Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

Resultaat stemming

Bijlagen

In dit voorstel wordt de benoeming van een lid van de audit- en rekeningcommissie geregeld.
Voor de SP heeft commissielid de heer R. Ruijer zitting gehad in de audit- en rekeningcommissie.
De heer Ruijer heeft inmiddels zijn commissielidmaatschap beëindigd en daarmee van rechtswege ook zijn lidmaatschap van de audit- en rekeningcommissie. De fractie van SP heeft verzocht om mevrouw
N.C. Muller in zijn plaats voor de audit- en rekeningcommissie te benoemen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

Mevrouw N.C. Muller (SP) als lid van de audit- en rekeningcommissie te benoemen.

Op 30 maart 2016 is het (paraplu)bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning vastgesteld (hierna Regeling 2016) door de raad. Een regeling die voor bijna de hele gemeente geldt. De Regeling 2016 is geëvalueerd. De evaluatie is besproken met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen (van met name Over ’t Spoor) die aan de wieg stonden van deze regeling. Uit de evaluatie en die gesprekken zijn voorstellen tot wijziging van de regeling voortgekomen. Die zijn verwerkt in een herziening van het (paraplu)bestemmingsplan: Regeling meervoudige bewoning 2021 (hierna Regeling 2021). De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op het postcodegebied 1221 en Bloemenbuurt Noord en Zuid. Het ontwerp van bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021. In die termijn zijn 2 reacties (zienswijzen) ingediend. De reacties leiden niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Wel is een ambtshalve wijziging nodig. Het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021 kan worden vastgesteld.

Met dit voorstel is toezegging T21-004 ‘Woningsplitsing in kwetsbare wijken’ afgedaan.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

besluit:
Het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning 2021, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.19pbp05mvbewoning-va01 met de daarbij behorende stukken, niet vast te stellen.
De raadscommissie heeft op 13 oktober 2021 advies uitgebracht.
Vanwege de brief van het college van hedenmiddag wordt een debat gevoerd over de vraag hoe nu verder. Het ordevoorstel dat wordt gedaan is: afvoeren van het onderwerp van deze agenda, agenderen als hamerstuk in eerstvolgende raad met als verwachting dat het daar wordt weggestemd.
Voor dit voorstel zijn de fracties: HB. DH, PvdA, GL, VVD, LH, D66, CDA en CU. Het voorstel is aangenomen. Voorstel gaat door als hamerstuk naar de raad van 10 november met het advies aan de raad om tegen het vaststellen van het bestemmingsplan te stemmen.

De verblijfplaatsen en de leefomgeving van beschermde diersoorten, zoals de huismus, gierzwaluw, en vleermuis gaan in Hilversum (en Nederland) in rap tempo achteruit. Gevolg is dat dier- en plantensoorten verdwijnen en dat het ecosysteem van de stad uit balans is. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden krijgen plaagdieren zoals de eikenprocessierups vrij spel en door het gebrek aan variatie in beplanting zijn verschillende boomsoorten vatbaar voor diverse ziektes. De oorzaak ligt in (ver-) bouwwerkzaamheden waarbij veel mogelijke verblijfplaatsen van deze diersoorten verloren gaan. De gemeenteraad heeft dit probleem al in 2017 geadresseerd in de motie Natuurinclusief Bouwen (M17/78). Het college wil investeren in het herstellen van de natuurlijke balans in de stad door meer verblijfplaatsen te realiseren en de leefomgeving beter geschikt te maken voor de beschermde gebouwbewonende diersoorten. Aan de raad wordt voorgesteld om maatregelen te treffen om de leefomgeving van deze dieren in Hilversum te verbeteren door natuurinclusief bouwen zowel als randvoorwaarde te hanteren als te stimuleren. Daarvoor is de Leidraad Natuurinclusief Bouwen ontwikkeld (bijlage 2) met daarin een onderbouwing van de juiste natuurinclusieve maatregelen op de juiste plek, voor de juiste soort. De opzet van de leidraad beantwoordt de oproep die is gedaan in de motie M20-81 “Innovatief groen moet je doen”. De kosten voor specialistische inhuur op toezicht worden opgenomen in de begroting van 2023 en verder.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het beleid natuurinclusief bouwen en de Leidraad Natuurinclusief Bouwen als beleidskader voor natuurinclusief bouwen te hanteren;
2. Bij het sluiten van anterieure overeenkomsten natuurinclusief bouwen via het puntensysteem als uitgangspunt op te nemen;
3. Natuurinclusief bouwen via het puntensysteem als randvoorwaarde op te nemen bij gemeentelijke bouwprojecten en gemeentelijke aanbesteding van bouwprojecten.
4. Voor de komende 4 jaar €60.000 (€15.000 per jaar) in de begroting op te nemen voor de inhuur van toezicht op de projecten waarin natuurinclusief bouwen als uitgangspunt en randvoorwaarde wordt gesteld.

