Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 12 april 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in juli 2021 door de gemeenteraden van Hilversum, Gooise Meren en Laren de benodigde bestemmingsplannen voor Buurtschap Crailo vastgesteld. Onderdeel van de bestemmingsplanregels is een verplichting tot het nemen van voldoende maatregelen op het gebied van natuurinclusief bouwen en inrichten bij het bouwen van een gebouw. Wanneer er sprake is van ‘voldoende’ wordt door het college bepaald op basis van de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo’. Op 20 april 2021 hebben de colleges hier een eerste versie van vastgesteld. Inmiddels is een ecologisch adviesrapport opgesteld om met een in beleid vervat puntensysteem te sturen op maatregelen die nauw aansluiten bij de verschillende gebouwtypes en biodiversiteitsdoelstellingen per locatie.
  Doel van dit voorstel is om zienswijzen te verkrijgen op deze herziene beleidsregel, zodat deze door de colleges bij de vaststelling kunnen worden betrokken.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ en deze in procedure te brengen;
  2. De raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. In te stemmen met de ontwerp-beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ en deze in procedure te brengen;
  2. De raad over het bovenstaande te informeren door middel van bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Conform.

 2. 2

  Het college heeft eind 2021 geen intentieverklaring aan de NS afgegeven inzake de nachttrein 2023 op het traject Amsterdam Centraal-Hilversum-Utrecht Centraal v.v. Dit betekent dat wij dit kwartaal ook geen overeenkomst met NS gaan afsluiten voor een nachttrein 2023.


  Een proef met een nachttrein vanaf 2024 is de eerstvolgende mogelijkheid. Op dit moment kunnen we een overeenkomst met NS van maximaal één jaar aangaan, omdat de huidige concessie van NS eind 2024 afloopt. Wij kunnen afspraken maken met NS over een verlenging in 2025, zodra het Rijk de nieuwe concessie aan NS heeft gegund.


  Op dit moment weten we nog niet wat de kosten hiervan voor een nachttrein vanaf 2024. Die gaan we nu in beeld brengen. In het derde kwartaal 2022 komen we hiervoor met een raadsvoorstel. Met bijgevoegde collegebrief willen wij de raad nu alvast hierover informeren.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met collegebrief om de raad te informeren dat er geen nachttreinen gaan rijden in 2023 en 2024.

  Besluit

  In te stemmen met collegebrief om de raad te informeren dat er geen nachttreinen gaan rijden in 2023 en 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Het college wordt voorgesteld om een eenmalige programmasubsidie van €82.500 te verlenen aan Stichting Wonderfeel voor activiteiten in 2022. Stichting Wonderfeel heeft €85.000 aangevraagd. Het projectplan getuigt van professionaliteit, in zowel de terugblik op de vorige jaren als vooruitblik naar 2022. De zichtbaarheid in Hilversum, waar het college belang aan hecht, blijkt toe te nemen. Ook besteedt Wonderfeel veel aandacht aan duurzaamheid en aan projecten in Hilversum met een maatschappelijke impact. Voorgesteld wordt een lager bedrag te honoreren omdat we bij een programmasubsidie het gemeentelijk deel van de opbouw van de egalisatiereserve niet mee willen nemen in het te verlenen bedrag. Hierbij neemt het college het inhoudelijk advies van de Cultuurraad over, maar wijkt het af in het te verlenen bedrag.

  Voorgesteld besluit

  1. Een eenmalige programmasubsidie van € 82.500 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking (bijlage 2) voor diverse activiteiten in 2022 zoals omschreven in het projectplan 2022.
  2. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit  Programma 1: Wonen en leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie van de programmabegroting 2022.

  Besluit

  1. Een eenmalige programmasubsidie van € 82.500 te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikking (bijlage 2) voor diverse activiteiten in 2022 zoals omschreven in het projectplan 2022.
  2. De kosten te dekken uit de daarvoor beschikbare budgetten uit  Programma 1: Wonen en leven, taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie van de programmabegroting 2022.

  Akkoord.

 4. 4

  Heelo is een partij in het sociaal domein waarmee al vele jaren wordt samengewerkt. We willen Heelo in staat stellen haar dienstverlening aan inwoners van Hilversum voort te zetten en een laagdrempelige inloopvoorziening in de Hilversumse wijk Riebeeck in stand te houden. Heelo is een unieke organisatie en het is ook de bedoeling dat de organisatie zelfstandig en met haar eigen identiteit een rol blijft vervullen in de samenleving. Daarbij geldt dat we kansen zien om de samenwerking met gemeente Hilversum en andere partijen verder te versterken, zowel op stedelijk niveau als in de wijk. Dan denken we bijvoorbeeld aan het in samenspraak met Versa ontwikkelen van een buurtvoorziening.
  Onderdeel van de aanvraag is ook een uitbreiding van de bestaande formatie. Heelo wil met deze uitbreiding de organisatie verder professioneler en toekomstbestendig maken. Het voorstel is daar vooralsnog niet op in te zetten en eerst zicht te krijgen op de resultaten bij de ontwikkelpunten.

