderingen worden verdeeld over alle beschikbare commissievoorzitters en dat de fracties worden uitgenodigd om een voorzitter te leveren, voor zover zij dit al niet doen. Vanuit de fractie van GroenLinks is nu voorgesteld om de heer J.A. van Waarden te benoemen als commissievoorzitter.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De heer J.A. van Waarden te benoemen als commissievoorzitter.

  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. Op grond van de Gemeentewet moeten wethouders woonachtig zijn in de gemeente waarin ze zijn benoemd. Er is een ontheffingsmogelijkheid voor ten hoogste één jaar, met de mogelijkheid van verlenging.
  Gezien het tussentijdse karakter van de aanstelling en de nog beperkte duur van deze raadsperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, ligt het in de rede de eerder verleende ontheffing  van het ingezetenschap te verlengen voor wethouder Kuipers. U wordt voorgesteld dat bij dezen te doen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De heer G. Kuipers met ingang van 16 april 2021 voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap op grond van artikel 36a, tweede lid, Gemeentewet.

 5. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio is voornemens deel te nemen in de op te richten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.
  Dat is alleen mogelijk met toestemming van de deelnemende gemeenten, te geven door de colleges van B&W, maar dat laatste kan pas nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
  Voorafgaand vereiste is dat de gemeenschappelijke regeling is aangepast, zodat het bestuur de bevoegdheid heeft die deelname aan te gaan. Ook daarvoor geldt de "wensen-en-bedenkingen-procedure".
  De gemeenschappelijke regeling moet daarnaast ook aangepast worden naar aanleiding van de uittreding Weesp en de wijzigingswet meldkamers. Deze aanpassingen treden pas op een later tijdstip in werking.
  De raad wordt voorgesteld geen wensen of bedenkingen in te brengen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Geen wensen of bedenkingen in te brengen ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om de gemeenschappelijke regeling Gooi en Vechtstreek 2016 per 1 juli 2021 te wijzigen.
  2. Geen wensen of bedenkingen in te brengen ten aanzien van het voornemen van de Veiligheidsregio G&V tot deelname aan een werkgeversvereniging.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 6. De gemeenteraad van Hilversum heeft op 27 januari 2021 de tien voorstellen die zijn gedaan door de raadswerkgroep vergaderen overgenomen. Om een deel van de voorstellen te kunnen implementeren is het nodig het bestaande Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hilversum aan te passen door middel van het vaststellen van een wijzigingsverordening. De raad wordt gevraagd deze wijzigingsverordening vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De wijzigingsverordening op het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hilversum vast te stellen en daarmee het huidige Reglement van Orde, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit op 6 mei 2020 aan te passen op de volgende onderdelen.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van de SP maakt een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 7. Het college heeft op 6 oktober 2020 een procedure rondom het aanvaarden, melden en neerleggen van nevenfuncties van bestuurders vastgesteld. Deze regels zijn opgesteld naar aanleiding van het integriteitsrapport door bureau BING naar een drietal integriteitsmeldingen aan het adres van een wethouder in april 2019. Ook geeft de vastgestelde procedure uitvoering aan een toezegging (T19-119) van het college en een door de raad aangenomen motie (M19-095). Met dit voorstel wordt de raad gevraagd deze procedure toe te voegen aan de Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De procedure voor het aanvaarden, melden en neerleggen van nevenfuncties van bestuurders toe te voegen aan paragraaf 2 van de Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 8. Op grond van artikel 43a van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om elke vier jaar een integrale aanpak inzake alcoholgebruik vast te stellen: het Preventie- en Handhavingsplan. Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021-2024 (verder: het PHP) beschrijft de belangrijkste maatregelen die de regiogemeenten en GGD nemen om het alcohol- en drugsgebruik onder met name jongeren te voorkomen en terug te dringen. Vanwege de goede resultaten in de afgelopen jaren, wordt de huidige aanpak gecontinueerd met enkele nieuwe accenten. De jeugd tot 18 jaar (en hun ouders) blijft de hoogste prioriteit houden, maar ook jongvolwassenen van 18-24 jaar en 55-75 jarigen behoren tot de doelgroep van het PHP. Daarnaast is preventie van (soft)drugsgebruik toegevoegd aan het PHP.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 vast te stellen.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 9. De raad heeft ons (in motie 20/96) gevraagd om te komen met een ‘koers voor de taakstelling sociaal domein’.
  De koers voor de taakstelling is de uitvoering van een nieuw regionaal actieprogramma, dat hierbij wordt voorgelegd. De maatregelen tot kostenbeheersing en kostenbesparing komen bovenop de maatregelen die wij reeds zijn gestart in de Agenda Wmo Welzijn in de Wijk, de Visie en Agenda Jeugdzorg, de Begroting 2021 en de Bedrijfsvoeringsagenda (op grond van het KPMG-rapport). Dit totaal vormt onze aanpak om de uitvoering van de Wmo en de Jeugdzorg binnen de budgetten te houden, die geraamd zijn in de meerjarenbegroting.

