Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

woensdag 21 april 2021

20:00 - 00:00

Locatie:
Digitaal via Zoom
Voorzitter:
P.I. Broertjes

Agendapunten

Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld een nieuw lid van de Commissie bezwaarschriften te benoemen.

Voorgesteld besluit

Met ingang van 1 juli 2021 te benoemen tot lid van de Commissie bezwaarschriften:
    - mevrouw mr. A. van Hespen

Dit voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

De overheidsmaatregelen die zijn genomen ter bestrijding van Covid-19 hebben nog steeds een grote impact voor o.a. winkels en horecaondernemers in Hilversum. In de raadsvergadering van 1 juli 2020 heeft uw raad besloten voor het belastingjaar 2020 geen precariobelasting te heffen voor terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen. Dit voorstel strekt ertoe om ook voor het belastingjaar 2021 geen precariobelasting te heffen voor deze categorieën.

Voorgesteld besluit

1. De 1e wijziging Verordening Precariobelasting 2021 inclusief bijbehorende tarieventabel vast te stellen en daarmee voor het jaar 2021 de tarieven precariobelasting voor terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen te verlagen naar nihil.
2. Het nadeel van € 228.000 als gevolg van gederfde precariobelasting te dekken uit de reserve Covid-19 en daarvoor de begroting te wijzigen conform de tabel in het voorstel.

Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

Op 8 december 2020 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo' vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. De plannen hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien.Het plan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van bovengenoemd bestemmingsplan;
3. Het bestemmingsplan ‘Onderstation Crailo’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.01bp15onderstation-va01 met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Nota van Beantwoording, zoals bedoeld onder 1.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
Alle fracties adviseren de raad positief.

In 2018 is het GAK-gebouw gesloopt, met uitzondering van de kelder. De wens is om het nieuwe busstation gereed te hebben voor de oplevering van de HOV in ’t Gooi. Hiertoe dient de GAK kelder nog in 2021 te worden gesloopt. Om deze snelheid mogelijk te maken is nu een krediet nodig van €760.000,-. Voorstel is om dit krediet per 1 mei 2021 beschikbaar te stellen, vooruitlopend op de raadsvergadering van september, wanneer de raad beslist over de ‘Uitvoeringsnota Stationsgebied’.

Voorgesteld besluit

1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 760.000,- per 1 mei 2021 voor de dekking van de kosten van voorbereiding en uitvoering van de sloopwerkzaamheden van de GAK-kelder, waaronder:
-    De sloop van de kelder;
-    Verplaatsen van fietsenrekken;
-    Herstellen van voet- en fietspaden;
-    Aanpassingen aan het busstation ten behoeve van de sloop.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht
Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021

Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021

Deze motie is aangehouden in de vergadering van 31 maart 2021

Economie is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van Hilversum. We streven naar een toekomst waarin Hilversum een sociaal inclusieve stad blijft waar inwoners prettig wonen, werken en verblijven. Een plek voor iedereen. Dat vraagt vanuit het economisch perspectief om ruimte voor werken, innovatie en onderwijs zodat onze inwoners kunnen werken, leren en recreëren in een prettige leefomgeving.
In 2019/2020 is, in samenwerking met een groot aantal gebieds- en ondernemersverenigingen, een agenda Economie en Media 2020-2021 opgesteld met concrete acties op de korte termijn. Bij het vaststellen van de agenda is ook de uitwerking van het perspectief op de lange termijn aangekondigd.
Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en later uit te werken economisch programma.

Voorgesteld besluit

1. Het Economisch Perspectief 2040 te gebruiken als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de
herijking van de agenda Economie & Media 2020-2021;
2. De ontwikkelprincipes mee te wegen in lopende en nieuwe projecten en initiatieven.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

Het Rijk heeft €150 miljoen ter beschikking gesteld aan de ROM's als onderdeel van het noodpakket om de economie te ondersteunen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de extra financieringsvraag vanuit het innovatieve MKB onder voorwaarde van regionale cofinanciering. Voor de ROM Regio Utrecht is een bedrag van € 15,99 miljoen beschikbaar. De regionale overheden die aandeelhouder zijn in de ROM zetten in op regionale cofinancering conform de oorspronkelijke verdeelsleutel bij de eerste storting. Voor Hilversum gaat het om een bedrag van € 1 miljoen euro. Hiermee wordt de omvang van het Participatefonds vergroot met € 32 miljoen.

