Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B&W

dinsdag 23 maart 2021

09:01 - 16:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Bij brief van 1 maart 2021 aan het college van B en W heeft de fractie van GroenLinks artikel 41 RvO vragen ingediend inzake de bouw van een sportcomplex Merem

  Voorgesteld besluit

  De op 1 maart 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks aan het college over de bouw van een sportcomplex Merem beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 1 maart 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie GroenLinks aan het college over de bouw van een sportcomplex Merem beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 2. 2

  Voorgesteld wordt om het RvO van CWM op vier onderdelen te wijzigen.
  In het Reglement van Orde van de Commissie (RvO) van de (CWM) is de werkwijze van de CWM geregeld. De CWM heeft verzocht om het RvO op onderdelen aan te passen. Het nu voorliggende voorstel geeft aan dit verzoek gehoor. Het voorstel dient door de raad te worden vastgesteld. Het RvO maakt als bijlage 9 deel uit van de Bouwverordening.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen het Reglement van Orde Commissie Welstand en Monumenten 2021 vast te stellen en te bepalen deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie, onder gelijktijdige intrekking van Reglement van Orde Commissie Welstand en Monumenten (2009);
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen het Reglement van Orde Commissie Welstand en Monumenten 2021 vast te stellen en te bepalen deze in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie, onder gelijktijdige intrekking van Reglement van Orde Commissie Welstand en Monumenten (2009);
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 3. 3

  Op 10 maart jl is het voorstel van de MRA-transitiecommissie aan alle deelnemers (raden/staten/colleges) van de MRA verzonden.
  Het voorstel is voortgekomen uit de evaluatie over de samenwerking in de MRA. Uit die evaluatie bleek dat de ontwikkeling van de regio onvoldoende wordt gestuurd en begeleid, terwijl het belang van sterke regionale sturing groot is.
  Vóór 5 mei 2021 kan een reactie op het voorstel worden gegeven. Hilversum doet dat samen met de andere Gooise gemeenten vanuit de regio G&V met voorliggende concept-zienswijze. De colleges van de regiogemeenten leggen deze concept-zienswijze voor aan hun raden met het voorstel daarop geen bedenkingen op in te brengen.
  Het AB van de Regio verstuurt na eventuele aanpassingen op basis van ingebrachte bedenkingen vanuit de Gooise raden, een definitieve zienswijze naar de Regiegroep van de MRA.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om geen bedenkingen in te brengen op de de concept zienswijze (bijlage 2) op het voorstel ‘Metropool van grote klasse’ van de MRA-transitiecommissie (bijlage 1);
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.
  Nb. Bij B en W besluit van 20 april 2021 heeft het college besloten het eerdere besluit van 23 maart 2021 over het raadsvoorstel in te trekken (besluit 1) en te vervangen door voorliggend commissievoorstel waarin de weerslag van de raadscommissie van 8 april jl is verwoord in wensen en bedenkingen op de regionale zienswijze.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om geen bedenkingen in te brengen op de de concept zienswijze (bijlage 2) op het voorstel ‘Metropool van grote klasse’ van de MRA-transitiecommissie (bijlage 1);
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  1. Voorgesteld wordt om de Welstandsnota op onderdelen technisch te herzien. De technische herziening beoogt vooral vergroting van het gebruikersgemak, correcties en updates. Voor de inhoudelijke herziening wordt een afzonderlijk traject opgestart.
  2. In het kader van de technische herziening is gekeken waar in het werkproces zaken te vereenvoudigen en in tijd te verkorten  zijn. Dat heeft geresulteerd in het vaststellen van een mandaatregeling door B&W. Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd (raadsinformatiebrief).

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen de ‘Welstandsnota, Herziening 2021’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van De ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.
  II. Het onderwerp aan te melden aan de Raadscommissie ter advisering aan de raad.
  III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

  Besluit

  I. De raad voor te stellen de ‘Welstandsnota, Herziening 2021’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van De ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.
  II. Het onderwerp aan te melden aan de Raadscommissie ter advisering aan de raad.
  III. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De evaluatie in 2017 over de Financiële Verordening geldend voor 2018 heeft geleid tot een aantal innovatieve regelgevingen waaronder de zogenaamde “Beukennotenwet” zoals opgenomen in de nu geldende Financiële Verordening 2018. De Financiële Verordening 2018 is naar aanleiding van de in 2017 vele doorgevoerde wijzigingen en de daaraan gerelateerde toezegging van de toenmalig wethouder Financiën in de Audit en Rekeningcommissie in zijn totaliteit geëvalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een procescontrole, benchmark en een ervaringsonderzoek waarbij gedurende het onderzoek rekening is gehouden met de door de Raad in 2017 geformuleerde principes voor de Financiële Verordening, namelijk transparantie, eenvoudig, toekomstbestendigheid en voorzichtigheid.


