Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B&W

dinsdag 13 april 2021

09:31 - 16:00

Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
P.I. Broertjes

Agendapunten

Op 3 december 2019 heeft het college besloten in 2020 extern een 213a onderzoek te laten uitvoeren naar de riolering en afvalinzameling. Deze opdracht is verstrekt aan Cebeon. Na ontvangst op 17 december jl. is de definitieve rapportage van Cebeon in januari 2021 ambtelijk voorgelegd aan de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) Gooi en Vechtstreek. De GAD heeft de rapportage ambtelijk van een kanttekening voorzien (zie kanttekening 2 onder het kopje Kanttekeningen van het collegevoorstel).

Cebeon heeft in zijn rapportage 8 aanbevelingen opgenomen (zie collegevoorstel).

Na besluitvorming door het college dienen de raad, de rekeningen- en auditcommissie en de rekenkamercommissie geïnformeerd te worden door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de bijgevoegde rapportage van Cebeon.

Voorgesteld besluit
 1. Kennis te nemen van de rapportage van Cebeon inzake het 213a onderzoek 2020 Riolering en Afvalinzameling gemeente Hilversum;
 2. De aanbevelingen 1 en 3 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot afvalinzameling, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, te beschouwen als opgevolgd en daarmee als afgedaan.
 3. In opmaat naar de Programmabegroting 2022 nader te onderzoeken op welke wijze en in welke mate de aanbevelingen 2, 4 en 5 uit de rapportage van Cebeon, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, geïncorporeerd kunnen worden in de uitvoering van gemeentelijke taken inzake afvalinzameling;
 4. Vast te stellen, dat aanbeveling 6 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, niet zozeer is opgevolgd als wel als gevolg van verschillen in structuurkenmerken en prestatie-indicatoren tussen Hilversum en de referentiegemeenten langs andere weg ter hand is genomen en daarmee deze aanbeveling als afgedaan te beschouwen.
 5. Vast te stellen, dat aanbeveling 7 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, niet zozeer is opgevolgd als wel langs andere weg ter hand is genomen en daarmee deze aanbeveling als afgedaan te beschouwen.
 6. In opmaat naar de Programmabegroting 2022 nader te onderzoeken op welke wijze en in welke mate aanbeveling 8 uit de rapportage van Cebeon met betrekking de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, in financiële zin verwerkt kan worden in de financiële opzet van de Programmabegroting 2022 inclusief de effecten daarvan op de woonlasten en daarmee deze aanbeveling als opgevolgd en afgedaan te beschouwen.
 7. De Raad, de Audit- en Rekeningencommissie en de Rekenkamercommissie te informeren door middel van toezending van:
  a. de bijgevoegde raadsinformatiebrief en;
  b. de bijgevoegde rapportage van Cebeon inzake het 213a-onderzoek 2020 Riolering en Afvalinzameling gemeente Hilversum.
Besluit
 1. Kennis te nemen van de rapportage van Cebeon inzake het 213a onderzoek 2020 Riolering en Afvalinzameling gemeente Hilversum;
 2. De aanbevelingen 1 en 3 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot afvalinzameling, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, te beschouwen als opgevolgd en daarmee als afgedaan.
 3. In opmaat naar de Programmabegroting 2022 nader te onderzoeken op welke wijze en in welke mate de aanbevelingen 2, 4 en 5 uit de rapportage van Cebeon, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, geïncorporeerd kunnen worden in de uitvoering van gemeentelijke taken inzake afvalinzameling;
 4. Vast te stellen, dat aanbeveling 6 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, niet zozeer is opgevolgd als wel als gevolg van verschillen in structuurkenmerken en prestatie-indicatoren tussen Hilversum en de referentiegemeenten langs andere weg ter hand is genomen en daarmee deze aanbeveling als afgedaan te beschouwen.
 5. Vast te stellen, dat aanbeveling 7 uit de rapportage van Cebeon met betrekking tot de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, niet zozeer is opgevolgd als wel langs andere weg ter hand is genomen en daarmee deze aanbeveling als afgedaan te beschouwen.
 6. In opmaat naar de Programmabegroting 2022 nader te onderzoeken op welke wijze en in welke mate aanbeveling 8 uit de rapportage van Cebeon met betrekking de gemeentelijke taken inzake riolering, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van die rapportage, in financiële zin verwerkt kan worden in de financiële opzet van de Programmabegroting 2022 inclusief de effecten daarvan op de woonlasten en daarmee deze aanbeveling als opgevolgd en afgedaan te beschouwen.
 7. De Raad, de Audit- en Rekeningencommissie en de Rekenkamercommissie te informeren door middel van toezending van:
  a. de bijgevoegde raadsinformatiebrief en;
  b. de bijgevoegde rapportage van Cebeon inzake het 213a-onderzoek 2020 Riolering en Afvalinzameling gemeente Hilversum.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De provincie Noord-Holland en de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben gezamenlijk een strategische samenwerkingsagenda opgesteld. Doel van de agenda is om helder te formuleren welke onderwerpen voor zowel de provincie als regiogemeenten urgent zijn. Mede door het benoemen van gezamenlijke doelstellingen en het intensiveren van de samenwerking kunnen gemeenschappelijke doelstellingen beter en/of sneller worden gerealiseerd. In de samenwerkingsagenda zijn enkele strategische onderwerpen benoemd voor gezamenlijke lobbyinzet met het behalen van doelen op de wat langere termijn. De agenda omvat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en van de regionale samenwerkingsagenda van Regio Gooi en Vechtstreek. Ook zijn de omstandigheden van deze coronatijd meegenomen.

