Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 11 oktober 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In het kader van de verlofharmonisatie is in het cao-akkoord afgesproken dat vanaf 2023 voor eventuele lokale feestdagen (bovenwettelijke) vakantie-uren aangewend moeten worden om vrij te hebben.
  Hilversum kent 2 lokale feestdagen, te weten Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag (5 mei). Tot en met 2022 kregen medewerkers hier vrij voor zonder opname van vakantie-uren.

  Besluit

  1. De lokale feestdagen, te weten Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag (5 mei), af te schaffen per 1 januari 2023.
  2. De lokale feestdagen, te weten Goede vrijdag en Bevrijdingsdag (5 mei), te verwijderen uit het personeelshandboek gemeente Hilversum.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  In de vergadering van 8 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de Bestuursrapportage 2022 vastgesteld. De Regio GV maakt jaarlijks een tussentijdse bestuursrapportage waarin de ontwikkelingen binnen Regio GV worden vermeld met duiding van de verwachte baten en lasten per eind 2022. Mutaties van de budgetten verwerkt de Regio GV via begrotingswijzigingen. Als bij die mutaties sprake is van een hogere gemeentelijke bijdrage legt de
  Regio GV deze begrotingswijzigingen voor een zienswijze voor aan de gemeenteraden (artikel 29 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek).  De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 2 december 2022 een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad Hilversum wordt voorgesteld kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2022-09.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Kennis te nemen van begrotingswijzigingen 2022-08 en 2022-09 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  3. De zienswijze betreffende begrotingswijziging 2022-09 vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie van 2 november 2022.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Met deze collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de re-integratie, activering en arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden. In de brief wordt de raad actief geïnformeerd over een verwachte onderbesteding van het participatiebudget 2022 en de oorzaken hiervoor.
  Tevens wordt toezegging (T22/28) afgedaan.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  De raad te informeren over de stand van zaken omtrent re-integratie met bijgevoegde collegebrief (afdoening T22-28).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Naar aanleiding van de commissiebehandeling op 29 september 2022 is het raadsvoorstel enigszins gewijzigd op aangeven van wethouders Scheepers. Verzocht wordt het eerdere raadsvoorstel te vervangen door onderhavig raadsvoorstel.

  Besluit

  Het raadsvoorstel Delegatie delen omgevingsplan dat eerder aan de commissie is voorgesteld op 29 september 2022 in te trekken en het aangepaste raadsvoorstel Delegatie delen omgevingsplan aan te melden voor behandeling in de gemeenteraad van 26 oktober 2022.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Versa Welzijn heeft een subsidie aangevraagd voor een opbouwwerker voor het project aanpak energiearmoede.
  Met de vaststelling van het plan van aanpak Werken aan Energiebesef op 31 mei 2022 is het college al akkoord gegaan met de rol van Versa binnen het project. Voor de financiering van de opbouwwerker wordt nu een subsidie aangevraagd.

  Besluit

  Conform bijgevoegde verleningsbeschikking aan Versa Welzijn een subsidie te verlenen van € 76.540,- voor de inzet van een opbouwwerker voor het bereiken en enthousiasmeren van de huishoudens voor het hulpaanbod van de energieklusser.

  Conform.

 6. 6

  In de voorjaarsnota d.d. 6 juli jl. is besloten jaarlijks een bedrag van € 120.000 (per 2022) toe te kennen aan Podium De Vorstin, ten behoeve van de ophoging van de onderhoudsvoorziening meerjarig onderhoud. Het hieraan ten grondslag liggende rapport van de herijking van het meerjarig onderhoud geeft echter aan dat jaarlijks een bedrag van € 150.000 nodig is om de onderhoudsvoorziening op peil te houden. In het PHO van 29 augustus jl. heeft daarom portefeuillehouder cultuur besloten de benodigde resterende € 30.0000 vanuit de cultuurbegroting beschikbaar te stellen, eveneens per 2022. Per 2023 wordt de verhoging onderdeel van de reguliere basissubsidie en de bijbehorende besluitvorming. Voor 2022 is een aanvullend besluit nodig omdat de basissubsidie voor 2022 reeds aan De Vorstin is verleend. Gezien de hoogte van het bedrag is alleen het college hiertoe bevoegd. Dit betekent een herziening van het besluit waarin de
  € 120.000 beschikbaar is gesteld. De dekking voor het herziene besluit is met de aanvulling vanuit de cultuurbegroting dus reeds geregeld.