Voorgesteld besluit

1. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college om voor een bedrag van € 1 miljoen deel te nemen in het aandelenkapitaal van ROM Regio Utrecht B.V. en dit door te storten in het Participatiefonds Regio Utrecht.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
Alle aanwezige fracties maken een voorbehoud.

De colleges van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren, alle participanten van het GNR, hebben overeenstemming bereikt met GNR-participant Amsterdam over de uittreding van de gemeente Amsterdam uit het GNR. De colleges van de genoemde Gooise gemeenten hebben een voorgenomen besluit genomen over de Uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise Natuuragenda. Het college van B&W van Hilversum legt dit voorgenomen besluit voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. Het college stelt de raad voor om geen wensen en bedenken in te brengen over het voorgenomen besluit.

Voorgesteld besluit

Geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de uittredingsovereenkomst Amsterdam en de Gooise natuuragenda.

De raadscommissie heeft op 7 april 2021 advies uitgebracht.
De fracties van PvdA, SP en DH maken een voorbehoud. De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2021 van de grondexploitaties.

Voorgesteld besluit

1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitatie 2021 vast te stellen.
2. De ter inzage gelegde afsluitende grondexploitatie 2020 Egelshoek af te sluiten.
3. Een bedrag van € 757,- uit de ‘Voorziening planexploitaties’ ten gunste van het rekeningresultaat 2020 te brengen.
4. Van de extra tussentijdse winstname uit de grondexploitaties een bedrag van € 620.000,- te storten in de reserve stedelijke ontwikkeling en dit te verwerken in de jaarstukken 2020.
5. De extra tussentijdse winstname uit grondexploitaties ten bedrage van € 1.214.799,- ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2020.
6. De meerjarige effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de programmabegroting 2021 middels een begrotingswijziging en de meerjarenraming 2022-2025.
7. De door het college opgelegde geheimhouding op de stukken te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.

De raadscommissie heeft op 7 april 2021 advies uitgebracht.
De fractie van het CDA adviseert de raad positief. De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

De geactualiseerde samenvatting van de Omgevingsfoto gemeente Hilversum biedt een analyse van de belangrijkste thema’s voor de leefomgeving en brengt per thema in kaart hoe Hilversum ervoor staat en wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn. Deze analyse vormt de start voor het gesprek met de stad over opgaven, ambities en denkrichtingen en de vraag: wat voor gemeente wil Hilversum zijn in 2040?

Voorgesteld besluit

1. De geactualiseerde samenvatting van de Omgevingsfoto gemeente Hilversum 2021 (bijlage 1) vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie.
2. Kennis te nemen van het aangepaste koersdocument van de regio Gooi en Vechtstreek (bijlage 4) en hier, in het kader van de Omgevingsvisie, geen specifieke betekenis aan te ontlenen.

De raadscommissie heeft op 7 april 2021 advies uitgebracht.
De fracties van HvH, GL, D66, CDA, en CU adviseren de raad positief.
De PvdA is negatief over het voorstel omdat de omgevingsfoto beter voor kennisgeving aangenomen kan worden in plaats van vastgesteld.
De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

De mobiliteit in Hilversum kan beter en de huidige en verwachte toekomstige mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt. Dit vraagt om concrete maatregelen om de bereikbaarheid van en in Hilversum, de doorstroming op het hoofdwegennet en de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorliggende mobiliteitsvisie is een richtinggevende visie op hoofdlijnen met aandacht voor alle modaliteiten. Er is gewerkt met een aantal scenario’s passend bij Hilversum om op basis van modellen de gevolgen voor de mobiliteit van bepaalde keuzes inzichtelijk te maken. Het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” geeft voor de mobiliteit in Hilversum een realistische en haalbare oplossing op hoofdlijnen en bevat een slimme brede mix van gefaseerd te nemen maatregelen. Dit groene, duurzame en innovatieve scenario doet recht aan de resultaten van het intensief doorlopen participatietraject omdat veel genoemde maatregelen hierin zijn opgenomen.

