Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 21 december 2021

09:31 - 16:00

Locatie
Digitaal via Zoom
Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

Met de regeling hybride werken wordt een kader aangeboden waarbinnen de medewerker met de leidinggevende afspraken kan maken over het hybride werken. Met hybride werken wordt de mogelijkheid geboden om een deel op het werk te werken en een deel thuis.
Hybride werken is een nieuwe manier van werken en sluit aan op de verdergaande digitalisering. Niet het gebouw is leidend , maar het type werk, het doel van de activiteit, de mate van interactie en samenwerking, de efficiëntie van communicatie en de persoonlijke voorkeuren van de medewerker. Hybride werken is anders dan het verplicht thuiswerken. Het hybride werken is voor de structurele situatie en op verzoek van de medewerker met goede afspraken. Het verschil met het thuiswerken tijdens de coronaperiode is dat thuiswerken een tijdelijke noodmaatregel is vanwege de crisisperiode.
Het thuiswerken vanwege corona is geen keuze, maar een dringend advies.
Hybride werken is op vrijwillige basis en op verzoek van de medewerker. De regeling zal ingaan op het moment dat het advies van de rijksoverheid om thuis te werken vanwege de coronaperiode niet meer aan de orde is. Dit moment is nu nog niet bekend. Om die reden wordt gevraagd om de gemeentesecretaris, na overleg met de concerndirecteur en de afdelingsmanagers, te mandateren om de ingangsdatum van de regeling hybride werken nader vast te stellen.

Voorgesteld besluit

1. De regeling hybride werken vast te stellen en op te nemen in het Personeelshandboek Hilversum.
2. De gemeentesecretaris te mandateren om de ingangsdatum van de regeling hybride werken nader te vast te stellen.

Besluit

1. De regeling hybride werken vast te stellen en op te nemen in het Personeelshandboek Hilversum.
2. De gemeentesecretaris te mandateren om de ingangsdatum van de regeling hybride werken nader te vast te stellen.

Conform.

De VNG, De WSGO, FNV Overheid, CNV overheid en FDO-MHA hebben op 3 november 2021 een principeakkoord voor de Cao gemeenten afgesloten. Het akkoord wordt definitief als het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden dit - na de ledenraadpleging - bekrachtigen. Daarna heeft de cao rechtstreekse werking en hebben de colleges van de gemeenten geen rol meer bij het rechtskracht van de cao. Dit is anders dan de situatie vóór de invoering van de WNRA (2020).

Voorgesteld besluit

1. Vóór te stemmen voor het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022;
2. De gemeentesecretaris volmacht te verlenen om de gemeente Hilversum te vertegenwoordigen als stemgerechtigd lid inzake dit principeakkoord.

Besluit

1. Vóór te stemmen voor het principeakkoord Cao Gemeenten 2021-2022;
2. De gemeentesecretaris volmacht te verlenen om de gemeente Hilversum te vertegenwoordigen als stemgerechtigd lid inzake dit principeakkoord.

Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Centraal staat het ondertekenen van het Energiebesparingsakkoord in januari en vervolgens het opstellen van een plan van aanpak Stimulerend Toezicht Hilversum 2022-2025. Dat gaat de gemeente samen met de OFGV opstellen. Voor de uitvoering daarvan gaan we in 2022 het maximaal beschikbare bedrag van ruim 195.000 euro aanvragen bij de provincie voor de periode 2022-2025. Onze 50% cofinanciering komt uit de reguliere inzet voor Vergunningen & Handhaving.

Samenvatting:
Wij grijpen de kans om energiebesparing door bedrijven te versnellen in Hilversum, aangeboden door de provincie. Daarom tekenen we in januari samen met provincie Noord-Holland en de andere Noord-Hollandse gemeenten de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025. Deze is gericht op het realiseren van naleving van de energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector én op de stimulering van energiemaatregelen die verder gaan, kortweg Stimulerend Toezicht. Wij willen Stimulerend Toezicht gaan inzetten om energiebesparing bij bedrijven te realiseren. De provincie heeft ook een subsidieregeling voor gemeenten ingesteld, de uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven Noord-Holland 2021 (SEB). Voor Hilversum is een subsidie van maximaal € 196.185,- beschikbaar in de periode 2022-2025, waar wij zeker gebruik van willen gaan maken.