De raadscommissie heeft op 27 oktober 2021 advies uitgebracht.
De fractie van PvdA maakt een voorbehoud, maar adviseert behandeling in de raad zonder debat.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Resultaat stemming

Met dit voorstel worden het financieel beeld, algemene beschouwingen, de paragrafen en het raadsvoorstel van de begroting 2022 aan u voorgelegd. U wordt gevraagd om dit financiële beeld als uitgangspunt te hanteren voor de conceptbegroting. De algemene beschouwingen en paragrafen worden opgenomen in de conceptbegroting 2022.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2022 vast te stellen met daarin € 283.315.588 lasten en € 284.830.374
baten met een voordelig saldo van € 1.514.786.
2. De in de jaarschijf 2022 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met
uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten.

De gezamenlijke commissie brengen op 3 november 2021 advies uit.
Deze stukken zijn geplaatst onder voorbehoud van het advies van de gezamenlijke commissies.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

T.a.v. de stemming moet worden aangetekend dat de fractie van de SP geacht wordt tegen de Verordening Hondenbelasting gestemd te hebben.

Onderdeel van de Programmabegroting 2022 is de paragraaf Lokale heffingen. Om de uitgangspunten voor de lokale heffingen in 2022 daadwerkelijk uit te kunnen voeren, dienen de belastingverordeningen (en tarieven) aangepast en door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Dit voorstel strekt tot het actualiseren van de diverse belastingverordeningen.

Resultaat stemming

Bijlagen

Voorgesteld besluit

Overeenkomstig de Programmabegroting 2022 vast te stellen:
1.    De Verordening Afvalstoffenheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
2.    De Verordening Havengelden 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
3.    De Verordening Hondenbelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
4.    De Legesverordening 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
5.    De Verordening Marktgelden 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
6.    De Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
7.    De Verordening Parkeerbelastingen 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
8.    De Verordening Precariobelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieven;
9.    De Verordening Rioolheffing 2022 inclusief bijbehorende tarieven.
* Tekstuele wijzigingen in de verordeningen zijn geel gearceerd.

De gezamenlijke commissies brengen op 3 november 2021 advies uit.
Deze stukken zijn geplaatst onder voorbehoud van het advies van de gezamenlijke commissies.

In 2020 is het budget van de duurzaamheidslening eenmalig opgehoogd met 1 miljoen euro. Destijds is er vastgesteld dat de verordening verouderd was en dat deze geüpdatet moest worden. De duurzaamheidslening wordt de Duurzaam Wonen Lening Hilversum. Deze naamswijziging is noodzakelijk, omdat de duurzaamheidslening als consumptief krediet een beschermde naam is van de SVn. Een aantal maatregelen zijn aangepast, natuurinclusief- bouwen is toegevoegd. Maar belangrijker er worden nu ook meer leenmogelijkheden aangeboden zoals een hypothecaire lening en een verzilverlening. Dit maakt dat meer doelgroepen mee kunnen doen.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. De nieuwe verordening fonds ‘Duurzaam Wonen Lening Hilversum’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening Duurzaamheidslening/ Stimuleringslening/ Bijdrage op de Lening gemeente Hilversum 2016’
2. Het fonds ook open te stellen voor maatregelen die natuur inclusief bouwen stimuleren.
3. Het fonds doorlopend beschikbaar te houden door het college te mandateren het fonds, wanneer nodig, met telkens €1.000.000, tot een maximum van €7.500.000 op te hogen.
4. De jaarlijkse kosten te dekken uit de kapitaallasten.