Voorgesteld besluit

1. De Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 vast te stellen en te kiezen voor de maatregelen die inhoud geven aan het scenario: “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit”;
2. Het college op te dragen om:
a. op basis van het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” een eerste uitvoeringsprogramma Mobiliteit op te stellen voor de volgende maatregelen:
- de mogelijkheden van smart mobility (slimme VRI installaties en diverse typen sensoren om het gebruik van alle modaliteiten te meten en te regelen);
- één of meerdere zero emissie zones;
- een fijnmazig vervoersnetwerk;
- ketenmobiliteit en OV-Knooppuntenontwikkeling;
- deelvervoer;
- betere faciliteiten voor langzaam vervoer, zoals voor voetgangers en fietsers;
- contacten met bedrijven om de in- en uitgaande pendel te verkleinen (meer hybride werken naar aanleiding van Covid-19).
b. de volgende maatregelen meenemen in de participatie van de omgevingsvisie en deze vervolgens op te laten nemen in een tweede uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
- de gefaseerde realisatie van mogelijk een drietal multimodale hubs voor o.a. goederenvervoer aan de randen van Hilversum op strategisch gelegen locaties bij invalswegen;
- een autoluwe binnenstad (binnen de contouren van de centrumring) die toch goed bereikbaar is;
- nader onderzoek naar de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de Noordoost-tunnel (van de Larenseweg naar de Nieuwe Crailoseweg (Crailosebrug).
c. de beide uitvoeringsprogramma’s met de gewenste investeringen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
d. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het daarbij behorende scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” subsidiemogelijkheden van Europa, Rijk en Provincie onderzoeken en de resultaten bij de uitvoeringsprogramma’s in beeld brengen;
e. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het gekozen scenario nieuw parkeerbeleid maken en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
De fracties van HvH, D66, VVD, GrL en LH maken een voorbehoud.
Alle overige aanwezige fracties achten het voorstel niet rijp voor de raad.

Voorgesteld wordt om het RvO van CWM op vier onderdelen te wijzigen.
In het Reglement van Orde van de Commissie (RvO) van de (CWM) is de werkwijze van de CWM geregeld. De CWM heeft verzocht om het RvO op onderdelen aan te passen. Het nu voorliggende voorstel geeft aan dit verzoek gehoor. Het voorstel dient door de raad te worden vastgesteld. Het RvO maakt als bijlage 9 deel uit van de Bouwverordening.

Voorgesteld besluit

Het Reglement van Orde van de Commissie Welstand en Monumenten te wijzigen.

De raadscommissie heeft op 7 april 2021 advies uitgebracht.
De fractie van de VVD adviseert de raad positief. De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

1. Voorgesteld wordt om de Welstandsnota op onderdelen technisch te herzien. De technische herziening beoogt vooral vergroting van het gebruikersgemak, correcties en updates. Voor de inhoudelijke herziening wordt een afzonderlijk traject opgestart.
2. In het kader van de technische herziening is gekeken waar in het werkproces zaken te vereenvoudigen en in tijd te verkorten  zijn. Dat heeft geresulteerd in het vaststellen van een mandaatregeling door B&W. Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd (raadsinformatiebrief).

Voorgesteld besluit

De ‘Welstandsnota, Herziening 2021’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.

De raadscommissie heeft op 7 april 2021 advies uitgebracht.
De fractie van het CDA adviseert de raad positief.
De overige fracties maken een voorbehoud.

