Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 19 april 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 14 maart 2022 heeft de ChristenUnie artikel 41 vraag RvO gesteld inzake thermostaat 2 graden lager.

  Voorgesteld besluit

  Vragen beantwoorden middels bijgeleverde collegebrief.

  Besluit

  Vragen beantwoorden middels bijgeleverde collegebrief.

  Akkoord.

 2. 2

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2022 van de grondexploitaties.

  Voorgesteld besluit

  1. De indirecte kosten niet ten laste van de grondexploitaties te brengen.


  I. De raad voor te stellen:
  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties 2022 vast te stellen.
  2. Een bedrag van € 344.976,- te storten in de ‘Voorziening planexploitaties’ ten laste van het rekeningresultaat 2021.
  3. De tegenvallende tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 2.086.409,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de programmabegroting 2022 middels een begrotingswijziging en de meerjarenraming 2023-2026.
  5. De door het college opgelegde geheimhouding op de stukken te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.
  II. Dit voorstel aan de Raadscommissie van 18 mei 2022 voor advies aan de raad voor te leggen.
  III. Krachtens de artikelen 25 tweede lid, 55 eerste lid en 86 tweede lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van volgende en bijgevoegde individueel geactualiseerde grondexploitaties: Geactualiseerde Grex 2022 Anna’s Hoeve bouwplan en Geactualiseerde Grex 2022 Stationsplein.

  Besluit

  1. De indirecte kosten niet ten laste van de grondexploitaties te brengen.


  I. De raad voor te stellen:
  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties 2022 vast te stellen.
  2. Een bedrag van € 344.976,- te storten in de ‘Voorziening planexploitaties’ ten laste van het rekeningresultaat 2021.
  3. De tegenvallende tussentijdse winstname uit de grondexploitaties ten bedrage van € 2.086.409,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2021.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en de baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de programmabegroting 2022 middels een begrotingswijziging en de meerjarenraming 2023-2026.
  5. De door het college opgelegde geheimhouding op de stukken te bekrachtigen conform artikel 25 derde lid Gemeentewet.
  II. Dit voorstel aan de Raadscommissie van 18 mei 2022 voor advies aan de raad voor te leggen.
  III. Krachtens de artikelen 25 tweede lid, 55 eerste lid en 86 tweede lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van volgende en bijgevoegde individueel geactualiseerde grondexploitaties: Geactualiseerde Grex 2022 Anna’s Hoeve bouwplan en Geactualiseerde Grex 2022 Stationsplein.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Op 2 februari is het voorstel ‘Instellen gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten’ door gemeenteraad vastgesteld. Op basis van dat besluit om een nieuwe adviescommissie in te stellen per 1 juli 2022, is de werving gestart naar leden voor deze adviescommissie. Deze verandering is onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet, die naar nu wordt verwacht op 1 januari 2023 in werking treedt. Per 1 juli 2022 treedt de nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit + Monumenten in functie. Omwille van de continuïteit van advisering van initiatief tot aanvraag omgevingsvergunning wordt voorgesteld 9 leden te benoemen tot lid van deze commissie, voor de termijn van drie jaar. Het betreft zes nieuwe leden gekozen uit de sollicitatieprocedure zijnde de heer R. Petersma (voorzitter en architect-lid), de heer R. Reukema (stedenbouwkundige), mevrouw I. Oosterheerd (cultuurhistoricus), mevrouw C. Schmidt (architect-lid), de heer J.W. Baijense (architect-lid) en de heer H. Van Velzen (erfgoeddeskundige). Het betreft drie leden vanuit de huidige Commissie voor Welstand en Monumenten zijnde de heer J. Molenaar (architect-lid, lid welstandskamer), mevrouw A. Mulder (restauratiearchitect) en mevrouw H. Gietelink (Burgerlid). De Raad is bevoegd tot het benoemen van leden van deze adviescommissie.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen de heer R. Petersma (voorzitter, 1e termijn), de heer R. Reukema (stedenbouwkundige, 1e termijn), mevrouw I. Oosterheerd (cultuurhistoricus, 1e termijn), de heer H. Van Velzen (erfgoeddeskundige, 1e termijn), mevrouw C. Schmidt (architect-lid, 1e termijn), de heer J.W. Baijense (architect-lid, 1e termijn), de heer J. Molenaar (Architect-lid, laatste termijn), mevrouw A. Mulder (restauratiearchitect, laatste termijn) en mevrouw H. Gietelink (burgerlid laatste Termijn) per 1 juli 2022 te benoemen als leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit + Monumenten van de gemeente Hilversum.
  2. Het voorstel aan te melden ter agendering voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  1. De raad voorstellen de heer R. Petersma (voorzitter, 1e termijn), de heer R. Reukema (stedenbouwkundige, 1e termijn), mevrouw I. Oosterheerd (cultuurhistoricus, 1e termijn), de heer H. Van Velzen (erfgoeddeskundige, 1e termijn), mevrouw C. Schmidt (architect-lid, 1e termijn), de heer J.W. Baijense (architect-lid, 1e termijn), de heer J. Molenaar (Architect-lid, laatste termijn), mevrouw A. Mulder (restauratiearchitect, laatste termijn) en mevrouw H. Gietelink (burgerlid laatste Termijn) per 1 juli 2022 te benoemen als leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit + Monumenten van de gemeente Hilversum.
  2. Het voorstel aan te melden ter agendering voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 4. 4