De raadscommissie heeft op 13 oktober 2021 advies uitgebracht.
De fracties van PvdA, SP en LH maken een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Resultaat stemming

In de vergadering van 31 maart 2021 heeft de raad besloten de zienswijze op het regionale actieprogramma "Naar een gezond financieel domein" uit te breiden en vast te stellen.

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2021 is de financiële afwijking 2020 (zie de raadsinformatiebrief 2020-52 ‘Melding financiële afwijking 2020 Wmo en Jeugdzorg’ ) structureel verwerkt in de begroting, wat resulteerde in een additioneel structureel nadeel van € 3,9 miljoen.

Tegenover dit nadeel is destijds een extra stelpost opgenomen ten aanzien van extra verwachte bijdrage vanuit het rijk en een extra taakstelling op de lasten. In de begroting 2022 zijn de extra middelen vanuit het rijk verrekend met de bijbehorende stelpost. De taakstelling dient nog in gevuld te worden.
Het plan om tot invulling te komen van de taakstelling staat bekend als regionaal actieprogramma ‘Naar een financieel gezond sociaal domein’. Voor de invulling van het actieprogramma zijn diverse maatregelen geformuleerd, waarbij het college en de raad van Hilversum een zienswijze is gevraagd (zie raadsvergadering 31 maart 2021).
Naar aanleiding van de zienswijze en verdere verkenningen zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking en of dit regionaal en/of lokaal opgepakt moet worden.
De huidige stand van zaken is dat deze taakstelling nog onvoldoende ingevuld kan worden. Volledige verwerking van de taakstelling in de begroting 2022 is niet mogelijk. In dit raadsvoorstel worden besparingsmogelijkheden voorgelegd en de oorzaken van het niet behalen van de taakstelling uitgelegd.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. De maatregel om een algemene voorziening dagbesteding te creëren, vast te stellen.
2. De maatregel om te gaan werken met het normenkader HHM bij huishoudelijke hulp, vast te stellen.
3. De financiële effecten van de maatregelen verwerken in de programmabegroting 2022.

De raadscommissie heeft op 13 oktober 2021 advies uitgebracht.
De fracties van PvdA, SP, LH, HB en DH achten het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
De fracties van GrL, CDA en CU maken een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Het huidige Inkoopbeleid 2017-2021 loopt tot eind 2021. Dat en enkele andere ontwikkelingen maken dat het inkoopbeleid geactualiseerd moet worden. Zo is per 1 juni 2019 de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam en zal zij vanaf 1 maart 2022 bestuurlijk fuseren met de gemeente Amsterdam. Op 1 januari 2022 zal de gemeente Weesp daarom geen deelnemer meer zijn in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. Daarnaast is de Wet Bibob gewijzigd,
hebben de regiogemeenten verdere stappen gezet met betrekking tot circulariteit en zijn er landelijk nieuwe inkoopvoorwaarden op het gebied van ICT vastgesteld, die de regiogemeenten in de praktijk al hanteren. Dit alles heeft geleid tot het onderhavige voorgestelde Inkoopbeleid 2022, dat net als voorgaande jaren met de regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek is opgesteld. Het Inkoopbeleid maakt zowel voor de markt, als voor de interne organisatie inzichtelijk welke uitgangspunten leidend zijn voor de inkopen en aanbestedingen binnen de gemeente en voor het uitvoeren van de afgesloten contracten.
Om het Inkoopbeleid op 1 januari 2022 in werking te laten treden, moet het uiterlijk 8 december 2021 in uw raad worden behandeld.

Resultaat stemming

Voorgesteld besluit

1. Het (regionaal afgestemde) Inkoopbeleid 2022, inclusief addendum voor Hilversum, vast te stellen en integraal van toepassing te verklaren op alle overheidsopdrachten van de gemeente Hilversum.
2. De inwerkingtreding van het Inkoopbeleid 2022  te bepalen op 1 januari 2022.
3. Het Regionaal afgestemd inkoopbeleid 2017-2021 in te trekken per 1 januari 2022.

De raadscommissie heeft op 27 oktober 2021 advies uitgebracht.
De fracties van PvdA en CDA maken een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.

Resultaat stemming