Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 12 maart 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De Stichting Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht vraagt de gemeente Hilversum om achter hun burgerinitiatief te gaan staan en partner te worden. De wens is om tot een door Unesco erkend Geopark te komen voor de hele Heuvelrug en de lager gelegen waterrijke gebieden aan weerszijden (Vechtstreek, Kromme Rijnstreek, Eemland en de voormalige Zuiderzeekust). Een Geopark is een landschap van wereldniveau met unieke aardkundige, culturele, historische en ecologische waarden. Wat de Heuvelrug,
  Gooi en Vecht specifiek bijzonder maakt is naast de ondergrond vooral ook het bijbehorende watersysteem. Het doel van een Geopark is niet alleen de geologie of aardkundige waarden veilig te stellen, maar ook de cultuurhistorische ontwikkelingen. Het gaat daarbij ook om het verhaal, de ontstaansgeschiedenis naar boven te halen en uit te dragen, opdat bewoners en bezoekers meer daarvan kunnen zien en beleven (zie bijlage 2). Mede hierdoor draagt de status Geopark bij aan de identiteit, bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied, ook voor toeristen. Lokaal draagvlak van burgers, cultureel-maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden is essentieel. Daarnaast is integraal beheer door samenwerkende gebiedsbeheerders noodzakelijk. Met het tekenen van het partnerschap draagt de gemeente uit achter het burgerinitiatief te staan en te ondersteunen (zie bijlage 3).

  Besluit

  1. Middels het ondertekenen van bijgaande partnerverklaring, te verklaren dat de gemeente Hilversum achter het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht staat en dit initiatief zal ondersteunen.
  2. De raad te informeren met de in de bijlage gevoegde raadsinformatiebrief (zie bijlage 2).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Het Jaarplan Circulair 2024 is het tweede jaarplan voor Circulair. Het jaarplan omvat een terugblik op 2023 en een vooruitblik op de projecten en activiteiten voor 2024 die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Bij circulariteit gaat het om verduurzaming van ons materiaalgebruik. Het eerste jaar stond in het teken van bewustwording rondom circulariteit, zowel binnen als buiten onze organisatie. Enkele resultaten zijn de opstart van Hilversum Repareert, het circulaire Gordijnenproject en de planvorming voor de circulaire opslag op het MOB met een vaste plek voor circulaire ondernemers. In 2024 worden deze succesvolle projecten voortgezet.

  Besluit

  1. Het Jaarplan Circulair 2024 vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Conform.

 3. 3

  Op 26 oktober 2022 zijn de nieuwe objectcriteria voor het plaatsen van zonnepanelen op daken binnen beschermde stadsgezichten vastgesteld door de gemeenteraad. Wethouder Van Hunnik heeft daarbij toegezegd dat de raad geïnformeerd zal worden over de doorlooptijd en over de knelpunten (T22-60). De toezegging wordt middels deze collegebrief afgedaan.

  Besluit

  Toezegging T22-60 Zonnepanelen in beschermde gezichten middels bijgevoegd collegebrief afdoen.

  Akkoord.

 4. 4

  Op 14 februari 2024 heeft de fractie D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de aanwijzing van de Gooische Herberg als gemeentelijk monument. De vragen worden middels bijgevoegde brief beantwoord.

  Besluit

  Voorstellen om te antwoorden met de concept-brief en deze te versturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 6 maart heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van de beroepen die zijn aangetekend tegen het bestemmingsplan Stationsgebied 2022. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard, het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Wethouder Scheepers heeft dit mondeling in de raad gemeld. Met deze brief wordt de raad ook formeel op de hoogte gesteld.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren over de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot bestemmingsplan Stationsgebied 2022.

  Conform.

 6. 6

  Twee jaar hebben de politie en erfgoedvereniging Heemschut gezocht naar een geschikte locatie voor het brutalistisch werk De Waterval, dat onderdeel uit maakte van het vml politiebureau. Omdat er geen nieuwe locatie was gevonden, heeft het college eind februari 2023 besloten het werk in eigendom te nemen. Het college kon hiermee gevolg geven aan de eerder gedane toezegging (T21-017) te onderzoeken of het werk ingepast kan worden in het nieuwe sportcomplex. De benodigde technische maatregelen voor het inpassen van het werk alsook de kosten voor de eventuele inpassing maakten ook onderdeel uit van het onderzoek. Daarnaast is Heemschut gevraagd alternatieve locaties voor het werk aan te dragen.


  Een nieuwe plek kan nog een keer gezocht worden, waarbij het uitgangspunt is het werk te plaatsen binnen het restant van het eerder beschikbaar gestelde budget. Mocht dit niet lukken dan wordt voorgesteld het werk terug te geven aan de erven en als dat geen optie is te vernietigen.

  Besluit

  1. Het te bouwen sportcomplex op het Arenapark niet aan te wijzen als herbestemmingslocatie voor De Waterval van Cor Dam.
  2. Tot uiterlijk 1 mei 2024 te bekijken of het werk herplaatst kan worden op een geschikte plek elders en over te gaan tot herplaatsing.
  3. Indien het bij punt 2 genoemde besluit niet voor 1 mei 2024 uitgevoerd wordt, het werk terug te geven aan de erven en/of over te gaan tot vernietiging van De Waterval.

  Conform.

