Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 11 juni 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aanleiding voor deze brief is de publicatie van de meicirculaire gemeentefonds door het Rijk op 27 mei 2024. Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geÏnformeerd over de ontwikkelingen en de financiële impact die deze circulaire heeft op de gemeente Hilversum.

  Besluit

  1. Kennis nemen en vaststellen van bijgevoegde raadinformatiebrief inzake de meicirculaire gemeentefonds 2024 en deze doorgeleiden naar de gemeenteraad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  In postcodegebied 1221 liggen op diverse voormalige bedrijfslocaties mogelijkheden om woningen toe te voegen. Deze gebiedsontwikkelingen kennen vaak een lange aanloop, en blijken naar verloop van tijd niet altijd meer haalbaar. Dit is het geval gebleken op ontwikkellocatie Venetapark. Om deze reden wordt de intentieovereenkomst met de initiatiefnemers beëindigd. Hiermee komt weer plancapaciteit vrij voor kansrijke ontwikkellocaties in 1221, binnen het in het Chw bestemmingsplan 1221 gestelde maximum aantal van 1.150 nieuwe woningen tot 2030.

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst “Herontwikkeling Venetapark” te beeïndigen.
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Beeld&Geluid heeft als penvoerder van 5 organiserende partijen (ROM Regio Utrecht, Hilversum Marketing, Media CampusNL, Dutch Game Association en B&G) een subsidieverzoek ingediend voor de organisatie van de Dutch Media Week 2024 en voorbereiding 2025. De gemeente wordt gevraagd €243.800,- bij te dragen t.b.v. de uitvoering 2024 en een voorschot van €60.420,- uit te keren t.b.v. de voorbereidingen DMW 2025.

  Besluit

  1. Subsidie te verlenen aan Instituut voor Beeld & Geluid (B&G) ter grootte van €243.800,- ter cofinanciering van de kosten van Dutch Media Week 2024 conform subsidiebeschikking nr. 1480089.
  2. Geen subsidie te verlenen voor de voorbereidingskosten DMW 2025 ter grootte van €60.420,- aangezien de gemeentelijke begroting voor 2025 nog niet is vastgesteld.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op 22 mei hebben D66 en HvH art.41 vragen gesteld inzake het vervolg van de asielaanpak. Aangezien beide sets vragen over hetzelfde onderwerp gaan – de implicaties van de passages uit het hoofdlijnenakkoord over de Spreidingswet op de Hilversumse asielaanpak – beantwoorden wij ze beide in één brief.

  Besluit

  1. De collegebrief beantwoording art. 41 vragen D66 en Hart voor Hilversum inzake voortgang asielaanpak aan de raad te versturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Begin februari ontving de gemeente Hilversum een verzoek van het Goois Natuurreservaat (GNR) om hun Boa's tijdelijk in te zetten voor handhaving op een recent aangekocht perceel, tot het eerste kwartaal van 2026. Dit perceel, dat momenteel herontwikkeld wordt, zal medio 2026 aan het GNR worden verkocht. Omdat de gemeentelijke handhavers niet bevoegd zijn voor toezicht in Domein II, stelt het GNR voor om hun Boa's de handhavingstaken over te laten nemen om effectief toezicht te kunnen houden.

  Besluit

  1. Het bijgevoegde convenant voor het tijdelijk inzetten van Boa's van het GNR op een perceel in het bezit van de gemeente Hilversum aan te gaan.

  Conform.

 6. 6

  Media Perspectives heeft de financiële en inhoudelijk verantwoording opgestuurd van de subsidie toekenning over 2023. Zij vraagt het college om vaststelling van de subsidie.

  Besluit

  Subsidie vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, aan Stichting Media Perspectives ter grootte van € 250.000,- ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd conform het jaarplan 2023.

  Conform.

 7. 7

  Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek heeft subsidie aangevraagd en het advies is deze toe te kennen. De stichting richt zich met gevarieerde activiteiten op kwetsbare Hilversummers. Maatjesproject koppelt kwetsbare Hilversummers aan vrijwilligers, die de deelnemers tijdelijk ondersteunen met behoud van regie over het eigen leven. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd geven mensen weer genoeg zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan of iets te veranderen aan hun situatie. De stichting is al vele jaren succesvol actief in Hilversum en in de regio Gooi en Vechtstreek. Het is een belangrijke partner in onze sociale basis en bij het realiseren van de beweging van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag, waar we vanuit de Visie Sociaal Domein en de beleidsagenda’s Jeugd en Wmo op inzetten.

  Besluit

  1. Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, met terugwerkende kracht, een subsidie te verlenen van € 200.488 conform de bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van de reguliere 1 op 1 koppelingsactiviteiten, de activiteit Dynamisch Duo en groepsactiviteiten,voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
  2. Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek, met terugwerkende kracht, een subsidie van €50.000 te verlenen conform de bijgevoegde verleningsbeschikking voor de uitvoering van de activiteit Teens on a mission, voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

  Conform.