Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 11 januari 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 16 december 2021 heeft de fractie van de SP vragen ingediend op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over het nieuwbouwproject Courtyard.

  Voorgesteld besluit

  De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie SP aan het college over het nieuwbouwproject Courtyard beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie SP aan het college over het nieuwbouwproject Courtyard beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Bij brief van 16 december 2021, aan het college van B en W,  heeft de factie Democraten Hilversum artikel 41 RVO één vraag ingediend over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen. Het voorstel is om bijgaande concept collegebrief ter beantwoording te verzenden.

  Voorgesteld besluit

  1. De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  1. De raad middels bijgaande collegebrief te informeren over de uitstel van beantwoording van de art 41 vragen RVO (DH) inzake "Laat schoolkinderen niet in de kou zitten".

  Akkoord.

 3. 3

  Op 30 november 2021 heeft de fractie van DH verdiepende Art. 41-vragen gesteld inzake ANPR camera's n.a.v. de voorgaande vragen van 22 okt 2021 (zaak 1072288). Middels deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.

  Voorgesteld besluit

  De artikel 41 vragen van de fractie Democraten Hilversum inzake ANPR camera's II te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De artikel 41 vragen van de fractie Democraten Hilversum inzake ANPR camera's II te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 4. 4

  Het Rijk heeft (regionale)middelen beschikbaar gesteld om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden tot de arbeidsmarkt. De gemeente Hilversum heeft deze middelen ontvangen als regiogemeente. Een deel van het budget is toegekend aan de Gooise Praktijkschool. Het laatste deel van het budget a € 57.480,- wordt middels een subsidie aangevraagd door de drie scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3, te weten College de Kleine Prins, de Klimopschool en de Mozarthof. De Kleine Prins is penvoerder namens deze drie scholen.


  Op de bovengenoemde drie scholen zijn rond de twintig leerlingen waarbij gedacht wordt aan uitstroom naar reguliere arbeid maar waarbij er onvoldoende zekerheid is of de leerlingen dit gezien hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen voldoende aankunnen. Hierdoor wordt mogelijk arbeidspotentieel onbenut gelaten omdat het risico op afbreuk in reguliere arbeid te groot is en er dan onvoldoende vangnet is voor de jongere als arbeid niet lukt.


  Het betreft leerlingen in de leeftijd van 16 tot 20 jaar die een voorbereiding zouden moeten krijgen op de eisen die een reguliere werkplek stelt en waarbij ze dit kunnen oefenen in een veilige setting. Deze leerlingen hebben op een aantal domeinen van hun ontwikkelingsperspectief nog versterking nodig. Het kan gaan om versterking van de sociaal- en/of emotionele ontwikkeling of versterking van de cognitieve ontwikkeling, gericht op het uitoefenen van (specifiek) betaald werk.

  Voorgesteld besluit

  1. De kleine Prins voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 voor uitvoering van het leerwerk- traject VSO een subsidie van € 57.480,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
  2. Het budget voor deze impulsgelden voor overheveling naar 2022 aan te melden voor besluitvorming bij de jaarrekening 2021, ter vrijgave voor de subsidieverstrekking.

  Besluit

  1. De kleine Prins voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 voor uitvoering van het leerwerk- traject VSO een subsidie van € 57.480,- te verlenen volgens bijgevoegde beschikking;
  2. Het budget voor deze impulsgelden voor overheveling naar 2022 aan te melden voor besluitvorming bij de jaarrekening 2021, ter vrijgave voor de subsidieverstrekking.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Het participatieproces om te komen tot een Omgevingsvisie Hilversum 2040 is in volle gang en er komt veel enthousiasme los bij het voeren van dit gesprek over de toekomst. Na een onderbreking van de participatie vlak voor de zomer van 2021, is er na de zomer een doorstart gemaakt en zijn er veel gedachten, meningen en ideeën van Hilversummers opgehaald. Ruim 4000 mensen hebben tot nu toe meegedaan.


