Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 19 maart 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De GAD start halverwege 2024 met de nieuwe aanbesteding van afvalstromen restafval en PMD (verpakkingen van Plastic, Metaal, Drankkarton). Net als vier jaar geleden ligt de afweging voor of de huidige vorm van inzameling (bronscheiding door de inwoner) wordt voortgezet of de overstap wordt gemaakt naar nascheiding door de afvalverwerker wordt. De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de door het algemeen bestuur van de regio te maken keuze.

  Besluit

  De raad voor te stellen om:
  I. De zienswijze inzake PMD vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur en Economie van 8 mei 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Op 14 december 2023 is tijdens de bestuursvergadering GNR het Beleidsplan 2024-2027 vastgesteld en voorgesteld deze aan te bieden aan de raden van de participanten.
  De gemeenteraad van Hilversum heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de beleidsplannen van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR). In bijgaande zienswijze geven wij een overwegend positief oordeel over het beleidsplan GNR 2024-2027. Met betrekking tot een gezond behoud van de natuur binnen het Goois natuurreservaat zijn enkele aandachtspunten geformuleerd.
  Het GNR is een fijne samenwerkingspartner. Zij heeft bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan dat voor ligt actief haar partners betrokken. Zowel raadsleden als ambtenaren hebben in groten getale deze mogelijkheid benut om inhoudelijke punten mee te geven voor het nieuwe beleid.

  Besluit

  I. De raad voorstellen bijgaande zienswijze m.b.t. het Beleidsplan 2024-2027 kenbaar te maken bij Stichting Goois Natuurreservaat;
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid ter advisering aan de raad.

  Conform.

 3. 3

  Gemeenten verlenen bijstand aan inwoners die langdurig onvoldoende middelen hebben. Daarnaast begeleiden ze inwoners in de bijstand (terug) naar werk. Hiervoor ontvangen gemeenten een gebundelde uitkering van de Rijksoverheid: de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (hierna: BUIG). De gemeente Hilversum heeft al een aantal jaar hogere kosten aan uitkeringsregelingen dan het ontvangen budget. Om een gezond financieel beleid te voeren en om zoveel mogelijk inwoners duurzaam naar werk te begeleiden is een actieplan opgesteld.

  Besluit

  1. Het actieplan omBUIGen vast te stellen.
  2. De financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota 2024.
  3. De raad te informeren over het actieplan middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  De locatie Werf 35 wordt ontwikkeld tot een multifunctionele plek waar creatieve bedrijvigheid gecombineerd wordt met wonen en horeca. Het behoud van de industriële identiteit en uitstraling is daarbij het vertrekpunt. Om dit te kunnen realiseren is het bestemmingsplan Werf 35 opgesteld. Ter aanvulling op de Welstandsnota is het Beeldkwaliteitsplan Werf 35 opgesteld.
  Het ontwerp van het bestemmingsplan Werf 35 heeft ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen (reacties) ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Werf 35 (ongewijzigd) vast te stellen.

  Bijlagen

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Werf 35;
  2. Het bestemmingsplan Werf 35 overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.09bp04werf35-va01, met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen;
  3. Ter aanvulling op de Welstandsnota het beeldkwaliteitsplan Werf 35 vast te stellen.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse agendering in de raad.

  Conform.

 5. 5

  In 2013 is het bestemmingsplan 'Woonwijk Anna´s Hoeve' vastgesteld. Dat bestemmingsplan was gericht op de ontwikkeling van het gebied en daarom ruim opgezet. De wijk is zo goed als af. Om de huidige stedenbouwkundige kwaliteit te behouden is een nieuw op beheer gericht bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is één reactie (zienswijze) ingediend die leidt tot een aanpassing op de verbeelding (plankaart). Er wordt ook een ambtshalve wijziging aangebracht op de verbeelding en worden enkele tekstaanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan aangebracht. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden vastgesteld.

  Besluit

  I De raad voor te stellen:
  1 De zienswijze- en wijzigingennota ontwerpbestemmingsplan Woonwijk Anna's Hoeve 2023 vast te stellen.
  2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3 Het bestemmingsplan Woonwijk Anna’s Hoeve 2023, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0402.10bp00annashoeve23-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijze- en wijzigingennota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.
  II Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse agendering in de raad.

  Conform.

