Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 22 november 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente Hilversum is wettelijk verplicht om een voorschools aanbod te hebben voor alle peuters met een risico op onderwijsachterstand. Voor 2023 moeten de beleidsregels hieromtrent worden geactualiseerd. Ten opzichte van kalenderjaar 2022 worden voor kalenderjaar 2023 geen grote beleidswijzigingen voorgesteld. De in dit voorstel genoemde financiering voor peuteropvang en VVE past binnen de gemeentelijke begroting, sluit aan bij de Hilversumse situatie en wettelijke kaders.

  Besluit

  1. De beleidsregels ‘Beleidsregels subsidie peuteropvang en VVE, Hilversum 2023’ vast te stellen, en deze op 01-01-2023 in werking te laten treden.
  2. De huidige beleidsregels ‘Beleidsregels subsidie peuterspeelzaalwerk en VVE, Hilversum 2022’ in te trekken met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels.
  3. Het subsidiabel uurtarief (maximum vergoedingsprijs) voor het aanbieden van VVE in 2023 vast te stellen op €10,85 per uur en separaat de kosten voor een verplichte hbo’er, zware doelgroeplocaties, scholing en frictiekosten te vergoeden.
  4. De ouderbijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) voor ouders met een inkomen vanaf categorie 5 van de VNG tabel vast te stellen op €42,25 per maand.

  Akkoord.

 2. 2

  Op 11 november 2022 vond het bestuurlijk overleg (BO) Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) plaats. In dit overleg worden afspraken gemaakt tussen Rijksoverheid en regionale overheden over bereikbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inrichting in Nederland. De raad wordt over de uitkomsten van dit overleg via een collegebrief geïnformeerd.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over de uitkomsten van dit BO MIRT d.d.11 november.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;
  • Ter informatie; oplegger jaarplannen, tarieven en financieel beleid, het integraal bedrijfsplan 2023, de financiële projectie 2023-2027, het investeringsplan 2023-2032, verlenging contract accountant, herbenoeming commissarissen
  • Ter goedkeuring, de drinkwatertarieven 2023 en de herijking van het financieel beleid.
  • Ter informatie, de data van volgende aandeelhoudersvergaderingen, 24 april 2023 en 24 november 2023.

  Besluit

  1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 november 2022.
  2. Goedkeuring te verlenen aan de drinkwatertarieven van 2023 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 november 2022 conform bijgevoegde volmacht.
  3. Goedkeuring te verlenen aan de herijking van het financieel beleid en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 november 2022 conform bijgevoegde volmacht
  4. Kennisnemen van het te verwachten dividend van Vitens, conform Financieel jaarplan 2023-2027.

  Conform.

 4. 4

  Op 17 oktober 2022 heeft de fractie SP schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 41 van het reglement van orde inzake de invulling van vacatures en vertraging van opleidingen binnen de Veiligheidsregio.

  Besluit

  De vragen van de fractie SP ex art. 41 RvO inzake de invulling van vacatures en vertraging van opleidingen binnen de Veiligheidsregio te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.