Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 14 december 2021

09:31 - 16:00

Locatie
Digitaal via Zoom
Voorzitter
K.J. Walters
Agenda documenten

Agendapunten

De fractie SP Hilversum heeft in het kader van het vragenhalfuur van 24 november 2021 vragen gesteld over de capaciteit van ondergrondse afvalcontainers en de klachten van omwonenden. Wethouder Heller kon 24 november niet aanwezig zijn bij het vragenhalfuur en heeft toegezegd de vragen te beantwoorden met een collegebrief. Met deze collegebrief worden de vragen beantwoord.

Voorgesteld besluit

De vragen van de fractie SP, gesteld in het vragenhalfuur van 24 november 2021 met betrekking tot de capaciteit van ondergrondse afvalcontainers en de klachten van omwonenden, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Besluit

De vragen van de fractie SP, gesteld in het vragenhalfuur van 24 november 2021 met betrekking tot de capaciteit van ondergrondse afvalcontainers en de klachten van omwonenden, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Op 27 oktober 2021 is in de raadscommissie gesproken over de eventuele verhuizing van Hoogvliet van de Admiraal de Ruyterlaan (winkelstrip Chatham) naar de Bosdrift (Stamgarage). Naar aanleiding van de commissievergadering heeft een delegatie van Hoogvliet een gesprek gehad met wethouder Voorink over het vervolgproces. Hoogvliet wil het gesprek aangaan met de omwonenden en andere belanghebbenden om te kijken of er alsnog draagvlak gevonden kan worden voor een eventuele verhuizing van de supermarkt. Via een collegebrief worden de raads- en commissieleden geïnformeerd over het vervolgproces.

Voorgesteld besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over het vervolgproces rond de door Hoogvliet gewenste verhuizing van de Admiraal de Ruyterlaan (Chatham) naar de Bosdrift (Stam garage).

Besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over het vervolgproces rond de door Hoogvliet gewenste verhuizing van de Admiraal de Ruyterlaan (Chatham) naar de Bosdrift (Stam garage).

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Op vrijdag 12 en 26 november zijn nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te perken en zo een zorginfarct te voorkomen. De afgekondigde maatregelen hebben opnieuw mogelijk grote gevolgen voor ondernemers en instellingen in Hilversum. Echter ook binnen de gemeentelijke organisatie moeten diverse maatregelen worden voortgezet of opnieuw ingezet. De hiermee gepaard gaande kosten komen ten laste van de Reserve Covid-19.
Dit voorstel richt zich op de effecten voor de interne organisatie. Effecten buiten de organisatie zullen indien noodzakelijk separaat voorgelegd worden.

Voorgesteld besluit

1. De aanvullende maatregelen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie vast te stellen en de kosten voor 2021 ter grootte van € 143.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19. Dit te verwerken bij de jaarstukken 2021.
2. De aanvullende maatregelen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie vast te stellen en de kosten voor 2022 ter grootte van € 248.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19. Dit te verwerken bij de voorjaarsnota 2022.
3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

1. De aanvullende maatregelen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie vast te stellen en de kosten voor 2021 ter grootte van € 143.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19. Dit te verwerken bij de jaarstukken 2021.
2. De aanvullende maatregelen ten behoeve van de gemeentelijke organisatie vast te stellen en de kosten voor 2022 ter grootte van € 248.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19. Dit te verwerken bij de voorjaarsnota 2022.
3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Op 28 oktober 2021 zijn door de fractie van de CDA art. 41 RvO vragen gesteld inzake Kwaliteit Raadsvoorstellen.

Voorgesteld besluit

De ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie CDA aan het college over de Kwaliteit Raadsvoorstellen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Besluit

De ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie CDA aan het college over de Kwaliteit Raadsvoorstellen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Burgemeester Broertjes heeft op 3 november 2021 toegezegd aan de raadscommissie Economie & Bestuur, dat hij samen met wethouder Wolthers zal bekijken of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de wachttijden voor het aanvragen van een paspoort te verkorten, ook in relatie tot de komende gemeenteraadsverkiezingen, en daar schriftelijk op terug te komen (T21-114).

Voorgesteld besluit

De raad te informeren over het bekorten van de wachttijd voor het aanvragen van burgerzakenproducten, middels bijgaande collegebrief, en daarmee toezegging T21-114 na te komen.

