Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 16 januari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) 2024-2027 leggen onderwijs, kinderopvang en gemeente vast op welke wijze zij invulling geven aan de gezamenlijke educatieve verantwoordelijkheden. De bestaande HEA 2021-2024 is in 2023 geëvalueerd. Op grond van die evaluatie en de input van onderwijs en kinderopvang is een geactualiseerde HEA tot stand gekomen voor een nieuwe beleidsperiode van vier jaar, van 2024-2027. De betrokken partijen hebben aan een tweetal hoofdambities, speerpunten concrete actiepunten gekoppeld. Deze bepalen de inhoudelijke Hilversumse onderwijsagenda voor de komende jaren.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De Hilversumse educatieve agenda 2024-2027 vast te stellen.
  2. De financiële consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  De eigenaar van de Larenseweg 9 heeft het pand in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aangeboden. De onderhandeling hebben in het minnelijk verwervingstraject na onderhandeling geleid tot prijsovereenstemming op basis van de getaxeerde waarde en een schadeloosstelling.

  Besluit

  1. Het object Larenseweg 9, 1221 CH Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie R nummer 4091 ter grootte van 182m², aan te kopen voor een bedrag zoals opgenomen in het voorstel.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen ter hoogte van het in het voorstel opgenomen bedrag.
  3. Deze kosten ten laste te laten komen van het krediet Wvg Entree Oost.
  4. Het pand met bovenwoning indien mogelijk na aankoop tijdelijk te verhuren via een beheerder.

  Akkoord met een aanpassing.

 3. 3

  Het regionale portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit heeft in een gezamenlijke brief de provincie opgeroepen om de komende periode nadrukkelijk de stap naar de gemeenten en gemeenteraden te maken. Concreet betekent het dat in de herziening van de planning van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) ruimte moet komen voor de betrokkenheid van gemeenten en gemeenteraden. Deze oproep is tweeledig: er is met het uitstel tijd en ruimte om de gemeenten inhoudelijk te betrekken bij het opstellen van het Ontwerp-PPLG én er is ruimte om bij een volgende formele terinzagelegging van het Ontwerp-PPLG voldoende tijd te bieden om de gemeenteraden te laten reageren.

  Besluit

  De raad, middels bijgaande collegebrief, te informeren over de regionale brief gericht aan de provincie inzake het betrekken van gemeentes bij het proces PPLG.

  Conform.

 4. 4

  Stichting Wonderfeel heeft de gemeente verzocht om een intentieverklaring over het continueren van de subsidierelatie voor het realiseren van het festival Wonderfeel gedurende de periode 2025-2028. De stichting heeft deze nodig om een meerjarige subsidieaanvraag te kunnen doen bij Fonds Podiumkunsten voor dezelfde periode. De intentieverklaring doet niet af aan de beslissingsbevoegdheid van het college over de nog door de stichting jaarlijks in te dienen subsidieaanvraag voor deze periode. Voorgesteld wordt om deze intentieverklaring af te geven middels de brief in de bijlage.

  Besluit

  Middels bijgaande brief aan stichting Wonderfeel de intentie uit te spreken, ten behoeve van de meerjarige subsidieaanvraag door de stichting bij Fonds Podiumkunsten, de subsidierelatie voor het festival Wonderfeel te continueren voor de jaren 2025 tot en met 2028.

  Akkoord.

 5. 5

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De derde beoordelingsronde is afgerond.
  Stichting Dynamic Arts heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie negatief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Dynamic Arts voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform het advies van de adviescommissie, af te wijzen.

  Conform.

 6. 6

  Elk kwartaal wordt de gemeenteraad van Hilversum door middel van een raadsdashboard geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein aan de hand van vooraf vastgestelde kpi's. Het betreft hier Raadsdashboard Q3 2023 met de cumulatieve cijfers van de eerste drie kwartalen van 2023. Het raadsdashboard omvat de portefeuilles van Gerben van Voorden (Zorg & Samenleving / Jeugd) en Bart Heller (Werk & Inkomen).

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief het raadsdashboard Q3 2023 aan te bieden aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Hilversum neemt deel aan de G40. Jaarlijks stelt het AB van de G40 haar begroting vast, op voorstel van het DB. Namens Hilversum is de burgemeester lid van het AB.De gekozen lijn in Hilversum is dat de begroting en jaarstukken door het college worden goedgekeurd, alvorens wij aan de G40 ons oordeel kenbaar maken.  De G40 presenteert een sluitende begroting voor 2024, maar kampt wel met gestegen kosten. In plaats van de contributiebijdrage per deelnemer nu te verhogen, wordt de in 2023 voor dit doel ingestelde bestemmingsreserve aangesproken. Om continuïteit van de financiën meerjarig te borgen wordt voorgesteld de contributiebijdrage van iedere deelnemer vanaf 2025 te indexeren. Hilversum betaalt aankomend jaar €19.602 contributie en zal gezien de indexatie in 2025 ongeveer €1000 meer gaan betalen.

  Besluit

  1. In te stemmen met de begroting 2024, waarbij;
  a. het contributiebedrag voor deelnemende gemeenten gehandhaafd blijft en gelijk is aan voorgaande jaren, namelijk €0,21 per inwoner;
  b. de bestemmingsreserve wordt aangesproken voor een bedrag van €56.000.
  2. In te stemmen met een jaarlijkse indexatie van de contributie conform de prijsindex overheidsconsumptie van het CPB, voor het eerst in het jaar 2025.

  Akkoord met aanpassingen.

 8. 8

  Op 29 november 2023 heeft de fractie VVD vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de buurtenquête Bruisend Hart.

  Besluit

  De op 29 november ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie VVD aan het college over buurtenquete Bruisend Hart te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De derde beoordelingsronde is afgerond.


  Stichting Community Service Rotaryclub Hilversum International heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie negatief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Stichting Community Service Rotaryclub Hilversum International voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform het advies van de adviescommissie, af te wijzen.

  Conform.

 10. 10

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De derde beoordelingsronde is afgerond.


  Studio Nina Voordes heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, op deze aanvraag is door de commissie negatief geadviseerd.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van Studio Nina Voordes voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023, conform het advies van de adviescommissie, af te wijzen.

  Conform.

 11. 11

  De Jeugdwet verplicht gemeenten om een proces in te richten ten behoeve van de samenwerking bij de toeleiding naar jeugdbescherming of jeugdreclassering. Sinds 2015 voert de Regio op verzoek van gemeenten de jeugdbeschermingstafel uit (Overleg Veilig Verder). De Regio organiseert overleg, levert een voorzitter en zorgt voor administratieve ondersteuning.


  Om duidelijkheid te creëren over verantwoordelijkheden, verwerken van persoonsgegevens (van de ouders en jeugdigen wiens situatie wordt besproken tijdens het OVV) en klachten worden in deze DVO afspraken en taken van het Overleg Veilig Verder vastgelegd.

  Besluit

  De dienstverleningsovereenkomst “opdracht tot het verrichten van diensten ten behoeve van de Jeugdbeschermingstafel Overleg Veilig Verder”, aan te gaan.

  Conform.

 12. 12

  Op 16 november 2023 stelde de fractie van D66 aanvullende vragen op basis van artikel 41 Reglement van Orde aangaande de beantwoording van de art. 41 vragen van 23 augustus 2023 inzake de toegezegde hulp aan Milli Görüş.


  Op 13 december 2023 hebben wij u de raad een uitstelbericht verzonden om aan te geven dat beantwoording binnen de termijn van dertig dagen helaas niet mogelijk bleek.

  Besluit

  De door de fractie D66 gestelde aanvullende vragen op basis van art. 41 RvO inzake toegezegde hulp aan Milli Görüş te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.