Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 27 september 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Vanaf 1 augustus is aan de vluchtelingen op de Heuvellaan 50 activering aangeboden om de leefbaarheid te vergroten en overlast te voorkomen en tegen te gaan. Voorstel is dit aanbod voort te zetten tot 1 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. 50|50 workcenter MN opdracht te geven om vluchtelingen in de opvanglocatie Heuvellaan activeringsactiviteiten te bieden voor de periode van 1 oktober 2022 tot 1 maart 2023.
  2. De kosten van € 156.756 te dekken vanuit de te ontvangen rijkscompensatie (het normbedrag) conform de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne en indien deze compensatie niet kostendekkend is, het tekort te onttrekken aan de Reserve opvang Oekraïners.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In de vergadering van de gemeenteraad van 3 maart 2021  heeft de portefeuillehouder toegezegd in 2022 te komen met een minimaeffectrapportage. Met deze collegebrief wordt de toezegging afgedaan.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren inzake uitvoering van toezegging T21-015.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Hilverzon heeft een subsidieaanvraag ingediend van €97.350 om een aantal activiteiten uit te voeren in de tweede helft van 2022. Het programma energietransitie is voornemens deze subsidie te verstrekken. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zijn:
  •    Het uitvoeren van 20 dakscans voor zonnepanelen
  •    Het uitvoeren van 2 tot 4  grotere haalbaarheidsonderzoeken voor zon op dak
  •    Het aanstellen van een programmacoördinator zon
  •    het coördineren van de energiecoaches
  •    Het dekken van de kosten voor de fusie met HET.


  Het programma energietransitie beoogt deze subsidie te verstrekken omdat met het uitvoeren van deze activiteiten wordt gewerkt aan de doelstellingen uit de RES 1.0 om zonnepanelen te versneld te realiseren op grote daken en parkeerplaatsen. Daarnaast kunnen de voorlichtende en activerende activiteiten van de energiecoaches voortgezet worden, waarmee het programma beoogt de gebouwde omgeving richting aardgasvrij te gaan. Tot slot wordt met de fusie tussen Hilverzon en HET gewerkt aan één duidelijk en professioneel aanspreekpunt voor bewoners(participatie) op het gebied van lokale elektriciteit en warmte.

  Voorgesteld besluit

  .

  Besluit

  1. Op basis van artikel 4:23 lid 3.a van de Algemene Wet Bestuursrecht in afwachting van de vast te stellen subsidieregeling duurzaamheidstransitie Hilversum een subsidie van €97.350 te verlenen aan Hilverzon voor de tweede helft van 2022.
  2. Bovenstaande subsidie van € 97.350 te dekken vanuit via de meicirculaire 2022 beschikbaar gekomen middelen ten behoeve van de uitvoering van het klimaatakkoord.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 6 september 2022 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld (Een smalle of een brede visie) op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Gebiedsagenda Centrum.

  Besluit

  Akkoord gaan met de verzending van deze collegebrief, als antwoord op de artikel 41 vragen die zijn gesteld door de fractie Democraten Hilversum over de Gebiedsagenda Centrum in relatie tot de Omgevingsvisie.

  Conform.

 5. 5

  Op 7 september 2022 heeft de fractie van GL vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over Houtstook. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  De op 7 september 2022 door de fractie GL ingediende vragen ex. artikel 41 RvO inzake houtstook te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.