Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 19 juli 2022

09:31 - 16:00
Locatie

Tuinkamer

Voorzitter
K.J. Walters
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 27 juni heeft de fractie Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de toekomstige verkeerssituatie Alexiatunnel kruispunt K. Onnesweg.

  Besluit

  De op 27 juni 2022 gestelde vragen door de fractie van Hart voor Hilversum ex artikel 41 van het Reglement van Orde, over de toekomstige verkeerssituatie Alexiatunnel kruispunt K. Onnesweg, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 2. 2

  Door Hart van Hilversum zijn artikel 41 vragen gesteld over huishoudelijke hulp. In het bijzonder gaat het over de opnamestop die een aantal aanbieders heeft ingesteld.

  Besluit

  De door Hart van Hilversum gestelde vragen ex artikel 41 RvO inzake huishoudelijke hulp te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Dit voorstel heeft betrekking op verschillende subsidiedossiers binnen het sociaal domein. De informatie is per account ingedeeld. In alle gevallen gaat het om het vaststellen van subsidie over het corona-jaar 2021. Alles bij elkaar gaat het om de volgende accounts:
  1. MEE Utrecht, Gooi en Vecht
  2. Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland
  3. HilverZorg (laagdrempelige dagbesteding & mantelzorgbrigade)

  Besluit

  1. De subsidie die MEE Utrecht Gooi en Vecht in 2021 heeft ontvangen voor diverse activiteiten vast te stellen op € 549.950,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. De subsidie die VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland in 2021 heeft ontvangen voor maatschappelijke begeleiding vast te stellen op € 164.945,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  3. De subsidie die HilverZorg in 2021 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor laagdrempelige dagbesteding, vast te stellen op € 25.000,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking. Het bedrag van €62.500,- zijnde het verschil tussen het verleende voorschot en het door HilverZorg verantwoorde bedrag, terug te vorderen en ten gunste te laten komen van de algemene reserve.
  4. De subsidie die HilverZorg in 2019 heeft ontvangen voor het uitvoeren van activiteiten voor mantelzorgbrigade, vast te stellen op € 30.913,-, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking. Het bedrag van €29.087,- zijnde het verschil tussen het verleende voorschot en het door HilverZorg verantwoorde bedrag, terug te vorderen en ten gunste te laten komen van de algemene reserve.

  Gewijzigd akkoord.

 4. 4

  Op 17 november 2020 heeft het college besloten Versa voor 2021 een subsidie van € 4.589.200 te verlenen. Daarbij zijn verschillende afspraken gemaakt. Deze hebben onder andere betrekking op het voortzetten van de wijkgesprekken waarbij gebiedsteams van Versa met de wijkwethouder en buurtcoördinator het gesprek aangaan over de doelen en resultaten. Dat is de zogenaamde reflectiecyclus. Ook dient Versa bij de verantwoording een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen. In de loop van het subsidiejaar heeft Versa aan de voorwaarden voldaan. Op 31 maart 2022 heeft de organisatie een inhoudelijk en financieel verslag ingediend.
  Aanvullend daarop geeft de organisaties net als in de voorgaande jaren met Versa Verantwoordt inzicht in de resultaten die in de verschillende stedelijke functies en gebiedsteams zijn geboekt. Het gaat hierbij opnieuw om een mix van kwantitatieve en narratieve informatie. Deze gaat onder andere in op de Buurtbemiddeling, assertiviteitstrainingen en de Vrijwilligerscentrale.

  Besluit

  De subsidie die Versa Welzijn in 2021 heeft ontvangen voor haar taken vast te stellen op € 4.592.161,-. Het bedrag van €31.666,- zijnde het verschil tussen het verleende voorschot en het door Versa Welzijn verantwoorde bedrag, terug te vorderen en ten gunste te laten komen van de algemene reserve.

  Gewijzigd akkoord.

 5. 5

  Een jaar geleden, op 7 juli 2021, heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2021-2031 vastgesteld. Voor het bevorderen van de doorstroming en een gevarieerde wijkopbouw zet de woonvisie in op het toevoegen van  woningen in de segmenten die het meest onder druk staan. Dit gaat onder andere over woningen in de sociale huur en woningruimte voor bijzondere groepen.