  Uit de evaluatie is gebleken dat de Financiële Verordening 2018 ruimte biedt voor verbeteringen in het kader van deze principes. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen die voortvloeien uit de evaluatie zijn bedoeld om het financiële sturings- en verantwoordingstraject (bestuurlijke planning- en controlcyclus) richting de Raad te versterken door onder andere verbeterde transparantie en meer samenhang middels eenvoud in de planning en controlcyclus te bewerkstelligen. De 14 voorliggende wijzigingsvoorstellen zijn verder gebaseerd op recente ontwikkelingen op het gebied van planning en control inclusief wijzigingen in (achterliggende) financiële wet- en regelgeving (het BBV). Op basis hiervan leggen we een nieuwe versie, de Financiële Verordening 2022, aan de Raad voor ter vaststelling.

  Voorgesteld besluit

  I. Het evaluatieverslag de Financiële Verordening 2018 en de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen m.b.t. de nieuwe Financiële Verordening 2022 vast te stellen.
  II. De Raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde evaluatieverslag de Financiële Verordening 2018 en de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen m.b.t. de nieuwe Financiële Verordening 2022.
  2. De Financiële Verordening 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Financiële Verordening 2018.
  3. De tekst van artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa, lid 1 van de Financiële Verordening 2018 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te vervangen door:
    1. Activering vindt plaats volgens regelgeving van het BBV. Niet geactiveerd worden:
         a. bijdragen aan activa in eigendom van derden zoals bedoeld in artikel 61 BBV;
         b. kosten voor het afsluiten van geldleningen;
         c. saldi van agio en disagio.
         d. uitgaven die niet hebben geleid tot het realiseren van een activum of het openen van een grondexploitatie.”
  4. Met ingang van 1 januari 2021 een afschrijvingstermijn van 50 jaar vast te stellen voor bomen en daartoe de Financiële Verordening 2018 te wijzigen door de daarin opgenomen tabel te vervangen door de afschrijvingstabel Financiële Verordening 2018, zoals opgenomen in de bijlagen van dit voorstel.
  III. Het raadvoorstel ter advisering aan de Raad aan te melden voor de Raadscommissie.

  Besluit

  I. Het evaluatieverslag de Financiële Verordening 2018 en de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen m.b.t. de nieuwe Financiële Verordening 2022 vast te stellen.
  II. De Raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van het door het college vastgestelde evaluatieverslag de Financiële Verordening 2018 en de daaruit voortvloeiende wijzigingsvoorstellen m.b.t. de nieuwe Financiële Verordening 2022.
  2. De Financiële Verordening 2022 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van de Financiële Verordening 2018.
  3. De tekst van artikel 9 Waardering en afschrijving vaste activa, lid 1 van de Financiële Verordening 2018 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 te vervangen door:
    1. Activering vindt plaats volgens regelgeving van het BBV. Niet geactiveerd worden:
         a. bijdragen aan activa in eigendom van derden zoals bedoeld in artikel 61 BBV;
         b. kosten voor het afsluiten van geldleningen;
         c. saldi van agio en disagio.
         d. uitgaven die niet hebben geleid tot het realiseren van een activum of het openen van een grondexploitatie.”
  4. Met ingang van 1 januari 2021 een afschrijvingstermijn van 50 jaar vast te stellen voor bomen en daartoe de Financiële Verordening 2018 te wijzigen door de daarin opgenomen tabel te vervangen door de afschrijvingstabel Financiële Verordening 2018, zoals opgenomen in de bijlagen van dit voorstel.
  III. Het raadvoorstel ter advisering aan de Raad aan te melden voor de Raadscommissie.

  Akkoord.