Voorgesteld besluit

De raad met bijgaande, door Regio G&V opgestelde, collegebrief informeren over de samenwerkingsagenda met de Provincie Noord-Holland (PNH).

Besluit

De raad met bijgaande, door Regio G&V opgestelde, collegebrief informeren over de samenwerkingsagenda met de Provincie Noord-Holland (PNH).

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven.

Voorgesteld besluit

I  De raad voor te stellen om:
1. De bijgaande “zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
II  Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

Besluit

I  De raad voor te stellen om:
1. De bijgaande “zienswijze gemeente Hilversum op conceptbegroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Tomingroep.
2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2020 Werkvoorzieningschap Tomingroep.
II  Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

Akkoord.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. In beleidsregels is vastgelegd hoe het beleid is dat de gemeente voert op gebied van toezicht en de handhaving. Het is nodig om de huidige beleidsregels te herzien, omdat het huidige beleid niet meer past bij de gewijzigde wetgeving. Wij stellen een nieuw beleid voor dat aansluit bij de actuele wetgeving en zich richt op een efficiënt handhavingsbeleid waarbij maatwerk uitgangspunt is. Met 'meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk' wordt het toezicht efficiënter. Handhaving is daarbij het sluitstuk en wordt ingezet als toezicht niet tot het gewenste resultaat leidt.

Voorgesteld besluit

1. De beleidsregels ‘Toezicht en handhaving Wet kinderopvang gemeente Hilversum 2021’ vast te stellen.
2. De huidige beleidsregels ‘Handhaving Wet kinderopvang gemeente Hilversum 2018’ in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels.

Besluit

1. De beleidsregels ‘Toezicht en handhaving Wet kinderopvang gemeente Hilversum 2021’ vast te stellen.
2. De huidige beleidsregels ‘Handhaving Wet kinderopvang gemeente Hilversum 2018’ in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels.

Conform.

D.d. 24 maart 2021 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over ‘Jeugdzorg’. Hierbij de collegebrief met de beantwoording.

Voorgesteld besluit

Akkoord te gaan met verzenden van bijgaande collegebrief.

Besluit

Akkoord te gaan met verzenden van bijgaande collegebrief.

