Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2.a

  Bijlagen

 2. 3

 3. 5

  Op grond van de Verordening op de fractieondersteuning 2010 (de verordening) kunnen per fractie vier fractiemedewerkers, verder te noemen ‘commissieleden’ worden benoemd. Deze personen kunnen in de raadscommissies het woord voeren namens hun fractie. De benoeming gebeurt met in achtneming van de procedure die is beschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 09. Leefbaar Hilversum (1), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  De heer S.J. Hexspoor benoemen als commissielid voor de fractie van GroenLinks.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 4. 6

  Vanwege het verlopen van de (eerste) 3-jarentermijn per 12 december 2021 wordt voorgesteld de restauratiearchitect in de monumentenkamer te herbenoemen. Het betreft mevrouw A. Mulder (restauratie-architect, lid monumentenkamer). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie. De benoeming van mevrouw A. Mulder komt van rechtswege te vervallen bij de invoering van de Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 09. Leefbaar Hilversum (1), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  Mevrouw A. Mulder per 12 december 2021 voor een tweede periode van 3 jaar te benoemen als restauratiearchitect van de monumentenkamer van de Commissie voor Welstand en Monumenten.


  Dit onderwerp is rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

 5. 7

  De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin per programma de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen staan. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage dan legt de Regio GV conform de statuten deze begrotingswijzigingen om een zienswijze voor aan de gemeenteraden. In de nu voorgelegde begrotingswijziging gaat het om € 182.000 hogere lasten voor 2021, waarvan € 72.000 ten laste van Hilversum komt. Structureel gaat het om lagere bedragen. De kosten worden gemaakt  voor:
  1. enkele taakuitbreidingen bij Jeugd en Gezin;
  2. werkzaamheden voor de rechtmatigheidsverklaring;
  3. een koppeling tussen het digitaal leefplein en de lokale systemen ten behoeve van dashboards van de gemeente Hilversum.


  Hilversum kan de hogere lasten dekken binnen de beschikbare budgetten.
  Voorgesteld wordt geen opmerkingen ten aanzien van ingediende begrotingswijzing 2021-10 bestuursrapportage 2021 in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (5), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 09. Leefbaar Hilversum (1), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 regio GV vast te stellen.
  2. De zienswijze begrotingswijziging 2021-10 regio GV kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.


  De raadscommissie heeft  op 24 november 2021 advies uitgebracht.
  Alle aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 6. 8

  Met de Gebiedsagenda 1221 als fundament wordt gewerkt aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt, samen 1221. De eerste resultaten zijn inmiddels concreet zichtbaar. Parallel hieraan zijn veel plannen in voorbereiding. Om ruimtelijke kaders te stellen voor de ontwikkelingen is het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 opgesteld. Het ontwerp heeft van 15 juli tot en met 15 september 2021 ter inzage gelegen. In de bijgevoegde Reactienota Beeldkwaliteitsplan zijn de ontvangen reacties en adviezen van een antwoord voorzien. Naar aanleiding van de reacties en adviezen wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo wordt voorgesteld het gebiedspaspoort Korte Noorderweg voor nu uit het beeldkwaliteitsplan te halen en enkele uitgangspunten te formuleren als ruimtelijk kader voor dit in samenspraak tussen ontwikkelende partij, buurt en gemeente op te stellen gebiedspaspoort. Uw raad wordt gevraagd de reactienota en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. Daarnaast wordt uw raad gevraagd enkele ruimtelijke uitgangspunten voor de Korte Noorderweg vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Reactienota Beeldkwaliteitsplan plus 1221 vast te stellen;
  2. Het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie;
  3. De uitgangspunten, zoals geformuleerd onder uitgangspunten Korte Noorderweg, vast te stellen als kader voor het op te stellen gebiedspaspoort Korte Noorderweg.


  De raadscommissie heeft op 17 november 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van D66 adviseert de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 7. 8.a

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2)
  tegen
  08. SP (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
 8. 8.b

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2)
  tegen
  08. SP (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
 9. 8.c

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2)
  tegen
  08. SP (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
 10. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
 11. 8.e

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  08. SP (2), 07. PvdA (2), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Belang (1)
 12. 8.f

  Stemuitslag

  voor 19%
  tegen 81%
  voor
  08. SP (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2)
 13. 8.g

 14. 8.h

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 08. SP (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2)
 15. 9

  Hilversum neemt samen met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek deel aan het samenwerkingsverband metropoolregio Amsterdam (MRA). De afgelopen jaren is de samenwerking geëvalueerd. Dit leidt tot vervanging van het bestaande convenant door nieuwe samenwerkingsafspraken. Na twee zienswijzetrajecten  langs de raden en Staten van de participanten, liggen nu de definitieve Samenwerkingsafspraken ter vaststelling voor. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voornemen van het college om de samenwerkingsafspraken vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 10. Hilversums Belang (1)
  tegen
  08. SP (2), 07. PvdA (2), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voornemen van het college om de MRA-samenwerkingsafspraken vast te stellen gezien de positieve weerslag van de zienswijzen van de raad in de definitieve samenwerkingsafspraken.


