Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 5 april 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De fractie van het CDA heeft op 7 maart artikel 41 RvO vragen gesteld over de expertmeetings Verkeer (Mobiliteitsvisie) en verkeersveiligheid op routes naar scholen. Met de collegebrief wordt antwoord gegeven op de gestelde artikel 41 RvO vragen.

  Voorgesteld besluit

  De vragen ex artikel 41 van de van de fractie het CDA aangaande “de expertmeetings Verkeer (Mobiliteitsvisie) en verkeersveiligheid op routes naar scholen” te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De vragen ex artikel 41 van de van de fractie het CDA aangaande “de expertmeetings Verkeer (Mobiliteitsvisie) en verkeersveiligheid op routes naar scholen” te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Op 14 februari 2022 zijn door de fractie van de SP schriftelijke vragen (artikel 41 RvO) ingediend inzake het aanprijzen en verkopen van soft- en harddrugs en andere illegale producten via online platforms zoals het Darkweb en Telegram. De politie is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en het opsporen van strafbare feiten, daarom is de beantwoording van onderstaande vragen ook met hen afgestemd. Door middel van deze collegebrief wordt antwoord gegeven op de vragen.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 41 vragen betreffende online aanprijzen en verkoop soft- en harddrugs (SP)

  Besluit

  Instemmen met de beantwoording van de artikel 41 vragen betreffende online aanprijzen en verkoop soft- en harddrugs (SP)

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie werken landelijke en regionale overheden samen aan de opgaven in het Groene Hart. Het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Groene Hart is een eerste stap in de bestuurlijke samenwerking tussen Rijk en regio.

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Groene Hart.
  2. Wethouder Landschap te machtigen om namens het college de bestuursovereenkomst te ondertekenen.

  Besluit

  1. In te stemmen met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst Groene Hart.
  2. Wethouder Landschap te machtigen om namens het college de bestuursovereenkomst te ondertekenen.

  Akkoord.

 4. 4

  In de raadscommissievergadering van 12 januari 2022 is bij de behandeling van het Commissievoorstel Scenariostudie Arenapark door de portefeuillehouder toegezegd (T22-002) nadere informatie te verstrekken over de volgende onderwerpen:
  1. Financiële business case scenariostudie.
  2. Het 4e scenario.
  3. Plankosten voor het project Arenapark sinds 2018.
  4. De rol van het HOV op het Arenapark.


  In de bijgaande collegebrief wordt puntsgewijs op deze onderwerpen ingegaan.
  Het college wordt voorgesteld geheimhouding op te leggen op bijlage 1 ‘Financieel-economisch afwegingskader’ bij de collegebrief. De raad wordt middels de collegebrief verzocht de geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgaande collegebrief nadere informatie te verstrekken over het project Arenapark en de scenariostudie Arenapark ter afdoening van Toezegging T22-002;
  2. Geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel “Arenapark – Toezegging T22-002” behorende informatie; bijlage 1 ‘Financieel-economisch afwegingskader’ bij de collegebrief, zulks op grond van artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 Gemeentewet in verband met artikel 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b en g Wet Openbaarheid van Bestuur, en deze aan de gemeenteraad ter inzage aan te bieden;
  3. De raad middels bijgaande bekrachtigingsbrief te verzoeken de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.

  Besluit

  1. De raad middels bijgaande collegebrief nadere informatie te verstrekken over het project Arenapark en de scenariostudie Arenapark ter afdoening van Toezegging T22-002;
  2. Geheimhouding op te leggen op de bij dit voorstel “Arenapark – Toezegging T22-002” behorende informatie; bijlage 1 ‘Financieel-economisch afwegingskader’ bij de collegebrief, zulks op grond van artikelen 55 lid 1, 25 lid 2 en 86 lid 2 Gemeentewet in verband met artikel 10 lid 1 onder c en lid 2 onder b en g Wet Openbaarheid van Bestuur, en deze aan de gemeenteraad ter inzage aan te bieden;
  3. De raad middels bijgaande bekrachtigingsbrief te verzoeken de door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 8 december 2021 heeft de gemeenteraad de gewijzigde horecaverordening vastgesteld. Hierin is de bevoegdheid opgenomen om nadere regels vast te stellen voor terrassen. In 2021 heeft de werkgroep die de wijziging van de horecaverordening heeft voorbereid tevens de nadere regels voorbereid. De nadere regels hebben ook zes weken ter inzage gelegen. De nadere regels hebben betrekking op gebruiksregels, inrichting van het terras en het toezicht door de exploitant. Zo worden er regels gesteld ten aanzien van de ongehinderde doorgang, veiligheid op het terras, meubilair, parasols, reclame-uitingen, verbod op tappunten en overkappingen en specifieke bepalingen voor gevel- en pleinterrassen. Ook is Covid-19 beleid opgenomen dat inhoud dat ondernemers voor twee jaar een tijdelijke vergunning kunnen ontvangen (onderdeel van herstelagenda).