  Voorgesteld besluit

  Met toepassing van de hardheidsclausule Heelo een subsidie te verlenen van € 223.650,- voor 2022 conform bijgevoegde beschikking

  Besluit

  Met toepassing van de hardheidsclausule Heelo een subsidie te verlenen van € 223.650,- voor 2022 conform bijgevoegde beschikking

  Akkoord.

 5. 5

  Met deze brief  informeert het college over de stand van zaken van diverse onderwerpen binnen de portefeuille wonen. Op 7 juli 2021 is de Woonvisie 2021-2030 vastgesteld. Verschillende onderwerpen in de woonvisie vragen om uitvoering. Daarnaast heeft het college met de collegebrief van 30 november 2021 toezegging gedaan voor het aanbieden van een planning van de afspraken die in het kader van de Woonvisie en op andere momenten zijn gemaakt. Deze kwartaalplanning voor 2022 geeft inzicht in de acties die worden uitgevoerd en de producten die worden opgeleverd.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Dit voorstel heeft een directe relatie met onderwijshuisvesting en de plannen rondom de Montessorischool, waarvoor kaders moeten worden opgesteld.


  Historische vereniging Albertus Perk heeft als belanghebbende een verzoek gedaan om Naarderstraat 100 (Montessorischool) te beschermen als gemeentelijk monument. Het verzoek is kort onderbouwd (zie inleiding). In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 is vernieuwbouw of nieuwbouw niet uitgesloten. Het college heeft 14 december 2021 ingestemd met de verdere uitwerking van het alternatief vervangende nieuwbouw. Nadat het schoolbestuur er al dan niet uit komt met de parochie wordt de businesscase definitief vastgesteld met de uitkomsten van deze onderhandelingen. De school en de grond is in eigendom overgedragen aan de Stichting Hilversumse Montessorischolen, bij buiten gebruikstelling vervalt gebouw en grond om niet weer aan de gemeente.
  Een verzoek van derden-belanghebbenden wordt door het college in behandeling genomen ingevolge de Monumentenverordening Hilversum 2016 zodat de waarden onderzocht kunnen worden en een afweging kan worden gemaakt. Het college stuurt zo spoedig mogelijk na het voornemen-besluit om een pand als monument aan te wijzen de kennisgeving naar de eigenaar. Het college neemt nu geen besluit over de bescherming maar creëert een procedure die voorziet in een objectieve waardenstelling en belangeninventarisatie. Ingevolge de Monumentenverordening Hilversum 2016 vraagt het college advies aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. De commissie adviseert over de beschermenswaardigheid van het pand en stelt bij positief advies de waardenstelling op (waarom is het pand van belang). Daarmee ontstaat de mogelijkheid een waardenstelling te doen en een integrale afweging van alle belangen te maken voor een definitief besluit genomen wordt.


  Met het voornemen-besluit valt het pand onder de werking van de Monumentenverordening Hilversum 2016. De verordening is daardoor van toepassing op het pand, zodat het waarden- en belangenonderzoek plaats kan vinden zonder dat het (eventuele) monument onevenredig wordt aangetast of gesloopt.

  Voorgesteld besluit

  1. Besluiten tot het voornemen Naarderstraat 100 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De eigenaar van Naarderstraat 100 door middel van bijgaande kennisgeving op de hoogte te stellen van dit besluit.
  3. De verzoeker te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Besluit

  1.    Besluiten tot het voornemen Naarderstraat 100 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2.    De eigenaar van Naarderstraat 100 door middel van bijgaande kennisgeving op de hoogte te stellen van dit besluit.
  3.    De verzoeker te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde collegebrief.
  4.    Het op 14 december 2021 genomen besluit over huisvesting en noodzakelijke aanpassing van de school in acht te nemen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Naar aanleiding van het collegebesluit van 8-2 heeft de Regio G&V middels een brief gereageerd, mede namens Kwintes en de woningcorporatie het Gooi en Omstreken. Hierop hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken plaatsgevonden en is een schriftelijke reactie opgesteld. De portefeuillehouder is hiervoor gemachtigd om deze namens het college te accorderen.

  Voorgesteld besluit

  De brief te verzenden aan de regio, Kwintes en corporatie.

  Besluit

  De brief te verzenden aan de regio, Kwintes en corporatie.

  Conform.

