Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 18 januari 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Over 2020 is aan de Stichting Maatjesproject een basissubsidie verleend van € 267.600,-. Deze subsidie is verleend voor het verbinden van vrijwilligers aan inwoners die ondersteuning behoeven. Het jaarverslag van de stichting geeft inzicht in wat vrijwilligers voor Hilversummers doen. De subsidie is onder voorwaarden verleend. Deze voorwaarden zijn getoetst. Aan deze voorwaarden is voldaan, zodat de verleende subsidie nu vastgesteld kan worden. Uit coulance is bij de toetsing aan de voorwaarden rekening gehouden met beperkingen die het gevolg zijn van de coronapandemie. De afhandeling van deze aanvraag heeft lang op zich laten wachten als gevolg van ziekteverzuim in verband met corona. Met de stichting is daarover contact gehouden.

  Voorgesteld besluit

  Het college voor te stellen de subsidie aan de Stichting Maatjesproject over 2020 van € 267.600,- vast te stellen.

  Besluit

  Het college voor te stellen de subsidie aan de Stichting Maatjesproject over 2020 van € 267.600,- vast te stellen.

  Akkoord.

 2. 2

  Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Vanaf dat moment ‘krijgt’ de gemeente het zogenoemde tijdelijke Omgevingsplan. Een plan met de huidige regels van de bestemmingsplannen en de Rijksregels die overgaan naar gemeenten (Bruidsschat). Vanaf in werking treden van de Omgevingswet hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen waarbij wordt afgeweken van het Omgevingsplan. De raad kan echter bepalen wanneer hij bij de besluitvorming daarvan betrokken wil zijn. Dat kan door het vaststellen van een ‘lijst van gevallen’ waarbij een bindend advies van de gemeenteraad noodzakelijk is.
  Voorgesteld wordt die lijst door de raad te laten vaststellen.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De lijst van gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals bedoeld in artikel 16.15a, lid b onder 1 van de Omgevingswet, vast te stellen.
  2. Te besluiten dat die lijst in werking treedt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  II. Het raadvoorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De lijst van gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals bedoeld in artikel 16.15a, lid b onder 1 van de Omgevingswet, vast te stellen.
  2. Te besluiten dat die lijst in werking treedt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.
  II. Het raadvoorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord.

 3. 3

  Voor het perceel Vaartweg 180 (hoek Vaartweg-Schuttersweg) is een aanvraag omgevingsvergunning 1ste fase ingediend voor sloop en nieuwbouw ten behoeve van woningbouw. Dit is in strijd met het bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk Villagebied. De aanvraag voldoet niet aan de vastgestelde woonvisie, het vastgestelde economisch perspectief 2040 en medewerking is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Met dit voorstel wordt u gevraagd de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven ten behoeve van de weigering van de vergunningaanvraag.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen geen ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning 1ste fase voor sloop en nieuwbouw van appartementen aan de Vaartweg 180;
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen geen ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven ten behoeve van de weigering omgevingsvergunning 1ste fase voor sloop en nieuwbouw van appartementen aan de Vaartweg 180;
  II. Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Conform.

 4. 4

  In opdracht van de gemeente Hilversum heeft Synarchis het programma van eisen voor het Evert Kroon bad uitgewerkt. Dit programma van eisen is een uitwerking van de op 31 maart 2021 door de raad vastgestelde basisconfiguratie en past daarmee binnen de door de raad gestelde kaders. Doel van dit voorstel is om het programma van eisen door het college te laten vaststellen, zodat dit kan worden ingebracht in project Arenapark voor de verdere ontwikkeling van het zwembad.

  Voorgesteld besluit

  Het programma van eisen voor het Evert Kroon bad vast te stellen.

  Besluit

  Het programma van eisen voor het Evert Kroon bad vast te stellen.

  Akkoord.