  Dit raadsvoorstel behelst:
  - De Koers (het raadsvoorstel), waarmee wij voldoen aan de hier boven genoemde motie;
  - Het bijbehorende raadsbesluit;
  - Het regionale actieprogramma Naar een financieel gezond sociaal domein;
  - Een overzicht van alle lopende acties en maatregelen;
  - De zienswijze van de gemeente Hilversum.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Bijgaande zienswijze in te dienen op het regionale actieprogramma ‘Naar een gezond financieel sociaal domein’.

  De raadscommissie heeft op 10 februari 2021 advies uitgebracht.
  De fracties van HvH, D66, GrL en VVD adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 10. Resultaat stemming

 11. Resultaat stemming

 12. Resultaat stemming

 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

 15. In de periode november 2019 tot en met januari 2021 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van inwoners bij de energie- en warmtetransitie in Hilversum. De rekenkamer concludeert dat alle betrokken partijen (netbeheerders, marktpartijen, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties) eigen doelen en wensen hebben. De gemeente zoekt naar manieren om beleidsdoelen, verwachtingen en rollen van deze partijen met elkaar te verbinden om zo in 2040 uiteindelijk aardgasvrij te zijn. De gemeente zet daarbij in op initiatieven vanuit de samenleving, zonder daarop te sturen. Dit roept de vraag op hoe de doelstelling “aardgasvrij in 2040” gehaald gaat worden. Binnen de samenleving heeft een aantal enthousiastelingen zich georganiseerd in bewonersinitiatieven.  De overige inwoners – de grootste  groep – weten de gemeente nauwelijks te vinden. De gemeenteraad krijgt veel informatie over de warmte- en energietransitie, maar heeft moeite om door de bomen het bos te zien.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Beslispunt I:  de volgende conclusies over te nemen:

  1. De gemeente Hilversum zoekt naar een passende rol in de energie- en warmtetransitie, maar heeft die nog niet gevonden.
  2. De gemeente heeft moeite het beleid ten aanzien van duurzaamheid en de warmtetransitie en de sturing daarop, te concretiseren.
  3. Het inzetten op initiatieven vanuit de samenleving roept de vraag op hoe de doelstelling “aardgasvrij 2040” gehaald gaat worden.
  4. De gemeente kiest voor een situationele rolopvatting, maar mist een helder afwegingskader voor het onderbouwen van keuzes hierin.
  5. De onderlinge verhouding tussen gemeente en de energiecoöperaties is onduidelijk, waardoor de samenwerking stroef verloopt.
  6. De vertegenwoordiging van de belangen van inwoners in de energie- en warmtetransitie is onvoldoende belegd.
  7. Beperkte financiële ruimte dwingt gemeente tot het maken van keuzes.
  8. Capaciteitstekort en geringe personele continuïteit hebben een nadelig effect op de relatie met samenwerkingspartners.
  9. Door uitbesteden van werk blijft kennisopbouw beperkt en blijven kansen mogelijk onbenut.
  10. De gemeente bereikt inwoners in beperkte mate en inwoners weten de gemeente nauwelijks te vinden.
  11. De raad krijgt veel informatie over het duurzaamheidsbeleid en de warmte- en energietransitie, maar kan deze niet altijd op waarde schatten.

