Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 25 januari 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
P.I. Broertjes
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het ‘Bruisend Hart van Oost’ vindt zijn oorsprong in de Gebiedsagenda 1221 (verder: de gebiedsagenda), daarin is Bruisend Hart benoemd als één van de gebieden die prioriteit moet krijgen in 1221. Doel is van Bruisend Hart een veiligere, aantrekkelijkere, functionelere, toekomstbestendigere en groenere entree voor Oost te maken. Een echte verbetering op meerdere aspecten, dat deze entree naar Oost verdient.
  Bruisend Hart beslaat het gebied van het Oosterspoorplein en de omliggende woon- en winkelstraten. Op 6 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeursvariant ‘Groen Plein’ vastgesteld om te verwerken in de structuurvisie. Deze structuurvisie voor Bruisend Hart geeft op hoofdlijnen een richting aan de gewenste ontwikkelingen die de komende tien jaar in het gebied plaatsvinden. In dit document zijn geen nieuwe onderwerpen uitgewerkt. Daarnaast is de structuurvisie nodig om het voorkeursrecht (Wvg, door de gemeenteraad gevestigd op 18 september 2019) te behouden. Met de Wvg heeft de gemeente recht van eerste koop van de panden en gronden in het gebied.
  De ontwerpstructuurvisie Bruisend Hart heeft van 11 november tot en met 10 december 2021 ter inzage gelegen. Daar zijn vijf reacties op binnengekomen, die zijn beantwoord in de reactienota en waar nodig verwerkt in de nu voorliggende Structuurvisie Bruisend Hart.
  De structuurvisie is niet het eindpunt in de besluitvorming. Met een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan volgen de komende jaren nog verschillende besluiten waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar een mooie toekomst voor dit gebied.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Reactienota Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen.
  2. De Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na
  de dag van publicatie.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Reactienota Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen.
  2. De Structuurvisie Bruisend Hart vast te stellen en deze in werking te laten treden de dag na
  de dag van publicatie.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord.

 2. 2

  Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 behelst de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 29 appartementen (25 middeldure huurappartementen en 4 dure huurappartementen). Onderdeel van de ontwikkeling is het behoud van de monumentale beuk. Het totale bouwvolume wordt vijf bouwlagen boven op de parkeergarage. Dit maakt dat de maximale bouwhoogte circa 15 meter bedraagt. De parkeergarage zal tot circa 3 meter onder maaiveld worden aangelegd. Een deelauto maakt onderdeel uit van de parkeeroplossing. De verdeling van de woningcategorieën wordt gecombineerd met een bouwplan aan de Larenseweg. Het doel van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 is het tot stand brengen van een actuele planologische regeling die voorwaarden schept voor de gewenste ruimtelijke (her)ontwikkeling van het plangebied.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor een ieder om zienswijzen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142-158 vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  I. De Raad voor te stellen om:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158;
  2. Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158; overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp10prbernhardst-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I. De Raad voor te stellen om:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158;
  2. Het bestemmingsplan Prins Bernhardstraat 142 - 158; overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.11bp10prbernhardst-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 is op 8 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan doet uitspraken voor 1221 en meer specifiek voor zes ontwikkellocaties. Dat laatste via gebiedspaspoorten, vandaar de plus. Een gebiedspaspoort beschrijft voor een ontwikkellocatie wat er vroeger was, wat er nu is en waar we naartoe willen bij de verdere planvorming voor deze specifieke ontwikkellocatie. Het gebiedspaspoort Korte Noorderweg was ten tijde van het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan 1221 nog niet gereed voor besluitvorming. Door de gemeenteraad werden wel uitgangspunten vastgesteld als kader voor dit gebiedspaspoort. Aan de hand van deze uitgangspunten is door de ontwikkelende partij samen met buurt en gemeente een gebiedspaspoort opgesteld dat nu ter besluitvorming voor wordt gelegd.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het Gebiedspaspoort Korte Noorderweg vast te stellen als onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 en in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.
  III. Krachtens artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 onder c, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel behorende bijlage ‘Doorrekening businesscase Korte Noorderweg’ en deze voor de raad ter inzage te leggen
  IV. De raad voor te stellen de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen middels bijgaande bekrachtigingsbrief.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het Gebiedspaspoort Korte Noorderweg vast te stellen als onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan plus 1221 en in werking te laten treden de dag na de dag van publicatie.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor behandeling in de raadscommissie.
  III. Krachtens artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 onder c, lid 2 onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel behorende bijlage ‘Doorrekening businesscase Korte Noorderweg’ en deze voor de raad ter inzage te leggen.
  IV. De raad voor te stellen de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de gemeentewet te bekrachtigen middels bijgaande bekrachtigingsbrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Na de eerdere besluitvorming met betrekking tot de multifunctionele accommodatie in Hilversum Zuid, is het project nu zover dat architectenbureau Rudy Uytenhaak & Partners via een Europese architectenselectie voor het ontwerp is aangesteld. Het schetsontwerp is ondertussen gereed. Er is een ontwerpversie met de Paulusschool, De Lelie, Bink Kinderopvang en BSO, en een vestiging van Jeugd & Gezin. Daarnaast is de optie om een jongerencentrum aan het gebouw toe te voegen uitgewerkt.
  Aangezien Hilversum Zuid nog geen jongerencentrum heeft, dit vanuit jongerenwerk en de jongeren zelf uit de wijk als zeer wenselijk wordt geacht en de toevoeging naadloos aansluit bij het reeds aanwezige programma, wordt geadviseerd deze functie aan het project toe te voegen. Alle betrokken partijen zijn bijzonder enthousiast over dit ontwerp. De dekking van het jongerencentrum (kapitaals- & eigenaarslasten) is binnen de bestaande begroting in te passen.
  Het besluit over het verhogen van de duurzaamheidsambities (energie, circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit) wordt bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de raad voorgelegd.
  De voorgestelde investeringen in de basisvariant inclusief jongerencentrum zijn grotendeels reeds opgenomen in het investeringsprogramma van 2022. De afwijkingen (inclusief verwerkte prijsindexering, BSO en het jongerencentrum) passen binnen de begroting en worden na vaststelling opgenomen in het investeringsprogramma van 2022.


