Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 1 november 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Via deze brief informeert het college de raad over de context van de ambtelijke organisatie najaar 2022. Deze brief volgt op een toezegging van de portefeuillehouder P&O in de raadsvergadering van 26 oktober. Overigens beschouwt het college met deze brief ook de toezegging (T21-117) van de voormalige portefeuillehouder P&O als afgedaan.

  Besluit

  Collegebrief met bijlagen versturen naar de raad.

  Gewijzigd besluit en met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Na installatie van de nieuwe gemeentebesturen wordt er een nieuwe regionale samenwerkingsagenda vastgesteld door de de gemeenteraden. Volgens de huidige planning zal dit medio 2023 plaatsvinden. Conform afspraak begint de procedure met een startnotitie. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023-2026. De startnotitie en de zienswijzen vormen tezamen de opmaat naar de nieuwe regionale samenwerkingsagenda. De startnotitie bevat een overzicht van de regionale opgaven. Deze opgaven zijn gelieerd aan de portefeuilles binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. De opgaven missen voldoende duiding en samenhang waar het betreft wonen, werken, voorzieningen en mobiliteit. Het gaat daarbij niet alleen om het wat maar ook om het waarom. In de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 gold als uitgangspunt ‘regionaal wat moet, lokaal wat kan’. Dit uitgangspunt wordt door Hilversum nog steeds omarmd. Bij de waarom vraag gaat het onder meer om schaalgrootte, financieringsstromen (zoals regionale subsidies) en bestaande netwerken/samenwerkingsverbanden. Nadere duiding en samenhang van de opgaven aan de voorkant van het proces is van belang om als raad eigenaar te kunnen zijn van de regionale samenwerkingsagenda. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijker dan snelheid. Zo nodig wordt een extra ronde ingelast. In de concept zienswijze wordt hiervan gewag gemaakt.

  Besluit

  I.  De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026;
  2. De zienswijze betreffende de Startnotitie Regionale samenwerkingsagenda 2023 - 2026 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie 23 november 2022.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Hilversum heeft een wettelijk taak ten aanzien van de Basis Adresgegevens Gegevens (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze basisgegevens van alle gebouwen, percelen etc. vormen de basis voor de aanslagoplegging gemeentelijke belastingen en moeten ten alle tijden goed en volledig zijn. De Waarderingskamer heeft op 25 maart 2022 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de WOZ-waardering van de Gemeente Hilversum. Bij dit onderzoek zijn onregelmatigheden aangetroffen. Om deze reden heeft de Waarderingskamer besloten de komende 2 jaar extra onderzoeken uit te voeren.  Hilversum heeft de aanslagen dit jaar alleen mogen versturen onder deze voorwaarde.


  Het oordeel van de Waarderingskamer en de interne kwaliteitscontrole wijzen uit dat een kwaliteitsverbetering en inhaalslag van gegevensmutaties noodzakelijk is. De waarderingskamer heeft Hilversum daarom verzocht vóór 1 september een gedegen plan van aanpak te overleggen dat voorziet in het oplossen van de geconstateerde problemen. Hilversum heeft bijgaand plan van aanpak ingediend, in reactie hierop heeft de Waarderingskamer aangegeven dat het plan akkoord wordt bevonden op twee aanscherpingen na:


  1: de LV-WOZ registratie is up to date voor de nieuwe aanslagoplegging;
  2: de kenmerken van de staat waarin de woning zich bevindt is up to date voor de aanslagoplegging.


  Beide aanscherpingen hebben wij toegezegd en zijn inmiddels ook in gang gezet.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het, door de waarderingskamer goedgekeurde, plan van aanpak “waardering WOZ”;
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Partners in de regio Utrecht verkennen onder leiding van de provincie Utrecht de mogelijkheid van de indiening van een Regiodeal. Hiermee betrekken ze de steun van diverse ministeries in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hilversum is hierbij betrokken met een voorstel om de verduurzaming van de woningbouwvoorraad te kunnen versnellen met behoud van de natuurwaarden en voorkoming van oplopende energielasten. Medio november wordt de totale deal ingediend door de provincie Utrecht. In deze fase wordt aan de betrokken partijen een letter of support gevraagd. Wanneer het ministerie van BZK besluit dat we naar de volgende ronde gaan zullen in de periode tot medio 2023 de voorstellen i.o.m. de diverse ministeries en samenwerkingspartners verder worden uitgewerkt en voorzien van definitieve financieringsafspraken. Dan wordt ook duidelijk of en hoe het voorstel van Hilversum mee gaat. Deze afspraken en de definitieve Regiodeal zullen dan worden bekrachtigd en vastgelegd in een definitieve overeenkomst met het Rijk.