  Beslispunt II: de volgende aanbevelingen over te nemen:
  Aanbevelingen aan het college

  1. Accepteer dat de gemeentelijke rol niet vaststaat maar continu wisselt. Blijf daarom afhankelijk van waar de situatie om vraagt, zoeken naar de best passende rol. Zorg voor een helder afwegingskader om de best passende situationele rol beter te kunnen bepalen. De reeds uitgevoerde stakeholdersanalyse kan hiervoor de basis vormen.
  2. Investeer in de kwaliteit van het volgende duurzaamheidsprogramma door:
   a)    het expliciteren van korte- en lange-termijndoelen, middelen, activiteiten, actiehouders en resultaat;
   b)    het betrekken van partijen en partners bij het bepalen van de doelstellingen en activiteiten;
   c)    de voortgang op duurzaamheidsdoelstellingen meer te koppelen aan landelijke bronnen zoals de Klimaatmonitor om de voortgang daarmee beter in perspectief te plaatsen.
  3. Hoewel al veel informatie aan de raad gegeven wordt, zou de raad geholpen zijn met meer duiding van deze informatie en meer duidelijkheid over de ambities in relatie tot het beschikbare budget.
  4. Stimuleer nieuwe bewonersinitiatieven, door te definiëren wat hieronder precies wordt verstaan, welke rolverdeling daarbij hoort en hoe de initiatieven het beste zijn te ondersteunen. Ontwikkel hiervoor ook een afwegingskader.
  5. Evalueer regelmatig met gesubsidieerde bewonersinitiatieven om de samenwerking en voortgang te bespreken. Zijn de onderlinge verwachtingen helder, wordt nog aan die verwachtingen voldaan en hoe voelt iedereen zich bij de samenwerking?
  6. Met de Transitievisie Warmte bepaalt de gemeente niet de volgorde waarin de Hilversumse wijken aardgasvrij worden, maar wordt gekozen voor een bottom-up benadering gericht op initiatieven vanuit de samenleving. Het is dus van belang bewonersinitiatieven en individuele bewoners te betrekken door hen te informeren en wellicht te motiveren en wanneer er initiatieven komen, deze te faciliteren. Ontwikkel een kader om te bepalen in welke mate en op welke momenten bewoners inspraak hebben,  hoe je deze inspraak borgt en hoe omgegaan wordt met bewonersinitiatieven. Betrek vroegtijdig de wijk, ook als nog niet alle stappen duidelijk zijn. Wees hier transparant over.
  7. Ga door met het traject om onder professionele begeleiding de samenwerking met de energiecoöperaties opnieuw vorm te geven. Werk aan een meer zakelijke relatie waarbij partijen elkaar kunnen aanspreken op resultaat. Op die manier ontstaat er mogelijk ook meer duidelijkheid over de rolverdeling en de onderlinge verwachtingen en verplichtingen. Kijk daarbij naar de mogelijkheden om de lokale energiecoöperaties meer of andere taken op zich te laten nemen en de bij de coöperaties aanwezige expertise (beter) te benutten.
  8. Leg de geleerde lessen van het project rond de subsidie voor het aardgasvrij maken van de Hilversumse Meent vast. Mede gezien de druk op het ambtelijk apparaat is het zaak de opgedane (technische) kennis vast te houden.