Voorgesteld besluit

1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 aan te gaan
2. De ambtelijke organisatie opdracht te verlenen om een plan van aanpak Stimulerend Toezicht in Hilversum 2022-2025 uit te werken, gereed in maart 2022
3. Voor de uitvoering van dit plan van aanpak subsidie aan te vragen ter grootte van € 196.185,- bij de provincie Noord-Holland, op basis van hun uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 2022-2025
4.. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025 aan te gaan
2. De ambtelijke organisatie opdracht te verlenen om een plan van aanpak Stimulerend Toezicht in Hilversum 2022-2025 uit te werken, gereed in maart 2022
3. Voor de uitvoering van dit plan van aanpak subsidie aan te vragen ter grootte van € 196.185,- bij de provincie Noord-Holland, op basis van hun uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven 2022-2025
4. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

Akkoord.

De woonwijk Anna's Hoeve komt stapsgewijs tot ontwikkeling. Recentelijk heeft Raad van State het hoger beroep inzake de omgevingsvergunning voor bouwveld 5.2 ongegrond verklaard. Dat betekent dat de grondoverdracht na een lange procedure in zicht komt en kan worden voorbereid. Door de lange doorlooptijd van de beroepsprocedure vindt de grondoverdracht niet meer in 2021 plaats (zoals verwacht in de grondexploitatie 2021), maar begin 2022. Conform de financiële verordening wordt de raad middels de bijgaande collegebrief geïnformeerd over de verschuiving van de grondinkomsten naar het jaar 2022 en het effect op de tussentijdse winstnemingen in 2021 en 2022.

Voorgesteld besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over "Grondexploitatie Anna's Hoeve Bouwplan - verschuiving grondinkomsten bouwveld 5.2".

Besluit

De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over "Grondexploitatie Anna's Hoeve Bouwplan - verschuiving grondinkomsten bouwveld 5.2".

Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

De gemeente Hilversum is zelf verantwoordelijk voor de pensioenopbouw voor de (oud-)wethouders volgens de regels uit de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Voor de wethouders, werkzaam in Hilversum na 2002, heeft de gemeente een Kapitaal verzekering bij A.S.R. Levensverzekering N.V. afgesloten.  A.S.R. heeft aangeven de overeenkomst per 1 januari 2022 te beëindigen. Per 1 januari 2022 kan de gemeente daarom geen kapitaal meer opbouwen voor het pensioen van de wethouders bij de verzekeraar. Het is mogelijk het opgebouwde kapitaal te laten uitkeren. Het voorstel is om het bij de verzekeraar opgebouwde kapitaal, dat vrijvalt in januari 2022, te storten in de reeds bestaande voorziening pensioenen wethouders. Alle toekomstige pensioenverplichtingen voor (oud-)wethouders worden vervolgens in de voorziening pensioenen wethouders afgedekt en volledig in eigen beheer opgebouwd.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van beëindiging van de overeenkomst Appa Plan wethouders door A.S.R Levensverzekering N.V. per 1 januari 2022;
2. Het opgebouwde kapitaal bij A.S.R. Levensverzekering N.V. te storten in de reeds bestaande voorziening pensioenen wethouders;
3. Toekomstige Appa-pensioen verplichtingen voor (oud) wethouders vanaf 1 januari 2022 volledig in de voorziening pensioenen wethouders af te dekken;
4. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Kennis te nemen van beëindiging van de overeenkomst Appa Plan wethouders door A.S.R Levensverzekering N.V. per 1 januari 2022;
2. Het opgebouwde kapitaal bij A.S.R. Levensverzekering N.V. te storten in de reeds bestaande voorziening pensioenen wethouders;
3. Toekomstige Appa-pensioen verplichtingen voor (oud) wethouders vanaf 1 januari 2022 volledig in de voorziening pensioenen wethouders af te dekken;
4. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Conform.

De naleving van de leeftijdsgrens bij alcoholverstrekking blijft aandacht vragen. De ambitie is immers 100% naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol vanaf 2030. Middels het recent vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan alcohol en drugs 2021 t/m 2024 streven we dit ook na in de regio Gooi en Vechtstreek. Daarom onderzoeken we de naleving van de leeftijdsgrens in de regio Gooi- en Vechtstreek. Het rapport van dit onderzoek is recent opgeleverd. Voorgesteld wordt de gemeenteraad hierover te informeren.