 6. 6

  Er is binnen het team Gegevenshuis sprake van langdurig verzuim gerelateerd aan Covid-19. Dit heeft tot gevolg dat achterstanden in de werkzaamheden oplopen, de aanslagoplegging vertraagd wordt en wettelijke termijnen mogelijk overschreden gaan worden. Dit kan financiële gevolgen voor de gemeente hebben omdat begrootte financiële inkomsten niet worden behaald. Gelijktijdig heeft het ook effect op de dienstverlening aan de burgers en bedrijven op het taakveld belastingen.


  Gezien de duur van het ziekteverzuim en de oplopende impact hiervan op de belastinginkomsten en de externe dienstverlening, is het voorstel om voor een periode van zes maanden in 2021 een extra taxateur en een extra medewerker belastingen in te huren. De kosten hiervan zijn € 72.000,-.

  Voorgesteld besluit

  1. Binnen het team Gegevenshuis een extra taxateur en medewerker belastingen in te huren als gevolg van Covid-19 pandemie.
  2. De kosten voor deze inhuur à € 72.000 te dekken uit de reserve Covid-19.
  3. De raad hierover te informeren in de eerstvolgende raadsinformatiebrief over de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis.

  Besluit

  1. Binnen het team Gegevenshuis een extra taxateur en medewerker belastingen in te huren als gevolg van Covid-19 pandemie.
  2. De kosten voor deze inhuur à € 72.000 te dekken uit de reserve Covid-19.
  3. De raad hierover te informeren in de eerstvolgende raadsinformatiebrief over de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis.

  Conform.

 7. 7

  In Hilversum zijn de afgelopen vijf jaar meerdere senioren omgekomen door woningbrand en waren er diverse (zwaar) gewonden in deze specifieke groep. De komende jaren neemt de groep senioren in Hilversum toe. Deze mensen worden steeds ouder; de zogeheten dubbele vergrijzing.
  Door het beperken van de instroom in verpleeg- of bejaardenhuizen wonen steeds meer van deze mensen zelfstandig, maar zijn verminderd zelfredzaam. De wetgever ziet deze ontwikkeling ook, maar lijkt vooralsnog niet van plan om de relevante wetgeving aan te passen aan deze doelgroep.
  Dit betekent dat de gemeente de handschoen op moet pakken om de brandveiligheid van deze inwoners te verbeteren.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de notitie `Uit de brand; langer brandveilig wonen’
  2. De gedane aanbevelingen te onderschrijven
  3. De raad te informeren middels bijgevoegde collegebrief

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de notitie `Uit de brand; langer brandveilig wonen’
  2. De gedane aanbevelingen te onderschrijven
  3. De raad te informeren middels bijgevoegde collegebrief

  Akkoord met een aanpassing.

 8. 8

  Binnen het programma Omgevingswet wordt gekozen voor het aanbrengen van extra focus enerzijds en anderzijds het deels temporiseren van activiteiten. Dit gebeurt omdat een verder uitstel van de wet als reeël wordt gezien.


  Hier mee zorgen we ervoor dat:
  1. er nu geen activiteiten worden uitgevoerd die vervolgens op een later moment nogmaals moeten plaatsvinden.
  2. dat door onzekerheid over de invoeringsdatum geen energie wegloopt binnen de organisatie en hierdoor behaalde resultaten onvoldoende worden verankerd.
  3. er wordt doorgegaan met een belangrijk deel van het programma dat aansluit bij de brede ambities van de gemeente Hilversum, namelijk op een goede manier het gesprek voeren met de samenleving over ruimtelijke ontwikkelingen.

  Voorgesteld besluit

  1. Te kiezen voor 5 focuspunten binnen het programma Omgevingswet in 2021;
  2. De raad door middel van een RIB te informeren.

  Besluit

  1. Te kiezen voor 5 focuspunten binnen het programma Omgevingswet in 2021;
  2. De raad door middel van een RIB te informeren.

  Conform.

 9. 9

  Reactie van het college op de adviezen van de adviesraad sociaal domein en de cliëntenraad op de reeds vastgestelde beleidsregels:
  1. Minimabeleid
  2. Verhaal en terugvordering


  en de vandaag vast te stellen beleidsregels:
  3. Re-integratie en tegenprestatie

  Voorgesteld besluit

  De brieven aan de adviesraden vast te stellen en te versturen.

  Besluit

  De brieven aan de adviesraden vast te stellen en te versturen.

  Conform.