  Op 2 maart 2021 heeft de gemeenteraad een expertmeeting georganiseerd over flexwonen. In deze expertmeeting heeft de gemeenteraad het college verzocht om de gemeente Hilversum aan te melden voor een verdichtingsscan van het atelier van Rijksbouwmeesters. Eind 2021 heeft bureau van Eig architecten in de vorm van een verdichtingsstudie uitgevoerd naar verdichtingsmogelijkheden voor de Hilversumse Meent. Hierbij wordt de verdichtingsstudie aangeboden.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Jaarverslag van de Functionaris Gegevensbescherming 2021-2022

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de bevindingen van de Functionaris Gegevensbescherming in het FG-Verslag 2021-2022.
  2. De verbetermaatregelen naar aanleiding van de adviezen van de Functionaris Gegevensbescherming over te nemen, behalve de aanbeveling over klachtafhandeling bij verbonden partijen.
  3. Het onder 2 genoemde besluit middels bijgaande commissievoorstel ter advisering aan het college aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Conform.

 7. 7

  De coronacrisis heeft een grote impact op het bedrijfsleven in Hilversum. Om de getroffen ondernemers te steunen is in 2020 en 2021 geen precariobelasting opgelegd. Het betrof specifiek de tarieven van de categorieën waarbij door de coronacrisis geen sprake is van profijt (terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen in de openbare ruimte). In de raad van 10 november 2021 is toegezegd dat er coulance betracht zal worden bij het heffen van precario als de omstandigheden daar aanleiding toe geven (T21/126). In het eerste kwartaal van 2022 waren nog beperkende overheidsmaatregelen van kracht. Dit voorstel strekt ertoe om voor het belastingjaar 2022 75% precariobelasting in rekening te brengen voor de categorieën terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De 1e wijziging Verordening Precariobelasting 2022 inclusief bijbehorende tarieventabel vast te stellen en daarmee voor het jaar 2022 de tarieven precariobelasting voor terrassen, luifels, reclameborden, vaste standplaatsen voor 75% van het oorspronkelijke bedrag op te leggen.
  2. Het nadeel van € 57.000 als gevolg van gederfde precariobelasting te dekken uit de reserve Covid-19 en daarvoor de begroting als volgt te wijzigen (tabel in voorstel):
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie.

  Akkoord.

 8. 8

  De regionale maatwerkvoorziening BSO+ (jeugdwet) én het lokale alternatief BSO-i te vervangen door de ‘Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2023’. Er is behoefte aan een structurele robuuste voorziening dat volledig valt onder de Wet Kinderopvang voor kinderen die niet passen in de reguliere BSO.Voornoemde richting is 14 juli regionaal afgestemd.

  Besluit

  1. De ‘Beleidsregels subsidie passende buitenschoolse opvang, Hilversum 2023’ vast te stellen en deze op 01-01-2023 in     werking te laten treden, onder voorbehoud akkoord deelnemende gemeenten en onder voorbehoud van vaststelling van de     Programmabegroting 2023 door de raad in november 2022,
  2. Het subsidiabel uurtarief voor het aanbieden van passende buitenschoolse opvang in 2023 vast te stellen op €8,50 per uur en    separaat aantoonbare vervoerskosten te vergoeden van maximaal €22,96 per kind per rit,
  3. Het nog niet gedekte deel ad. €200.000=, van het totaal € 300.000, te verwerken in de concept Programmabegroting 2023 onder voorbehoud van vaststelling door de raad.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 1 juli 2021 is de wijziging van de Drank- en Horecawet in werking getreden en is de wet hernoemd tot Alcoholwet. De huidige Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 bevat op meerdere plaatsen verwijzingen naar de Drank- en Horecawet. Deze verwijzingen dienen te worden vervangen door verwijzingen naar de Alcoholwet. Dat zijn juridisch-technische wijzigingen. Daarnaast bevat de Alcoholwet een viertal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Twee van deze onderdelen zijn voor de gemeente Hilversum van belang en zullen daarom worden ingevoegd. Het betreft het mogelijk maken voor slijterijen om proeverijen te organiseren en het creëren van de bevoegdheid voor de burgemeester tot het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied indien sprake is van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid. Tot slot is het raadzaam de naam van de verordening te wijzigen naar Alcoholverordening Hilversum 2022.

  Besluit

  1. De raad voorstellen om de Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014 te wijzigen conform bijgevoegd Raadsbesluit en deze in werking te laten treden op de dag na de dag van publicatie.
  2. het voorstel agenderen voor de raadscommissie ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 10. 10

  De verantwoordelijkheid voor het oppervlaktewaterbeheer in Hilversum is onduidelijk. Waterschap en gemeente zijn met elkaar in overleg over verantwoordelijkheden. Hierbij is advies ingewonnen. Eind van dit jaar willen beide partijen de afspraken vaststellen middels een op te stellen vaststellingsovereenkomst om vervolgens in goede samenwerking het beheer en onderhoud uit te voeren.