  Dit raadsvoorstel markeert het einde van de eerste stap van het participatieproces, die ‘breed ophalen’ als doel had. Er is nu een vervolgstap nodig die ervoor zorgt dat het proces van ‘breed ophalen’ naar ‘verdiepen en bij elkaar brengen’ komt. Die stap is nodig om het over dilemma’s en kansen te gaan hebben en moet uiteindelijk denkrichtingen voor de Hilversumse Omgevingsvisie opleveren. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de opbrengsten van de stap die nu wordt afgerond en kennis te nemen van het vervolg van het participatieproces, dat tot de zomer van 2022 loopt. Dat is het moment dat het participatieproces Omgevingsvisie via een raadsbesluit wordt afgerond.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het tekst verslag inwonersparticipatie Omgevingsvisie Hilversum over stap 1 van de participatie (bijlage 1).
  2. Kennis te nemen van het plan van aanpak stap 2 participatie Omgevingsvisie (bijlage 2).
  3. Het college opdracht te geven het resterende budget van de Omgevingswet 2021 (€123.000) voor overheveling naar 2022 aan te melden voor besluitvorming bij de jaarrekening 2021, ter dekking van de totale begroting voor het project Omgevingsvisie 2022 (€393.000).

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Kennis te nemen van het tekst verslag inwonersparticipatie Omgevingsvisie Hilversum over stap 1 van de participatie (bijlage 1).
  2. Kennis te nemen van het plan van aanpak stap 2 participatie Omgevingsvisie (bijlage 2).
  3. Het college opdracht te geven het resterende budget van de Omgevingswet 2021 (€123.000) voor overheveling naar 2022 aan te melden voor besluitvorming bij de jaarrekening 2021, ter dekking van de totale begroting voor het project Omgevingsvisie 2022 (€393.000).
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Op 28 december 2021 heeft de voorzieningenrechter een uitspraak gedaan gericht tegen het besluit van 26 november 2021 van de burgemeester. Met dit besluit is de beheerder van zwembad ’t Gooische Bad een last onder dwangsom opgelegd vanwege het niet door hem willen uitvoeren van de wettelijk verplichte controle op een geldig coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) bij ouders van kinderen die in dit zwembad zwemlessen krijgen. Het voorstel is de raad middels bijgaande collegebrief te informeren over deze uitspraak.

  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 december 2021 gericht tegen het besluit van 26 november 2021 van de burgemeester, waarmee aan de beheerder van zwembad ’t Gooische Bad een last onder dwangsom is opgelegd vanwege het niet door hem willen uitvoeren van de wettelijk verplichte controle op een geldig coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) bij ouders van kinderen die in dit zwembad zwemlessen krijgen.

  Besluit

  De raad te informeren over de uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 december 2021 gericht tegen het besluit van 26 november 2021 van de burgemeester, waarmee aan de beheerder van zwembad ’t Gooische Bad een last onder dwangsom is opgelegd vanwege het niet door hem willen uitvoeren van de wettelijk verplichte controle op een geldig coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) bij ouders van kinderen die in dit zwembad zwemlessen krijgen.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Het Jaarplan Energietransitie 2022 met als bijlage het Dashboard energietransitie, wordt door het college van B&W ter advisering aan de Raadscommissie aangeboden. Het beschrijft de werkzaamheden van Team energietransitie en de projecten die samen met tal van anderen intern en vooral extern uitgevoerd worden. Doel is om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren, meer specifiek de door de raad vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 en Transitievisie Warmte. De ter beschikking staande middelen zijn in een begroting verdeeld over de deelprojecten. Tenslotte is een vooruitblik toegevoegd over de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Als bijlage is het Dashboard toegevoegd, dat de raad een beeld geeft van de mate waarin de doelen bereikt zijn in het betreffende jaar. Het dashboard zal verder jaarlijks bij de Jaarrapportage toegevoegd worden.

  Voorgesteld besluit

  1. Het Jaarplan Energietransitie 2022 met dashboard in relatie tot de door de raad gestelde kaders en de aanbevelingen van de Rekenkamer (advies rapport 2021/13) vast te stellen.
  2. Het voorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  1. Het Jaarplan Energietransitie 2022 met dashboard in relatie tot de door de raad gestelde kaders en de aanbevelingen van de Rekenkamer (advies rapport 2021/13) vast te stellen.
  2. Het voorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Conform.