Voorgesteld besluit

1. De gemeenteraad middels bijgevoegde collegebrief informeren over het nalevingsonderzoek leeftijdscontrole regio Gooi- en Vechtstreek 2021.

Besluit

1. De gemeenteraad middels bijgevoegde collegebrief informeren over het nalevingsonderzoek leeftijdscontrole regio Gooi- en Vechtstreek 2021.

Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Het college heeft op 18 juni 2019 aan stichting Centrum Hilversum een subsidie verleend van € 50.000,- (zaaknummer 1045013) voor activiteiten conform jaarplan 2019. Het college heeft op 23 december 2019 aan stichting Centrum Hilversum een subsidie verleend van € 50.000,- (zaaknummer 1045009) voor activiteiten conform jaarplan 2020. Centrum Hilversum heeft de stukken aangeleverd voor de verantwoording over de jaren 2019 en 2020. Voorgesteld wordt om de subsidies vast te stellen.

Voorgesteld besluit

  1. De subsidie die stichting Centrum Hilversum in 2019 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten conform het jaarplan 2019 vast te stellen op € 49.805,- conform de verantwoording en bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. De subsidie die stichting Centrum Hilversum in 2020 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten conform het jaarplan 2020 vast te stellen op € 50.000,- conform de verantwoording en bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Besluit

  1. De subsidie die stichting Centrum Hilversum in 2019 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten conform het jaarplan 2019 vast te stellen op € 49.805,- conform de verantwoording en bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. De subsidie die stichting Centrum Hilversum in 2020 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten conform het jaarplan 2020 vast te stellen op € 50.000,- conform de verantwoording en bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek vraagt voor 2022 subsidie aan voor activiteiten die tot doel hebben kwetsbare personen en gezinnen die (bijvoorbeeld door psychisch-sociale of psychiatrische problemen) in een isolement zitten of dreigen te raken in contact te brengen met vrijwilligers (de maatjes) om samen activiteiten te ondernemen die gericht zijn op vergroting van participatie in de samenleving. Het project “Dynamisch Duo” richt zich in het bijzonder op inwoners met een GGZ- problematiek en psychosociale klachten, die in isolement verkeren. Voorts krijgt Maatjesproject subsidie voor de uitvoering van de Voorleesexpress en Teens on a Mission.

Voorgesteld besluit

1. Conform bijgevoegde verleningsbeschikking aan Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek een subsidie te verlenen van € 252.000,00 voor het jaar 2022 voor de uitvoering
van:
• Maatjesproject regulier (€ 192.000,00);
• Voorleesexpress (€ 30.000,00);
• Teens on a Mission (€ 30.000,00).

Besluit

1. Conform bijgevoegde verleningsbeschikking aan Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek een subsidie te verlenen van € 252.000,00 voor het jaar 2022 voor de uitvoering
van:
• Maatjesproject regulier (€ 192.000,00);
• Voorleesexpress (€ 30.000,00);
• Teens on a Mission (€ 30.000,00).

Conform.

De gemeente Hilversum ontvangt €2.138.509,64 budget uit het Nationaal Programma onderwijs. De middelen zijn bedoeld voor kinderen uit Hilversum die door corona vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Het NPO budget van de gemeente is bedoeld voor doelpeuters in de voorschoolse educatie, leerlingen en thuiszitters binnen het primair en voorgezet onderwijs. Dit voorstel gaat in op de Hilversumse NPO-actieagenda met interventies en budgetverdeling.

Voorgesteld besluit

1. De Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs actieagenda (NPO actieagenda), met de interventies en de verdeling van de financiële middelen €2.138.509,64 voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, vast te stellen.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

1. De Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs actieagenda (NPO actieagenda), met de interventies en de verdeling van de financiële middelen €2.138.509,64 voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023, vast te stellen.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

HilverZorg heeft bezwaar aangetekend tegen de vaststelling van de subsidie voor de ontmoetingsfunctie in 2020. De organisatie vraagt coulance te betrachten omdat het niet mogelijk was om aan de voorwaarden van de subsidie te voldoen. Zij stellen voor de terugvordering te verlagen met € 25.000,- daarbij beroepen ze zich op overmacht van de corona-crisis. Ook geeft HilverZorg aanvullende informatie over de beperkte inzetbaarheid van medewerkers in andere functies. Het voorstel is om in te gaan op dat voorstel en daarmee een zitting van de commissie bezwaarschriften te voorkomen.

