Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 26 april 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Digitaal via Zoom

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven. De Veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en een van de zogenaamde verbonden partijen. Elke veiligheidsregio heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De wet verplicht gemeenten ertoe deze gemeenschappelijke regeling aan te gaan.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voorstellen bijgaande zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023 en de ontwerp jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voorstellen bijgaande zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2023 en de ontwerp jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
  II. Het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Het college heeft op 7 juni 2019 aan stichting Mediaplein een subsidie verleend van € 81.000,- (zaaknummer 546463) voor de concrete uitwerking van de plannen voor het Mediaplein. De haalbaarheidsstudie Mediaplein is aan de gemeente aangeboden op 2 april 2021. Stichting Mediaplein heeft op 25 maart 2022 de laatste stukken aangeleverd voor de verantwoording. Voorgesteld wordt om de subsidie vast te stellen.

  Voorgesteld besluit

  De subsidie die stichting Mediaplein in 2019 heeft ontvangen voor het opstellen van de haalbaarheidsstudie Mediaplein vast te stellen op € 81.000,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Besluit

  De subsidie die stichting Mediaplein in 2019 heeft ontvangen voor het opstellen van de haalbaarheidsstudie Mediaplein vast te stellen op € 81.000,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Akkoord.

 3. 3

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De begroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin laat, zoals onderstaande tabel aantoont, geen bijzonderheden of onregelmatigheden zien, aangezien de terugloop in baten en lasten samenloopt met de terugloop van het aantal Wsw'ers.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze, over de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep vast te stellen;
  2. Het voorstel ter advisering aan de raad te agenderen voor de raadscommissie.

  Besluit

  1. De raad voor te stellen bijgaande zienswijze, over de conceptbegroting 2023 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep vast te stellen;
  2. Het voorstel ter advisering aan de raad te agenderen voor de raadscommissie.

  Akkoord.

 4. 4

  Met deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen en nodigen wij u uit voor een raadsinformatiebijeenkomst op Woensdag 11 mei 2022, aansluitend aan de raadsvergadering.

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de collegebrief over opvang en uitnodiging raadinformatiebijeenkomst 11 mei

  Besluit

  Instemmen met de collegebrief over opvang en uitnodiging raadinformatiebijeenkomst 11 mei

  Akkoord met een aanpassing.

 5. 5

  De overeenkomst voor het huren van het voormalig Rabobank-kantoor (adres Thebe 22, Arenapark) geldt voor minimaal 5 jaar. Het pand wordt intern omgebouwd tot tijdelijke opvangplekken om opvang te bieden aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Indien de noodzaak tot deze opvang gedurende de looptijd van de huurovereenkomst afneemt of stopt, is er contractuele flexibiliteit het pand voor het restant van de looptijd in te zetten voor andere functies, zoals onderwijshuisvesting of spoedzoekers op de reguliere woningmarkt. De financiële dekking van de huurverplichting is voor de gehele looptijd gedekt vanuit een regeling van het Rijk (zie bijlage 1).

  Voorgesteld besluit

  De overeenkomst tot het huren van het kantoorpand aan Thebe 22 (voormalig Rabobank-kantoor) vast te stellen en aan te gaan.

  Besluit

  De overeenkomst tot het huren van het kantoorpand aan Thebe 22 (voormalig Rabobank-kantoor) vast te stellen en aan te gaan.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen aan te brengen.