  Besluit

  1. Voor 2022 het eerdere besluit middels de voorjaarsnota van € 120.000 te herzien en Podium De Vorstin voor 2022 een aanvullende subsidie te verlenen van € 150.000 ten behoeve van de dotatie meerjarig onderhoud.
  2. Dit ten laste te brengen van Programma 1: Wonen en Leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie” voor het totale bedrag van € 150.000.

  Conform.

 7. 7

  De VNG ontwikkelt als innovatie met de grote gemeenten een methodiek voor e-mailbewaring. Op dit moment is het mogelijk voor andere gemeenten om aan te sluiten bij die ontwikkeling.
  Daartoe moeten we nu de VNG goedkeuring verlenen van het ontwerp van de selectielijst e-mailbewaring. Ook machtigen we de VNG, conform de in het formulier genoemde artikelen uit Archiefwet 1995 en Archiefbesluit 1995, het ontwerp voor afstemming aan te bieden aan het college van dienstverleningszaken en vervolgens aan te bieden aan de algemene rijksarchivaris ter vaststelling namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ook machtigen we de VNG deze selectielijst te actualiseren en ook die actualiseringen ter vaststelling aan te bieden aan de rijksarchivaris namens de minister van OCW.
  Door de voorgestelde methodiek van e-mailbewaring te implementeren wordt voldaan aan de eisen van Wet Open Overheid (Woo, waarin Wob is opgegaan) en Archiefwet in balans met de AVG.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  Aan te sluiten bij de, door VNG voorgestelde, gezamenlijke ontwikkeling van een selectielijst e-mailbewaring 2022 en daartoe bijgesloten goedkeuring en machtiging te verlenen aan de VNG Adviescommissie archieven.

  Conform.

 8. 8

  Voor het Arenapark stellen wij momenteel een stedenbouwkundig plan op. De ambitie is het gebied te transformeren tot een bruisende en gezonde buurt. Een unieke en levendige plek waar Hilversummers graag wonen en komen en waar bedrijven zich graag vestigen. Door in te zetten op een multifunctioneel programma met werken, wonen, leren en sporten en ook een goed functionerend OV-knooppunt ontstaat een toekomstbestendig gebied. Na de vaststelling van de Voorkeursvariant Arenapark is het Coalitieakkoord 2022-2026 tot stand gekomen, met daarin aanvullende uitgangspunten en ambities voor het Arenapark. Het planproces is de afgelopen maanden vanuit het perspectief van het coalitieakkoord beschouwd. Dit onderzoek heeft geleid tot “zes bepalende uitgangspunten” voor het stedenbouwkundig plan. Dit zijn tevens de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorkeursvariant. Het college wordt voorgesteld deze bepalende uitgangspunten vast te stellen, zodat richting wordt gegeven voor het vervolg van het planproces. Daarmee kan de dialoog- & participatiefase starten, waarin ook de raad wordt betrokken. Het definitief stedenbouwkundig plan zal uiteindelijk ter besluitvorming worden voorgelegd aan college en raad.

  Besluit

  1. De zes bepalende uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan, zoals weergegeven in dit voorstel onder de paragraaf ‘Bepalende uitgangspunten’, vast te stellen.
  2. De dialoog- en participatiefase te starten voor het concept stedenbouwkundig plan.
  3. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief en te betrekken middels een beeldvormend projectbezoek in de dialoogfase en een beeldvormende sessie, voorafgaand aan de besluitvorming over het stedenbouwkundig plan.

  Akkoord met aanpassingen.

 9. 9

  Op basis van signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven benaderen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief om hen hulp aan te bieden. Dit is de vroegsignaleringsaanpak.

  Besluit

  Via een collegebrief de raad informeren over de ontwikkeling van de cijfers binnen vroegsignalering. We brengen in deze brief daarnaast in beeld hoe u als raad in de komende maanden bij het onderwerp armoede betrokken blijft. Met daarbij aandacht voor het verzoek van acht raadsfracties op 21 september om de beantwoording van een aantal vragen over armoede en een technische briefing met meerdere partijen in de stad die met het onderwerp te maken hebben. Tenslotte zijn als bijlage de beantwoording van twee sets art.41 vragen over armoede bijgevoegd.

  • Beantwoording Art. 41 vragen CDA fractie over armoede in gezinnen (1208747)
  • Beantwoording art 41 vragen Democraten Hilversum over schuldhulpverlening ivm stijgende energieprijzen (1207082)

  Conform.