  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde "nadere regels terrassen Hilversum 2022" vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om bijgevoegd "Stappenplan bestuursrechtelijk optreden horecaverordening Hilversum 2021" vast te stellen;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze besluiten.

  Besluit

  1. Bijgevoegde "nadere regels terrassen Hilversum 2022" vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit om bijgevoegd "Stappenplan bestuursrechtelijk optreden horecaverordening Hilversum 2021" vast te stellen;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze besluiten.

  Akkoord.

 6. 6

  Het Sociaal Domein brengt elk kwartaal een raadsdashboard uit om de raad te informeren over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het dashboard is onder meer ingericht om de maatschappelijke effecten van het nieuwe beleid sociaal domein te kunnen volgen en te kunnen toetsen of de verwachte effecten zich voordoen. In samenhang geven de geselecteerde indicatoren een integraal beeld van het sociaal domein: ze zeggen iets over de (veranderingen in de) geleverde ondersteuning, de daarmee samenhangende uitgaven en de dienstverlening.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande collegebrief, het raadsdashboard sociaal domein Q4 2021, en de twee bijlagen;
  2. Het raadsdashboard Q4 2021 en de twee bijlagen, met begeleidende collegebrief, ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van bijgaande collegebrief, het raadsdashboard sociaal domein Q4 2021, en de twee bijlagen;
  2. Het raadsdashboard Q4 2021 en de twee bijlagen, met begeleidende collegebrief, ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.

  Akkoord.

 7. 7

  De fractie van de PvdA heeft onderzoek laten doen door 2 jongeren van de PvdA naar straatintimidatie naar aanleiding van het CBS bericht dat twee van de drie jonge vrouwen ervaring heeft me straatintimidatie.
  Hoewel de vraagstelling niet bekend is en of er gevraagd is naar wanneer de ervaring plaatsvond, geven ook onze partners aan dat straatintimidatie plaatsvindt in Hilversum. Er zijn geen cijfers van straatintimidatie, omdat hier als zodanig niet op geregistreerd wordt. Echter zijn wij van mening, dat iedereen zich veilig moet voelen in de openbare ruimte en zal in overleg met de politie verkennen welke aspecten we onvoldoende in beeld hebben en op welke manier we tot een completer beeld kunnen komen.
  Het wetsvoorstel seksuele misdrijven (Ministerie van Justitie en Veiligheid) ligt ter advisering voor bij de Raad van State waar seksuele intimidatie (online en offline) strafbaar wordt gesteld en hierdoor te handhaven wordt.
  In Hilversum gebruiken we het nieuwe convenant Veilig Uitgaan en het lesmateriaal over veiligheidsonderwerpen voor de middelbare scholen om strataintimidatie verder onder de aandacht te brengen.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de art 41 vragen van de PvdA fractie betreffende straatintimidatie en door te sturen naar de gemeenteraad.

  Besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de art 41 vragen van de PvdA fractie betreffende straatintimidatie en door te sturen naar de gemeenteraad.

  Conform.

 8. 8

  Gemeenten werken samen in een regionale aanpak voor zonnepanelen op bedrijfsdaken. Deze aanpak heet Zonwinst. Voor financiering van de projectkosten in 2022 kan gebruik gemaakt worden van een nieuwe provinciale subsidieregeling. Regio Gooi en Vechtstreek kan alleen gebruik maken van deze regeling als zij is gemachtigd door de gemeenten.

  Voorgesteld besluit

  Regio Gooi en Vechtstreek middels bijgevoegd machtigingsbesluit te machtigen voor het aanvragen van SEB-subsidie 2022 t.b.v. uitvoering project Zonwinst.

  Besluit

  Regio Gooi en Vechtstreek middels bijgevoegd machtigingsbesluit te machtigen voor het aanvragen van SEB-subsidie 2022 t.b.v. uitvoering project Zonwinst.

  Conform.

 9. 9

  In de regio is er geen geschikte en direct beschikbare locatie te vinden om asielzoekers tijdelijk op te vangen. Omdat het een urgent probleem is, is het noodzakelijk dat de locatie vanaf nu al te betrekken is. Hierdoor is er maar 1 locatie echt geschikt en dat is het Gooiland hotel te Hilversum. Concreet: tijdelijke opvang (maximaal 4 weken) van 80 asielzoekers in het Gooiland te Hilversum. De kosten worden via de Veiligheidsregio door het Rijk vergoed en de begeleiding regelt COA.


  Vandaag werden we geconfronteerd met asielzoekers die, door een intern misverstand binnen COA, al onderweg waren. Zodoende is het zaak om vandaag nog de raad, de pers en de buurt te informeren.

  Voorgesteld besluit

  1. Tijdelijk invulling te geven aan crisisnoodopvang van 80 asielzoekers in Hotel Gooiland te Hilversum.
  2. De gemeenteraad informeren middels bijgaand collegebrief.

  Besluit

  1. Tijdelijk invulling te geven aan crisisnoodopvang van 80 asielzoekers in Hotel Gooiland te Hilversum.
  2. De gemeenteraad informeren middels bijgaand collegebrief.

  Conform.