Voorgesteld besluit

1. De vaststelling van de subsidie voor HilverZorg voor de ontmoetingsfunctie 2020 te herzien en met € 25.000,- te verhogen tot € 61.250,-

Besluit

1. De vaststelling van de subsidie voor HilverZorg voor de ontmoetingsfunctie 2020 te herzien en met € 25.000,- te verhogen tot € 61.250,-.

Akkoord.

In deze collegebrief willen wij u informeren over de stand van zaken van dierenopvang Crailo (Crailo) en Dierenambulance Gooi en Vechtstreek (DAGV) in Hilversum. Beide organisaties onderzoeken samen de mogelijkheden van vernieuwing van Crailo tot gezamenlijk dierenopvang- en ambulancecentrum in de regio.
Deze collegebrief wordt door alle gemeenten in de regio aan de raden verstuurd.
De gemeenten dragen bij aan het opstellen van de businesscase. Redenen:
- Reserve dierenambulance is ook bedoeld voor nieuwbouw
- Gemeenten vragen extra uitwerking om de plannen en consequenties te kunnen overzien t.b.v. beslissingen
- Het is een eenmalige bijdrage, niet structureel zoals de jaarlijkse bijdrage aan de instellingen

Voorgesteld besluit

De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

Besluit

De raad te informeren middels bijgaande collegebrief.

Akkoord.

Onlangs heeft de raad een brief ontvangen van Kennemerland beheer b.v. aangaande hun beoogde ontwikkeling op het adres Vaartweg 180. Het voorstel is de raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de stand van zaken omtrent de advisering op de beoogde ontwikkeling op het adres Vaartweg 180 en het voornemen tot weigering van de aanvraag.

Voorgesteld besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de stand van zaken omtrent de advisering op de beoogde ontwikkeling op het adres Vaartweg 180 en voornemen tot weigering van de aanvraag.

Besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de stand van zaken omtrent de advisering op de beoogde ontwikkeling op het adres Vaartweg 180 en voornemen tot weigering van de aanvraag.

Akkoord.

In de raadsvergadering van 10 november jl heeft de raad ons met motie 21-178 verzocht de raad voor 31 december 2021 te informeren over de inventarisatie van noodopvangplekken. Het is helaas, onder meer door het kerstreces, niet mogelijk gebleken dit verzoek voor 31 december uit te voeren. Met bijgevoegde collegebrief wordt de raad hierover geïnformeerd.

Voorgesteld besluit

De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over uitstel van opvolging motie 21-178 naar half januari '22.

Besluit

De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over uitstel van opvolging motie 21-178 naar half januari '22.

Akkoord.

Op 14 september 2021 heeft het college besloten de ‘gecoördineerde procedure’ van (o.a.) het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ te starten. Dit ontwerp heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

Voorgesteld besluit

I. Hogere grenswaarden geluid van 62 dB vast te stellen in verband met het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ conform bijgevoegd besluit;
II. Bijgaande anterieure overeenkomst aan te gaan en vast te stellen met afspraken over het verhalen van planschade en het woningbouwprogramma in verband met bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’.
III. De raad voor te stellen:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’;
2. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.11bp06oudetore1en3-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.
IV. Het voorstel (onder III.) ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadcommissie.

Besluit

I. Hogere grenswaarden geluid van 62 dB vast te stellen in verband met het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ conform bijgevoegd besluit;
II. Bijgaande anterieure overeenkomst aan te gaan en vast te stellen met afspraken over het verhalen van planschade en het woningbouwprogramma in verband met bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’.
III. De raad voor te stellen:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’;
2. Het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2013 – Oude Torenstraat 1 en 3’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestanden NL.IMRO.11bp06oudetore1en3-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.
IV. Het voorstel (onder III.) ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadcommissie.

Conform.

Op 3 december 2021 heeft de fractie CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over een reorganisatie bij HilverZorg. Het voorstel is om bijgaande concept collegebrief ter beantwoording te verzenden.

Voorgesteld besluit

De op 3 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie CDA aan het college over reorganisatie HilverZorg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Besluit

De op 3 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie CDA aan het college over reorganisatie HilverZorg te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

Conform.