 8. 8

  Het voorliggende Monitoringplan geeft invulling aan de wens van de raad om meer overzicht en sturingsmogelijkheid te krijgen op de doelen en ambities in de energietransitie, zoals verwoord in het rapport van de Rekenkamer van begin dit jaar (Rekenkamer, advies rapport 2021/13). Om een goede keuze te maken in de cijfers die gepresenteerd worden en de manier waarop dat gebeurd, is tot twee maal toe (informeel) overleg gevoerd met een aantal commissie- en raadsleden. Daar is ook het dashboard uit ontstaan, dat als aparte bijlage bij het Jaarplan is toegevoegd. Daarmee kan de raad regelmatig naar behoefte, maar minimaal eens per jaar bij de jaarrapportage een kort en helder overzicht krijgen van de vorderingen in de energietransitie in Hilversum. Dit Monitoringplan geeft de basis om het dashboard te kunnen vullen met relevant cijfermateriaal.

  Voorgesteld besluit

  Het Monitoringplan Energietransitie vast te stellen.

  Besluit

  Het Monitoringplan Energietransitie vast te stellen.

  Conform.

 9. 9

  In april 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld, getiteld ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. De Mobiliteitsvisie wordt verder uitgewerkt aan de hand van de elf deelprojecten die volgen uit de vastgestelde visie. Het college heeft bij het vaststellen van de visie in het raadsvoorstel toegezegd de raad actief te betrekken bij de uitvoering. De raad wordt daarom nu gevraagd te besluiten over vaststelling van deze startnotitie en het plan van aanpak voor het verdiepende communicatie- en participatietraject. Voorafgaand aan de participatie doen we nader onderzoek naar de elf deelprojecten.

  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  1. Het voorstel 'Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040;
  2. Het 'Plan van aanpak Communicatie- en participatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040.

  Besluit

  De raad voor te stellen:

  1. Het voorstel 'Startnotitie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040;
  2. Het 'Plan van aanpak Communicatie- en participatie Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040' vast te stellen en deze te gebruiken bij de uitwerking van de Mobiliteitsvisie 2040.

  Conform.

 10. 10

  Het college dient elk jaar een geactualiseerd normenkader vast te stellen alvorens de accountant aanvangt met de jaarrekeningcontrole. Daarnaast heeft het geactualiseerde normenkader zijn werking naar de interne controle van de gemeente Hilversum.

  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader 2021 als geactualiseerd onderdeel van het controleprotocol 2019-2022 vast te stellen;
  2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Het normenkader 2021 als geactualiseerd onderdeel van het controleprotocol 2019-2022 vast te stellen;
  2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 11. 11

  De gemeente Hilversum heeft buurgemeente Gooise Meren, eind 2015, bij het ontstaan van de nieuwe gemeente (uit Bussum, Naarden en Muiden) aangeboden te onderzoeken of het mogelijk is de gemeentegrens rondom de Gooische Hockeyclub te wijzigen, zodat deze van oudsher Bussumse sportvereniging, binnen de gemeentegrens van Gooise Meren (nu: Hilversum) komt te liggen. Dat blijkt mogelijk. Deze wijziging van de gemeentegrens is ook gewenst ter plaatse van tennisvereniging ’t Spieghel en scouting Arrowe. Met dit deel van de grenscorrectie (alle grond die van Hilversum naar Gooise Meren gaat) is circa 35 hectaren grond gemoeid. Onderzocht is op welke (andere) locaties in totaal een zelfde hoeveelheid grond door Gooise Meren aan Hilversum kan worden gecompenseerd. Deze compensatie heeft als doel om met gesloten beurzen te kunnen uitruilen. Ook dat blijkt mogelijk. Hierbij kan gelijk nog een aantal onlogische / onpraktische grensverhoudingen gecorrigeerd worden. Dit betekent dat ook op verschillende andere plekken de gemeentegrens tussen Hilversum en Gooise Meren wordt gecorrigeerd.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voorstellen:
  In te stemmen met het ontwerpbesluit tot de grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren volgens bijgevoegde kaarten nummer 1 tot en met 5 en gelegenheid te geven tot het indienen van zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit.
  II. Het raadvoorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  In te stemmen met het ontwerpbesluit tot de grenscorrectie tussen de gemeenten Hilversum en Gooise Meren volgens bijgevoegde kaarten nummer 1 tot en met 5 en gelegenheid te geven tot het indienen van zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit.
  II. Het raadvoorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Conform.