Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 7 december 2021

09:31 - 16:00

Locatie
Digitaal via Zoom
Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2022 met toelichting goed te keuren. Het Openbaar onderwijs heeft wettelijk deze goedkeuring nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

De begroting 2022 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen. De begrotingen uit voorgaande jaren komen overeen met de begroting 2022. De begroting is sluitend. De school voert een sobere en doelmatige begroting.

Voorgesteld besluit

I De raad voor te stellen:
1. De begroting 2022 van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum goed te keuren;
II  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 02 februari 2022.

Besluit

I De raad voor te stellen:
1. De begroting 2022 van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum goed te keuren;
II  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 2 februari 2022.

Akkoord.

Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor het Jac. P. Thijsseplein is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door de raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In het ontwerp (bijlage 1) is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden. Het voorstel wordt rechtstreeks geagendeerd voor de raad.

Voorgesteld besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 657.500,- ten behoeve van de herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein.
2. Een onttrekking van € 32.000,- aan de reserve Herplantfonds te doen ter dekking van de kosten van extra bomen op het Jac. P. Thijsseplein.
II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 657.500,- ten behoeve van de herinrichting van het Jac. P. Thijsseplein.
2. Een onttrekking van € 32.000,- aan de reserve Herplantfonds te doen ter dekking van de kosten van extra bomen op het Jac. P. Thijsseplein.
II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 2 februari 2022.

Akkoord.

Op 24 augustus 2021 heeft het college van B en W een viertal locatieplannen (bijlage 01) voor ondergrondse afval containers in Hilversum Noord vastgesteld. Het dagelijks bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek heeft op 6 september 2021 op basis van dat besluit vier ontwerp locatiebesluiten gepubliceerd (bijlage 02). Belanghebbenden hebben tot 7 weken na bekendmaking de tijd gehad om hun zienswijze te geven.
Na afloop van de reactieperiode is er één zienswijze binnengekomen voor het ontwerp locatiebesluit OVC2021-01-NBHS014-21.0005940  Erfgooiersstraat (locatieplan NBHS014) met daarbij een petitie met 16 handtekeningen. De GAD heeft een zienswijzenverslag opgesteld (bijlage 3) met een reactie op de ingediende zienswijze. De ingediende zienswijze geeft wat de gemeente en de GAD betreft geen aanleiding voor een wijziging van het locatieplan NBHS014 aan de Erfgooiersstraat.
Het college van B en W wordt met dit voorstel gevraagd in te stemmen met de definitieve locatieplannen voor de vier locaties. Bij een positief besluit van het college van B en W kan het dagelijks bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek de vier definitieve locatiebesluiten en het zienswijzeverslag publiceren.

Voorgesteld besluit

1. De locatieplannen NBHS014 aan de Erfgooiersstraat, NBHS055-1 en NBHS055-2 aan de Lieven de Keylaan en NBHS055-3 aan de Pieter Postlaan vast te stellen als definitieve locatieplannen.

Besluit

1. De locatieplannen NBHS014 aan de Erfgooiersstraat, NBHS055-1 en NBHS055-2 aan de Lieven de Keylaan en NBHS055-3 aan de Pieter Postlaan vast te stellen als definitieve locatieplannen.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De collegebrief dient om de raad te informeren over de inzet en voortgang in Hilversum om zonnepanelen te plaatsen.

Voorgesteld besluit

De raad te informeren over de inzet en voortgang in Hilversum om zonnepanelen te plaatsen middels bijgaande collegebrief.

Besluit

De raad te informeren over de inzet en voortgang in Hilversum om zonnepanelen te plaatsen middels bijgaande collegebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

In de begroting is een investeringskrediet opgenomen van € 925.000 om het bestaande verouderde kantoorautomatisering (virtuele werkplek) te vervangen. Deze hardware vervanging, bestaande uit: servers, opslag, grafische capaciteit, virtualisatie en gegevensdiensten, is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te borgen door het risico op uitval van het netwerk door verstoringen te voorkomen. Gedurende de Europese aanbesteding van kantoorautomatisering, blijkt in november 2021 dat dit krediet niet meer toereikend is. Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde marktprijzen van leveranciers van hardware door de coronacrisis, energieprijzen en de mondiale schaarste in materialen. De markt geeft aan dat de ICT - prijzen in 2021 met 50%  – 60 % zijn gestegen . Om succesvol te kunnen aanbesteden moet door deze autonome prijsstijging het investeringskrediet kantoorautomatisering opgehoogd worden met € 575.000 naar € 1.500.000.