  Besluit

  Bijgaande letter of support, ten behoeve van de indiening door de provincie Utrecht van de Regiodeal Gezonde mensen in een groene gezonde leefomgeving, vast te stellen.

  Akkoord.

 5. 5

  Met de Eindejaarsrapportage 2022 wordt inzicht gegeven in het verloop van de budgetten en het verwachte eindejaarresultaat voor 2022. Het resultaat van de Eindejaarsrapportage is € 3,152 miljoen voordelig, waardoor het saldo van de begroting 2022 uitkomt op € 4,045 miljoen voordelig. Als gevolg van stijgende materiaalkosten, het geleidelijk implementeren van de kostentoerekening van personeel en wijzigingen in de projecten wordt daarnaast gevraagd om lopende investeringskredieten met € 11,902 miljoen te verhogen. Dat heeft geen effect op de begroting 2022. Voor zover nog niet in de meerjarenraming opgenomen, zullen de bijbehorende kapitaallasten bij de voorjaarsnota 2023 verwerkt worden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Eindejaarsrapportage 2022 vast te stellen met daarin de lasten, baten en het saldo voor het jaar 2022 conform hoofdstuk 5 van de Eindejaarsrapportage;
  2. De investeringskredieten, zoals gespecificeerd in hoofdstuk 4 van de Eindejaarsrapportage, te verhogen met een bedrag van € 11,902 miljoen.
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de  commissie Bestuur en Economie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari dit jaar is de gemeente voor een nieuwe taak komen te staan. Onder hoge tijdsdruk is de opvang van ontheemden uit Oekraïne in onze gemeente heel snel tot stand gekomen. Bewondering en waardering wordt uitgesproken voor de inzet die hiervoor vanuit de ambtelijke organisatie, de diverse maatschappelijke partners en de vele vrijwilligers is en wordt getoond. Het Rijk heeft direct het standpunt ingenomen dat gemeentes er, als gevolg van deze extra taak, niet financieel op achteruit mogen gaan. De praktische uitwerking van dat standpunt heeft gaandeweg dit jaar, door verschillende vooraankondigingen en regelingen, vanuit het Rijk vorm gekregen. Voordat deze regelingen inhoudelijk waren vormgegeven, vond de uitvoering van deze opvang wel al plaats. Dit heeft een periode van onzekerheid qua handelingsbevoegdheid en financiële dekking tot gevolg gehad. Ook nu is er nog sprake van onzekerheid, omdat regelingen nog niet (helemaal) bekend zijn en ze doorgaans een tijdelijk karakter hebben. Het navigeren van die onzekerheid vindt met grote zorgvuldigheid plaats vanuit de inhoudelijke taak en maatschappelijke plicht om deze opvang te realiseren. In de eindejaarsrapportage is een eerste beeld opgenomen van de kosten en vergoedingen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in 2022. Vooruitlopend daarop informeren wij u als Raad over de huidige financiële situatie.

  Besluit

  1. De collegebrief financiën ontheemden en afdoening toezeggingen T22-23, T22-34, T22-50, T22-52 vaststellen en doorgeleiden naar de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Aan de Kleine Drift 7 heeft de Gemeente Hilversum in het kader van de WVG Entree Oost,verhuurd onroerend goed aangekocht bestaande uit een winkel met bovenwoning.
  Bij de overname is ook de huurovereenkomst met de huurder overgenomen.
  De huurder heeft de bovenwoning onderverhuurd in 4 onzelfstandige ruimtes aan 4 onderhuurders door middel van een tijdelijke overeenkomst en hij heeft de begane grond verhuurd aan een telefoonwinkel.
  De afdeling handhaving heeft een controle uitgevoerd en aangegeven dat meervoudige bewoning niet is toegestaan. De gemeente als eigenaar is in eerste instantie verantwoordelijk voor hetgeen in een pand gebeurt en de afdeling vastgoed is gesommeerd de situatie te beëindigen en heeft een boete opgelegd gekregen. Op advies van advocatenkantoor Nysingh uit Utrecht die voor ons optreedt zijn wij in gesprek gegaan met de huurder en is overeenstemming bereikt over een afkoop van de huurovereenkomst voor een  bedrag van € 35.000,-.