De gemeente Hilversum maakt gebruik van de Brede Regeling Combinatiefuncties 2019 – 2022 (BRC). Het ministerie van VWS heeft de BRC per 1 januari 2019 ingesteld om gemeenten de mogelijkheid te bieden om buurtsportcoaches en cultuurcoaches aan te stellen. De gemeente Hilversum heeft op 17 september 2018 besloten dat onze buurtsportcoach partners Bink, Stichting Hilversumse Meent en Sportservice Utrecht plannen mogen indienen voor de uitvoering van de BRC 2022. Wij zijn bijzonder tevreden over, hoe onze buurtsportpartners de uitvoering van de regeling in de praktijk brengen. Verder is het goed om te melden dat het Rijk het voornemen heeft geuit om deze regeling ook na 2022 voort te zetten. De organisaties Bink, Stichting Hilversumse Meent, Team Sportservice hebben voor 2022 plannen ingediend, die voldoen aan de gestelde eisen van het gemeentelijk beleid en de landelijke regeling. Het voorstel is om akkoord te gaan met de ingediende werkplannen en met de subsidieaanvragen voor het jaar 2022.

Voorgesteld besluit

1. Een programmasubsidie à € 140.300,- te verlenen aan Bink (zaaknummer 1077001) voor de realisatie van 6,1 fte buurtsportcoach, conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
2. Een programmasubsidie à € 23.000,- te verlenen aan Stichting Hilversumse Meent (zaaknummer 1082560) voor de realisatie van 1 fte buurtsportcoach , conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
3. Een programmasubsidie à € 111.619,- te verlenen aan Team Sportservice (zaaknummer 1082501) voor de realisatie van 0,5 coördinator buurtsportcoaches en 0,8 fte JOGG regisseur, conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
4. De kosten voor de verleende subsidies te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.1. sportbeleid en activering 2022.

Besluit

1. Een programmasubsidie à € 140.300,- te verlenen aan Bink (zaaknummer 1077001) voor de realisatie van 6,1 fte buurtsportcoach, conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
2. Een programmasubsidie à € 23.000,- te verlenen aan Stichting Hilversumse Meent (zaaknummer 1082560) voor de realisatie van 1 fte buurtsportcoach , conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
3. Een programmasubsidie à € 111.619,- te verlenen aan Team Sportservice (zaaknummer 1082501) voor de realisatie van 0,5 coördinator buurtsportcoaches en 0,8 fte JOGG regisseur, conform bijgevoegde verleningsbeschikking.
4. De kosten voor de verleende subsidies te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.1. sportbeleid en activering 2022.

Conform.

De gemeente Hilversum heeft de afgelopen drie jaar het Smart City programma uitgevoerd. Het innovatie-programma Smart City fungeerde als aanjager en facilitator in het realiseren van oplossingen door de inzet van data en nieuwe technologie. Oplossingen gekoppeld aan maatschappelijke opgaven o.a. verwoord in het collegeprogramma of in de actualiteit zoals de Corona pandemie en leefbaarheid in wijken. Het Smart City programma is te beschouwen als een voorloper van een data gedreven manier van werken, onderdeel van de bredere digitaliseringsslag die de overheid en maatschappij maakt.
Met bijgaande brief informeren wij de raad over wat het programma heeft gebracht.

Voorgesteld besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de afronding en behaalde resultaten van het programma Smart City.

Besluit

De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de afronding en behaalde resultaten van het programma Smart City.

Conform.

Uit de rijksmiddelen voor onderwijsachterstandbeleid worden subsidies van in totaal € 1.566.000,- toegekend voor de deelname van (doelgroep)peuters aan peuterspeelzalen met een VVE registratie in 2022. De aanvragen dragen bij aan het realiseren van de ambitie 1 ‘een goede start in het onderwijs’ uit de Hilversumse Educatieve Agenda. De subsidieaanvragen sluiten aan bij het vastgestelde beleid en de kosten van dit voorstel zijn te dekken vanuit de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid.

Voorgesteld besluit

1. Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang een subsidie van € 245.680,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2022.
2. Stichting Bink Kinderopvang een subsidie van € 1.320.320,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2022.

Besluit

1. Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang een subsidie van € 245.680,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2022.
2. Stichting Bink Kinderopvang een subsidie van € 1.320.320,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van Peuteropvang en VVE in 2022.

Conform.

Het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES NHZ) geeft inzicht in de wijze waarop de RES 1.0 wordt uitgevoerd, wat nodig is, de planning en welke ondersteuning gemeenten hiervoor krijgen vanuit de RES-programmaorganisatie en de provincie Noord-Holland. Het gaat om de concretisering van zoekgebieden naar vergunde en uiteindelijk gerealiseerde projecten.