Voorgesteld besluit

1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de overschrijding (€ 575.000) van het investeringskrediet kantoorautomatisering.
2. Deze overschrijding mee te nemen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2022.
3. Het restant krediet á € 40.000 “software defined infrastructure” IP2019 en het krediet á € 146.000 “software defined infrastructure” IP2021 vrij te geven.

Besluit

1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de overschrijding (€ 575.000) van het investeringskrediet kantoorautomatisering.
2. Deze overschrijding mee te nemen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2022.
3. Het restant krediet á € 40.000 “software defined infrastructure” IP2019 en het krediet á € 146.000 “software defined infrastructure” IP2021 vrij te geven.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Sinds september 2021 bestaat de plicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs op bepaalde locaties, zoals horeca, cultuur en sportaccommodaties. Door deze verplichting is op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materialen nodig. Het Rijk heeft via Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een regeling vastgesteld en budget beschikbaar gesteld aan gemeente Hilversum om organisaties een compensatie te bieden voor de extra kosten die worden gemaakt. Met de subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021 geeft het College uitvoering aan de regeling.

Voorgesteld besluit

1. De subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021 vast te stellen.
2. Voor de te verstrekken subsidies voor de periode van 22 september tot en met 31 december een bedrag beschikbaar stellen van € 235.000,-  die door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is verstrekt aan de gemeente.
3. Af te wijken van de werkwijze van reguliere subsidieafspraken, in die zin dat niet alle criteria vooraf worden beoordeeld, maar op sommige onderdelen te volstaan met een verklaring van de aanvrager, welke de basis vormt voor een rechtmatige toekenning van de subsidie.
4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

1. De subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2021 vast te stellen.
2. Voor de te verstrekken subsidies voor de periode van 22 september tot en met 31 december een bedrag beschikbaar stellen van € 235.000,-  die door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is verstrekt aan de gemeente.
3. Af te wijken van de werkwijze van reguliere subsidieafspraken, in die zin dat niet alle criteria vooraf worden beoordeeld, maar op sommige onderdelen te volstaan met een verklaring van de aanvrager, welke de basis vormt voor een rechtmatige toekenning van de subsidie.
4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Artikel 9 en 11 van het gemeentelijk Minimabeleid 2021 zijn gewijzigd naar aanleiding van de vaststelling van de kadernota 2022.  De Raad heeft de keuze gemaakt de inkomensgrenzen voor de activiteitenregeling en de regeling duurzame huishouding te verruimen van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Artikel 11 van het gemeentelijk minimabeleid is ook gewijzigd vanwege wijziging van de landelijk geldende energie label. Hierdoor zijn de huidige gehanteerde energie labels zijn niet meer passend bij het maximaal te besteden budget.

Voorgesteld besluit

1. De Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2022 vast te stellen per en deze in werking te laten treden per 1 januari 2022 onder intrekking van de Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2021.
2. De Raad te informeren over de gewijzigde beleidsregels middels de bijgevoegde raadinformatiebrief.
3. De reactie op de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum en de Cliëntenraad Hilversum vast te stellen.

Besluit

1. De Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2022 vast te stellen per en deze in werking te laten treden per 1 januari 2022 onder intrekking van de Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2021.
2. De Raad te informeren over de gewijzigde beleidsregels middels de bijgevoegde raadinformatiebrief.
3. De reactie op de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum en de Cliëntenraad Hilversum vast te stellen.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De Diversiteitsraad Hilversum en het Diversiteitsnetwerk zijn naar aanleiding van M21-84 samengesteld en gestart. In bijgevoegde collegebrief worden de samenhang tussen de twee, de voortgang en de uitgezette acties beschreven. Ook is een begroting bijgevoegd.

Voorgesteld besluit

1. De raad te informeren over de voortgang van de Diversiteitsraad met bijgevoegde collegebrief.

Besluit

  • De raad te informeren over de voortgang van de Diversiteitsraad met bijgevoegde collegebrief.

Conform.