Besluit

De raad te informeren over het bekorten van de wachttijd voor het aanvragen van burgerzakenproducten, middels bijgaande collegebrief, en daarmee toezegging T21-114 na te komen.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Op 7 mei 2020 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 vastgesteld. In dit IHP zijn de opgaven en mogelijk oplossingen benoemd. Voor de minst dure oplossing (minimale scenario) zijn ramingen in het meerjaren investeringsplan opgenomen. De eerste schoolbesturen zijn gestart met het onderzoeken van de scenario’s en hebben deze uitgewerkt in businesscases.
In deze businesscases wordt beargumenteerd of het minimale scenario haalbaar is en zo niet, welk scenario het meest haalbaar is. Door deze verdere uitwerking blijkt dat voor een aantal projecten het minimale scenario niet haalbaar is. Dit betekent dat er binnen het IHP keuzes moeten worden gemaakt binnen het bestaande budget. Er liggen nu een aantal duurdere scenario’s voor. Deze kosten kunnen binnen het IHP worden opgelost.

Van de eerste  businesscases ligt nu het verzoek een besluit te nemen, 4 afrondend en 1 tussentijds:
1.    Villa Vrolik uitbreiding school
2.    Villa Vrolik gymzalen
3.    Alberdingk Thijm College inclusief gymzalen
4.    De Wilge
5.    Montessorischool Centrum

Voor de collegevergadering van 14 december worden 3 stukken aangeboden die met elkaar samenhangen. De samenhang is belangrijk in rechtmatigheid en duidelijkheid. Dit is de eerste van drie stukken.

Het vaststellen van de businesscases is de eerste stap. Met de keuze die u als college maakt, wordt de richting gekozen waarin het schoolbestuur verder gaat uitwerken.

De gekozen richting dient vervolgens te leiden tot de toekenning van een ‘voorziening in de huisvesting’. Concreter, als er bij De Wilge wordt gekozen voor uitbreiding nieuwbouw, moet aan het schoolbestuur ‘uitbreiding door nieuwbouw’ worden toegekend. Deze toekenningen gebeuren in het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP). In het voorliggende OHP 2022 liggen al een aantal besluiten voor over het toekennen van voorzieningen, nodig om in 2022 verder te kunnen werken. Dat betekent dat als een andere keuze wordt gemaakt bij de businesscases, dat deze bij het OHP dienen te worden verwerkt:
•    Voor Villa Vrolik wordt de uitbreiding toegekend
•    Voor Villa Vrolik wordt het restant van het krediet voor de gymzaal toegekend
•    Voor het Alberdingk Thijm College wordt het krediet voor de bouw toegekend
•    Voor het Alberdingk Thijm College wordt de renovatie van de gymzalen afgewezen als gevolg van de keuze later in de tijd nieuwbouw te realiseren
•    Voor De Wilge wordt uitbreiding via nieuwbouw toegekend, alleen nog niet volledig betaald omdat het krediet voor 2022 nog niet beschikbaar is. Het restant wordt in 2023 betaald
•    Voor de Montessorischool is het extra benodigd geld voor uitbreiding nog niet toegekend. De bouwvoorbereiding is nog gebaseerd op renovatie. Na de definitieve businesscase zal dit bij het OHP 2023 worden aangepast.

Voorgesteld besluit

1. Te kiezen om uitbreiding voor Villa Vrolik op het dak van het bestaande schoolgebouw te realiseren.
2. Te kiezen om de gymvoorziening voor Villa Vrolik te realiseren op Sportpark Anna’s Hoeve.
3. Te kiezen voor nieuwbouw van de bestaande gymzalen voor het Alberdingk Thijm College.
4. Te kiezen voor uitbreiding De Wilge via nieuwbouw.
5. Tussentijds te kiezen voor vervangende nieuwbouw Montessorischool Centrum.