  Aanbevelingen aan de raad
  9.  Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel informatie beschikbaar is over het duurzaamheidsbeleid, en de warmtetransitie in het bijzonder. Maak duidelijke afspraken met het college welke informatie u als raad met welke frequentie wenst te ontvangen zodat u uw controlerende en kaderstellende taken goed kunt uitvoeren. Hierbij valt ook te denken aan beschikbaar budget en de besteding daarvan.
  10.De Transitievisie Warmte zal in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Zorg dat u geïnformeerd wordt over de sturingsmogelijkheden om de doelstellingen van Hilversum te realiseren en laat u informeren over de voortgang van de resultaten daarvan.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  De fracties achten het voorstel rijp voor behandeling in de raad en willen het onderwerp met debat laten agenderen op de raadsagenda.

 16. De raadscommissie wordt gevraagd het college te adviseren over het programma van eisen voor het nieuwe zwembad op het Arenapark. Er is meer duidelijkheid nodig over de basisconfiguratie van het zwembad. Het college stelt voor om uit te gaan van een zwembad met twee bassins, een peuterbad en diverse aanvullende faciliteiten, ook t.b.v. het door de sportverenigingen geïnitieerde Zwemtheater-concept, en het zwembad te vernoemen naar de Hilversumse waterpolokeeper Evert Kroon.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Bij de uitwerking van het programma van eisen voor het nieuwe zwembad op het Arenapark uit te gaan van een basisconfiguratie met twee bassins: een wedstrijdbad met afmeting: 25 x 21 meter én een doelgroepenbad met afmeting: 20 x 10 meter;
  2. Een springplank, whirlpool en peuterbad als aanvullende faciliteiten toe te voegen aan het programma van eisen;
  3. Rekening te houden met het Zwemtheater-concept door een verzwaarde constructie en infrastructuur t.b.v. camera’s, licht en geluid, zoals: kabelgoten, sparingen en onderwatervensters, als optie op te nemen in het programma van eisen;
  4. Het college te vragen de financiële effecten in beeld te brengen en te betrekken bij de kadernota;
  5. Het nieuwe zwembad te vernoemen naar de legendarische olympische Hilversumse waterpolokeeper Evert Kroon;
  6. De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen, en deze geheimhouding op te heffen op de dag van de definitieve oplevering van het zwembad Arenapark.

  De raadscommissie heeft op 10 maart 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van HB acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad. De overige aanwezige fracties achten het voorstel wel rijp voor behandeling in de raad met debat.

 17. Resultaat stemming

 18. De Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 volgt het onderwijskansenbeleid 2018-2019 op en vormt de basis voor het educatieve beleid van de gemeente Hilversum voor de periode 2021-2024. Hierin zijn drie ambities met speerpunten per ambitie opgesteld.
  Het overkoepelende thema is het verbeteren van kansengelijkheid in Hilversum. Dit wordt onder andere gedaan door taalachterstanden al zo vroeg als mogelijk aan te pakken. Daarnaast wordt gefocust op
  1. het creëren van een goede start in het onderwijs voor alle kinderen,
  2. een passende plek en tijdig de juiste hulp te bieden voor kinderen die een extra zet in de rug nodig hebben en
  3. een geslaagde doorstroom en uitstroom van kinderen en jongeren te realiseren binnen het onderwijs en van onderwijs naar werk.
  Ambitie 1 is een doorontwikkeling van het onderwijskansenbeleid 2017-2019 en Ambitie 2 en 3 zijn nieuwe ambities en komen voort uit gesprekken met onze educatieve ketenpartners en de evaluatie van het onderwijskansenbeleid.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 vast te stellen.

  De raadscommissie heeft op 18 maart 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van PvdA acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
  De overige aanwezige fracties achten het voorstel wel rijp.
  De fracties van D66, HB en DH adviseren de raad positief.
  De fracties van HvH, VVD, GrL, CDA, CU, SP en LH maken een voorbehoud.

 19. Resultaat stemming

 20. Dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 april 2021

 21. Dit agendapunt is door geschoven naar de raadsvergadering van 21 april 2021

 22. Dit agendapunt is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 21 april 2021