Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 2 juli 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Na het vertrek van wethouder A.R.C. Scheepers in verband met zijn benoeming tot burgemeester is de heer F.G.J. Voorink op woensdag 26 juni jl. in de raad beëdigd en geïnstalleerd als wethouder.
  Daarom is het noodzakelijk om de portefeuilleverdeling opnieuw vast te stellen.
  Bijgaand treft u de concept - portefeuilleverdeling aan.
  Als gevolg van de portefeuilleverdeling wordt voorgesteld de diverse portefeuillehouders te benoemen in de Verbonden Partijen en samenwerkingsverbanden, voor zover dat nog noodzakelijk is.

  Besluit

  1. De portefeuilleverdeling 2022-2026 - 6 vast te stellen.
  2. Na vaststelling de raad informeren door toezending van de nieuwe portefeuilleverdeling.
  3. Als gevolg van de portefeuilleverdeling :
  - wethouder J. Kalk te benoemen tot lid en wethouder F.G.J. Voorink tot plv. lid van de OFGV,
  - wethouder N.G.T. van Voorden te benoemen tot plv. lid van het GNR.
  - wethouder J. Kalk te benoemen tot lid van de AVA en wethouder F.G.J. Voorink in het Bestuurlijk Overleg van GemCrailo 
  - wethouder F.G.J. Voorink als bestuurder Uitvaartstichting Hilversum.

  Gewijzigd akkoord met aanpassingen.

 2. 2

  Op 6 december 2023 heeft de gemeenteraad de Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 vastgesteld. Hiermee is de beleidsrichting voor de komende jaren bepaald. Deze richting houdt in dat we de beweging willen maken naar preventie en een sterkere samenleving, in de beleidsagenda beschreven als ‘Van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezond en Gedrag (GG)’. Hiervoor is de inzet van (subsidie)partners noodzakelijk. Met deze subsidieregelingen schept het college duidelijkheid voor potentiële aanbieders voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden zij subsidie kunnen ontvangen.
  Het gaat om drie nieuwe regelingen en één bestaande regeling die herzien wordt. De regelingen zijn:
  1. ‘Versterken Sociale basis: sterke wijken en buurten’ waarin vrijwillige inzet, buurthuizen, het opbouwwerk en een vrijwilligerscentrale subsidiabele activiteiten zijn;
  2. ’Ondersteuning in de buurt 2025’, waarin de buurtteams de subsidiabele activiteit zijn. Deze regeling vervangt de huidige regeling Buurtteams 2024;
  3. ‘Wmo/Welzijn’ waarin diverse activiteiten subsidiabel zijn: onafhankelijke cliëntondersteuning, kennisdeling over personen met een handicap, ondersteuning aan slachtoffers, begeleid lotgenotencontact, de antidiscriminatievoorziening en individuele juridische ondersteuning;
  4. ‘Mantelzorgondersteuning: Mantelzorg doen we samen’.

  Besluit

  1. De subsidieregeling: 'Versterken Sociale basis: sterke wijken en buurten' vast te stellen, met de volgende subsidiedeelplafonds: activiteit A: € 650.000, activiteit B: € 1.377.000, activiteit C: € 931.000 en activiteit D: € 134.000.
  2. De subsidieregeling: 'Ondersteuning in de buurt 2025' vast te stellen, met als subsidiedeelplafonds activiteit A: € 689.000 en activiteit B: € 691.000.
  3. De subsidieregeling: 'Wmo/Welzijn' vast te stellen, met als subsidieplafond € 1.193.000.
  4. De subsidieregeling: 'Mantelzorgondersteuning: Mantelzorg doen we samen' vast te stellen, met als subsidieplafond € 575.000.
  5. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 3. 3

  Het ‘Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ bevat de subsidieplafonds van alle subsidieregelingen van Hilversum. Bij de inhoudelijke besluitvorming over de individuele subsidieregelingen heeft het college de beschikbare gelden vastgesteld. Over de hoogte van de subsidieplafonds is dus al besloten. Bij vaststelling en publicatie van het ‘Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ treden de plafonds in werking.

  Besluit

  1. Het ’Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ vast te stellen waarmee per individuele subsidieregeling (na publicatie) een subsidieplafond in werking treedt, conform bijlage.

  Akkoord met een aanpassing.