De gemeenteraad van Hilversum heeft op 7 juli ingestemd met de RES NHZ. Het college heeft de Stuurgroep RES NHZ vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie opdracht gegeven om een uitvoeringsprogramma op te stellen, met daarin:
o regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot:
De uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind.
De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte.
o afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0
o afspraken m.b.t. data en monitoring
o afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget

Voorgesteld besluit

1. Het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen als gevolg van het decentraliseren van de taken uit het Klimaatakkoord.
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

1. Het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid vast te stellen, onder voorbehoud van het verkrijgen van de door het Rijk toegezegde middelen als gevolg van het decentraliseren van de taken uit het Klimaatakkoord.
2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform.

De verbodstijden in het aanwijzingsbesluit 'verbod met etenswaren te venten' tussen 11.00-17.00 uur bij VO scholen zijn niet voldoende gebleken. Wethouders Voorink en Wolthers vragen om het verbod te verruimen met 09.00-11.00 uur (vóór 09.00 uur geldt op grond van de APV al het verbod te venten).

Voorgesteld besluit

1. De straten rondom Voortgezet Onderwijs scholen met het predicaat Gezonde Schoolkantine Schaal Award aan te wijzen als plaatsen waar het op grond van artikel 5.2.2 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 verboden is met etenswaren te venten op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. De straten rondom VO scholen: te meten 250 meter vanaf de hoofdingang van de Voortgezet Onderwijs scholen met een gezonde kantine (zie bijgevoegde overzichtslijst VO scholen met Gezonde Schoolkantine Schaal Award en plattegrond).
2. De raad te informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief.

Besluit

1. De straten rondom Voortgezet Onderwijs scholen met het predicaat Gezonde Schoolkantine Schaal Award aan te wijzen als plaatsen waar het op grond van artikel 5.2.2 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 verboden is met etenswaren te venten op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. De straten rondom VO scholen: te meten 250 meter vanaf de hoofdingang van de Voortgezet Onderwijs scholen met een gezonde kantine (zie bijgevoegde overzichtslijst VO scholen met Gezonde Schoolkantine Schaal Award en plattegrond).
2. De raad te informeren via bijgaande Raadsinformatiebrief.

Conform.

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt vragen enkele supermarkten opnieuw om ruimere openingstijden voor de kerstdrukte in 2021 en voor nieuwjaarsdag 2022.

Update: Naar aanleiding van de harde lockdown met ingang van 19 december 2021 en de artikel 41 vragen van Hart voor Hilversum over het gedoogbesluit d.d. 14 december 2021 wordt voorgesteld het gedoogbesluit te verruimen naar alle winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier en de winkels in zorg- en welzijnshulpmiddelen.

Voorgesteld besluit

1. Voor zover mogelijk volgens de coronamaatregelen, te gedogen dat winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier en winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen op 25 en 26 december 2021 (kerstdagen) en 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag) open mogen zijn tussen 9.00 en 20.00 uur, onder de voorwaarde dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de woon- en leefomgeving.
2. De vragen (artikel 41 Reglement van Orde) van Hart voor Hilversum over gedogen ruimere openingstijden alleen voor supermarkten d.d. 20 december 2021 middels bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

Besluit

1. Voor zover mogelijk volgens de coronamaatregelen, te gedogen dat winkels in de levensmiddelenbranche voor mens en dier en winkels in zorg- of welzijnshulpmiddelen op 25 en 26 december 2021 (kerstdagen) en 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag) open mogen zijn tussen 9.00 en 20.00 uur, onder de voorwaarde dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de woon- en leefomgeving.
2. De vragen (artikel 41 Reglement van Orde) van Hart voor Hilversum over gedogen ruimere openingstijden alleen voor supermarkten d.d. 20 december 2021 middels bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

Conform.

In een brief van 7 december aan het college van B en W zijn door de fractie van CDA artikel 41 RvO vragen ingediend inzake wachtlijsten jeugdzorg.

Voorgesteld besluit

De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over uitstel van beantwoording ex art. 41 vragen CDA inzake wachtlijsten jeugdzorg.

Besluit

De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over uitstel van beantwoording ex art. 41 vragen CDA inzake wachtlijsten jeugdzorg.

Akkoord.