 10. 10

  De droge zomer van 2020 heeft net als de zomer van 2018 tot diverse schades geleid aan het openbaar groen. In november 2020 is de schade in beeld gebracht en getaxeerd op € 128.000. Voor het herstel van het openbaar groen is er een sober en doelmatig beplantingsplan opgesteld. Op basis van dit beplantingsplan zijn de kosten voor het herstellen van de schade gereduceerd tot €97.000. De reductie van de kosten is gerealiseerd door het versoberen van het inrichtingsplan, het onderhoudsniveau blijft gelijk. Het herstellen van de schade zal leiden tot een overschrijding op het onderhoudsbudget. Met dit voorstel
  wordt het college gevraagd om voor 2021 een overschrijding van het onderhoudsbudget van € 97.000 te accepteren. Om de droogteschade in het openbaar groen in de toekomst te beperken wordt het thema droogte meegenomen in het Programma Groen.

  Voorgesteld besluit

  De schade aan het openbaar groen veroorzaakt door de droge zomer van 2020 te herstellen en daarmee voor 2021 een overschrijding van de groenbudgetten (programma 1) van € 97.000 te accepteren.

  Besluit

  De schade aan het openbaar groen veroorzaakt door de droge zomer van 2020 te herstellen en daarmee voor 2021 een overschrijding van de groenbudgetten (programma 1) van € 97.000 te accepteren;

  Akkoord.

 11. 11

  De coronacrisis en het thuiswerken vergen veel van het Sociaal Domein. Het afgelopen jaar heeft elk team wendbaarheid en veerkracht getoond waarbij de kwaliteit en kwantiteit van onze dienstverlening intact is gebleven. Elke teammanager heeft een inventarisatie gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis en het thuiswerken voor zijn/haar team. Die inventarisatie is besproken met de afdelingsmanager en er is gekeken of uitstel van de werkzaamheden mogelijk is, dan wel een andere prioritering. Vervolgens is deze geactualiseerde inventarisatie besproken in overleg tussen teammanager, businesscontroller, afdelingsmanager en adviseur. Daarin is vooral gekeken wat strikt noodzakelijk en minimaal nodig is. Momenteel zien we op een paar onderdelen dat we het met her-prioritering en uitstel niet redden. Het college wordt gevraagd hiervoor € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze onttrekking middels een verzamel RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage.
  In overeenstemming met de collegebrief "Stand van zaken Corona en verbetermaatregelen bij Tomin groep" (19 november 2020), is de omzet en daarmee de winstgevendheid 2020 van Tomin sterk teruggelopen en heeft Tomin aanspraak op de door de gemeente ontvangen € 520.000 compensatieregeling vanuit het rijk (septembercirculaire 2020). Het college wordt gevraagd hiervoor € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze onttrekking middels een verzamel RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage.

  Voorgesteld besluit

  1. Voor de personele capaciteit van het Sociaal Domein € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze met een verzamel-RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2021;
  2. Voor Tomin € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze met een verzamel-RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2021.

  Besluit

  1. Voor de personele capaciteit van het Sociaal Domein € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze met een verzamel-RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2021;
  2. Voor Tomin € 520.000 te onttrekken uit de Covid-19 reserve en deze met een verzamel-RIB te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2021.

  Akkoord.

 12. 12

  Het college heeft Klimaatverbond Nederland opdracht gegeven om te adviseren over de samenwerking van de gemeente met beide energiecoöperaties HilverZon en HET en hun onderlinge verhouding. Dit rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek

  Voorgesteld besluit

  1. Het rapport ‘De Energie van Hilversum, onderzoek naar de toekomstige samenwerking in een energieke samenleving’ van het Klimaatverbond Nederland (januari 2021) vast te stellen en de beleidsconclusies over te nemen;
  2. De raad te informeren met bijgevoegde Collegebrief.

  Besluit

  1. Het rapport ‘De Energie van Hilversum, onderzoek naar de toekomstige samenwerking in een energieke samenleving’ van het Klimaatverbond Nederland (januari 2021) vast te stellen en de beleidsconclusies over te nemen;
  2. De raad te informeren met bijgevoegde Collegebrief.

  Akkoord.

 13. 13

  In de commissie van 10 maart j.l. is het raadsvoorstel behandeld over: 'Toevoegen ‘procedure rondom nevenfuncties van bestuurders’ aan Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum'. De portefeuillehouder heeft tijdens de behandeling toegezegd nadere informatie te sturen aan de raad over de meldings- en goedkeuringregeling van niet-ambtshalve of niet qualitate-qua nevenfuncties van (top) ambtenaren (T21/21). Met het versturen van deze brief is deze toezegging afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  De raad via bijgevoegde collegebrief te informeren over de beantwoording van toezegging T21-21 over ambtelijke nevenfuncties.

