Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 25 oktober 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Net als 2021 begon 2022 met een lockdown; COVID-19 is ook in 2022 nog niet uit beeld. Gesubsidieerde organisaties hebben ook dit jaar nog te maken met maatregelen en richtlijnen die de uitvoering van hun gesubsidieerde activiteiten beïnvloeden. Om die reden stellen wij een actualisering van de beleidslijn corona en subsidies voor 2022 en 2023 voor. Deze gaat vooral uit van een aanpak van coulance en maatwerk.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. Coulant om te gaan met te laat ingediende aanvragen voor een programmasubsidie in 2022 en 2023, als gevolg van coronamaatregelen.
  2. Coulant om te gaan met verzoeken tot uitstel van gesubsidieerde activiteiten als gevolg van coronamaatregelen.
  3. Bij het afgelasten van gesubsidieerde activiteiten de onvermijdbaar gemaakte kosten te vergoeden, mits deze een causaal verband hebben met de subsidieaanvraag en binnen budget zijn.
  4. Coulant om te gaan met de beoordeling van de toets cofinanciering bij subsidieaanvragen.
  5. Basissubsidies bij subsidiepartners met liquiditeitsproblemen versneld te bevoorschotten.

  Conform.

 2. 2

  Met deze collegebrief wordt aan de gemeenteraad informatie verstrekt over de voortgang van de beleidsontwikkeling voor de aanpak van energiearmoede.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren inzake de voortgang van de beleidsontwikkeling voor de aanpak van energiearmoede.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid concluderen dat niet ieder kind tijdig de juiste hulp ontvangt in Noord Holland. Hierover is vorig jaar juli een collegebrief verzonden. Deze collegebrief is hierop een vervolg en gaat in op het nieuwe regiorapport dat op 22 september 2022 is gepubliceerd op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

  Besluit

  Door middel van bijgaande collegebrief de raad te informeren over het in september verschenen regiorapport ‘Verscherpt toezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’.

  Akkoord.

 4. 4

  Het Programma Groen Hilversum 2040 (hierna Programma Groen) is de actualisatie van het Groenbeleidsplan Hilversum 2030 en bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma. Het Groenbeleidsplan wordt geactualiseerd omdat een aantal belangrijke actuele thema's zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en hittestress, onvoldoende of geen onderdeel uitmaken van het Groenbeleidsplan.
  Samen met inwoners en bedrijven gaan we Hilversum groener maken, zodat een gezonde, groene stad voor iedereen, mens en dier, bereikbaar en beleefbaar is.
  In het visiedeel van het Programma Groen staan de doelen en randvoorwaarden. In het uitvoeringsdeel staan projecten waarmee we de doelen van het programma willen realiseren.
  Het Programma Groen dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en omgevingsplannen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen: het groenbeleid Programma Groen Hilversum 2040 (bijlage 1) vast te stellen.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben de wens om buitengewoon opsporingsambtenaren, hierna Boa’s, op bepaalde momenten uit te wisselen. Hierbij gaat het om piekmomenten qua drukte, drukke publieksevenementen, uitval door ziekte of op projectmatige basis. Om dit mogelijk te maken is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Door verschillen in bevoegdheden is het niet mogelijk om deze samenwerking aan te gaan met alle gemeenten uit de regio. De samenwerking start daarom met de gemeenten Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum. Kenmerkend voor deze samenwerking is dat het in- en uitlenen van Boa’s incidenteel is.


  Naast bovengenoemde overeenkomst is er een aparte samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. Deze overeenkomst regelt dat Boa’s van deelnemende gemeenten structureel ingezet kunnen worden op en rondom specifiek aangewezen grensgebieden.

  Besluit

  1. Te besluiten om de samenwerkingsovereenkomst buitengewoon opsporingsambtenaren domein 1 regio Gooi en Vechtstreek 2022 (bijlage 1) aan te gaan met de gemeenten Gooise Meren en Wijdemeren.
  2. Te besluiten om de samenwerkingsovereenkomst buitengewoon opsporingsambtenaren domein 1 gemeente Hilversum en Wijdemeren (bijlage 2) aan te gaan.
  3. De raad middels bijgevoegde raadinformatiebrief te informeren.

  Conform.

 6. 6

  In de afgelopen drie jaar heeft het Stadspanel Data de gemeente geadviseerd over slimme digitale toepassingen. De samenwerking is door de gemeente en het panel geëvalueerd en wordt voortgezet op basis van overeengekomen samenwerkingsafspraken. Deze afspraken sluiten aan op het programma Datagedreven sturing.

  Voorgesteld besluit

  Besluit

  1. De samenwerking met het Stadspanel data voort te zetten door middel van het aangaan van bijgevoegde samenwerkingsafspraken voor de periode 2022-2025;
  2. De raad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 7. 7