 5. 5

  Tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs zorgen er soms voor dat een patstelling ontstaat in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen (het grijze gebied). Het betreft leerlingen/gezinssystemen waarbij zeer complexe problematiek speelt en vrijwel altijd maatwerk nodig is. Door de bestaande wet- en regelgeving ontstaan in deze situaties discussies over verantwoordelijkheid en financiën tussen enerzijds de samenwerkingsverbanden in het onderwijs (Wet Passend Onderwijs) en anderzijds de gemeente (Jeugdwet).


  De betreffende leerlingen zijn de dupe van deze discussies, omdat zij gedurende deze periode geen
  onderwijs en/of zorg ontvangen. De discussies en de vertraging van de juiste ondersteuning die hierdoor ontstaat zorgt voor stress bij leerlingen en hun ouders en kan zorgen voor schoolverzuim en/of schooluitval. Samenwerkingsverbanden Unita en Qinas en het Consultatie en Adviesteam geven aan dat er regionaal een toename is van discussie en vertraging rondom dit soort casussen.


  Het voorstel is op basis van cofinanciering met de samenwerkingsverbanden Unita en Qinas een ‘doorbraakbudget’ te creëren voor het jaar 2022 van totaal € 100.000,-. Als snelle inzet van ondersteuning nodig is om schooluitval te voorkomen kan het voorgestelde budget worden benut.

  Voorgesteld besluit

  1. Samenwerkingsverband Unita voor het jaar 2022 voor het flexibel kunnen aanbieden van maatwerkondersteuning aan kwetsbare Hilversumse leerlingen op de grenzen van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, een subsidie van € 50.000,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
  2. De middelen te verstrekken uit het budget van de Hilversumse Educatieve Agenda.

  Besluit

  1. Samenwerkingsverband Unita voor het jaar 2022 voor het flexibel kunnen aanbieden van maatwerkondersteuning aan kwetsbare Hilversumse leerlingen op de grenzen van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, een subsidie van € 50.000,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
  2. De middelen te verstrekken uit het budget van de Hilversumse Educatieve Agenda.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Het project Mediaplein Kerkbrink omvat de vernieuwing van de bibliotheek, de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink, de mediaprogrammering op en rond de Kerkbrink en herinrichting van de Kerkbrink. In dit raadsvoorstel worden uitgangspunten geformuleerd als basis voor het op te starten ontwerpproces voor herinrichting van Kerkbrink. In de startnotitie wordt het proces geschetst.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. De uitgangspuntennotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen als kader voor het op te stellen ontwerp voor de Kerkbrink
  2. De startnotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (ontwerpproces, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te voeren
  3. De kosten van totaal € 50.000,- te dekken uit programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.6 voor € 25.000,- en programma 3 Werken, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling voor € 25.000,-

  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. De uitgangspuntennotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen als kader voor het op te stellen ontwerp voor de Kerkbrink
  2. De startnotitie Herinrichting Kerkbrink vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (ontwerpproces, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te voeren
  3. De kosten van totaal € 50.000,- te dekken uit programma 1 Wonen en Leven, taakveld 5.6 voor € 25.000,- en programma 3 Werken, taakveld 3.1 Economische ontwikkeling voor € 25.000,-

  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  We verzoeken u kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van STIP Hilversum. Deze documenten zijn ter informatie toegestuurd door de Raad van Toezicht en het College van bestuur van STIP, de stichting die namens de gemeenteraad het openbaar primair onderwijs bestuurt.
  Met deze collegebrief informeren we de gemeenteraad over dit jaarverslag en de jaarrekening.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over de jaarrekening 2020 van STIP Hilversum met bijgaande collegebrief

  Besluit

  De raad te informeren over de jaarrekening 2020 van STIP Hilversum met bijgaande collegebrief

  Akkoord.

 8. 8

  Gemeenten hebben zorgplicht voor de bekostiging de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Op welke wijze aan deze wettelijke taak uitvoering wordt gegeven is opgenomen in de Verordening huisvesting onderwijs Hilversum 2016. De gemeente Hilversum volgt in grote lijnen de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), die waar nodig aan de lokale situatie is aangepast. De VNG heeft op basis van ervaringen, ontwikkelingen en wettelijke wijzigingen een aantal aanpassingen voorgesteld. Daarnaast is in 2020 het Integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld. Reden om een gewijzigde verordening voor te leggen.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2022, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2016.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2022, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022, vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2016.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord.

