Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 15 november 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 27 oktober 2022 heeft fractie Hart voor Hilversum schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het MKB. Met bijgaande collegebrief worden de vragen beantwoord.

  Besluit

  De op 27 oktober 2022 ontvangen vragen van de fractie Hart voor Hilversum op basis van artikel 41 van het reglement van orde  aan het college van B en W over het MKB beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 2. 2

  Met de Impulsregeling krijgen gemeenten financiële middelen van het Rijk om de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen te versnellen. De subsidie kan alleen per werkregio aangevraagd worden en daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst nodig. De werkregio waar Hilversum deel van uit maakt is de regio Amstel, Gooi en Vecht welke wordt gevormd door het waterschap en alle gemeenten in het beheergebied van het waterschap, voortkomend uit het de Samenwerking in de Waterketen (Nationaal Bestuursakkoord Water). Met de samenwerkingsovereenkomst legt de werkregio Amstel, Gooi en Vecht de procesafspraken en de bekostiging van de kassier en de externe projectsecretaris vast. Dit stroomlijnt het aanvraag- en verantwoordingsproces aanzienlijk en versterkt de samenwerking binnen de werkregio Amstel, Gooi en Vecht. De overeenkomst loopt van vaststelling tot en met 2029.

  Besluit

  De samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie met de werkregio Amstel, Gooi en Vecht aan te gaan.

  Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen te doen aanbrengen.

 3. 3

  Stichting Hilversum Marketing (SHM) heeft op 30 juni 2022 een subsidieaanvraag ingediend voor het jaar 2023. SHM is in 2018 opgericht om de economische dynamiek en de levendigheid in de stad te versterken en is inmiddels een vaste waarde in Hilversum. Een sterke economische en levendige stad betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, bezoekers en bedrijven en behoud van talent voor de stad. Voor bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties is SHM een waardevolle partner. SHM heeft de uitdagende ambitie om haar publieke waarde verder te vergroten en stapsgewijs haar inkomsten uit andere bronnen te vergroten. In haar aanvraag heeft SHM haar kosten geïndexeerd. Voorgesteld wordt om een subsidie van € 608.166 te verlenen.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 608.166 te verlenen aan stichting Hilversum Marketing voor het jaar 2023 conform de beschikking in de bijlage.
  2. De te verlenen subsidie dekken uit de hiervoor aanwezige subsidiebudgetten binnen programma 3 Werken, taakveld 3.4 Economische promotie.

  Akkoord.

 4. 4

  Het gebied 1221 kent verschillende ontwikkellocaties. Het is de bedoeling om deze locaties om te vormen naar gemengde gebieden met wonen, werken en groen. Voor de locatie Korte Noorderweg is in de zomer van 2021 een intentieovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken. Mede vanwege gewijzigde marktomstandigheden vraagt het onderzoek meer tijd. Dat is aanleiding om de intentieovereenkomst te verlengen tot en met april 2023.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst “Herontwikkeling Korte Noorderweg” met Prosperity B.V. (d.d. 14 juli 2021) door middel van bijgevoegde allonge te verlengen tot 1 juni 2023.
  2. De raad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 5. 5

  Op 14 september 2022 stelde de fractie Democraten Hilversum vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de gebiedsontwikkeling Crailo. Met dit voorstel worden de vragen voorzien van een antwoord.

  Besluit

  De op 14 september 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over gebiedsontwikkeling Crailo te beantwoorden door middel van bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen; de portefeuillehouder wordt gemachtigd om de aanpassingen te doen aanbrengen.

 6. 6

  Het College dient elk jaar een geactualiseerd normenkader vast te stellen alvorens de accountant aanvangt met de jaarrekeningcontrole.Bij de gemeente Hilversum is het jaarlijks vaststellen van het (geactualiseerde) normenkader gemandateerd aan het college.
  Daarnaast heeft het geactualiseerde normenkader zijn werking naar de interne controle van de gemeente Hilversum.
  In het bijgevoegde controleprotocol 2019-2022 is het geactualiseerde normenkader 2022 opgenomen.

  Besluit

  1. Het geactualiseerde normenkader 2022 als onderdeel van het controleprotocol 2019-2022, vast te stellen;
  2. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 7. 7

  De gemeente Hilversum heeft een gemaal ten behoeve van het riool aan de Maartensdijkseweg nabij nr. 2 op het perceel grond van derden. Voor dit gebruik zijn er geen overeenkomsten afgesloten en/of zakelijke rechten gevestigd. De huidige eigenaren van dit perceel willen de situatie juridisch regelen. Met de eigenaars van het perceel is overeenstemming bereikt voor het vestigen van een recht van opstal voor het rioolgemaal en met het recht van overpad, slechts een paar meter, zodat de installatie bereikt kan worden voor onderhoud.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  Middels het aangaan van bijgevoegde overeenkomst met de bewoners van de Maartensdijkseweg nr. 2, te vestigen het recht van opstal en het recht van overpad ten behoeve van een rioolgemaal, op het perceel kadastraal bekend als sectie D nummer 2828 gemeente Hilversum.

  Conform.