Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 8 november 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In de raadscommissie van 28 september heeft burgemeester van den Top een vraag van DH beantwoord over particuliere opvang van Oekraiense vluchtelingen. Daar heeft hij toegezegd terug te komen op een vervolgvraag. Die vraag wordt met deze collegebrief beantwoord.

  Besluit

  De tijdens de raadscommissie van 28 september 2022 gestelde vragen door de fractie DH aan burgemeester van den Top inzake particuliere opvang van Oekraiense vluchtelingen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De Uitvaartstichting Hilversum (USH) legt sinds haar oprichting in 2016 als verbonden partij van de gemeente financiële verantwoording af aan het college van B&W. Ter goedkeuring door het college ligt nu de meerjarenbegroting 2023-2026 en tarievenlijst 2023 voor.


  Het meerjarig financieel perspectief laat een sterk positieve ontwikkeling zien van het te verwachten positieve resultaat op de lange termijn. Vanaf 2023 toont de begroting een stabiel resultaat van ongeveer €150.000 per jaar waarmee het eigen vermogen van de stichting kan worden versterkt en eventueel tegenvallende resultaten kunnen worden opgevangen. Tegelijkertijd is de begroting opgesteld in een tijd van onzekerheid over prijsstijgingen als gevolg van de huidige energiecrisis. Mede hierdoor wordt voor 2023 een prijsstijging in de tarieven voorgesteld van 12,5%, uitgezonderd van de tarieven voor begrafenissen die met 7,5% stijgen.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. De meerjarenbegroting 2023-2026 van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren;
  2. De tarievenlijst 2023 van de Uitvaartstichting Hilversum goed te keuren;
  3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de meerjarenbegroting 2023-2026 en de tarievenlijst 2022.

  Conform.

 3. 3

  Voor de herontwikkeling van het voormalige AVRO-complex aan de ’s Gravelandseweg/Hoge Naarderweg is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een appartementengebouw van 4 bouwlagen met 16 appartementen. Het nieuwe woongebouw zal worden gerealiseerd tussen het bestaande medisch centrum en het hoofdgebouw van het AVRO-complex. Het woongebouw komt op de plek van het voormalige TV/computer gebouw en de in de jaren 1968-1972 gerealiseerde uitbreiding aan de noordwestzijde van het hoofdgebouw. De ‘Visie op de herbestemming en ontwikkeling AVRO complex Hilversum’ ligt aan het plan ten grondslag. De in de visie genoemde opgave omvat naast de nieuwbouw tevens de restauratie van de monumentale bebouwing, inclusief de Vioolkist.

  Besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Hoge Naarderweg 3 voor 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
  2. Geen Milieueffectrapport op te stellen;
  3. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Hoge Naarderweg 3 voor 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen;
  4. De raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 25 oktober heeft minister Jetten van Klimaat en Energie aan alle gemeenten en provincies een brief verstuurd, waarin duidelijkheid verschaft wordt over de middelen die medeoverheden voor de periode 2023-2025, minimaal, gaan ontvangen voor uitvoering van het landelijke klimaatakkoord.


  Middels deze collegebrief wordt de raad geïnformeerd over:
  -De context van deze uitvoeringsmiddelen
  -De hoogte van deze middelen voor Hilversum
  -Wanneer deze middelen in de gemeentelijke begroting verwerkt worden
  -Hoe deze middelen omgezet worden in activiteiten/projecten voor het programma Energietransitie

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over de uitvoeringsmiddelen Klimaatakkoord.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Bijgevoegde collegebrief is bedoeld om de raad te informeren over de regionale zoektocht naar een tweede locatie, aanvullend op Keerpunt Zuid, om overlastgevende zorgmijders te huisvesten.

  Besluit

  De collegebrief over de uitbreiding van huisvesting overlastgevende zorgmijders in de regio Gooi en Vechttreek vast te stellen.

  Conform.

 6. 6

  Hilversum staat aan de vooravond van een enorme mobiliteitstransitie met het voor te nemen Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie Hilversum 2040, kortweg “Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit”. De Mobiliteitsvisie Hilversum 2040 is in april 2021 door de gemeenteraad van Hilversum vastgesteld. Nu zijn we aan de slag met het Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit. Via deze collegebrief wordt de gemeenteraad van Hilversum geïnformeerd over participatiebijeenkomsten voor het Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit, hoe we daaraan invulling geven en wanneer de resultaten aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief te informeren aangaande de participatie inzake het Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Wethouder Van Hunnik is op advies van haar arts tot 1 december 2022 afwezig in verband met de behandeling van reumatische klachten. Haar portefeuille wordt tot die datum waargenomen door de overige wethouders. Dit voorstel voorziet, deels in afwijking van de vastgestelde portefeuillevervanging door het college, in het formaliseren van deze tijdelijke waarnemingsverdeling.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Tijdens de tijdelijke afwezigheid van wethouder Van Hunnik de volgende waarnemingsverdeling aan te houden voor onderstaande portefeuilles en ambtsgebonden nevenfuncties:
   •    Buurten en wijken: wethouder Van Voorden.
   •    Vergunningverlening en handhaving: wethouder Heller.
   •    P&O en dienstverlening: wethouder Walters.
   •    Regio G&V: wethouder Heller.
   •    Onderwijs: wethouder Scheepers.
   •    Sport: wethouder Scheepers.
   •    Wijkwethouderschap Noordwest: wethouder Heller.
   •    Lid AB Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV): wethouder Walters.
   •    Lid AB Regio Gooi- en Vechtstreek: wethouder Walters.
   •    Lid stuurgroep Utrecht Talent Alliantie (UTA): wethouder Scheepers.
  2. Per 1 december 2022 deze tijdelijke waarnemingsverdeling op te heffen.
  3. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.