 7. 7

  De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) voert jaarlijks een risicoanalyse uit waarbij wordt nagegaan of er risico’s zijn in de uitvoering van de taken die gemeente krachtens de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in medebewind hebben gekregen. Op grond van de door de gemeente Hilversum aangeleverde verantwoording over de taakuitvoering over het jaar 2022 en gegevens uit de GIR en het LRK is door de inspectie geen aanleiding gevonden voor het uitvoeren van een onderzoek.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren over de uitkomst van de risicoanalyse toezicht en handhaving 2022 kinderopvang gemeente Hilversum.

  Conform.

 8. 8

  Met het invullen van deze jaarlijkse vragenlijst voldoet de gemeente Hilversum aan de verplichting om periodiek gegevens te verstrekken aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de gemeentelijke taken rondom het onderwijsachterstandenbeleid.

  Besluit

  De jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda (LEA) / Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2023 vast te stellen.

  Conform.

 9. 9

  De “Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten” stelt dat er een reglement van orde voor de CRK&M dient te worden opgesteld. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is het huidige reglement van orde van de CRK&M komen te vervallen. Een aangepast reglement van orde CRK&M wordt met dit voorstel vastgesteld.

  Besluit

  Het reglement van orde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK&M) vast te stellen.

  Conform.

 10. 10

  Eind 2023 diende Hanegraaf Holding BV een subsidieaanvraag in voor het overkappen met zonnepanelen van een parkeerterrein aan de Mussenstraat. Het project betreft een samenwerking van de vastgoedeigenaren van het gebied en energiecoöperatie HET, waarbij een deel van de zonnepanelen eigendom wordt van Hanegraaf en een deel van coöperanten via HET. Beide behalen volgens de ingediende informatie een beperkt financieel rendement van respectievelijk 4,2 en 4,0 procent.
  Naast de bij de gemeente aangevraagde subsidie is, mede op basis van een steunverklaring van de gemeente, een investeringssubsidie van € 200.000 toegekend door de Provincie Noord-Holland en wordt in de business case gerekend met een bijdrage van Het Stadsfonds van € 20.000, op een investeringsbedrag van € 897.000. De resterende investering wordt deels door Hanegraaf (€ 237.000) en deels door coöperanten via energiecoöperatie HET (€ 360.000) gedaan. De bij de gemeente Hilversum aangevraagde subsidie wordt toegekend omdat het project aansluit bij de doelstellingen van de Regionale Energiestrategie en het Hilversumse energiebeleid.

  Besluit

  De door Hanegraaf Holding BV aangevraagde subsidie, van € 80.000 voor de voorbereiding en realisatie van een overkapping met zonnepanelen van een parkeerterrein aan de Mussenstraat, nabij de voormalige gemeentewerf, te verlenen conform bijgaande verleningsbeschikking.

  Conform.

 11. 11

  Op 29 januari 2024 heeft de fractie van Hart voor Hilversum vervolgvragen gesteld op grond van artikel 41 RvO inzake Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen m.b.t. Zuidwest.

  Besluit

  De op 29 januari 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen m.b.t. Zuidwest te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 12. 12

  Op 5 september 2023 heeft de stichting Hilversumse Meent een subsidieaanvraag gedaan van € 89.018,-. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van de Pilot ‘Welzijnsontmoeting ’t Praathuis’ gevestigd te Hilversum in het wijkcentrum de Kruisdam in het jaar 2024. Op 8 december 2023 is de beschikking door de stichting ontvangen waarin de subsidie is verleend. Op 6 januari 2024 heeft de stichting een bezwaarschrift ingediend tegen deze beschikking. Naar aanleiding van een overleg op 8 februari 2024 en in overleg met juridisch advies is besloten om op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht een nieuw besluit te nemen op de subsidieaanvraag. Voorgesteld wordt om de verzonden beschikking van 8 december in te trekken en een aangepaste besluit te versturen. De eerder verzonden beschikking mist de nodige onderbouwing en uitleg waarom de genoemde voorwaarden aan de verleende subsidie zijn verbonden en hiermee voldoet de beschikking niet aan het motiveringsbeginsel. De hoogte van de verleende subsidie blijft ongewijzigd, maar de voorwaarden worden verder onderbouwd, uitgelegd en meetbaar geformuleerd

  Besluit

  1. De verzonden beschikking van 8 december 2023 in te trekken;
  2. Een nieuwe beschikking met aanvulling van de motivering te verzenden aan de stichting Hilversumse Meent.

  Conform.

 13. 13

  Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitaties en leggen deze aan u ter besluitvorming voor.
  Het voorliggende raadsvoorstel betreft de actualisering 2024 van de grondexploitaties.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De ter inzage gelegde geactualiseerde grondexploitaties Anna's Hoeve en Stationsplein vast te stellen.
  2. Een bedrag ter bedrage van € 75.765,- vrij te laten vallen uit de voorziening planexploitaties ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023 als gevolg van de geactualiseerde GREX Stationsplein.
  3. Het tegenvallende resultaat uit de tussentijdse winstname ten bedrage van € 85.079,- ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2023 als gevolg van de geactualiseerde GREX Anna’s Hoeve.
  4. De meerjarige effecten op de lasten en baten van de actualisatie van de grondexploitaties te verwerken in de voorjaarsnota 2024.
  II. Dit voorstel aan de Raadscommissie van 17 april 2024 voor advies aan de raad voor te leggen.
  III. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in: Grondexploitatie Anna's Hoeve bouwplan 2024 en de Grondexploitatie Stationsplein 2024. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

  Conform.