Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 10 mei 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De afgelopen maanden zijn wij benaderd door deelscooteraanbieders Check en Felyx, beide met het verzoek 100 deelscooters te plaatsen in Hilversum. De verzoeken kunnen wij momenteel niet afwijzen aangezien een juridisch kader hiervoor ontbreekt. Vandaar dat een juridisch kader, in de vorm van een vergunningstelsel, gewenst is, zodat voor de gemeente en aanbieders duidelijk is onder welke voorwaarden een dergelijke exploitatie doorgang kan vinden.


  In het vergunningstelsel wordt naast het stellen van voorwaarden ook de hoeveelheid aanbieders en deelscooters gemaximeerd. Vooruitlopend op die regulering heeft het college afspraken gemaakt met beide partijen en hen vervolgens voor aanvang van de zomer en voor een periode van één jaar toegelaten in Hilversum. In totaal hebben we inclusief GO Sharing dan 300 deelscooters verspreid over Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen om, vooruitlopend op een nog uit te werken juridisch kader regulering deelmobiliteit, met twee extra deelscooteraanbieders tijdelijke afspraken te maken zodat op korte termijn deelscooters kunnen worden bijgeplaatst.
  2. gebieden in Hilversum aan te wijzen waar deze elektrische deelscooters niet geparkeerd (beëindigen rit) mogen worden door het 'Aanwijzingsbesluit deelscooters' vast te stellen;
  3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over het maken van afspraken met Felyx en Check en het ‘Aanwijzingsbesluit deelscooters’.

  Besluit

  1. In te stemmen om, vooruitlopend op een nog uit te werken juridisch kader regulering deelmobiliteit, met twee extra deelscooteraanbieders tijdelijke afspraken te maken zodat op korte termijn deelscooters kunnen worden bijgeplaatst.
  2. gebieden in Hilversum aan te wijzen waar deze elektrische deelscooters niet geparkeerd (beëindigen rit) mogen worden door het 'Aanwijzingsbesluit deelscooters' vast te stellen;
  3. de raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over het maken van afspraken met Felyx en Check en het ‘Aanwijzingsbesluit deelscooters’.

  Conform.

 2. 2

  De huidige tegemoetkoming voor woon-werkverkeer, onderdeel van de verplaatsingskostenregeling,  bestaat al zeer veel jaren. Afgelopen jaren is gebleken dat de hoogte van de vergoedingen voor OV en de auto niet meer pasten bij goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende consumentenprijzen en de terugkeer naar het werk, na een lange coronaperiode met hoofdzakelijk thuiswerken, zijn in de bijgestelde verplaatsingskostenregeling een aantal verbeteringen doorgevoerd. De verhuiskostenregeling, ook onderdeel van de verplaatsingskostenregeling, is in lijn gebracht met de actuele fiscale voorwaarden.

  Voorgesteld besluit

  - De gewijzigde verplaatsingsregeling gemeente Hilversum met ingangsdatum 1 juni 2022 vast te stellen.
  - De gewijzigde verplaatsingskostenregeling gemeente Hilversum op te nemen in het Personeelshandboek onder gelijktijdige intrekking van de huidige verplaatsingskostenregeling.

  Besluit

  - De gewijzigde verplaatsingsregeling gemeente Hilversum met ingangsdatum 1 juni 2022 vast te stellen.
  - De gewijzigde verplaatsingskostenregeling gemeente Hilversum op te nemen in het Personeelshandboek onder gelijktijdige intrekking van de huidige verplaatsingskostenregeling.

  Conform.

 3. 3

  Vanuit het rijk is besloten de opvang van Oekraïense vluchtelingen via de lijn van de veiligheidsregio's te laten verlopen. Op maandag 7 maart is in het Veiligheidsberaad gesproken over de opdracht aan de veiligheidsregio’s. Dit houdt concreet in dat er per regio  in de 1e fase 1000 vluchtelingen opgevangen moeten worden en in de 2e fase nog eens 1000. Gezien de omvang is een crisisaanpak noodzakelijk, mede daarom is er gekozen voor de route via de veiligheidsregio’s.
  Op basis hiervan is de gemeente Hilversum aan de slag gegaan met het oude VARA gebouw op de Heuvellaan 50 om in dit gebouw de eerste noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken.  De uitvoering en coördinatie is vanaf de start 24/7 door ambtenaren van de gemeente gedaan. Er is gewerkt met vaste locatie managers en daarnaast rouleren 125 ambtenaren in de rol van floormanagers en baliemedewerkers, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
  Omdat deze belasting niet houdbaar en wenselijk is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en de ambtelijke organisatie is gesproken met externe organisaties die de taken en werkzaamheden over kunnen nemen. Uit deze gesprekken is het Leger des Heils naar voren gekomen als geschikte aanbieder, doorslaggevend daarin is de behandelstaf die behandeling en begeleiding van jeugdigen en volwassenen met multi-problematiek (psychiatrie / verslaving / verstandelijke beperking) kan bieden.

  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met de offerte voor inhuur van het Leger des Heils op de locatie Heuvellaan 50 ;
  2. Afwijken van de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsregels (i.c. de Europese regelgeving.

  Besluit

  1. Akkoord gaan met de offerte voor inhuur van het Leger des Heils op de locatie Heuvellaan 50 ;
  2. Afwijken van de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsregels (i.c. de Europese regelgeving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.