Op 22 juni 2021 is het Actieplan Jeugd vastgesteld waarin we inzetten op het ondersteunen en versterken van het welzijn van de Hilversumse jongeren (12-23 jaar) in coronatijd. O.a. is besloten om extra jongerenwerk en een extra buurtsportcoach gericht op de doelgroep in te zetten. Versa Welzijn en Bink Kinderopvang dienen deze subsidieaanvragen in om hier uitvoering aan te geven.

Voorgesteld besluit

1. Versa Welzijn voor schooljaar 2021-2022 voor uitvoering van het Actieplan Jeugd een subsidie van € 90.000,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
2. Bink Kinderopvang voor december 2021-december 2022 voor uitvoering van het Actieplan Jeugd een subsidie van € 52.432,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking.
3. Voor de dekking in 2022 € 102.432,- uit de Covid-19 reserve beschikbaar te stellen (in plaats van in 2021) en dit te verwerken bij de Voorjaarsnota.

Besluit

1. Versa Welzijn voor schooljaar 2021-2022 voor uitvoering van het Actieplan Jeugd een subsidie van € 90.000,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
2. Bink Kinderopvang voor december 2021-december 2022 voor uitvoering van het Actieplan Jeugd een subsidie van € 52.432,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking.
3. Voor de dekking in 2022 € 102.432,- uit de Covid-19 reserve beschikbaar te stellen (in plaats van in 2021) en dit te verwerken bij de Voorjaarsnota.

Akkoord.

Als gevolg van intensief gebruik en het einde van de technische levensduur van de atletiekbaan wordt de raad voorgesteld om in afwijking van de meerjaren onderhoudsplanning sportvelden de atletiekbaan in 2022 volledig te renoveren. Als gevolg van de hogere kosten, tegenvallers en de kans om de atletiekbaan naar een hoogwaardig niveau te krijgen wordt de raad voorgesteld om de hiervoor benodigde extra financiën beschikbaar te stellen.

Voorgesteld besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. In tegenstelling tot de meerjaren onderhoudsplanning waarin het groot onderhoud in de periode tot en met 2029 gefaseerd dient te worden uitgevoerd in te stemmen met het volledig renoveren van de atletiekbaan in 2022.
2. Voor 2022 een netto investeringskrediet van € 1.569.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van de atletiekbaan gecombineerd met uitbreiding naar 8 banen en dit te verwerken in het Investeringsprogramma.
3. De structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 60.000 m.i.v. 2023 voor € 30.000 structureel te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit de programmabegroting 2022 (€ 90.000 structureel m.i.v. 2021).
4.  Het restant van de structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 30.000 m.i.v. 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De afboeking van de resterende boekwaarde van het vervangen van de coating van de toplaag in 2009 van € 76.000 in 2022 te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit het programmabegroting 2022.
6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan” krachtens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

II. Krachtens artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan”.

III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. In tegenstelling tot de meerjaren onderhoudsplanning waarin het groot onderhoud in de periode tot en met 2029 gefaseerd dient te worden uitgevoerd in te stemmen met het volledig renoveren van de atletiekbaan in 2022.
2. Voor 2022 een netto investeringskrediet van € 1.569.000,- beschikbaar te stellen voor renovatie van de atletiekbaan gecombineerd met uitbreiding naar 8 banen en dit te verwerken in het Investeringsprogramma.
3. De structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 60.000 m.i.v. 2023 voor € 30.000 structureel te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit de programmabegroting 2022 (€ 90.000 structureel m.i.v. 2021).
4.  Het restant van de structurele meerkosten van de renovatie naar 8 banen van € 30.000 m.i.v. 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De afboeking van de resterende boekwaarde van het vervangen van de coating van de toplaag in 2009 van € 76.000 in 2022 te dekken uit de stelpost Sportaccommodaties uit het programmabegroting 2022.
6. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan” krachtens artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen.

II. Krachtens artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel behorende bijlage 3 “financiële onderbouwing renovatie atletiekbaan”.

III. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Akkoord, met één aanpassing.

