Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 4 oktober 2022

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Op 9 september 2022 heeft Democraten Hilversum artikel 41 vragen gesteld over schuldhulpverlening in verband met de stijgende energieprijzen. Middels deze collegebrief beantwoorden wij uw vragen.

  Besluit

  De op 9 september 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over schuldhulpverlening ivm de stijgende energieprijzen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De fractie van het CDA heeft artikel 41 vragen gesteld over armoede in gezinnen. Met deze brief worden de vragen beantwoord.

  Besluit

  De vragen van de fractie van het CDA ex artikel 41 inzake armoede in gezinnen te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De op 9 september 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de plaatsing van een zendmast van Vodafone in Anna's Hoeve te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Besluit

  De op 9 september 2022 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de plaatsing van een zendmast van Vodafone in Anna's Hoeve te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Sinds 1 januari 2022 is het  "Bedrijfsplan Tomingroep 2022-2025 in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het soort werk (lees: de werksoorten) dat Tomin voor haar medewerkers organiseert en waarop medewerkers ingezet worden. In deze collegebrief lichten we die gevolgen toe, waarbij we uitleggen hoe de werksoorten door Tomin worden georganiseerd, waarom het goed is dat een deel van de medewerkers op een andere manier aan de slag gaat en waarom dit niet altijd als prettig wordt ervaren. Verder leggen wij in deze collegebrief kort uit hoe de governance is georganiseerd waar het de personeelszaken van de Tomin BV betreft en hoe lokale colleges en raden geïnformeerd worden. Tenslotte gaan we in deze brief in op de toezegging over hoe het nieuwe bedrijfsplan van Tomin zich verhoudt tot het aantal nieuw beschut werkplekken (toezegging T22/020).

  Besluit

  De raad nader te informeren over de effecten van het bedrijfsplan op de werksoorten en het personeel middels bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  In het project HOV in ’t Gooi is  voorzien in het realiseren van de installatie in de Alexiatunnel die aangesloten kan worden op het landelijk C2000-netwerk.  De aanwijzing als SLC door het bevoegd gezag is een noodzakelijke stap in het proces om de daadwerkelijke aansluiting op het landelijk netwerk te realiseren. Het college stemt in met de aanwijzing van de Alexiatunnel als SCL en de rol als beheerder/eigenaar van de C2000-installatie van de Alexiatunnel.

  Besluit

  1. De Alexiatunnel in de Oosterengweg ten behoeve van de koppeling op het landelijk C2000-netwerk aan te wijzen als ‘Special Coverage Location’(SCL).
  2. De jaarlijkse kosten van € 2.000,-- voor de inkoppeling SCL aan het C2000-netwerk als eigenaar/beheerder van de Alexiatunnel te betrekken bij de nader te bepalen areaaluitbreiding a.g.v. de uitvoering van het project HOV in ’t Gooi.

  Conform.

 6. 6

  Op 7 september 2022 heeft de fractie van HvH vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de verkeerssituatie Alexiatunnel, kruising Kamerlingh Onnesweg, Jan van der Heijdenstraat, Liebergerweg. Middels bijgevoegde collegebrief worden deze beantwoord.

  Besluit

  De op 7 september 2022 door de fractie HvH ingediende vragen ex. artikel 41 RvO inzake de verkeerssituatie Alexiatunnel beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 7. 7

  In deze brief beantwoorden wij de vragen over een tussentijdse update GAD, die per mail zijn ingediend op 20 juli door de fractie VVD, op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde.

  Besluit

  De op 26 juli j.l. ontvangen vragen artikel 41 Reglement van Orde van de fractie VVD aan het college inzake de GAD te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 8. 8

  In de periode 1 januari tot en met 24 februari 2022 bestond de plicht om te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs op bepaalde locaties, zoals horeca, cultuur en sportaccommodaties. Door deze verplichting was op deze locaties extra inzet van ondersteunend personeel en materialen nodig. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een regeling vastgesteld en budget beschikbaar gesteld. De gemeente Hilversum heeft een aanvraag gedaan voor een specifieke uitkering en toegekend gekregen om organisaties een compensatie te bieden voor de extra kosten die worden gemaakt. Met de subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2022 geeft het College uitvoering aan de regeling.

  Besluit

  1. De subsidieregeling Controle Coronatoegangsbewijs Hilversum 2022 vast te stellen.
  2. Voor de te verstrekken subsidies voor de periode 1 januari tot en met 24 februari 2022 een bedrag beschikbaar stellen van € 348.623,- dat door het ministerie van Justitie en Veiligheid is verstrekt aan de gemeente.
  3. Af te wijken van de werkwijze van reguliere subsidieafspraken, in die zin dat niet alle criteria vooraf worden beoordeeld, maar op sommige onderdelen te volstaan met een verklaring van de aanvrager, welke de basis vormt voor een rechtmatige toekenning van de subsidie.
  4. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.