 9. 9

  In een brief van 7 december aan het college van B en W zijn door de fractie van CDA artikel 41 RvO vragen ingediend inzake wachtlijsten jeugdzorg. De raad is eerder geinformeerd over het uitstel van de beantwoording vanwege het kerstreces. Nu volgt de beantwoording van de vragen.

  Voorgesteld besluit

  De op 8 december ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de CDA fractie aan het college over wachtlijsten in de jeugdzorg te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 8 december ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de CDA fractie aan het college over wachtlijsten in de jeugdzorg te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 10. 10

  Het veiligheidsberaad (bestuurlijk overleg veiligheidsregio's) heeft besloten tot instelling van een expertisebureau in de vorm van een stichting risicobeheer. Deze stichting moet de veiligheidsregio's helpen bij risico's gebonden aan de eigen taakuitvoering. De veiligheidsregio vraagt de gemeenten om een zienswijze.
  Het besluit tot instellen van een dergelijke stichting wordt pas gedaan na het horen van de gemeenteraden.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
  2. De zienswijze te versturen aan de veiligheidsregio.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze;
  2. De zienswijze te versturen aan de veiligheidsregio.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Conform.

 11. 11

  In de periode van ter inzage legging ontvingen wij van ProRail een reactie op deze ontwerpstructuurvisie. Hierin wordt aangegeven dat een nieuwe prognose, tot aan 2040, een mogelijk tekort aan ruimte laten zien. Dit zou consequenties kunnen hebben voor een deel van de beoogde bebouwing in Bruisend Hart. Deze reactie was onverwacht, gelet op de eerdere berichten in het bestuurlijk overleg. In een ingelast bestuurlijk overleg met ProRail afgelopen donderdag is besproken welke stappen gezamenlijk worden gezet om eventuele consequenties in beeld te brengen. In het raadsvoorstel Structuurvisie Bruisend Hart zullen we hier nader op ingaan. Dit raadsvoorstel krijgt u binnenkort voorgelegd. Middels een collegebrief informeert het college de raad hierover.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over bestuurlijk overleg met ProRail en vervolgstappen.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over bestuurlijk overleg met ProRail en vervolgstappen.

  Akkoord met één tekstuele aanpassing.

 12. 12

  Ten behoeve van de financiering is er een langlopende lening en een kortlopende lening aangetrokken.
  De wethouder van Financiën heeft op grond van de artikelen 59 en 60 van het bevoegdhedenregister behorende bij het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit van 16 maart 2021 een volmacht om de leningen te kunnen aantrekken.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het in mandaat genomen besluit van de wethouder Financiën;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Kennis nemen van het in mandaat genomen besluit van de wethouder Financiën;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 13. 13

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van de Raad van Toezicht (RvT) ligt, conform artikel 48 lid 12 sub b van de Wet op het Primair Onderwijs, bij de Gemeenteraad. STIP heeft een beoordeling uitgevoerd van het functioneren van de heer Buisman en is tot het oordeel gekomen dat zij hem graag voordraagt voor een tweede termijn. De heer Buisman heeft zitting in de RvT op voordracht van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR).

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen de heer P.E. Buisman te benoemen voor een tweede termijn tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs STIP
  II.  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 09 maart 2022.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen de heer P.E. Buisman te benoemen voor een tweede termijn tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting voor Openbaar Basisonderwijs STIP
  II.  Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse behandeling in de gemeenteraad van 09 maart 2022.

  Conform.

 14. 14

  Beantwoording artikel 41 vragen van Democraten Hilversum over Open Overheid.