  Besluit

  De raad via bijgevoegde collegebrief te informeren over de beantwoording van toezegging T21-21 over ambtelijke nevenfuncties.

  Conform.

 14. 14

  Economie is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van Hilversum. We streven naar een toekomst waarin Hilversum een sociaal inclusieve stad blijft waar inwoners prettig wonen, werken en verblijven. Een plek voor iedereen. Dat vraagt vanuit het economisch perspectief om ruimte voor werken, innovatie en onderwijs zodat onze inwoners kunnen werken, leren en recreëren in een prettige leefomgeving.
  In 2019/2020 is, in samenwerking met een groot aantal gebieds- en ondernemersverenigingen, een agenda Economie en Media 2020-2021 opgesteld met concrete acties op de korte termijn. Bij het vaststellen van de agenda is ook de uitwerking van het perspectief op de lange termijn aangekondigd.
  Het Economisch Perspectief 2040 dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en later uit te werken economisch programma.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het Economisch Perspectief 2040 te gebruiken als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de herijking van de agenda Economie & Media 2020-2021;
  2. De ontwikkelprincipes mee te wegen in lopende en nieuwe projecten en initiatieven.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het Economisch Perspectief 2040 te gebruiken als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en de herijking van de agenda Economie & Media 2020-2021;
  2. De ontwikkelprincipes mee te wegen in lopende en nieuwe projecten en initiatieven.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.

  Akkoord.

 15. 15

  De Gemeenteraad heeft op 3 maart 2021 besloten dat de eerder afgeschafte vrijwilligerspremie toch moet worden voortgezet. Daarom is een aanpassing in de beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021 nodig.

  Voorgesteld besluit

  1. aan de Beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021 artikel 3 Vrijwilligerspremie toe te voegen;
  2. de financiële effecten (€ 25.000 nadeel) van het behouden van de vrijwilligerspremie (amendement A21/18) aan te melden bij de 1e tussentijdse rapportage 2021 en te verwerken in de meerjarenraming 2022;
  3. de Beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021 vast te stellen per 1 april 2021;
  4. de Raad hierover te informeren middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Besluit

  1. aan de Beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021 artikel 3 Vrijwilligerspremie toe te voegen;
  2. de financiële effecten (€ 25.000 nadeel) van het behouden van de vrijwilligerspremie (amendement A21/18) aan te melden bij de 1e tussentijdse rapportage 2021 en te verwerken in de meerjarenraming 2022;
  3. de Beleidsregels Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021 vast te stellen per 1 april 2021;
  4. de Raad hierover te informeren middels de bijgevoegde Raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Conform.

 16. 16

  De tussenvoorziening betreft drie tijdelijke verblijfsplekken die gebruikt kunnen worden voor niet planbare/spoed situaties waar voor een jeugdige binnen het regulier aanbod voor verblijf geen passende oplossing gevonden kan worden.

  Voorgesteld besluit

  De regio opdracht te geven tot het gezamenlijk inkopen van drie tijdelijke verblijfsplekken als tussenvoorziening.

  Besluit

  De regio opdracht te geven tot het gezamenlijk inkopen van drie tijdelijke verblijfsplekken als tussenvoorziening.

  Conform.

 17. 17

  Om de continuiteit van het project doorontwikkelen dashboarding SD te waarborgen is het verzoek om de opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.

  Voorgesteld besluit

  Voor de continuïteit van het project Doorontwikkeling Dashboards Sociaal Domein conform het geldende inkoopbeleid toestemming te verlenen om de opdracht voor dit project aan te besteden op basis van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

  Besluit

  Voor de continuïteit van het project Doorontwikkeling Dashboards Sociaal Domein conform het geldende inkoopbeleid toestemming te verlenen om de opdracht voor dit project aan te besteden op basis van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

  Conform.

 18. 18

  Op 23 februari 2021 ontvingen wij vragen ex artikel 41 RVO van de fracties CDA, GroenLinks en Hart voor Hilversum over De Gijsbrecht. Middels bijgaande brief beantwoorden wij deze vragen.