  In mei 2021 heeft de raadscommissie de technische herziening welstandsnota niet geagendeerd voor de raadsvergadering van juni 2021, omdat CWM meende dat er inhoudelijke wijzigingen in stonden.


  Nu een aantal van die inhoudelijke wijzigingen uitgewerkt zijn, is de technische wijziging rijp om opnieuw voor vaststelling aan te bieden.


  De objectcriteria voor dakopbouwen en zonnepanelen worden als afzonderlijk onderdeel geagendeerd.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voorstellen:
  De ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  De ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie onder gelijktijdige intrekking van de ‘Welstandsnota, Herziening 2014 en 2017’.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 5. 5

  Tegelijk met het opnieuw aan de gemeenteraad aanbieden van de technische herziening welstandsnota, worden ook al enkele objectgerichte criteria aangepast.


  Het onderwerp Dakopbouwen was in mei 2021 aanleiding voor de CWM om een reactie te sturen, waarop de raadscommissie besloot dat de technische herziening niet voor vaststelling naar de gemeenteraad kon.
  Vanwege vele zaken bij CBB is ervoor gekozen om dit onderwerp al uit te werken, maar afzonderlijk van de technische wijziging te agenderen.

  Voorgesteld besluit

  I. de raad voorstellen:
  1. §5.8 dakopbouwen van de ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen als objectcriteria voor dakopbouwen.
  2.Gelijktijdige intrekking '§5.8 dakopbouwen de welstandsnota' uit de welstandsnota herziening 2014.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. de raad voorstellen:
  1. §5.8 dakopbouwen van de ‘Welstandsnota, Herziening 2022’ vast te stellen als objectcriteria voor dakopbouwen.
  2.Gelijktijdige intrekking '§5.8 dakopbouwen de welstandsnota' uit de welstandsnota herziening 2014.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met een aanpassing.

 6. 6

  De gemeenteraad van Hilversum heeft jaarlijks de mogelijkheid om een zienswijze op te stellen over de jaarstukken en begroting van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR).

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van Stichting Goois Natuurreservaat.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.
  II. Het voorstel aan te melden bij de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 van Stichting Goois Natuurreservaat.
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat.
  II. Het voorstel aan te melden bij de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Op 7 oktober 2021 is de eerste Transitievisie Warmte Hilversum vastgesteld. Daarbij was toegezegd om in het voorjaar van 2022 een terugkoppeling te geven over de voortgang van de uitvoeringslijnen. Middels deze collegebrief wordt deze terugkoppeling gegeven.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de voortgang van de uitvoeringslijnen Transitievisie Warmte Hilversum middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De raad te informeren over de voortgang van de uitvoeringslijnen Transitievisie Warmte Hilversum middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  In de Corona Herstelagenda is als maatregel opgenomen om een pilot op te zetten voor dagbesteding voor psychisch kwetsbare inwoners. Versa Welzijn heeft in samenwerking met zorgpartijen Kwintes en Sherpa een subsidieaanvraag voorbereid. De subsidiebeschikking ligt ter vaststelling voor aan het college.

  Voorgesteld besluit

  1. Een subsidie van € 73.556 te verlenen aan Versa Welzijn voor het, in samenwerking met Kwintes en Stichting Sherpa, organiseren van een pilot dagbesteding voor psychisch kwetsbare inwoners in Hilversum Oost conform bijgevoegde beschikking.
  2. Artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 toe te passen, de hardheidsclausule, om een kortere aanvraagtermijn te hanteren dan de gebruikelijke
  13 weken.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 73.556 te verlenen aan Versa Welzijn voor het, in samenwerking met Kwintes en Stichting Sherpa, organiseren van een pilot dagbesteding voor psychisch kwetsbare inwoners in Hilversum Oost conform bijgevoegde beschikking.
  2. Artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021 toe te passen, de hardheidsclausule, om een kortere aanvraagtermijn te hanteren dan de gebruikelijke 13 weken.

  Gewijzigd besluit en akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit voorstel gaat over de BGT, BRO, BAG en over de WOZ. Het zijn twee bestuurlijke verantwoordingsrapportages die in de bijlagen opgenomen zijn en die informatie geven over de stand van zaken met betrekking tot de stelsels.