  Het ontwerp is door een onafhankelijke bouwkostendeskundige getoetst. De kostenraming van het schetsontwerp (van de basisvariant inclusief jongerencentrum) sluit op het met 11% geïndexeerde budget. De definitieve bijstelling van het investeringsbedrag van de school vindt plaats op het moment dat de hoogte van de indexering van het IHP door de raad is vastgesteld. Dit indexcijfer wordt in de voorjaarsnota verwerkt en door de raad behandeld. De Paulusschool maakt integraal onderdeel uit van het IHP. In dit voorstel wordt vooralsnog voor De Paulusschool uitgegaan van een budgetindexering van 4,1% in plaats van de 11% zoals de rest van de functies).


  Bij aanbesteding medio 2022 weten we definitief waar we staan en of het project voortvarend met de bouw kan starten of dat we moeten anticiperen op een overschrijding. Gezien de instabiele bouwmarkt is het noodzakelijk om op tegenslag voorbereid te zijn. Daarom worden diverse scenario’s van ‘hoe om te gaan met een budgetoverschrijding’ in de komende periode reeds voorbereid. Dit maakt het mogelijk om snel te schakelen na de aanbesteding.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het bestaande investeringskrediet van € 3.982.000 dat is opgenomen in het investeringsprogramma van 2022 vrij te geven voor de bouw van het buurthuis, Jeugd & Gezin en kinderopvang.
  2. Het krediet van de Paulusschool voor een bedrag van € 2.898.000 in 2022 vrij te geven, waarvan de kapitaalslasten worden gedekt vanuit het IHP.
  3. Een jongerencentrum van 163 m2 BVO aan het programma van de MFA toe te voegen en hier een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor vrij te geven, waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden uit het Jeugdbeleid budget.
  4. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 780.000 voor de extra buitenschoolse opvang en indexering (van prijspeil oktober 2019 naar september 2022), waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden door huurvergoeding en welzijnsbudgetten.
  5. Het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project inclusief het vrijgeven van extra krediet uit te stellen tot het besluit van de raad over de voorjaarsnota.
  6. Nu uit te gaan van een budget-indexering van 11%, met uitzondering van het investeringsbedrag voor De Paulusschool. Hiervoor wordt de indexering in de voorjaarsnota verwerkt, integraal met de indexering van het IHP.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het bestaande investeringskrediet van € 3.982.000 dat is opgenomen in het investeringsprogramma van 2022 vrij te geven voor de bouw van het buurthuis, Jeugd & Gezin en kinderopvang.
  2. Het krediet van de Paulusschool voor een bedrag van € 2.898.000 in 2022 vrij te geven, waarvan de kapitaalslasten worden gedekt vanuit het IHP.
  3. Een jongerencentrum van 163 m2 BVO aan het programma van de MFA toe te voegen en hier een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor vrij te geven, waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden uit het Jeugdbeleid budget.
  4. Een aanvullend krediet vrij te geven van € 780.000 voor de extra buitenschoolse opvang en indexering (van prijspeil oktober 2019 naar september 2022), waarvan de kapitaal- en eigenaarslasten gedekt worden door huurvergoeding en welzijnsbudgetten.
  5. Het besluit over de verhoogde duurzaamheidsambities van het project inclusief het vrijgeven van extra krediet uit te stellen tot het besluit van de raad over de voorjaarsnota.
  6. Nu uit te gaan van een budget-indexering van 11%, met uitzondering van het investeringsbedrag voor De Paulusschool. Hiervoor wordt de indexering in de voorjaarsnota verwerkt, integraal met de indexering van het IHP.
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Conform.