De evaluatie in 2017 over de Financiële Verordening geldend voor 2018 heeft geleid tot een aantal innovatieve regelgevingen waaronder de zogenaamde “Beukennotenwet” zoals opgenomen in de nu geldende Financiële Verordening 2018. De Financiële Verordening 2018 is naar aanleiding van de in 2017 vele doorgevoerde wijzigingen en de daaraan gerelateerde toezegging van de toenmalig wethouder Financiën in de Audit en Rekeningcommissie in zijn totaliteit geëvalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een procescontrole, benchmark en een ervaringsonderzoek waarbij gedurende het onderzoek rekening is gehouden met de door de Raad in 2017 geformuleerde principes voor de Financiële Verordening, namelijk transparantie, eenvoudig, toekomstbestendigheid en voorzichtigheid.

Uit de evaluatie is gebleken dat de Financiële Verordening 2018 ruimte biedt voor verbeteringen in het kader van deze principes. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de evaluatie zijn bedoeld om het financiële sturings- en verantwoordingstraject (bestuurlijke planning- en controlcyclus) richting de Raad te versterken door onder andere verbeterde transparantie en meer samenhang middels eenvoud in de planning en controlcyclus te bewerkstelligen. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen zijn verder gebaseerd op recente ontwikkelingen op het gebied van planning en control inclusief wijzigingen in (achterliggende) financiële wet- en regelgeving (het BBV). Op basis hiervan leggen we een nieuwe versie, de Financiële Verordening 2022, aan de Raad voor ter vaststelling.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde evaluatieverslag de Financiële Verordening 2018 en de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen m.b.t. de nieuwe Financiële Verordening 2022.
2. De Financiële Verordening 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Financiële Verordening 2018.
3. De tekst van artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa, lid 1 van de Financiële Verordening 2018 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te vervangen door:
  1. Activering vindt plaats volgens regelgeving van het BBV. Niet geactiveerd worden:
       a. bijdragen aan activa in eigendom van derden zoals bedoeld in artikel 61 BBV;
       b. kosten voor het afsluiten van geldleningen;
       c. saldi van agio en disagio.
       d. uitgaven die niet hebben geleid tot het realiseren van een activum of het openen van een grondexploitatie.”
4. Met ingang van 1 januari 2021 een afschrijvingstermijn van 50 jaar vast te stellen voor bomen en daartoe de Financiële Verordening 2018 te wijzigen door de daarin opgenomen tabel te vervangen door de afschrijvingstabel Financiële Verordening 2018, zoals opgenomen in de bijlagen van dit voorstel.

De raadscommissie heeft op 8 april 2021 advies uitgebracht.
De fractie van HvH adviseert de raad positief. De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

Voor het uitvoeren van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid, is € 733.050,- subsidie aangevraagd bij het Rijk en € 586.440,- cofinanciering bij de Provincie. Beide subsidies zijn volledig toegekend.
De gemeente moet 10% van het investeringsbedrag zelf financieren. Hiertoe is reeds een investering  in het investeringsprogramma 2021 opgenomen onder punt 2.1.
De raad wordt voorgesteld het benodigde krediet vrij te geven.

Voorgesteld besluit

Het door de gemeenteraad in november 2020, beschikbaar gestelde krediet voor infrastructurele maatregelen (nr 2.1 van de programmabegroting 2021) vrij te geven.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
Alle fracties adviseren de raad positief.

Om de verleende subsidie van de Provincie Noord-Holland voor de aanleg van de Schuttersweg tot fietsstraat met bijbehorende parkeervakken toe te kunnen voegen aan het bestaande uitvoeringsbudget voor rioolvervanging en herinrichting, wordt voorgesteld dat de Raad een aanvullend krediet verleent van 183.000 Euro.

Bijlagen
Voorgesteld besluit

De Schuttersweg na rioolwerkzaamheden, herinrichten tot fietsstraat;
Voor de meerkosten voor herinrichting tot fietsstraat een krediet te verlenen van € 183.000,--
Dit krediet te dekken door de subsidie van de Provincie Noord-Holland.

De raadscommissie heeft op 14 april 2021 advies uitgebracht.
De fracties van GrL en DH achten het voorstel niet rijp voor de raad.
De de fracties van LH en HB maken een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.