 4. 4

  Proloog heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (hierna CmK4) voor 2025-2028. Voorgesteld wordt om de subsidie toe te kennen, de bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) te matchen en daarmee deel te nemen aan het landelijk programma. Het college is op 12 december 2023 al akkoord gegaan met de ondertekening van de intentieverklaring voor deelname aan CmK4.

  Besluit

  1. Een subsidie toe te kennen aan Proloog tot een bedrag van €253.772,52 (jaarlijks €63.443,13) voor de periode 2025-2028 ten laste van het budget Cultuurpresentatie, -participatie en -educatie voor de uitvoering van het CmK4-programma, conform de bijgevoegde beschikking met nummer 1495565, onder voorbehoud van cofinanciering van het Rijk.

  Gewijzigd akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Hilversum is als G40 deelnemer gevraagd om voor 10 juli 2024 in te stemmen met diens jaarstukken 2023. Alles afwegende is het voorstel onze instemming af te geven, maar wel onder vermelding van enkele aandachtspunten die onder het kopje Kanttekeningen staan uitgewerkt. Ter attentie van het AB van de G40 zullen wij onze instemming kenbaar maken, onze waardering voor het netwerk en haar inspanningen uitspreken en de in dit voorstel benoemde aandachtspunten meegeven.

  Besluit

  In te stemmen met de financiële verantwoording 2023 en de jaarrekening 2023 van de G40, onder vermelding van een aantal aandachtspunten.

  Conform.

 6. 6

  Met deze brief informeren wij u over de regionale woonzorganalyse en over de vervolgstappen om te komen tot een Hilversumse woonzorgvisie.

  Besluit

  De raad informeren over de regionale woonzorganalyse en het vervolgproces.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  In motie M23-191 wordt geconstateerd: "in de “Brief zienswijze begrotingswijziging 2023-02 Regio Gooi en Vechtstreek def_Il” meerdere verzoeken tot correctie van de begrotingswijziging aan de Regio worden gedaan die betrekking hebben op de wijze waarop de financiële administratie wordt gevoerd door de regio,"

  Besluit

  Met deze collegebrief informeren wij de raad over de uitvoering van de motie M23-191.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouders Van Voorden en Kalk worden gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 3 juni 2024 heeft de fractie van D66 vragen gesteld over SUN (Stichting Urgente Noden) op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde. Via bijgevoegde collegebrief wordt voorgesteld deze te beantwoorden.

  Besluit

  De collegebrief aan de raad te versturen.

  Akkoord met een aanpassing.

 9. 9

  Met deze brief willen wij de raad informeren over de stand van zaken van diverse onderwerpen binnen de portefeuille wonen. Op 30 januari 2024 heeft de raad de collegebrief planning wonen januari 2024 ontvangen. Hierin hebben wij aangegeven dat wij, gelet op de vele onderwerpen die spelen binnen het thema wonen, de raad iedere vier maanden met een collegebrief op de hoogte brengen van de voortgang op wonen.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over de planning wonen juli 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  Het buurtschap Crailo wordt momenteel ontwikkeld. Aan de wegen en paden in het buurtschap dienen namen te worden toegewezen. Hiervoor is het straatnamenplan voor het buurtschap Crailo vastgesteld. In dit besluit is een deel van de openbare ruimte voorzien van de straatnaam ‘Els Pereirapad’. Op verzoek van de nabestaanden wordt voorgesteld de straatnaam te wijzigen. Het toevoegen van haar geboortenaam doet meer recht aan de persoon die Els Pereira-d’Oliveira was. Voorgesteld wordt om de straatnaam te wijzigen in het 'Els Pereira-d’Oliveirapad’.

  Besluit

  1. De naamgeving van het ‘Els Pereirapad’ te wijzigen in het ‘Els Pereira-d’Oliveirapad’;
  2. De straatnaam 'Els Pereira-d’Oliveirapad’ toe te kennen aan de openbare ruimte voor het buurtschap Crailo, als aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening ‘Crailo, straatnamenplan' d.d 01-02-2024.

  Conform.

 11. 11

  Op 11 juni 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over een nieuwsbericht over inkrimping bij het internationale bedrijf Nike.

  Besluit

  De op 11 juni 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum over een nieuwsbericht over inkrimping bij het internationale bedrijf Nike beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.