Besluit

1. Te kiezen om uitbreiding voor Villa Vrolik op het dak van het bestaande schoolgebouw te realiseren.
2. Te kiezen om de gymvoorziening voor Villa Vrolik te realiseren op Sportpark Anna’s Hoeve.
3. Te kiezen voor nieuwbouw van de bestaande gymzalen voor het Alberdingk Thijm College.
4. Te kiezen voor uitbreiding De Wilge via nieuwbouw.
5. Tussentijds te kiezen voor vervangende nieuwbouw Montessorischool Centrum.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Jaarlijks stelt het college het onderwijs huisvestingsprogramma (OHP) vast. Er zijn 26 aanvragen ingediend. Met dit voorstel worden 15 aanvragen toegekend en 9 afgewezen. De toegekende aanvragen sluiten aan bij het in mei 2020 door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (IHP) en de door het college vast te stellen businesscases. Dit is de definitieve behandeling van dit voorstel. Er is met de Hilversumse schoolbesturen overleg over gepleegd op 22 september 2021. De schoolbesturen stemmen in met het programma.

Relatie tussen de besluitvorming over de businesscases, het onderwijshuisvestingsprogramma en de raadsinformatiebrief.

Voor de collegevergadering van 14 december worden 3 stukken (besluitvorming businesscases, OHP 2022 en raadsinformatiebrief) aangeboden die met elkaar samenhangen. De samenhang is belangrijk in het kader van rechtmatigheid en duidelijkheid. We verzoeken u dan ook om deze drie stukken te agenderen in de volgorde businesscases, OHP 2022 en raadsinformatiebrief.

Het vaststellen van de businesscases is de eerste stap. Met de keuze die u als college maakt, wordt de richting gekozen dat het schoolbestuur verder gaat uitwerken. De gekozen richting dient vervolgens te leiden tot de toekenning van een ‘voorziening in de huisvesting’. In voorliggend OHP 2022 is het voorgestelde besluit van de businesscases reeds verwerkt.

Daarnaast is een raadsinformatiebrief opgesteld waarmee de raad wordt geïnformeerd over de besloten richting van de businesscases en het OHP 2022. Ook heeft dit schrijven als doel de raad te informeren over de voortgang van het gehele IHP.

Mocht het college, met het oog op het voorstel businesscases, anders besluiten dan wordt het OHP 2022 en de raadsinformatiebrief aangepast.

Voorgesteld besluit

1. Het onderwijshuisvestingsprogramma vast te stellen en daarmee
A. de 15 aanvragen om een voorziening onderwijshuisvesting in tabel 1 te honoreren en hiermee ten bedrage van € 13.836.200,- aan investeringen ten laste van de jaarschijf 2021 en 2022 vrij te geven.
B. de 9 aanvragen in tabel 2 af te wijzen.

Besluit

1. Het onderwijshuisvestingsprogramma vast te stellen en daarmee
A. de 15 aanvragen om een voorziening onderwijshuisvesting in tabel 1 te honoreren en hiermee ten bedrage van € 13.836.200,- aan investeringen ten laste van de jaarschijf 2021 en 2022 vrij te geven.
B. de 9 aanvragen in tabel 2 af te wijzen.

Akkoord.

Voor u ligt het vergunning --, toezicht en handhavingsbeleid 2021 - 2026 (lees verder: VTH beleid) van de gemeente Hilversum. Dit VTH beleid schetst het kader waarbinnen wij uitvoering geven aan de vergunning --, toezicht en handhavingstaken (VTH taken) op het gebied van Wabo. Dit VTH beleid is tot stand gekomen door afstemming tussen verschillende interne en externe partijen. Het beleid is vastgesteld door het college en ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

Voorgesteld besluit

1. Bijgaand VTH-beleid 2021 - 2026 en uitvoeringsprogramma vast te stellen en in te laten gaan op 15 december 2021 onder gelijktijdige intrekking van het VTH-beleid 2017-2020.
2. Middels gevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.
3. De provincie Noord Holland na definitieve besluitvorming te informeren middels bijgaande collegebrief.

Besluit

1. Bijgaand VTH-beleid 2021 - 2026 en uitvoeringsprogramma vast te stellen en in te laten gaan op 15 december 2021 onder gelijktijdige intrekking van het VTH-beleid 2017-2020.
2. Middels gevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad te informeren.
3. De provincie Noord Holland na definitieve besluitvorming te informeren middels bijgaande collegebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Bij de vaststelling van de aanvraag PAW Hilversumse Meent is een amendement aangenomen waarin de raad het college opdraagt om voorafgaand aan de uitvoering de raad het uitvoeringsplan voor te leggen. Dit uitvoeringsplan staat gepland voor vaststelling door de raad in Q4 van 2022. Dat heeft te maken met het proces daar naar toe, waarin de bewoners en de diverse stakeholders bij het projectgebied een belangrijke rol hebben. Dit uitvoeringsplan dient in samenwerking met hen tot stand te komen.
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang om dat plan en de processen die daartoe moeten leiden in te richten en operatief te maken. Daarvoor is een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan wordt voor advies voorgelegd aan de raad via de raadscommissie.

Voorgesteld besluit

1. Het Jaarplan 2021-2022 Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) Hilversumse Meent vast te stellen.
2. Het voorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Besluit

1. Het Jaarplan 2021-2022 Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) Hilversumse Meent vast te stellen.
2. Het voorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Op 4 november 2021 heeft de fractie PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over voortgang zelfbewoningsplicht en opkoopverbod. In de collegebrief worden de vragen van de PvdA beantwoord.

Voorgesteld besluit

1. De art.41 vragen van de PvdA over de voortgang van het invoeren van een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming met bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

Besluit

1. De art.41 vragen van de PvdA over de voortgang van het invoeren van een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming met bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

Akkoord.

Op 16 maart 2022 vindt de verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaats. Ingevolge artikel E7 van de kieswet wordt voor de verkiezing een hoofdstembureau ingesteld. De burgemeester is wettelijk voorzitter van het hoofdstembureau. De leden en de plaatsvervangend voorzitter worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Ingevolge artikel E9 van de kieswet wordt een ruimte aangewezen voor de zittingen.
Het college benoemt het hoofdstembureau voor een tijdvak van vier kalenderjaren, ingaande 1 januari 2022.

Voorgesteld besluit

1. Ingevolge artikel E7 van de Kieswet het hoofdstembureau in te stellen ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad en daarvoor de volgende leden ingaande 1 januari 2022 voor een tijdvak van vier kalenderjaren te benoemen als plaatsvervangend voorzitter, leden,plaatsvervangend leden:

Plaatsvervangend voorzitter tevens lid:
Mevrouw N. van den Bedum

Leden:
De heer G.J.M. Heuft
Mevrouw P.L. Aipassa
Mevrouw E. van Rossum

Plaatsvervangende leden
De heer V.A. Brückmann
De heer H.P.G.W.F. Kukler
Mevrouw C. Pilic

2. Ingevolge artikel E9 van de Kieswet het Raadhuis en Stadskantoor aan te wijzen als ruimten voor zittingen van het hoofdstembureau.

Besluit

1. Ingevolge artikel E7 van de Kieswet het hoofdstembureau in te stellen ter verkiezing van de leden van de gemeenteraad en daarvoor de volgende leden ingaande 1 januari 2022 voor een tijdvak van vier kalenderjaren te benoemen als plaatsvervangend voorzitter, leden,plaatsvervangend leden:

Plaatsvervangend voorzitter tevens lid:
Mevrouw N. van den Bedum

Leden:
De heer G.J.M. Heuft
Mevrouw P.L. Aipassa
Mevrouw E. van Rossum

Plaatsvervangende leden
De heer V.A. Brückmann
De heer H.P.G.W.F. Kukler
Mevrouw C. Pilic

2. Ingevolge artikel E9 van de Kieswet het Raadhuis en Stadskantoor aan te wijzen als ruimten voor zittingen van het hoofdstembureau.

Conform.

Eind 2017 heeft uw college de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Hilversum 2018 vastgesteld. Deze voorwaarden waren deels gebaseerd op de model inkoopvoorwaarden van de VNG en deels op de landelijk ontwikkelde Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT 2016 (GIBIT). In het laatste geval ging het om algemene bepalingen die niet specifiek voor alleen IT golden. Inmiddels zijn de GIBIT 2016 vervangen door de GIBIT 2020.
Het gebruik van de Algemene inkoopvoorwaarden leidt in de praktijk soms tot vragen bij inkopen en aanbestedingen. Soms wordt in de bijbehorende overeenkomsten afgeweken van de inkoopvoorwaarden. Dit en de GIBIT 2020 vormde de aanleiding om de Algemene inkoopvoorwaarden te actualiseren.

Voorgesteld besluit

De Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Hilversum 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Hilversum 2018.