 8. 8

  Door de gestegen energietarieven komen huishoudens met een laag inkomen en een variabel of een aflopend energiecontract in de financiële problemen doordat in verhouding het besteedbaar inkomen hierdoor meer daalt dan van huishoudens met een hoger inkomen. Om die reden heeft het kabinet een besloten de lasten voor deze huishoudens eenmalig in 2022 te verlichten door een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten van energie. De uitvoering van de regeling is belegd bij de gemeenten. Gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het uitvoeren van de regeling. Om die reden zijn de beleidsregels eenmalige energietoeslag opgesteld.

  Voorgesteld besluit

  1. De bijgevoegde beleidsregels eenmalige energietoeslag Hilversum 2022 vast te stellen
  2. De inkomensgrens op 120% van het wettelijk sociaal minimum vast te stellen en de hoogte van de toeslag op € 800 per huishouden conform de richtlijn opgesteld door het rijk
  3. Vooruitlopend op ontvangst van de daarvoor bestemde middelen bij de meicirculaire uitvoering te geven aan de regeling  eenmalige energietoeslag
  4. De raad over dit besluit te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Besluit

  1. De bijgevoegde beleidsregels eenmalige energietoeslag Hilversum 2022 vast te stellen
  2. De inkomensgrens op 120% van het wettelijk sociaal minimum vast te stellen en de hoogte van de toeslag op € 800 per huishouden conform de richtlijn opgesteld door het rijk
  3. Vooruitlopend op ontvangst van de daarvoor bestemde middelen bij de meicirculaire uitvoering te geven aan de regeling  eenmalige energietoeslag
  4. De raad over dit besluit te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Eén van de uitgangspunten van effectief subsidiebeleid betreft het verstrekken van subsidies waar ze nodig zijn. Om die reden is in de Algemene subsidieverordening 2021 de volgende weigeringsgrond opgenomen: het college kan een subsidieaanvraag weigeren indien de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende middelen beschikt of kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken (art. 8 lid 3b, ASV).


  Met deze nadere regel verduidelijken wij deze weigeringsgrond, door richting te geven aan de maximaal toegestane reserves en voorzieningen bij gesubsidieerde organisaties.

  Voorgesteld besluit

  1. Vast te stellen de nadere regel reserves en voorzieningen gesubsidieerde organisaties gemeente Hilversum 2022;
  2. In te trekken de beleidsregel reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Hilversum 2011;
  3. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Vast te stellen de nadere regel reserves en voorzieningen gesubsidieerde organisaties gemeente Hilversum 2022;
  2. In te trekken de beleidsregel reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Hilversum 2011;
  3. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 10. 10

  De archiefbescheiden van de gemeente Weesp die onder de gemeente Hilversum berusten dienen te worden overgedragen aan de gemeente Amsterdam, voor deze handeling dient een verklaring van vervreemding archiefbescheiden te worden getekend.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de vervreemding van de archiefbescheiden van de gemeente Weesp en daartoe de verklaring vervreemding archiefbescheiden te ondertekenen.

  Besluit

  In te stemmen met de vervreemding van de archiefbescheiden van de gemeente Weesp en daartoe de verklaring vervreemding archiefbescheiden te ondertekenen.

  Conform.

 11. 11

  Binnen de gemeente Hilversum leggen we jaarlijks een verantwoording over informatiebeveiliging van de diverse systemen af. Naar de rijksoverheid gaat dat via de ENSIA systematiek en die heeft tot doel zo effectief en efficiënt mogelijk verantwoording af te leggen voor informatieveiligheid, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).


  We hebben voor u in een voorstel uitleg gegeven over de verantwoording over 2021.
  Na behandeling in het college ontvangen we de stukken graag getekend terug om ervoor te zorgen dat de auditor de stukken kan waarmerken. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat deze stukken - volgens de geldende eisen - aan de rijksoverheid beschikbaar gesteld worden.


  De assuranceverklaring wordt door de auditor opgesteld en die is noodzakelijk voor de continuering van de aansluitingen op DigiD en Suwinet. Voor 2021 wordt aan alle DigiD en Suwinet normen voldaan.

  Voorgesteld besluit

  Vaststellen en ondertekenen van het collegeverklaring zoals die is aangeleverd om daarmee de verantwoording aan de Rijksoverheid te kunnen doen. De meegestuurde Raadsinformatiebrief kunt u gebruiken om de raad te informeren.

  Besluit

  Vaststellen en ondertekenen van het collegeverklaring zoals die is aangeleverd om daarmee de verantwoording aan de Rijksoverheid te kunnen doen. De meegestuurde Raadsinformatiebrief kunt u gebruiken om de raad te informeren.

  Conform.