Het Masterplan Arenapark 2.0 is vastgesteld op 1 juli 2020. Hierbij werden moties aangenomen voor onderzoek naar de mogelijkheid van meer ruimte voor werken en wonen. Het masterplan plus het onderzoek naar werken en wonen is uitgewerkt in scenario’s.
Het college wenst het advies van de raadscommissie te horen over de scenario’s, alvorens zij besluit welke ontwikkelrichting uit te werken tot stedenbouwkundig plan. Hiervoor worden drie scenario’s gepresenteerd, allen vanuit een helder verhaal (zie bijlage 1). Met eigen argumenten, kanttekeningen en businesscase saldi. Alle scenario’s passen bij de ambities van de Mobiliteitsvisie 2040 en ze kunnen alle drie – na uitwerking en optimalisatie – vallen binnen de financiële kaders van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG).
Het college heeft de voorkeur voor scenario 2 ‘Knooppunt ontwikkeling met groen midden’. Deze voorkeur komt voort uit de ruime toevoeging van extra werken en wonen, een goed functionerend OV knooppunt en de ontwikkelbaarheid van dit scenario. Resultaat van het debat in de commissie is een advies aan het college.

Voorgesteld besluit

Het college adviseren over het besluit om een voorkeursvariant uit te werken met als basis scenario 2.

Besluit

Het college adviseren over het besluit om een voorkeursvariant uit te werken met als basis scenario 2.

Gewijzigd akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Op 28 oktober 2021 zijn door de fractie van de CDA art. 41 RvO vragen gesteld inzake Kwaliteit Raadsvoorstellen.

Voorgesteld besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over het uitstel van de beantwoording van de art. 41 vragen RvO van de fractie CDA inzake de kwaliteit van voorstellen.

Besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over het uitstel van de beantwoording van de art. 41 vragen RvO van de fractie CDA inzake de kwaliteit van voorstellen.

Conform.

De statutenwijziging beoogt de actualisering van de vorige statuten die uit 2014 stammen op een aantal wetstechnische wijzigingen. Daarnaast zorgt de wijziging voor borging van de Governancecode Goed Bestuur VO.

De statuten bevatten alleen wijzigingen als gevolg van gewijzigde wetten en regels. Ter overweging geven we mee dit voorstel rechtstreeks te agenderen voor de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit

I De gemeenteraad te verzoeken:
1. In te stemmen met de door de College van Bestuur van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voorgestelde wijzigingen van de statuten;
II  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 2 februari 2022.

Besluit

I De gemeenteraad te verzoeken:
1. In te stemmen met de door de College van Bestuur van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum voorgestelde wijzigingen van de statuten;
II  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 2 februari 2022.

Conform.

In februari 2020 heeft Gemeente Hilversum subsidie toegekend aan de Hogeschool van Amsterdam voor de uitbreiding van omscholingsprogramma Make IT Work tot een volwaardige nevenvestiging van de HvA en een bijdrage in de huisvestings- en ontwikkelkosten. In juli 2020 is een intentieverklaring voor een meerjarige samenwerking tussen de hogeschool en de gemeente getekend. Door corona kon de voorgenomen grand opening van de locatie niet door gaan en waren ook fysieke ontmoetingen zeer beperkt mogelijk. Toch zijn in 2020 mooie stappen gezet. De locatie op het Media Park is volledig ingericht als ontmoetingsplaats en centrum voor Leven Lang Ontwikkelen. De HvA heeft een grote rol gehad in het verwerven van de MKB-deal SPOT035 en neemt actief deel aan regionale netwerken zoals De Werkkamer. Daarnaast zijn in 2020 ruim 100 volwassenen omgeschoold tot hbo-niveau IT’er en daarvan heeft 90% direct een baan gevonden in de IT. Op basis van het jaarverslag en de financiële verantwoording (incl. controleverklaring) is geconstateerd dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Het voorstel is daarom om de subsidie vast te stellen op € 115.800,-.

Voorgesteld besluit

De subsidie die Hogeschool van Amsterdam heeft ontvangen voor 2020 vast te stellen op €115.800,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Besluit

De subsidie die Hogeschool van Amsterdam heeft ontvangen voor 2020 vast te stellen op €115.800,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Conform.