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek -OFGV-voert voor ons (en andere partners, in totaal 15 deelnemers) als verbonden partij een aantal milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het betreft de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 OFGV. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken op de eerste begrotingswijziging en op de ontwerpbegroting.

Voorgesteld besluit

I. Een voorlopige zienswijze op de eerste begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur -DB- van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV);
II. De raad voor te stellen:
1. de door het college ingebrachte voorlopige zienswijze op de eerste begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV te bekrachtigen, met bijgaande brief;
2. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de Kadernota 2022 van de OFGV;
III. De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

I. Een voorlopige zienswijze op de eerste begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur -DB- van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV);
II. De raad voor te stellen:
1. de door het college ingebrachte voorlopige zienswijze op de eerste begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2022 OFGV te bekrachtigen, met bijgaande brief;
2. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020, de eerste begrotingswijziging 2021, de ontwerpbegroting 2022 en de Kadernota 2022 van de OFGV;
III. De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Conform.

Wethouder Voorink zegt de commissie een brief toe over welke energietaken bij de gemeente Hilversum liggen en welke bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (toezegging T20-21).

Voorgesteld besluit

Raad informeren met bijgaande raadsinformatiebrief, zodat toezegging T20-021 is afgedaan.

Besluit

De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief, zodat toezegging T20-021 is afgedaan.

Conform.

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat van afgerond € 2,5 mln. Ten opzichte van de gewijzigde begroting hebben we een voordelig verschil van € 9,1 mln. In dit voorstel nemen wij u in hoofdlijnen mee in de opbouw van de jaarstukken en de totstandkoming van het resultaat.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bepaling van het resultaat 2020. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel over de resultaatbepaling, zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat 2020 aan u worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit

I. De aanbiedingsbrief vast te stellen;
II. De raad voor te stellen;
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen.
III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
IV. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.
V. De jaarstukken vrij te geven voor de controle door de accountant

Besluit

I. De aanbiedingsbrief vast te stellen;
II. De raad voor te stellen;
1. De jaarstukken 2020 vast te stellen.
III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
IV. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.
V. De jaarstukken vrij te geven voor de controle door de accountant

Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2020. Eerder in deze raadsvergadering heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2020 behandeld. In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het bepaalde resultaat in te zetten en daarmee te bestemmen voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve.

In dit raadsvoorstel treft u de volgende onderwerpen aan, die wij u ter besluitvorming voorleggen:
•    De instelling en opheffing van reserves en voorzieningen;
•    Machtigen college voor mutatie reserves
•    Resultaatsbestemming: mutaties bestemmingsreserves;
•    Resultaatsbestemming: overheveling budgetten naar 2021;
•    Resultaat ten laste van de Algemene reserve;

Voorgesteld besluit

I. De raad voor te stellen:
1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
2. Het college te machtigen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst de onttrekkingen en dotaties op basis van werkelijke lasten en baten te muteren op de reserves, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
3. De bestemmingsreserves van per saldo € 3.165.000 ten laste van het resultaat te muteren;
4. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.596.000 over te hevelen naar 2021;
5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 4.229.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.
II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.

Besluit

I. De raad voor te stellen:
1. De reserve TOZO in te stellen, en deze te onttrekken op basis van werkelijke lasten, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
2. Het college te machtigen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds, Herplantfonds en Beeldende kunst de onttrekkingen en dotaties op basis van werkelijke lasten en baten te muteren op de reserves, maar niet meer dan de begrote onttrekking;
3. De bestemmingsreserves van per saldo € 3.165.000 ten laste van het resultaat te muteren;
4. De budgetten voor een totaalbedrag van € 3.596.000 over te hevelen naar 2021;
5. Het nadelige resultaat na bestemming ad € 4.229.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve.
II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.

Conform.