  Voorgesteld besluit

  Bijgaand uitstelbericht versturen naar de fracties van CDA, GroenLinks en Hart voor Hilversum

  Besluit

  Bijgaand uitstelbericht versturen naar de fracties van CDA, GroenLinks en Hart voor Hilversum

  Conform.

 19. 19

  In de decembercirculaire 2020 zijn er extra middelen toegekend aan Hilversum voor de uitvoering van centrumgemeentetaken, onder meer voor mobiliteitsdienstverlening.
  Momenteel wordt er een plan opgesteld met alle betrokken partijen ter besteding van deze gelden. Dit plan zal naar verwachting pas in juni 2021 alle bestuurlijke kanalen hebben doorlopen.
  De regio is reeds gestart met de oprichting van een mobiliteitscentrum en heeft gevraagd of ze al een voorschot van de centrummiddelen kunnen ontvangen.

  Voorgesteld besluit

  1. Ten behoeve van het ‘regionaal mobiliteitsteam arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek’ vooruitlopend op het raadsbesluit, het bedrag van € 480.000 vrij te geven voor uitgaven.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Ten behoeve van het ‘regionaal mobiliteitsteam arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek’ vooruitlopend op het raadsbesluit, het bedrag van € 480.000 vrij te geven voor uitgaven.
  2. De raad hierover te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Voorwaardelijk akkoord.

 20. 20

  Op 15 maart 2021 ontvingen wij artikel 41 vragen van de fractie van Hart voor Hilversum naar aanleiding van de collegebrief van 10 maart 2021 over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in ’t Gooi.

  Voorgesteld besluit

  Artikel 41 vragen Hart voor Hilversum inzake HOV in 't Gooi te beantwoorden via bijgaande collegebrief.

  Besluit

  Artikel 41 vragen Hart voor Hilversum inzake HOV in 't Gooi te beantwoorden via bijgaande collegebrief.

  Conform.

 21. 21

  Op 15 maart 2021 ontvingen wij artikel 41 vragen van de fractie van de VVD over de vertraging bij de aanleg van de snelverkeerbuis van de onderdoorgang in de Oosterengweg in het kader van het project HOV in ’t Gooi.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 41 vragen van de VVD over de vertraging bij het project HOV in 't Gooi middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de artikel 41 vragen van de VVD over de vertraging bij het project HOV in 't Gooi middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 22. 22