Besluit

De Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Hilversum 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022, onder gelijktijdige intrekking van de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Hilversum 2018.

Conform.

Op 7 december 2021 heeft de fractie van het CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over amendement A20-18 - Plan Meent aardgasvrij eerst langs de Raad. Met bijgaande collegebrief worden de vragen beantwoord.

Voorgesteld besluit

De vragen van de fractie van het CDA ex. art. 41 RvO over amendement A20-18 te beantwoorden door middel van bijgaande collegebrief.

Besluit

De vragen van de fractie van het CDA ex. art. 41 RvO over amendement A20-18 te beantwoorden door middel van bijgaande collegebrief.

Conform.

De raad wordt middels een informatiebrief over de voortgang en uitdagingen van het Integraal huisvestingsplan onderwijs geïnformeerd. In dit schrijven is aandacht voor de volgende besluiten die door het college zijn genomen, namelijk:

  1. instemmen businesscase AT College, Montessori Centrum, Wilge en Villa Vrolik,
  2. vaststellen onderwijsprogramma 2022.

Relatie tussen de besluitvorming over de businesscases, het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) en de raadsinformatiebrief.
Voor de collegevergadering van 14 december worden 3 stukken (besluitvorming businesscases, OHP 2022 en raadsinformatiebrief) aangeboden die met elkaar samenhangen. De samenhang is belangrijk in het kader van rechtmatigheid en duidelijkheid. We verzoeken u dan ook om deze drie stukken te agenderen in de volgorde businesscases, OHP 2022 en raadsinformatiebrief.

Het vaststellen van de businesscases is de eerste stap. Met de keuze die u als college maakt, wordt de richting gekozen dat het schoolbestuur verder gaat uitwerken. De gekozen richting dient vervolgens te leiden tot de toekenning van een ‘voorziening in de huisvesting’. In voorliggend OHP 2022 is het voorgestelde besluit van de businesscases reeds verwerkt.

Daarnaast is een raadsinformatiebrief opgesteld waarmee de raad wordt geïnformeerd over de besloten richting van de businesscases en het OHP 2022. Ook heeft dit schrijven als doel de raad te informeren over de voortgang van het gehele IHP.

Mocht het college, met het oog op het voorstel businesscases, anders besluiten dan wordt het OHP 2022 en de raadsinformatiebrief aangepast.

Voorgesteld besluit

  1. De raad te infomeren, over de scenariowijzigingen, het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 en de voortgang van het Integraal huisvestingsplan, middels bijbehorende raadsinformatiebrief.

Besluit

De raad te infomeren, over de scenariowijzigingen, het onderwijshuisvestingsprogramma 2022 en de voortgang van het Integraal huisvestingsplan, middels bijbehorende raadsinformatiebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Collegebrief over afwijzing subsidieaanvraag WBI Crailo.

Voorgesteld besluit

Bijgaande collegebrief te versturen aan gemeenteraad op 15 december 2021.

Besluit

Bijgaande collegebrief te versturen aan gemeenteraad op 15 december 2021.

Conform.

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt vragen enkele supermarkten opnieuw om ruimere openingstijden voor de kerstdrukte in 2021 en voor Nieuwjaarsdag 2022.

Voorgesteld besluit

1. Voor zover mogelijk volgens de coronamaatregelen, te gedogen dat winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier en winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen op 25 en 26 december 2021 (kerstdagen) en 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag) open mogen zijn tussen 9.00 en 20.00 uur, onder de voorwaarde dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de woon- en leefomgeving.
2. De vragen (artikel 41 Reglement van Orde) van Hart voor Hilversum over gedogen ruimere openingstijden alleen voor supermarkten d.d. 20 december 2021 middels bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

Besluit

  1. Voor zover mogelijk volgens de coronamaatregelen, te gedogen dat supermarkten (SBI code 4711) op verzoek op 25 en 26 december 2021 (Kerstdagen) en 1 januari 2022 (Nieuwjaarsdag) open mogen zijn tussen 9.00 en 20.00 uur.
  2. Voor zover mogelijk volgens de coronamaatregelen, niet te gedogen dat supermarkten op 22 en 23 december 2021 open zijn na 22:00 uur.
  3. Niet te gedogen dat de normen voor laden en lossen worden overschreden.
  4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Akkoord.