 5. 5

  De externe accountant heeft als onderdeel van de jaarrekeningcontrole een tussentijdse rapportage (managementletter) uitgebracht met bevindingen en aanbevelingen over de interne beheersing van de gemeentelijke processen. Bij deze interim-controle richt de accountant zich met name op de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de werking van de interne maatregelen rondom de significante bedrijfsprocessen. In algemene zin herkent het college het beeld dat de accountant schetst in zijn managementletter.
  In een managementletter rapporteert de accountant de tussentijdse bevindingen aan het college. Het college geeft een reactie hierop door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. De managementletter en de reactie van het college worden ter kennisname naar de raad gestuurd. Tevens biedt het college deze stukken aan de audit- en rekeningencommissie.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Management Letter 2021 van PSA (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen van de interne Management Letter 2021 van de interne audit functie (bijlage 2);
  3. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3);
  4. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de interne bevindingen en aanbevelingen (bijlage 4);
  5. De Management Letter 2021 van PSA (bijlage 1) en de ambtelijke reactie en follow-up externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3) aan te bieden aan de audit- en rekeningencommissie;
  6. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief (bijlage 5).

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Management Letter 2021 van PSA (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen van de interne Management Letter 2021 van de interne audit functie (bijlage 2);
  3. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3);
  4. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op en follow-up van de interne bevindingen en aanbevelingen (bijlage 4);
  5. De Management Letter 2021 van PSA (bijlage 1) en de ambtelijke reactie en follow-up externe bevindingen en aanbevelingen (bijlage 3) aan te bieden aan de audit- en rekeningencommissie;
  6. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief (bijlage 5).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Metrum, het cultuurbeleid voor de periode 2015-2020, is afgelopen maar vanwege corona verlengd. Het beleid is financieel en inhoudelijk geëvalueerd. Passend cultuurbeleid is nodig passend bij de dynamiek, wensen en behoeften in de komende jaren. Om tot passend cultuurbeleid te komen is bijgaande notitie “Perspectief op Cultuur” geschreven. Deze wordt na vaststelling door het college ter advisering voorgelegd aan de raadscommissie.

  Voorgesteld besluit

  1. De notitie Perspectief op Cultuur 2023-2023 vast te stellen.
  2. Bijgaand commissievoorstel met bijlagen ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  1. De notitie Perspectief op Cultuur 2023-2023 vast te stellen.
  2. Bijgaand commissievoorstel met bijlagen ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Sportverenigingen hebben over het algemeen te weinig financiële middelen om investeringen in sportaccommodaties te kunnen doen. Om toch te kunnen investeren zullen er leningen aangetrokken moeten worden bij banken ter financiering van deze investeringen.
  Deze financiering kost geld in de vorm van rente en moet uiteindelijk ook weer worden afgelost.
  Het verlenen van gemeentegarantie maakt het Victoria mogelijk om tegen een lager rentetarief dan bij de reguliere markt te lenen. Victoria komt zelf aan zijn middelen om de rente en aflossingen te voldoen via contributie-, kantine-, sponsor en overige inkomsten.


  Omdat de ondergrond, waarop het nieuwe paviljoen gebouwd zal worden, in eigendom is van de gemeente zal het gebruiksrecht onder het nieuwe paviljoen moeten worden vastgelegd.

  Voorgesteld besluit

  I Voornemens te zijn een garantie te verlenen aan HC & FC Victoria 1893 tot een bedrag van € 2,25 miljoen voor een aan te trekken lening van € 2,5 miljoen;
  II Het vestigen van 1e recht van hypotheek op het te realiseren paviljoen;
  III. De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan de HC & FC Victoria 1893 voor een bedrag van € 2,25 miljoen.
  2. Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en de Financiële verordening Hilversum 2022, kenbaar te maken.
  IV. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I Voornemens te zijn een garantie te verlenen aan HC & FC Victoria 1893 tot een bedrag van € 2,25 miljoen voor een aan te trekken lening van € 2,5 miljoen;
  II Het vestigen van 1e recht van hypotheek op het te realiseren paviljoen;
  III. De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college garantie te verlenen aan de HC & FC Victoria 1893 voor een bedrag van € 2,25 miljoen.
  2. Geen wensen en bedenkingen, op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4, en de Financiële verordening Hilversum 2022, kenbaar te maken.
  IV. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Bijgaand treft u de Kadernota 2023 aan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Deze kadernota is op 1 december vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De kadernota wordt opgesteld conform hoofdstuk 10 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, financiële bepalingen. Conform deze regeling heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 28 januari 2022 over deze kadernota uw zienswijze te geven.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023 zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
  2. Bijgevoegde brief te verzenden aan de Veiligheidsregio.
  3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraad.

  Besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023 zoals weergegeven in bijgevoegde brief.
  2. Bijgevoegde brief te verzenden aan de Veiligheidsregio.
  3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief te versturen aan de gemeenteraad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  De Tozo en TONK zijn per 1 oktober 2021 van rechtswege geëindigd. De monitoring van deze tijdelijke regelingen was niet opgenomen in het raadsdashboard sociaal domein. Daarom is eerder afgesproken dat er een aparte evaluatie zou komen ter informatie van de gemeenteraad.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgaande collegebrief inclusief bijlagen evaluaties Tozo en TONK te informeren over de beëindiging van deze twee regelingen.

  Besluit

  1. De raad middels bijgaande collegebrief inclusief bijlagen evaluaties Tozo en TONK te informeren over de beëindiging van deze twee regelingen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Op 14 december ’21 heeft de fractie van D66 artikel 41 RvO vragen ingediend over de doelgroepenverordening (‘Alternatief voor de Doelgroepenverordening is nodig’).

  Voorgesteld besluit

  De raad met bijgaande collegebrief te informeren over uitstel van de beantwoording van de art. 41 vragen RvO van D66 over de doelgroepenverordening.

  Besluit

  De raad met bijgaande collegebrief te informeren over uitstel van de beantwoording van de art. 41 vragen RvO van D66 over de doelgroepenverordening.

  Conform.

 11. 11

  De technische actualisering van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep beperkt zich tot enkele strikt noodzakelijke wijzigingen en verduidelijkingen. De actualisering betreft met name de vertaling van de gevolgen van de uittreding van de gemeente Weesp en verlagen van het aantal leden van de raad van de commisarissen (RVC).

  Voorgesteld besluit

  I De raad voor te stellen:
   1. De technische wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep vast te stellen.
   II Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Besluit

  I De raad voor te stellen:
   1. De technische wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep vast te stellen.
   II Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Conform.

 12. 12

  Op respectievelijk 13 november 2018 en op 14 september 2021 heeft het college de bomenlijsten “Hilversum Noord” en “Postcodegebied 1211”vastgesteld. Bomen die op de lijsten staan zijn op grond van de APV voor het kappen vergunningplichtig. Bomen die niet op de lijsten staan mogen in deze gebieden zonder vergunning gekapt worden. De lijsten bevatten enkele omissies die met dit voorstel worden gecorrigeerd.

  Voorgesteld besluit

  1. De beschermde bomenlijst postcodegebied 1211 (bijlage 2) gewijzigd vast te stellen, conform de wijzigingen opgenomen in bijlage 1;
  2. De beschermde bomenlijst Hilversum Noord (bijlage 3) gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen opgenomen in bijlage 1.

  Besluit

  1. De beschermde bomenlijst postcodegebied 1211 (bijlage 2) gewijzigd vast te stellen, conform de wijzigingen opgenomen in bijlage 1;
  2. De beschermde bomenlijst Hilversum Noord (bijlage 3) gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen opgenomen in bijlage 1.

  Conform.

 13. 13

  Bij brief van 16 december 2021, aan het college van B en W,  heeft de factie Democraten Hilversum artikel 41 RVO één vraag ingediend over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen. Het voorstel is om bijgaande concept collegebrief ter beantwoording te verzenden.

  Voorgesteld besluit

  1. De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  1. De op 16 december 2021 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum over luchtkwaliteitsproblemen onderwijsgebouwen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 14. 14

  De huidige personeelsregeling Generatiepact 2020-2021 biedt voor oudere medewerkers de mogelijkheid om 60 % te werken met 75/80% loondoorbetaling en 100% pensioendoorbouw. Deze regeling is vervallen per 31-12-2021. Voorgesteld wordt om deze regeling, met de nieuwe toevoeging dat deze open staat voor medewerkers die ten minste 5 jaar in dienst zijn van de gemeente Hilversum en voldoen aan de voorwaarden, te verlengen met 1 jaar tot en met 31-12-2022.

  Voorgesteld besluit

  De regeling generatiepact 2022 met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 vast te stellen en op te nemen in het Personeelshandboek Hilversum.

  Besluit

  De regeling generatiepact 2022 met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 vast te stellen en op te nemen in het Personeelshandboek Hilversum.

  Akkoord.

 15. 15

  In de raadscommissie van 12 januari jl. heeft wethouder Wolthers de toezegging gedaan om een nadere toelichting te geven op de financiële paragraaf.

  Voorgesteld besluit

  De raad middels deze collegebrief extra uitleg verschaffen over de financiën priowegen.

  Besluit

  De raad middels deze collegebrief extra uitleg verschaffen over de financiën priowegen.

  Conform.