  Hilversum is onderdeel van de RES-regio Noord-Holland Zuid en daarbinnen van de deelregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft op 7 juli 2021 de RES NHZ 1.0 vastgesteld, voor zover deze betrekking heeftop Hilversums grondgebied. De eerste RES-monitor is nu gereed. Deze toont de voortgang, ten opzichte van de ambitie van de RES NHZ 1.0 om extra zonne- en windenergie te gaan opwekken. Deze ambitie is in Noord-Holland Zuid 2700 GWh (2,7 TWh), waarvan 199 GWh zonne-energie in de deelregio Gooi en Vechtstreek (Weesp is nog meegerekend), waaraan Hilversum afgerond de helft gaat bijdragen, 95 GWh.
  Daarnaast biedt de RES-monitor ook inzicht in de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod op een schaal groter dan de individuele gemeente, zoals geothermie.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief en bijlagen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de eerste monitor Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Zuid.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief en bijlagen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Wij geven uitvoering aan de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025, die we eerder dit jaar ondertekenden. Het gaat om het realiseren van naleving van de energiebesparingswetgeving in de industrie- en dienstensector én op de stimulering van energiemaatregelen die verder gaan, kortweg Stimulerend Toezicht. Wij willen Stimulerend Toezicht gaan inzetten om energiebesparing en duurzame energie bij bedrijven te realiseren. We willen daarbij gebruik maken van de uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven Noord-Holland 2021 (SEB) voor gemeenten. De provincie heeft voor de gemeente Hilversum een bedrag van € 196.185,- beschikbaar in de periode 2022-2025. Ons plan van aanpak is gericht op uitvoering binnen de subsidievoorwaarden, waarbij we het aangevraagde bedrag volledig gaan benutten. Dit plan is gemaakt in samenwerking door de teams Toezicht en Leef- en Vestigingsklimaat. Zij zullen ook samenwerken aan de uitvoering ervan, om de portefeuilles toezicht en energietransitie allebei te dienen.


  Hilversum telt circa 1.500 bedrijven, waarvan er ongeveer 500 onder het Energiebesparingsakkoord vallen. Dit zijn veelal bedrijven die veel energie gebruiken, grote daken hebben en op een bedrijventerrein zijn gevestigd. Daarom is de aanpak opgebouwd uit maatwerk per gebied, om in samenwerking met de lokale bedrijvenverenigingen energieplannen op te stellen voor energiebesparing en zonnepanelen per bedrijventerrein. Daarbij betrekken we ook energienetbeheerder Liander.


  Dit plan van aanpak is alvast aan de provincie voorgelegd om te vragen of dit voldoet voor toekenning van de subsidie. Het advies van hun beleidsafdeling hierover is positief.

  Besluit

  1. Het Plan van aanpak Stimulerend Toezicht Hilversum 2022-2025 vast te stellen
  2. Beschikbaar te stellen, onder voorbehoud van cofinanciering vanuit de Provincie:
  a. Een totaalbedrag van € 85.000 (over de periode 2022-2025) uit Programma Duurzaamheid;
  b. Een totaalbedrag van € 152.000 (over de periode 2022-2025) aan Ambtelijke capaciteit Toezicht.

  Akkoord.

 9. 9

  Op grond van de huidige financiële verordening moeten afwijkingen van € 250.000 en hoger aan de raad gemeld worden.
  Met deze collegebrief wordt de raad geïnformeerd over de financiële afwijkingen op basis van het Definitieve BUIG-budget 2022.

  Besluit

  De raad te informeren over de vaststelling van het Definitieve BUIG budget met bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  De raad heeft voor behandeling in de gezamenlijke commissie de mogelijkheid om technische vragen te stellen over de begroting 2023. Er zijn in totaal 162 vragen ontvangen, van 1 fractie zijn geen vragen ontvangen. Er zijn ook niet technische vragen, dit is weergegeven in het overzicht.

  Besluit

  De beantwoording van de door de fracties gestelde technische vragen over de begroting 2023 vast te stellen en deze de raad doen toekomen.

  Akkoord met een aanpassing.

 11. 11

  Het vergroenen van 1221, onder de noemer Groene Loper, is een belangrijke opgave uit de Gebiedsagenda 1221. Voor de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat is nu een uitwerking gemaakt en kan, na vrijgeven van het benodigde investeringsbudget door uw raad, gestart worden met de uitvoering. Het ontwerp voor de drie pleinen is gezamenlijk met omwonenden gemaakt. In de ontwerpen is meer ruimte voor groen, spelen en biodiversiteit, conform de ambities van de Gebiedsagenda 1221 en de wensen van omwonenden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:

  1. Ten laste van het krediet Spoorzone uit het investeringsprogramma 2021-2024 een krediet beschikbaar te stellen en vrij te geven ter grootte van netto € 1.070.000,- ten behoeve van de herinrichting van de pleinen aan de Liebergerweg, Pelikaanstraat en Galvanistraat.
  2. De kosten van de sanering ter hoogte van € 112.000,- ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023 en dit te verwerken bij de eerst volgende voorjaarsnota

  II. Het onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Conform.

 12. 12

  Op 13 juli jl. heeft de gemeenteraad een zienswijze op de MRA-concept-meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld en verstuurd aan de MRA. De zienswijzen van alle MRA-deelnemers zijn besproken in Algemene Vergadering van 21 september jl. Op basis daarvan is de definitieve meerjarenbegroting opgesteld. Deze definitieve MRA-meerjarenbegroting 2021-2024 wordt aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de (bijlage3) Nota van Beantwoording staat beschreven hoe zienswijzen zijn opgevolgd. Een belangrijke wijziging die aan de zienswijze van onze gemeente tegemoetkomt, is het vastzetten van de indexering voor de jaren 2022-2024. Omdat de opvolging van de zienswijzen voldoende en transparant is, kan er ingestemd worden met de MRA-meerjarenbegroting.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen de MRA-meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de gemeenteraad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie van 2 november 2022.

  Conform.

 13. 13

  Om de raad tijdig te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de septembercirculaire van het gemeentefonds 2022 is een raadsinformatiebrief hierover opgesteld.

  Besluit

  De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de financiële mutaties zoals die voortvloeien uit de septembercirculaire van het gemeentefonds 2022.

  Conform.