  Besluit

  Raad informeren middels deze brief

  Akkoord met een aanpassing.

 11. 11

  Er zijn op 1 juli artikel 41 vragen ontvangen die in principe binnen 30 dagen moeten worden beantwoord. Op 19 juli is de laatste collegevergadering voor het zomerreces. Deadline voor aanlevering van deze vergadering is 12 juli. Het is niet mogelijk om voor die tijd de vragen te beantwoorden en af te stemmen met portefeuillehouder. Vandaar dit vertragingsbericht.

  Besluit

  Uitstelbericht versturen.

  Conform.

 12. 12

  Collegebrief waarmee Jaarverslag 2021 ROM Regio Utrecht en Actieagenda Economic Board Utrecht ter informatie aan de raad worden gestuurd.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief het jaarverslag 2021 ROM Regio Utrecht en Actie agenda Economic Board Utrecht de raad te doen toekomen.

  Conform.

 13. 13

  De Stichting Hilversumse Genootschap (SHG) is opgericht in 1966 met als doel bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling binnen de gemeente. In 2006 is het beheer van de SHG overgegaan naar Stichting SIS, de rechtsvoorganger van stichting Versa Welzijn. Daarbij is afgesproken de SHG te ontbinden op het moment dat de laatste medewerker in dienst van SHG met pensioen was gegaan. Dat moment was aangebroken in 2011, maar de ontbinding heeft nooit plaatsgevonden. De stichting leidt sindsdien een slapend bestaan.
  In de statuten van de stichting is bepaald dat de stichting moet worden ontbonden bij besluit van de gemeenteraad van Hilversum. Dit raadsvoorstel omvat het besluit tot ontbinding. Na ontbinding worden de baten en lasten van de stichting vereffend en zal het positief saldo van circa € 10.000,- ten gunste komen van de gemeente in Programma op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Stichting Hilversumse Gemeenschap op te heffen.
  2. Gemeente Hilversum aan te wijzen als vereffenaar van de Stichting Hilversumse Gemeenschap.
  3. Gemeente Hilversum te benoemen tot bewaarder van boeken en bescheiden van de Stichting Hilversumse Gemeenschap.
  II. Het onderwerp aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de de raad van 26 oktober 2022

  Conform.

 14. 14

  In de de motie M19-125 'Sedum op bushokjes' is het college verzocht sedumbeplanting op de daken van busabri's in het programma van eisen voor de aanbesteding van de busabri's op te nemen.


  Het college wordt voorgesteld om de doelstelling van de motie op een meer op de omgevingssituatie afgestemde wijze uit te voeren. Sedumdaken niet overal de enige of juiste manier om de binnenstedelijke biodiversiteit te vergroten. Daarom wordt voorgesteld om inschrijvers bij de aanbesteding te vragen om integrale oplossingen die per situatie bijdragen aan het vergoten van de biodiversiteit.

  Besluit

  De gemeenteraad middels bijgaande collegebrief te informeren over de aangescherpte insteek ten aanzien van biodiversiteit in de aanbesteding van busabri's.

  Conform.

 15. 15

  Op 18 juli 2022 heeft de fractie van de PvdA artikel 41 vragen gesteld over energietoeslag en gemeentelijke belastingen.

  Besluit

  Beantwoording van de artikel 41 vragen van de PvdA over energietoeslag en gemeentelijke belastingen via bijgaande collegebrief.

  Conform.

 16. 16

  Op 2 februari 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2020’, inclusief het bijbehorende besluit ‘Hogere waarden’ vernietigd. Er is een nieuw ontwerp Chw-bestemmingsplan op basis van Crisis- en herstelwet (Chw) opgesteld én een nieuw ontwerpbesluit ‘Hogere waarden’, in lijn met de uitspraak. Voorstel is de procedure te starten door het ontwerpplan en ontwerpbesluit ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.

  Besluit

  1. Het ontwerp Chw-bestemmingsplan ‘Stationsgebied 2022’ (bijlage 1) ter inzage te leggen voor het doorlopen van de wettelijke zienswijzenperiode;
  2. Geen ‘milieueffectrapportage-beoordeling’ (bijlage 2) te vragen ten behoeve van het onder punt 1 genoemde plan;
  3. Het ontwerpbesluit ‘Hogere waarden’ (bijlage 3) ter inzage te leggen voor het doorlopen van de wettelijke zienswijzenperiode in het kader van het onder punt 1 genoemde plan;
  4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.