Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 7 mei 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het college van Wijdemeren heeft het college van Hilversum gevraagd uiterlijk 8 mei 2024 schriftelijk te reflecteren op de hoofduitgangspunten van Wijdemeren voor herindeling. Het college van Wijdemeren gebruikt deze brief als 'bouwsteen' voor hun raadsvoorstel over het principebesluit. Daartoe is een bestuurlijke brief opgesteld, die zo feitelijk mogelijk beschrijft hoe Hilversum al op die hoofduitgangspunten aansluit en die duidelijk maakt dat het aan de beide gemeenteraden is om hierover (in combinatie met andere onderzoeken/bouwstenen) een formeel standpunt over in te nemen.
  Voorgesteld wordt een brief met reactie naar het college van Wijdemeren te versturen en die ter informatie aan de gemeenteraad van Hilversum. Voor dat laatste is een begeleidende brief geschreven.

  Besluit

  1. De bijgevoegde collegebrief 'reactie op uitgangspunten gemeente Wijdemeren' vaststellen en versturen naar het college van Wijdemeren.
  2. De gemeenteraad van Hilversum informeren middels bijgevoegde collegebrief 'informeren gemeenteraad over brief uitgangspunten gemeente Wijdemeren'.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Op 27 maart 2024 zijn er art 41 vragen ontvangen van Democraten Hilversum over de Groene Loper in 1221. Door middel van een collegebrief worden deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De op 27 maart 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over de Groene Loper te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Onderdeel van het programma Stationsgebied is het aanleggen van een ondergrondse fietsenparkeergelegenheid. De entree van de ondergrondse fietsenstalling mondt uit in de richting van de stationsstraat. Het is niet mogelijk gebleken om deze kabels en leidingen aan te leggen op gemeentelijke grond. Als gevolg hiervan zullen de nodige kabels en leidingen moeten worden verlegd door grond van derden gelegen aan de Stationsstraat 10-20. Door het vestigen van een recht van opstal in deze gronden
  worden de eigendomsrechten van de gemeente op de kabels en leidingen geborgd.
  Met de grondeigenaren is overeenstemming bereikt over het recht van opstal. Deze afspraken met de grondeigenaren worden vastgelegd middels de bijgevoegde opstalovereenkomst.

  Besluit

  Middels het aangaan van bijgaande overeenkomst (bijlage) een zakelijk recht van opstal te vestigen op percelen gelegen aan de Stationsstraat 10-20 ten behoeve van het aanleggen van kabels en leidingen, conform de situatietekening met kenmerk tekening 25-03-2024.

  Conform.

 4. 4

  Om schoolverzuim- en uitval te voorkomen bij kwetsbare leerlingen met zeer complexe problematiek wordt in acute situaties – waarbij een leerling thuis dreigt komen te zitten en vanwege de bestaande tegenstrijdige wet- en regelgevingen niet tijdig de juiste oplossing aangereikt kan worden – gebruik gemaakt van het maatwerkbudget. Deze inzet zorgt voor snelle, adequate inzet van passend onderwijs en jeugdhulp. Voorgesteld wordt om het samenwerkingsverband Unita en Qinas een maatwerkbudgetsubsidie van € 50.000 toe te kennen voor 2024 ten behoeve van het organiseren van de maatwerkvoorziening. Dit gebeurd op basis van '50-50' cofinanciering met deze partijen, waardoor het totale budget voor de voorziening in 2024 uitkomt op € 100.000-.

  Besluit

  Samenwerkingsverband Unita een subsidie te verlenen van € 50.000,- voor het flexibel kunnen aanbieden van maatwerkoplossingen in het jaar 2024, conform bijgevoegde beschikking.

  Conform.

 5. 5

  De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft onlangs akkoord gegeven op het voornemen om een verplichte eigen bijdrage te vragen aan werkende Oekraïners binnen de opvanglocaties. Momenteel werkt het ministerie de kaders uit voor gemeenten. In aanloop naar de verplichte eigen bijdrage, die waarschijnlijk in Q4 van dit jaar start, wordt het college voorgesteld te starten met het vragen van een vrijwillige eigen bijdrage aan Oekraïners van 18 jaar en ouder binnen onze twee opvanglocaties.


  Om het draagvlak in de samenleving te behouden en de Oekraïners binnen de opvanglocaties bewust te maken van de opvangkosten, is het voorstel om bewoners van 18 jaar en ouder te vragen om naar vermogen bij te dragen aan het verblijfkosten tot een maximum van €105,- per maand vanaf 1 mei 2024.

  Besluit

  1. Vooruitlopend op de landelijke verplichte eigen bijdrage een vrijwillige eigen bijdrage van maximaal € 105,- per persoon per maand te vragen aan Oekrainers van 18 jaar en ouder binnen de opvanglocaties in de gemeente Hilversum.
  2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 6. 6

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn een aantal regels op rijksniveau vervallen. Deze regels zijn naar het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente verhuist. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Gebleken is dat bij het inlezen diverse kleine verschillen zijn ontstaan met de bruidsschat in de landelijke voorziening. Deze verschillen zijn niet van juridische aard, daarom spreken we over ‘technische en cosmetische verschillen’. Om een goede startpositie te realiseren voor de eerste inhoudelijke wijziging van het omgevingsplan, moet deze bruidsschat ‘technisch in beheer’ worden genomen. Dit is een feitelijke handeling. Voorgesteld wordt om de technische wijzigingen in het omgevingsplan vast te stellen en te publiceren.

  Besluit

  De technische wijzigingen (die zijn opgenomen in Bijlage A) van het Omgevingsplan gemeente Hilversum vast te stellen.

  Conform.

 7. 7

  Wethouder Van Hunnik woont net buiten de gemeentegrens. Volgens de Gemeentewet is dan ontheffing nodig die de raad haar verleent. Met dit voorstel wordt daar in voorzien.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om de woonplaatsontheffing voor wethouder K. van Hunnik voor de duur van één jaar te verlengen op grond van artikel 36a, derde lid, Gemeentewet.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan te bieden (direct) aan de raad ter behandeling van de raadsvergadering van 15 mei 2024.

  Conform.

 8. 8

  Op 11 april 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de wachttijden van de GGZ in Hilversum.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief een uitstelbericht beantwoording art.41-vragen DH inzake 'Lang wachten op GGZ-behandeling is onaanvaardbaar' te doen toekomen aan de raad.

  Conform.

 9. 9

  Op 8 april 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de ROM Regio Utrecht.

  Besluit

  De op 8 april 2024 door de de fractie van Democraten Hilversum op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde gestelde vragen over de ROM Regio Utrecht beantwoorden.

  Conform.

 10. 10

  De CRK&M heeft een “advies op eigen initiatief” (d.d. 25 april 2024) op het Stedenbouwkundig plan Bruisend Hart, versie 26 maart 2024 toegestuurd aan het college. De CRK&M had eerder al een advies uitgebracht op de concept planversie van 9 februari 2024. De reactie hierop was terug te lezen in bijlage 3 bij de raadsstukken.
  Het is wenselijk om zowel de laatste reactie van de CRK&M als de reactie van het college toe te voegen aan de raadsstukken voor de vergadering van 15 mei 2024. In deze vergadering wordt het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart ter besluitvorming besproken in de raad.

  Besluit

  1. Het advies van de CRK&M (d.d. 25 april 2024) op “Stedenbouwkundig Plan Bruisend Hart, versie 26 maart 2024”, te beantwoorden namens het college door middel van bijgevoegde collegebrief.
  2. Het advies en de collegebrief toe te voegen aan de raadsstukken voor de raadsvergadering van 15 mei 2024.

  Conform.