We hebben nu via de exploitatie € 250.000 per jaar te besteden aan maatregelen ter  verbetering van verkeersveiligheid. Dit blijkt echter onvoldoende om de grotere en complexere verkeersonveilige locaties van de prioriteitenlijst te kunnen herinrichten. Door via kredieten te investeren in deze maatregelen, kunnen we meer bereiken en slagvaardiger inspelen op subsidieregelingen. De bijbehorende kapitaal- en exploitatielasten van deze investeringen kunnen gedekt worden door maximaal € 170.000 van het exploitatiebudget hiervoor in te zetten.
De € 80.000 die overblijft is nodig voor verkeersveiligheid om jaarlijks kleinere verkeersaanpassingen, onderzoek, educatie en gedragsbeïnvloeding te kunnen bekostigen.

In 2022 willen we de eerste investeringen doen voor aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
Voor het vervolg, van 2023 tot 2030 willen we voor gemiddeld  € 1,1 miljoen bruto (= € 500.000 netto ) per jaar investeren. Deze plannen werken we verder uit en leggen we voor aan uw raad bij de Voorjaarsnota in 2022.

Voorgesteld besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. Alle verkeersveiligheidsproblemen en alle maatregelen ter verbeteringen aan het fietsnetwerk, onder te brengen op de prioriteitenlijst en te rangschikken op basis van negen opvolgende afwegingscriteria (bijlage 1).
2. Een versnelling door te voeren in de uitvoer van verkeersveiligheids- én fietsnetwerk maatregelen, door het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer (taak 200817, ecl 43898, groot € 250.000) op te delen in een deel voor onderzoek en kleine maatregelen en een deel voor kapitaalslasten van investeringen in maatregelen verkeersveiligheid met bijbehorende exploitatielasten.
3. Het deel van het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer wat we willen gebruiken voor kapitaalslasten en exploitatielasten te begrenzen op maximaal € 170.000.
4. Van 2022 tot 2030 voor gemiddeld € 1.1 miljoen bruto (= na aftrek subsidies ca. € 500.000 netto) per jaar te investeren om verkeersveiligheidsproblemen en aanpassingen aan het fietsnetwerk aan te pakken via de prioriteitenlijst5. In 2022 aanpassingen aan de Loosdrechtseweg op de onder 4 voorgestelde wijze te financieren.
6. Voor deze aanpassing aan de Loosdrechtseweg het investeringskrediet van € 288.000 bruto, (inclusief de verleende subsidie van € 104.530 komt dit neer op € 183.470 netto) vrij te geven voor de aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
7. Voor 2023 – 2030 de investeringskredieten van verkeersveiligheidsmaatregelen en aanpassingen aan het fietsnetwerk mee te nemen met de komende voorjaarsnota.

II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Besluit

I. De raad voor te stellen om:
1. Alle verkeersveiligheidsproblemen en alle maatregelen ter verbeteringen aan het fietsnetwerk, onder te brengen op de prioriteitenlijst en te rangschikken op basis van negen opvolgende afwegingscriteria (bijlage 1).
2. Een versnelling door te voeren in de uitvoer van verkeersveiligheids- én fietsnetwerk maatregelen, door het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer (taak 200817, ecl 43898, groot € 250.000) op te delen in een deel voor onderzoek en kleine maatregelen en een deel voor kapitaalslasten van investeringen in maatregelen verkeersveiligheid met bijbehorende exploitatielasten.
3. Het deel van het beschikbare exploitatie budget Structuurvisie verkeer en vervoer wat we willen gebruiken voor kapitaalslasten en exploitatielasten te begrenzen op maximaal € 170.000.
4. Van 2022 tot 2030 voor gemiddeld € 1.1 miljoen bruto (= na aftrek subsidies ca. € 500.000 netto) per jaar te investeren om verkeersveiligheidsproblemen en aanpassingen aan het fietsnetwerk aan te pakken via de prioriteitenlijst.
5. In 2022 aanpassingen aan de Loosdrechtseweg op de onder 4 voorgestelde wijze te financieren.
6. Voor deze aanpassing aan de Loosdrechtseweg het investeringskrediet van € 288.000 bruto, (inclusief de verleende subsidie van € 104.530 komt dit neer op € 183.470 netto) vrij te geven voor de aanpassingen aan de Loosdrechtseweg.
7. Voor 2023 – 2030 de investeringskredieten van verkeersveiligheidsmaatregelen en aanpassingen aan het fietsnetwerk mee te nemen met de komende voorjaarsnota.