  De mobiliteit in Hilversum is in beweging. De huidige en de verwachte mobiliteitsproblemen moeten worden aangepakt. Dit vraagt om een aangescherpte visie inclusief maatregelen om de bereikbaarheid van Hilversum, de doorstroming op het wegennet en de verkeersveiligheid te verbeteren. De voorliggende mobiliteitsvisie heeft aandacht voor alle modaliteiten. Er is gewerkt met 5 scenario’s passend bij Hilversum. Op basis van het 3D-model zijn de gevolgen voor de mobiliteit van bepaalde keuzes inzichtelijk gemaakt. Het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” geeft voor de mobiliteit in Hilversum realistische en haalbare oplossingen, die passen bij Hilversum. Het bevat een slimme brede mix van gefaseerd te nemen maatregelen. Dit groene, duurzame en innovatieve scenario doet recht aan de resultaten van het intensief doorlopen participatietraject, omdat de veel genoemde maatregelen vanuit de participatieronde hierin zijn opgenomen. Het is hiermee een op basis van de participatie-uitkomsten gewogen (eind)scenario passend bij Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen om :
  1. De Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 vast te stellen en te kiezen voor de maatregelen die inhoud geven aan het scenario: “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit”;
  2. Het college op te dragen om:
  a. op basis van het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” een eerste uitvoeringsprogramma Mobiliteit op te stellen voor de volgende maatregelen:
  -    de mogelijkheden van smart mobility (slimme VRI installaties en diverse typen sensoren om het gebruik van alle modaliteiten te meten en te regelen);
  -    één of meerdere zero emissie zones;
  -    een fijnmazig vervoersnetwerk;
  -    ketenmobiliteit en OV-Knooppuntenontwikkeling;
  -    deelvervoer;
  -    betere faciliteiten voor langzaam vervoer, zoals voor voetgangers en fietsers;
  -    contacten met bedrijven om de in- en uitgaande pendel te verkleinen (meer hybride werken naar aanleiding van Covid-19).
  b. de volgende maatregelen meenemen in de participatie van de omgevingsvisie en deze vervolgens op te laten nemen in een tweede uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
  -    de gefaseerde realisatie van mogelijk een drietal multimodale hubs voor o.a. goederenvervoer aan de randen van Hilversum op strategisch gelegen locaties bij invalswegen;
  -    een autoluwe binnenstad (binnen de contouren van de centrumring) die toch goed bereikbaar is;
  -    nader onderzoek naar de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de  Noordoost-tunnel (van de Larenseweg naar de Nieuwe Crailoseweg (Crailosebrug).
  c. de beide uitvoeringsprogramma’s met de gewenste investeringen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  d. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het daarbij behorende scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” subsidiemogelijkheden van Europa, Rijk en Provincie onderzoeken en de resultaten bij de uitvoeringsprogramma’s in beeld brengen;
  e. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het gekozen scenario nieuw parkeerbeleid maken en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  II. De reactie op twee moties en twee toezeggingen in relatie tot de Mobiliteitsvisie (bijlage 4) vast te stellen en deze tezamen met het raadsvoorstel de gemeenteraad te doen toekomen.
  III. Dit raadsvoorstel inclusief bijlagen aan de raadscommissie voor advies aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen om :
  1. De Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 vast te stellen en te kiezen voor de maatregelen die inhoud geven aan het scenario: “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit”;
  2. Het college op te dragen om:
  a. op basis van het scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” een eerste uitvoeringsprogramma Mobiliteit op te stellen voor de volgende maatregelen:
  -    de mogelijkheden van smart mobility (slimme VRI installaties en diverse typen sensoren om het gebruik van alle modaliteiten te meten en te regelen);
  -    één of meerdere zero emissie zones;
  -    een fijnmazig vervoersnetwerk;
  -    ketenmobiliteit en OV-Knooppuntenontwikkeling;
  -    deelvervoer;
  -    betere faciliteiten voor langzaam vervoer, zoals voor voetgangers en fietsers;
  -    contacten met bedrijven om de in- en uitgaande pendel te verkleinen (meer hybride werken naar aanleiding van Covid-19).
  b. de volgende maatregelen meenemen in de participatie van de omgevingsvisie en deze vervolgens op te laten nemen in een tweede uitvoeringsprogramma Mobiliteit;
  -    de gefaseerde realisatie van mogelijk een drietal multimodale hubs voor o.a. goederenvervoer aan de randen van Hilversum op strategisch gelegen locaties bij invalswegen;
  -    een autoluwe binnenstad (binnen de contouren van de centrumring) die toch goed bereikbaar is;
  -    nader onderzoek naar de betaalbaarheid en de uitvoerbaarheid van de  Noordoost-tunnel (van de Larenseweg naar de Nieuwe Crailoseweg (Crailosebrug).
  c. de beide uitvoeringsprogramma’s met de gewenste investeringen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  d. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het daarbij behorende scenario “Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit” subsidiemogelijkheden van Europa, Rijk en Provincie onderzoeken en de resultaten bij de uitvoeringsprogramma’s in beeld brengen;
  e. op basis van de Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 en het gekozen scenario nieuw parkeerbeleid maken en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  II. De reactie op twee moties en twee toezeggingen in relatie tot de Mobiliteitsvisie (bijlage 4) vast te stellen en deze tezamen met het raadsvoorstel de gemeenteraad te doen toekomen.
  III. Dit raadsvoorstel inclusief bijlagen aan de raadscommissie voor advies aan de gemeenteraad voor te leggen.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen.

 23. 23

  Beantwoorden van de brieven van Kwintes van 2 maart 2021 en de buurtbewoners van 8 maart 2021 inzake De Stolpe.
  Middels deze collegebrief en de bijlagen informeren wij de raad over de stand van zaken rondom De Stolpe.

  Voorgesteld besluit

  1. De brieven van Kwintes van 2 maart 2021 en de buurtbewoners van 8 maart 2021 inzake De Stolpe te beantwoorden met bijgaande brieven.
  2. De raad met bijgaande collegebrief met bijlagen te informeren over de stand van zaken rondom De Stolpe.

  Besluit

  1. De brieven van Kwintes van 2 maart 2021 en de buurtbewoners van 8 maart 2021 inzake De Stolpe te beantwoorden met bijgaande brieven.
  2. De raad met bijgaande collegebrief met bijlagen te informeren over de stand van zaken rondom De Stolpe.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen