Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 14 mei 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Gemeente Hilversum heeft MEE Utrecht Gooi en Vecht subsidie verleend om ondersteuning te bieden
  aan inwoners. MEE Utrecht Gooi en Vecht biedt onafhankelijke cliëntondersteuning (dat is voor de
  gemeente een wettelijke taak vanuit de Wmo), informatie en advies aan professionals, verwijzers & vrijwilligers en MEE Utrecht Gooi en Vecht zet ervaringsdeskundigen in als brugfunctie tussen formele en informele zorg. Ook zijn medewerkers van MEE Utrecht Gooi en Vecht vertegenwoordigd in de buurtteams.
  Gedurende het subsidiejaar 2023 is er per kwartaal contact geweest met de organisatie over de voortgang van de activiteiten en de uitvoering van de dienstverlening. Op 28 maart 2024 heeft MEE Utrecht Gooi en Vecht de inzet in 2023 inhoudelijk en financieel verantwoord en vragen ze de gemeenten Hilversum om de subsidie vast te stellen.

  Besluit

  De subsidie die MEE Utrecht Gooi en Vecht in 2023 heeft ontvangen voor diverse activiteiten vast te stellen op € 569.150,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Akkoord met een aanpassing.

 2. 2

  Het Actieplan Veilig naar scholen en sportparken volgt uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. Doel van het actieplan is het verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en sportparken en het stimuleren van actieve mobiliteit (wandelen en fietsen) als duurzaam alternatief voor de auto. Primair wordt ingezet op gedragsverandering, verkeerseducatie en handhaving. Fysieke maatregelen zijn (slechts) ondersteunend. In de periode 2024 t/m 2029 zullen alle 46 basisscholen (inclusief speciaal onderwijs) en 8 sportparken worden opgepakt. Gelet op het substantiële aantal locaties is een projectmatige aanpak uitgewerkt, waarin scholen, sportverenigingen, ouders en kinderen in nauwe samenwerking met de gemeente tot resultaten komen op het vlak van gedrag, educatie en fysieke maatregelen.

  Besluit

  1. Het Actieplan Veilig naar scholen en sportparken vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Eind 2022 is het Nationaal Actieplan Dakloosheid ‘Eerst een Thuis’ door de rijksoverheid gepubliceerd met als ambitie om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen. De insteek daarbij is om de aandacht te verschuiven van het bieden van opvang aan dakloze mensen naar preventie, het voorkómen van dakloosheid en het bieden van huisvesting en ondersteuning op maat. De opdracht aan gemeenten is om dit actieplan te vertalen naar regionale plannen. In onze regio Gooi en Vechtstreek heeft dat geresulteerd in voorliggend Plan van aanpak Dakloosheid 2024-2025. Daarin staan voorstellen die een intensivering en/of uitbreiding van de maatregelen zijn uit het regionale beleidsplan Bescherming & Opvang 2022-2025. Het plan is aangevuld met aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2026-2029.

  Besluit

  1. Het regionale Plan van aanpak Dakloosheid 2024-2025 vast te stellen, dat de vertaling vormt van het Nationale Actieplan Dakloosheid;
  2. De gemeenteraad te informeren over het regionale Plan van aanpak Dakloosheid 2024-2025 met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Voor de dienstregeling 2025 van concessie provincie Utrecht, die wordt gereden vanaf zondag 15 december 2024, heeft vervoerder Syntus Utrecht in het Vervoerplan 2025 voorstellen gedaan voor aanpassingen in het lijnennet en de dienstregeling. Op lijn 121 wordt wijziging van de route in Hilversum voorgesteld, omdat een deel van de huidige route (Kerkbrink) wordt afgesloten. Deze alternatieve route betekent dat lijn 121 niet meer in beide richtingen op de Vaartweg gaat rijden. Leerlingen uit het Oostelijk Vechtplassengebied die naar school gaan op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum en docenten worden hierdoor ernstig benadeeld. In de zienswijze geven wij een reactie op de voorgestelde wijziging.

  Besluit

  In te stemmen met zienswijze op de consultatieversie vervoerplan 2025 Utrecht Concessie Syntus.

  Conform.

 5. 5

  De Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid (RES NHZ) is een dynamisch document. Eén van de uitgangspunten van de RES is dat er ruimte is en blijft voor innovaties, nieuwe zoekgebieden en initiatieven. Daarnaast zijn de zoekgebieden, sinds de vaststelling van de RES 1.0 in 2021, uitgewerkt en geconcretiseerd waardoor zoekgebieden zijn aangepast of afgevallen. Ook zijn er meerdere locaties aangemeld voor het OER-Programma (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) en opgenomen in de Herijking RES. Binnen de gemeente Hilversum zijn er geen nieuwe of gewijzigde zoekgebieden opgenomen.


  Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd in de Herijking RES 2024. Hierin zijn zowel zoekgebieden aangepast als toegevoegd. De gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten komende maanden over deze Herijking RES 2024.

  Besluit

  1. In te stemmen met de Herijking RES 2024 Noord-Holland Zuid, als resultaat van de regionale samenwerking in de RES-regio Noord-Holland Zuid en kennis te nemen van regionale wijzigingen in zoekgebieden.

  Akkoord met een aanpassing.

 6. 6

  Op 12 april 2024 heeft Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde; De wereld draait door.

  Besluit

  De op 12 april 2024 door Democraten Hilversum gestelde vragen op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over De wereld draait door, te beantwoorden met bijgaande collegebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 7. 7

  Op 17 april 2024 hebben de fracties van CU en D66 Art. 41 RvO vragen gesteld over massagesalons.

  Besluit

  De op 17 april 2024 door CU en D66 gestelde vragen op grond van Art. 41 RvO beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 15 april 2024 zijn schriftelijke vragen (art. 41) ingediend door de fractie DH over participatie. In de bijgevoegde collegebrief zijn de vragen voorzien van een reactie.

  Besluit

  De op 15 april 2024 door de fractie van DH gestelde vragen ex art. 41 RvO over participatie te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 9. 9

  Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2023.
  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2023. In dezelfde raadsvergadering, maar na de behandeling van dit raadsvoorstel zal het raadsvoorstel over de bestemming van het resultaat aan de raad worden voorgelegd.


  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de begrotingsprogramma’s met verantwoording over de ambities en financiën, daarnaast zijn ook de paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel technische overzichten.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen de jaarstukken 2023 vast te stellen.
  II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
  II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de raadscommissie.


  Dit raadsvoorstel betreft de bepaling van het resultaat over 2023. Met dit raadsvoorstel bieden wij u de jaarstukken 2023 aan. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over het jaar 2023.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de bestemming van het resultaat 2023. Voorafgaand aan dit voorstel heeft u het raadsvoorstel over de bepaling van het resultaat 2023 behandeld.


  In dit raadsvoorstel worden voorstellen voorgelegd om ten laste van dit resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de Algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld.

  Besluit

  I. De raad adviseren in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming:
  1. De reserve Corona Herstelagenda op te heffen en het saldo vrij te laten vallen (€ 243.081,16) in de algemene reserve;
  2. Een bedrag van per saldo € 4.561.000 te storten in de reserve Opvang ontheemden Oekraïne, conform de Eindejaarsrapportage 2023;
  3. De ontvangen middelen vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne niet terug te betalen aan het Rijk;
  4. De Reserve Opvang Oekraïners breder in te zetten voor ook de opvang van Asielzoekers;
  5. Een bedrag van € 101.996 toe te voegen aan de reserve Goois Natuurreservaat;
  6. De budgetten voor een totaalbedrag van € 5.614.000 over te hevelen naar 2024 conform tabel 1;
  7. Het nadelig resultaat na bestemming ad € 5.881.391 ten laste te brengen van de Algemene reserve;
  8. Het investeringskrediet voor speelvoorzieningen 2023 van € 180.000 te herbestemmen.
  II. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Audit- en rekeningencommissie;
  III. Dit onderwerp ter advisering aan de raad aan te melden voor de Gezamenlijke Raadscommissies.

  Conform.

 11. 11

  Met het project Sociale Tandarts willen Stichting Anders en Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) inwoners met acute gebitsklachten en onvoldoende middelen voor een behandeling koppelen aan een tandarts die hen kosteloos wil helpen. De bedoeling is om zoveel mogelijk de klachten met één behandeling te verhelpen. De behandeling kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden of op speciaal daarvoor geplande tandartsdagen. Op zo'n dag behandelen meerdere tandartsen en hun teams kosteloos inwoners met acute gebitsklachten Stichting Anders dat het project ook in Rotterdam uitvoert, heeft de leiding van het project. De Fred Foundation financiert de kosten van de projectleiding. In situaties waar 2 of meer behandelingen nodig zijn, kan bij SUNN een aanvraag voor de financiering worden gedaan. Hiervoor moet wel eerst een noodhulpbureau in Hilversum worden opgericht. De gemeente Hilversum financiert een deel van de loonkosten van de coördinator van het noodhulpbureau. Deze kosten worden gedekt uit het minimabudget. Het andere deel wordt gefinancierd door SUNN.

  Voorgesteld besluit

  1. Het project sociale tandarts en het SUN Hilversum noodhulpbureau te laten starten en de kosten van €48.5000 per jaar voor de komende drie jaar te dekken uit het minimabudget.
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Besluit

  1. Het project sociale tandarts en het SUN Hilversum noodhulpbureau te laten starten en de kosten van €48.5000 per jaar voor de komende drie jaar te dekken uit het minimabudget.
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 12. 12

  Versa Welzijn, penvoerder van het samenwerkingsverband, heeft vanuit Subsidieregeling Buurtteams Hilversum 2023 & Subsidieregeling Buurtteams Hilversum 2024 subsidie ontvangen. Aanvullend op deze subsidie heeft Versa Welzijn in de periode september 2023 tot en met april 2024 subsidie ontvangen om een coördinator-buurtteams aan te stellen die waarborgt dat de buurtteams de doelstellingen van de subsidieregelingen realiseren. Dit betreft het realiseren van snelle, laagdrempelige ondersteuning aan inwoners in hun directe woonomgeving waardoor opeenstapeling en escalatie van problematiek kan worden voorkomen. Dit met als streven dat dit aanbod de zelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie van inwoners vergroot. De inzet van deze coördinator-buurtteams is in januari 2024 geëvalueerd en de accounthouder van de gemeente Hilversum en de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband zijn tot de conclusie gekomen dat dit een cruciale functie is die behouden moet worden om te waarborgen dat de buurtteams de doelstellingen blijven realiseren.
  Voor de periode mei 2024 tot en met september 2024 is er budget beschikbaar binnen het beleidskader.
  Afhankelijk van de uitkomsten van de businesscase van de buurtteams (resultaten zijn bekend in juni 2024) zal de gemeente Hilversum bepalen hoe deze functie vanaf het vierde kwartaal 2024 kan worden ingeregeld en gefinancierd.

  Besluit

  Aan Versa Welzijn conform bijgevoegde beschikking een incidentele subsidie te verlenen van maximaal €61.069,- voor de coördinatie van de Buurtteams Hilversum in 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.