II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

Gewijzigd akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Het college wordt voorgesteld om subsidies voor het jaar 2022 te verlenen. Het betreft 9 jaarsubsidies 2022 voor culturele organisaties die onderdeel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (bis) en 1 eenmalige programmasubsidie 2022 voor Proloog, een activiteit van Bibliotheek Hilversum. De Cultuurraad heeft over alle aanvragen geadviseerd. Voor drie van de elf aanvragen, die van CV Globe en Grafisch Atelier wordt voorgesteld af te wijken van het advies van de Cultuurraad. De subsidieverleningen voor de culturele basisinfrastructuur zijn voornamelijk gericht op het in stand houden van de culturele basis na corona. Ze volgen in grote lijn de bedragen die voor 2021 zijn verleend.
Daarmee volgen we het advies van de Cultuurraad zoals verwoord in de inleidende tekst van alle adviezen over de jaaraanvragen van de culturele basisinfrastructuur (bijlage 12).

Voorgesteld besluit

1. Een jaarsubsidie voor 2022 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikkingen (bijlage 1 t/m 9) aan de 9 organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur:
1. Stichting Bibliotheek Hilversum € 1.476.176,-
2. Stichting Dudok Architectuur Centrum € 179.000,-
3. Stichting Filmtheater Hilversum € 125.000,-
4. CV Globe Centrum voor Kunst en Cultuur € 452.057,-
5. Stichting Grafisch Atelier € 88.128,-
6. Stichting Museum Hilversum € 640.900,-
7. Stichting Raadhuisconcerten € 8.000,-
8. Stichting Podium De Vorstin € 1.007.847,-
9. Stichting Zilveren Camera € 97.500,-
2. Een eenmalige programmasubsidie van € 85.000 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking (bijlage 11) aan Stichting Bibliotheek Hilversum voor de activiteit Proloog
3. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit het Programma 1 Wonen en leven:
1. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering € 17.400,- voor Proloog
2. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie €2.041.431,- , waarbinnen
a. € 1.948.531,- voor subsidies Zilveren Camera, DAC, Filmtheater, Grafisch Atelier, De Vorstin, Raadhuisconcerten,
b. € 67.600 voor subsidie Proloog
3. Taakveld 5.4 Musea (€ 640.900,- voor subsidie Stichting Museum Hilversum)
4. Taakveld 5.6 Media (€ 1.476.176,- voor subsidie Stichting Bibliotheek Hilversum)
5. Taakveld 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 9.000,- binnen het subsidiebedrag voor Stichting Grafisch Atelier).

Besluit

1. Een jaarsubsidie voor 2022 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikkingen (bijlage 1 t/m 9) aan de 9 organisaties die behoren tot de culturele basisinfrastructuur:
1. Stichting Bibliotheek Hilversum € 1.476.176,-
2. Stichting Dudok Architectuur Centrum € 179.000,-
3. Stichting Filmtheater Hilversum € 125.000,-
4. CV Globe Centrum voor Kunst en Cultuur € 452.057,-
5. Stichting Grafisch Atelier € 88.128,-
6. Stichting Museum Hilversum € 640.900,-
7. Stichting Raadhuisconcerten € 8.000,-
8. Stichting Podium De Vorstin € 1.007.847,-
9. Stichting Zilveren Camera € 97.500,-
2. Een eenmalige programmasubsidie van € 85.000 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking (bijlage 11) aan Stichting Bibliotheek Hilversum voor de activiteit Proloog
3. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit het Programma 1 Wonen en leven :
1. Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering € 17.400,- voor Proloog
2. Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie €2.041.431,- , waarbinnen
a. € 1.948.531,- voor subsidies Zilveren Camera, DAC, Filmtheater, Grafisch Atelier, De Vorstin, Raadhuisconcerten,
b. € 67.600 voor subsidie Proloog
3. Taakveld 5.4 Musea (€ 640.900,- voor subsidie Stichting Museum Hilversum)
4. Taakveld 5.6 Media (€ 1.476.176,- voor subsidie Stichting Bibliotheek Hilversum)
5. Taakveld 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 9.000,- binnen het subsidiebedrag voor Stichting Grafisch Atelier).

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.