  Voorgesteld besluit

  Het bestuur wordt gevraagd om de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake BAG, BGT, BRO en de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ te ondertekenen. Door de stukken te ondertekenen verklaart u naar de Rijksoverheid kennis te hebben genomen van de inhoud.

  Besluit

  Het bestuur wordt gevraagd om de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake BAG, BGT, BRO en de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ te ondertekenen. Door de stukken te ondertekenen verklaart u naar de Rijksoverheid kennis te hebben genomen van de inhoud.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Op 24 februari 2022 begon de aanval van Rusland op de Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen. Nederland en ook Hilversum hebben mensen uit de Oekraïne opgevangen. Vooralsnog zijn dit er 260 op de Heuvellaan (opvang door gemeente) en 180 door gasthuishoudens.


  Sinds 1 april is de regeling opvang ontheemden ingegaan. Met ingang van deze regeling dient de gemeente leefgeld uit te keren aan de opgevangen Oekraïners. Pas medio maart is bekend geworden dat gemeenten hiervoor verantwoordelijk zouden worden.
  Het college wordt gevraagd om in te stemmen met de wijze van uitkeringen van het leefgeld en besluiten tot het samenwerken met de BNG ten aanzien van de levering van prepaid kaarten.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de wijze van uitbetaling van het leefgeld voor de opgevangen Oekraïners in Hilversum. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling ontheemden en wordt de toelage voor de door de gemeente opgevangen Oekraïners voor €205 per maand in natura uitgekeerd. Het overige leefgeld wordt in geld uitgekeerd.
  2. De burgemeester machtigen om namens de gemeente Hilversum de samenwerkingsovereenkomst met de BNG voor het leveren van prepaid passen te ondertekenen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de wijze van uitbetaling van het leefgeld voor de opgevangen Oekraïners in Hilversum. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling ontheemden en wordt de toelage voor de door de gemeente opgevangen Oekraïners voor €205 per maand in natura uitgekeerd. Het overige leefgeld wordt in geld uitgekeerd.
  2. De burgemeester machtigen om namens de gemeente Hilversum de samenwerkingsovereenkomst met de BNG voor het leveren van prepaid passen te ondertekenen.

  Akkoord.

 11. 11

  De fracties Partij van de Arbeid en Democraten Hilversum hebben op 4 april 2022 schriftelijke vragen op grond van art. 41 van het RvO gesteld over het vervolg van de prestatieafspraken met de corporaties.

  Voorgesteld besluit

  De vragen ex art. 41 RvO van de fracties Partij van de Arbeid en Democraten Hilversum aan het college over het vervolg van de prestatieafspraken met corporaties te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De vragen ex art. 41 RvO van de fracties Partij van de Arbeid en Democraten Hilversum aan het college over het vervolg van de prestatieafspraken met corporaties te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  De fractie Hart voor Hilversum heeft op 4 maart 2022 schriftelijke vragen op grond van art. 41 van het RvO gesteld over de verhuur van de studio's na renovatie van het voormalige Telegraafkantoor aan de Bussumerstraat.

  Voorgesteld besluit

  De vragen ex art. 41 RvO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de verhuur van studio's na renovatie van het voormalige Telegraafkantoor aan de Bussumerstraat te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De vragen ex art. 41 RvO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de verhuur van studio's na renovatie van het voormalige Telegraafkantoor aan de Bussumerstraat te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 13. 13

  Op 19 januari jl. is in de raadscommisie het initiatiefvoorstel “Groen verdient de Ruimte” besproken.
  De redenering van het voorstel is dat bomen vanuit het perspectief van de biodiversiteits- en klimaatcrisis extra bescherming verdienen. Daarom wordt voorgesteld om de regels ten aanzien van het kappen van bomen te verscherpen.
  Het college onderschrijft het belang en de betekenis van bomen voor het klimaatadaptief maken van Hilversum. Het college is echter van mening dat strengere regels niet de oplossing zijn voor betere bescherming. In de lijn van de Omgevingswet wil het college in gezamenlijkheid met inwoners, instanties en ondernemers investeren in draagvlak door nut en noodzaak van bomen in de stad uit te leggen. Dit achten wij op de langere termijn effectiever dan het opstellen van strengere regels.

  Voorgesteld besluit

  De collegebrief inclusief bijlage te versturen aan de raad ter verdere behandeling van het initiatiefvoorstel "Groen verdient de ruimte".

  Besluit

  De collegebrief inclusief bijlage te versturen aan de raad ter verdere behandeling van het initiatiefvoorstel "Groen verdient de ruimte".

  Conform.