  Besluit

  1. De vigerende huurovereenkomst betreffende de Kleine Drift 7 en 7A af te kopen voor een bedrag van € 35.000, -
  2. De huurovereenkomst met de winkelondernemer (onderhuurder)  over te nemen op basis van een nieuw op te stellen tijdelijke overeenkomst conform bijlage 2.
  3. De kosten ten laste te boeken van het verwervingsbudget WVG Entree Oost.

  Conform.

 8. 8

  De PvdA heeft vragen gesteld over de toegang tot de energietoeslag obv een paspoort. Met deze collegebrief wordt een antwoord gegeven op de gestelde vragen.

  Besluit

  De vragen van de fractie PvdA ex art. 41 RvO inzake de energietoeslag o.b.v. een paspoort te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 9. 9

  Tijdens de commissievergadering van 7 september 2022 heeft de wethouder Bart Heller toegezegd de raad te informeren over de voortgang op de overgenomen aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Bescherming van persoonsgegevens in Hilversum”, juni 2021 (toezegging T22-38). De toegezegde informatie komt de raad middels deze brief toe.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de voortgang op de overgenomen aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Bescherming van persoonsgegevens in Hilversum en daarmee toezegging T22-38 af te doen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Op 19 juli 2022 heeft het college besloten het ontwerp Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’ vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. De stukken hebben 6 weken ter inzage gelegen. De ingekomen reacties zijn van een antwoord voorzien. Het plan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Bijlagen

  Besluit

  I. De ‘Zienswijzennota ‘ontwerp Chw-bestemmingsplan Stationsgebied 2022’ én ‘ontwerpbesluit Hogere waarden geluid verlegging centrumring’’ vast te stellen;


  II. ‘Hogere waarden geluid verleggen centrumring’ gewijzigd vast te stellen op basis van de Wet geluidhinder conform bijgevoegd besluit.


  III. De raad voor te stellen:
  1. Het geactualiseerde stedenbouwkundig plan ‘Hilversum Stationsgebied’ vast te stellen;
  2. De ‘Zienswijzennota ‘ontwerp Chw-bestemmingsplan Stationsgebied 2022’ én ‘ontwerpbesluit Hogere waarden geluid verlegging centrumring’’ vast te stellen;
  3. De zienswijze van reclamant 22 niet ontvankelijk te verklaren;
  4. De ‘Wijzigingennota ‘ontwerp Chw-bestemmingsplan Stationsgebied 2022’’ vast te stellen;
  5. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’;
  6. Het Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp09station2022-va01, met bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Wijzigingennota, zoals bedoeld onder 4.


  IV. Het voorstel (onder III.) ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadcommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Akkoord.

 11. 11

  In dit voorstel staat het verzoek van GEM Crailo BV tot uitbreiding van de gemeentelijke borgstelling voor het financieringsarrangement van GEM Crailo BV bij BNG centraal. GEM Crailo BV wenst uit voorzorg beschikking te krijgen over aanvullende kredietruimte van EUR 10 miljoen (gemeente Gooise Meren € 4.5 mln., gemeente Hilversum 4.5 mln. en de gemeente Laren 1 mln.), teneinde vertraging in de uitvoering van de gebiedsontwikkeling (met name de gronduitgifte) tot een minimum te beperken.

  Besluit

  1. Voornemens te zijn om door middel van het aangaan van bijgaande modelakte van borgtocht met referentie E2a/01122010 jegens BNG garant te staan voor een maximum bedrag van € 4.500.000;
  2. Krachtens de artikelen 25 tweede lid, 55 eerste lid en 86 tweede lid Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet Open Overheid, geheimhouding op te leggen op de vier bijlagen behorend bij het raadsvoorstel "Uitbreiding borgstelling GEM Crailo".
  3. De raad, middels bijgaande raadsvoorstel, voor te stellen om:
  1. Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 en artikel 15 lid 2 sub a van de Financiële verordening gemeente Hilversum 2022, geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit om door middel van het aangaan van de modelakte van borgtocht met referentie E2a/01122010 jegens BNG garant te staan voor een maximum bedrag van € 4.500.000.
  2. De door het college opgelegde geheimhouding op de vier bijlagen behorend bij dit raadsvoorstel te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.
  4. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Aangepast akkoord.