In navolging van de werkwijze in 2020 wordt ook dit jaar periodiek een actuele financiële impactanalyse Covid-19 (FIA) opgesteld. De FIA geeft een overzicht van de Covid-19 gerelateerde risico inschattingen en beschrijvingen van dat moment. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen van de Covid-19 reserve getoetst. De reserve Covid-19 is de enige bestemmingsreserve die een eigen weerstandvermogen toets ondergaat. Concluderend beoordeelt de financiële impactanalyse Covid-19 of het op dat moment noodzakelijk is om de reserve uit eigen middelen (de algemene reserve) aan te vullen.

De eerste financiële impactanalyse Covid-19 van dit jaar, FIA IV, is opgesteld met de peildatum van 12 maart 2021. Om zo snel mogelijk dit actuele eerste beeld van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2021 ter kennisgeving met de raad te kunnen delen, wordt het rapport niet als bijlage bij de eerste tussenrapportage 2021 verzonden maar middels een aparte collegebrief. De derde verzamel RIB financiële afwijkingen a.g.v. coronacrisis, welke de eerste is van dit jaar, wordt gelijktijdig met deze collegebrief Financiële impactanalyse IV Covid-19 2021 aan de raad aangeboden.

In deze collegebrief is ook een opmerking toegevoegd over de recentelijk ontvangen maartbrief Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten d.d. 26 maart. De informatie uit deze brief kwam na opstellen van deze financiële impactanalyse en kon daardoor nog niet in deze FIA worden verwerkt. De raad zal apart, op een later tijdstip, over de inhoud van de maartbrief worden geïnformeerd.

Voorgesteld besluit
 1. De reserve Covid-19 op dit moment, ondanks dat het weerstandsvermogen nu niet 'voldoende' (minimaal 1) is, in afwachting van de eerste circulaire van dit jaar niet aan te vullen uit de algemene reserve. 
 2. De Financiële impactanalyse IV Covid-19 2021 vast te stellen.
 3. De raad te informeren middels via bijgevoegde collegebrief.
Besluit
 1. De reserve Covid-19 op dit moment, ondanks dat het weerstandsvermogen nu niet 'voldoende' (minimaal 1) is, in afwachting van de eerste circulaire van dit jaar niet aan te vullen uit de algemene reserve. 
 2. De Financiële impactanalyse IV Covid-19 2021 vast te stellen.
 3. De raad te informeren middels via bijgevoegde collegebrief.

Conform.

Voor u ligt de derde raadsinformatiebrief over de financiële afwijkingen a.g.v. de coronacrisis. Deze bevat de nu bekende afwijkingen a.g.v. de coronacrisis voor het begrotingsjaar 2021, waarover de raad niet via een andere raadsinformatiebrief is geïnformeerd. Over de in deze brief genoemde afwijkingen heeft u reeds als college een besluit genomen deze te dekken uit de reserve Covid-19. Daarnaast bevat deze brief een laatste stand van de reserve Covid-19, gaat kort in op de conclusie uit de financiële impactanalyse IV (FIA IV) Covid-19 risico's en refereert kort aan de in maart ontvangen brief van het ministerie van BZK over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten. De toezegging wordt gedaan dat de informatie hierin op een later moment met de raad wordt gedeeld.
Geen voorstel bijgesloten. Kortheidshalve wordt verwezen naar inhoud raadsinformatiebrief.

Voorgesteld besluit

1. Af te wijken van de vastgestelde begroting 2021 met een nadeel van € 1.497.000 op de lasten en een nadeel van € 1.306.000 op de baten.
2. De afwijking in 2021 op te nemen in de eerste tussenrapportage 2021, en de raad daarbij voor te stellen een bedrag van € 2.803.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19.
3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Af te wijken van de vastgestelde begroting 2021 met een nadeel van € 1.497.000 op de lasten en een nadeel van € 1.306.000 op de baten.
2. De afwijking in 2021 op te nemen in de eerste tussenrapportage 2021, en de raad daarbij voor te stellen een bedrag van € 2.803.000 te onttrekken aan de reserve Covid-19.
3. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Akkoord.