  Voorgesteld besluit

  De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over Open Overheid beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over Open Overheid beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 15. 15

  Het opstellen van de gebiedsagenda centrum Hilversum is één van de maatregelen uit de Corona Herstelagenda. Als basis voor de participatie is een gebiedsfoto voor het centrum opgesteld. Ook is een enquête onder de leden van het burgerpanel en ondernemers in het centrum gehouden. In de startnotitie worden de aanpak en het proces voor het opstellen van de gebiedsagenda geschetst.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De gebiedsfoto centrum vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
  2. De startnotitie gebiedsagenda centrum vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (opstellen agenda, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te laten voeren.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De gebiedsfoto centrum vast te stellen en als basis te gebruiken voor de participatie;
  2. De startnotitie gebiedsagenda centrum vast te stellen en de in de notitie genoemde activiteiten (opstellen agenda, participatieproces en bestuurlijk proces) uit te laten voeren.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 16. 16

  Gemeenten zijn op 9 november jl. door ActiZ, Zorgthuisnl, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Sociaal Werk Nederland, Valente, VGN, VNG en VWS opgeroepen om voor 2022 een extra indexatie toe te passen voor de tarieven Jeugd en Wmo met als doel de salarissen van medewerkers in de sector zorg en welzijn te verbeteren. Gemeenten worden gecompenseerd voor deze extra indexatie met landelijk 94 miljoen euro aan structurele extra middelen. Met dit voorstel wordt voor de regionaal ingekochte maatwerkvoorzieningen invulling gegeven aan de oproep.

  Voorgesteld besluit

  1. Een eenmalige extra verhoging vast te stellen van 0,57% (boven op de reguliere indexatie in de contracten) van de tarieven  jeugdbescherming en jeugdreclassering, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen m.u.v. de verblijfspercelen waarvoor de tarieven in juli 2021 herzien zijn.
  2.Een eenmalige verhoging vast te stellen van 0,83% (waarvan 0,57% boven op de reguliere indexatie in de contracten) van de reeds per 1 juli 2021 herziene tarieven  voor de ingekochte verblijfsvoorzieningen.
  3. Een eenmalige aanvullende indexatie vast te stellen voor de overeenkomsten Bescherming en Opvang en Gesloten Jeugdhulp van 1,13% waarmee de totale indexatie per 1 januari 2022 voor deze voorzieningen 3,48% wordt.
  4. Een eenmalige afwijking vast te stellen van de contractueel overeengekomen peildatum van 1 oktober voor de indexatie van de overeenkomst hulp bij het huishouden en de indexatie 2022 vast te stellen zodra het looneffect van de cao VVT per 1 januari 2022 bekend is.

  Besluit

  1. Een eenmalige extra verhoging vast te stellen van 0,57% (boven op de reguliere indexatie in de contracten) van de tarieven  jeugdbescherming en jeugdreclassering, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpvoorzieningen m.u.v. de verblijfspercelen waarvoor de tarieven in juli 2021 herzien zijn.
  2.Een eenmalige verhoging vast te stellen van 0,83% (waarvan 0,57% boven op de reguliere indexatie in de contracten) van de reeds per 1 juli 2021 herziene tarieven  voor de ingekochte verblijfsvoorzieningen.
  3. Een eenmalige aanvullende indexatie vast te stellen voor de overeenkomsten Bescherming en Opvang en Gesloten Jeugdhulp van 1,13% waarmee de totale indexatie per 1 januari 2022 voor deze voorzieningen 3,48% wordt.
  4. Een eenmalige afwijking vast te stellen van de contractueel overeengekomen peildatum van 1 oktober voor de indexatie van de overeenkomst hulp bij het huishouden en de indexatie 2022 vast te stellen zodra het looneffect van de cao VVT per 1 januari 2022 bekend is.

  Conform.

 17. 17

  In de raadsvergadering van 10 november 2021 heeft de raad via motie 21-178 unaniem het college opgedragen op zoek te gaan naar noodopvang voor asielzoekers en de raad voor 31 december 2021 over te informeren. In de collegebrief wordt een stand van zaken gegeven.

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over de stand van zaken van de asielopvang in Hilversum en in de Regio n.a.v. motie M21-178.

  Besluit

  De raad met bijgevoegde collegebrief te informeren over de stand van zaken van de asielopvang in Hilversum en in de Regio n.a.v. motie M21-178.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.