  De raadscommissie heeft op 17 november 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van HB acht het voorstel niet rijp voor de raad.
  De fracties van CDA, CU, VVD, GroenLinks en Leefbaar Hilversum adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 16. 10

  Voor u ligt een update van de horecaverordening Hilversum 2017. Het voorstel om de horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen vindt u in bijlage 1. Met de vaststelling van deze verordening wordt de horecaverordening Hilversum 2017 ingetrokken. De belangrijkste wijzigingen leest u in bijlage 2.


  Op 1 september 2021 stond de voorgestelde wijziging van de horecaverordening geagendeerd in de raadscommissie. De raadscommissie heeft de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven. Door vragen van de gemeenteraad werd ontdekt dat de ter inzage legging niet goed was verlopen. De horecaverordening lag ter inzage, maar de aankondiging daarvan was per abuis niet gepubliceerd. Daarom heeft de voorgestelde wijziging van de horecaverordening opnieuw ter inzage gelegen van 16 september 2021 tot en met 8 oktober 2021. De bekendmaking daarvan is gepubliceerd op 16 september 2021. Hierop is, aanvullend op de eerdere zienswijzen, één ambtelijke reactie ontvangen en geen andere reacties.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De horecaverordening Hilversum 2021 vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 24 november 2021 advies uitgebracht.
  De fractie van CDA adviseert de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

 17. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
 18. 10.b

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (3), 05. CDA (4), 08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (4), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1)
 19. 10.c

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 05. CDA (4), 08. SP (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 06. ChristenUnie (2)
 20. 10.d

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (1), 05. CDA (4), 08. SP (2), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (6), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1)
 21. 10.e

 22. 10.f

 23. 11

  Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2021 aan en vragen wij u de begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van 17 april tot en met oktober 2021 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s). Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 3.097.000 nadelig (raadsbesluiten t/m oktober). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 2.495.000, waardoor het saldo van de begroting 2021 € 602.000 nadelig wordt.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)
  tegen
  08. SP (2)

  Voorgesteld besluit

  De begrotingswijziging 2021 conform de tabel in het voorstel (€ 16.808.000 hogere lasten, € 19.303.000 hogere baten, voordelig saldo van € 2.495.000) vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 24 november 2021 advies uitgebracht.
  De fracties van PvdA, SP en HB maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 24. 12

  Het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 is gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Het beleidsplan is in nauwe samenspraak met gemeenten, inwoners, adviesraden en zorgaanbieders tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft op 7 juli jl. zijn zienswijze ingediend op het concept-beleidsplan. Deze zienswijze is verwerkt in de onderliggend versie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  Het regionale Beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 vast te stellen.


  De raadscommissie heeft op 24 november 2021 advies uitgebracht.
  De fracties van HB, GrL, D66, HvH VVD adviseren de raad positief.
  De overige aanwezige fracties maken een voorbehoud.

  25b. Toezeggingen

  Titel
  T21-133 Locale uitvoeringsnota
 25. 13

  In de programmabegroting 2020 (programma 1, Wonen en Leven, Bereikbare stad) is een bedrag opgenomen van netto
  € 1.100.000,-- voor het realiseren van een ongelijkvloerse spoorkruising in de Maartensdijkseweg. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van het landelijke project NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), dat door ProRail uitgevoerd wordt, een  krediet van € 1.100.000,-- beschikbaar te stellen om het project fietstunnel Maartensdijkseweg uit te kunnen voeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven van bruto € 2,2 miljoen (netto € 1,1 miljoen) ten laste van het krediet Ongelijkvloerse spoorkruising Maartensdijkseweg uit het investeringsprogramma 2020-2023 voor de uitvoering van het project fietstunnel Maartensdijkseweg.


  De raadscommissie heeft op 17 november 2021 advies uitgebracht.
  De fracties van PvdA en SP maken een voorbehoud.
  De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

 26. 13.a

  Stemuitslag

  voor 9%
  tegen 91%
  voor
  08. SP (2), 10. Hilversums Belang (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 11. Democraten Hilversum (1)
 27. 14

 28. 15

 29. 16

  Stemuitslag

  voor 15%
  tegen 85%
  voor
  08. SP (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1)
  tegen
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 06. ChristenUnie (2), 11. Democraten Hilversum (1)
 30. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01. Hart voor Hilversum (7), 02. D66 (4), 03. VVD (6), 04. GroenLinks (4), 05. CDA (4), 08. SP (2), 06. ChristenUnie (2), 07. PvdA (2), 10. Hilversums Belang (1), 11. Democraten Hilversum (1)

  25a. Moties

  Titel
  M21-209 Joodse begraafplaats