  Gewijzigd akkoord. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  In een voor dergelijke projecten zeer korte voorbereidings- en uitvoeringstijd is de fietstunnel Maartensdijkseweg gerealiseerd. ProRail en de gemeente Hilversum zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de tunnel. De afspraken over het beheer en eigendom zijn vastgelegd in bijgaande objectovereenkomst. Het college wordt voorgesteld de objectovereenkomst voor de fietstunnel Maartensdijkseweg met ProRail aan te gaan.

  Besluit

  1. Met ProRail de Objectovereenkomst Onderdoorgang NABO Maartensdijkseweg te Hilversum status: definitief 3.3. van 25-10-2022 aan te gaan
  2. De door ProRail in rekening te brengen bijdrage in de onderhoudskosten ad € 7.663,-- (voor de eerste 3 jaar) en € 5.369,--( vanaf het vierde jaar) te betrekken bij de areaaluitbreiding a.g.v. de uitvoering van het project fietstunnel Maartensdijkseweg.

  Conform.

 9. 9

  De gemeente Hilversum heeft sinds 2016 een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum, beter bekend als de Uitvaartstichting Hilversum (USH), voor de exploitatie, beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen van Hilversum. De USH en de gemeente hebben eind september 2021 afgesproken deze samenwerkingsovereenkomst te herzien en te verlengen. Doel van de herziening is een verdere verzelfstandiging van de stichting met borging van de gemeentelijke belangen. Daarnaast krijgt de USH een langere tijdshorizon van waaruit zij kan ondernemen en van waaruit ze afspraken kan maken met andere ondernemers. Middels voorliggend voorstel wordt de huidige overeenkomst geëvalueerd en wordt een herziene samenwerkingsovereenkomst vastgesteld voor een periode van 10 jaar (november 2022 t/m oktober 2032). In deze herziene overeenkomst worden op hoofdlijnen drie zaken gewijzigd:

  • De governance van de stichting wordt gewijzigd. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt voortaan onafhankelijk en extern geworven, in plaats van een functiegebonden voorzitter door de wethouder begraafplaatsen.
  • De overeenkomst met de USH wordt verlengd en opnieuw voor een periode van 10 jaar aangegaan.
  • De overeenkomst wordt aangepast naar aanleiding van recente ontwikkelingen bij de USH.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. De tussentijdse evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst met de Uitvaartstichting Hilversum vast te stellen;
  2. De samenwerkingsovereenkomst met de Uitvaartstichting Hilversum te herzien en te verlengen;
  3. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het besluit om de samenwerkingsovereenkomst met de Uitvaartstichting Hilversum te herzien en te verlengen.

  Conform.

 10. 10

  De fractie Partij van de Arbeid heeft op 6 oktober 2022 schriftelijke vragen op grond van art. 41 van het RvO gesteld over de verkoop van woningen op landgoed Zonnestraal.

  Besluit

  De vragen ex art. 41 RvO van de fractie Partij van de Arbeid aan het college over de verkoop van woningen op landgoed Zonnestraal te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 11. 11

  Conform de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) wordt er gemeentelijke opvang gerealiseerd. De gemeente heeft daarom voor een langere periode een tweetal panden gehuurd die zijn gevestigd aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 te Hilversum. Beide panden moeten bouwkundig gereed worden gemaakt om ingezet te kunnen worden als opvanglocaties. De kosten voor het bouwkundig gereed maken van gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne worden door het Rijk aangeduid als ‘transitiekosten’. Deze transitiekosten worden door het Rijk vergoed, naar rato van de totale inzetbaarheid van de individuele locatie. Geadviseerd wordt om de transitiekosten voor de opvanglocatie aan de Thebe 22 en de Anton Philipsweg 1 op te nemen in het investeringsplan en te activeren voor de maximale gebruiksduur van de opvanglocatie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie aan de Thebe 22 à € 7,1 miljoen te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  2. In afwijking op de financiële verordening 2022 artikel 10.1.a de transitiekosten van de gehuurde opvanglocatie Anton Philipsweg 1 à € 1,9 te activeren en conform artikel 10.2 financiële verordening 2022 lineair af te schrijven op basis van de verwachte gebruiksduur;
  3. In afwijking op de bijlage afschrijvingsbeleid van de financiële verordening 2022 direct te starten met het lineair afschrijven van de transitiekosten op het moment van ingebruikname.
  4. Een investeringskrediet te openen à € 7,1 miljoen voor de opvanglocatie aan de Thebe 22;
  5. Een investeringskrediet te openen à € 1,9 miljoen de opvanglocatie aan Anton Philipsweg 1.

  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie bestuur en economie.

  Conform.