 14. 14

  De gemeente Hilversum wil een lerende organisatie zijn. In dit kader bevat de bezwarenprocedure, evenals de klachtenprocedure, belangrijke informatie voor zowel het management als bestuur. De juridische rapportage bestaat op dit moment uit informatie omtrent (A) bezwaarschriften en (B) klachten.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse Rapportage bezwaren en klachten (bijlage 1);
  2. De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de rapportage bezwaren en klachten over het tweede halfjaar van 2021 (bijlage 2).

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse Rapportage bezwaren en klachten (bijlage 1);
  2. De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de rapportage bezwaren en klachten over het tweede halfjaar van 2021 (bijlage 2).

  Conform.

 15. 15

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. De OFGV heeft een aantal financiële stukken toegestuurd. Het gaat om de OFGV 2e begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de OFGV 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023. De OFGV voorlopige jaarrekening 2021 wordt ter kennisname aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 11 mei 2022.
  II. Het voorstel rechtstreeks te agenderen voor de raad van 11 mei 2022.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. bijgaande zienswijze op de OFGV 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 in te dienen bij de OFGV aansluitend aan de vergadering van 11 mei 2022.
  II. Het voorstel rechtstreeks te agenderen voor de raad van 11 mei 2022.

  Conform.

 16. 16

  Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Opdracht vanuit het Rijk is dat via de Veiligheidsregio’s gemeenten opvang moeten bieden aan deze vluchtelingen. Gemeenten hebben een grote opgave om deze opvang vanuit niet bestaande structuren te realiseren. De eerste fase van deze opvang kenmerkt zich door zonder financiële kaders van het Rijk deze opvang te realiseren, te doen wat nodig is.


  De raad stelt de kaders vast en heeft het budgetrecht. Met de instelling van een reserve Opvang Oekraïners wordt voor de korte termijn een financieel kader voor deze opvang gecreëerd. Hiermee kan de gemeente in de huidige situatie snel handelen. Een rapportage over de financiële effecten ontvangt de raad voor de zomer.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Instellen van een reserve Opvang Oekraïners die wordt gevuld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,7 miljoen en daartoe de begroting 2022 te wijzigen volgens de tabel in het voorstel:
  2. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgebied ontvluchten en waarvan het Rijk heeft opgedragen dat deze door gemeenten opgevangen moeten worden én tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten. De te ontvangen compensatie van het Rijk komt ten gunste van deze reserve.
  3. Het college in de P&C-cyclus inzicht laten geven in kosten van deze opvang, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, een voorstel voor ophoging van de reserve voor te leggen.
  II. Het voorstel rechtstreeks agenderen voor de raad van 11 mei a.s.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Instellen van een reserve Opvang Oekraïners die wordt gevuld door een onttrekking aan de algemene reserve van € 2,7 miljoen en daartoe de begroting 2022 te wijzigen volgens de tabel in het voorstel:
  2. Het college mandaat te verlenen om binnen het doel en het saldo van de bestemmingsreserve uitvoering te geven aan maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgebied ontvluchten en waarvan het Rijk heeft opgedragen dat deze door gemeenten opgevangen moeten worden én tot besteding over te gaan tot een maximum van € 2,7 miljoen, maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte kosten. De te ontvangen compensatie van het Rijk komt ten gunste van deze reserve.
  3. Het college in de P&C-cyclus inzicht laten geven in kosten van deze opvang, de uitputting van het budget, de compensatie van maatregelen vanuit het Rijk en, indien noodzakelijk, een voorstel voor ophoging van de reserve voor te leggen.
  II. Het voorstel rechtstreeks agenderen voor de raad van 11 mei a.s.

  Conform.

 17. 17

  Een aantal prestaties is in 2021 niet volledig uitgevoerd en loopt door in 2022. Om vertraging in de voortgang van de prestatie te voorkomen stellen wij u voor om vooruitlopend op het raadsbesluit over de overhevelingen nu al budgetten vrij te geven voor besteding in 2022. De raad zal door middel van een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de overhevelingen naar 2022. Voor een evenwichtige afweging van de voorstellen is het huidige financiële resultaat van de jaarstukken opgenomen. In dit resultaat zijn de effecten van de regio nog niet verwerkt en kan er nog een aanpassing benodigd zijn op de grondexploitaties. De aanpassing van de grondexploitatie zal een positief effect hebben van ongeveer €400.000 op het resultaat. Alhoewel het resultaat nog niet definitief is, koersen we af op reeds negatief gerealiseerd resultaat over 2021, na de verwerking van de budgetoverhevelingen.

  Voorgesteld besluit

  1. De voorgestelde budgetten over te hevelen naar 2022 en vooruitlopend op het raadsbesluit bij de jaarrekening 2021 vrij te geven voor uitgaven in 2022.
  2. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. De voorgestelde budgetten over te hevelen naar 2022 en vooruitlopend op het raadsbesluit bij de jaarrekening 2021 vrij te geven voor uitgaven in 2022.
  2. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.