 6. 6

  Dit betreft een technische wijziging van het Inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023. 
  Diverse marktondernemers die (ook) op de Bussumse warenmarkt staan met 'markt-tenten', willen deze ook graag op de Hilversumse warenmarkt gebruiken.


  Door het wijzigen van artikel 1.3 onder D van het Inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023, worden, naast marktkramen en verkoopwagens, ook 'markt-tenten', toegestaan op de markt.
  Door het toevoegen van artikel 1.8 aan het Inrichtingsplan warenmarkten worden de voorwaarden opgenomen waar de 'markt-tenten' aan moeten voldoen.
  Hiermee voldoen we aan de wensen en behoeften van de marktondernemers.

  Besluit

  1. Artikel 1.3 van het Inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023 te wijzigen:
  Artikel 1.3 sub D: dat gekozen kan worden voor het innemen van een standplaats met één marktkraam of meerdere marktkramen, of met een verkoopwagen, of met één of meerdere ‘markt-tenten’ conform de gestelde eisen in artikel 1.8. Andere tenten, partytenten en dergelijke worden niet toegestaan, echter bepalingen vermeld in eerder afgegeven vergunningen worden gerespecteerd.
  2. Artikel 1.8 aan het Inrichtingsplan warenmarkten Hilversum 2023 toe te voegen:
  Artikel 1.8 Markt-tenten
  ‘Markt-tenten’ worden toegestaan, mits:

  1. de ‘markt-tenten’ van hoogwaardige kwaliteit zijn, qua windbelasting en sneeuwbelasting;
  2. zij van brandwerende kwaliteit zijn;
  3. zij met stormbanden kunnen worden vastgezet aan de stormankers op het Marktplein conform het stormprotocol;
  4. zij inpasbaar zijn op de aangewezen plekken zoals in de vergunning staat opgenomen;
  5. zij bruikbaar zijn bij een verplaatste markt;
  6. zij voldoen aan de technische vereisten zoals gesteld bij het merk Flexxum.

  Conform.

 7. 7

  In de raadsvergadering van 20 december heeft de raad het college gemandateerd om wijziging van de gemeenschappelijke regeling door te voeren. Daaropvolgend nu de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

  Besluit

  De “Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022” te wijzigen in “Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2023” middels het vaststellen van bijgaand wijzigingsbesluit.

  Conform.

 8. 8

  MEE Utrecht Gooi en Vecht heeft subsidie aangevraagd voor hun mantelzorg ondersteuningsactiviteiten in het kader van de realisatie van de Uitvoeringsagenda mantelzorg in Hilversum 2024-2030. Door deze subsidie te verlenen stellen we ze in staat om de mantelzorgondersteuning op te zetten en te continueren conform de uitvoeringsagenda mantelzorg.

  Besluit

  MEE Utrecht Gooi en Vecht een incidentele subsidie te verlenen van €457.086,- conform bijgevoegde beschikking.

  Conform.

 9. 9

  Stichting Lokale Omroep HHBEL, opererend onder de naam NH Gooi, is op 21 januari 2020 door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale omroep voor Hilversum. Op grond van art. 2.170b van de Mediawet 2008 heeft de stichting jaarlijks recht op een bekostigingsbijdrage.

  Besluit

  1.1 Aan stichting Lokale Omroep Hilversum Huizen Blaricum Eemnes Laren (HHBEL) voor het jaar 2024 een bekostigingsbijdrage van € 69.609 toe te kennen conform
  bijgevoegde beschikking.
  2. De kosten hiervan te dekken uit het budget op taakveld 5.6 Media van Programma 1 Wonen en Leven.

  Conform.

 10. 10

  Op 19 februari 2024 hebben de fracties van CDA en Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over deelscooters van het bedrijf Check.

  Besluit

  De op 19 februari 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fracties van CDA en Hart voor Hilversum aan het college inzake CHECK de Deelscooter te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 11. 11

  Sinds de coronapandemie zijn er op het Hilfertsheem College, de Gooise Praktijkschool en Groot Goylant, jongerencoaches ingezet met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit zijn drie scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO-scholen) met leerlingen met de hoogste ondersteuningsbehoefte. Het is gebleken dat de activiteiten een duidelijke meerwaarde hebben voor de leerlingen van de drie scholen. De inzet draagt bij aan het versterken van het gevoel van veiligheid, het zicht krijgen op ondermijning in de school, de afname van spanningen tussen leerlingen, het bekwamer worden van docenten op pedagogisch vlak en er zijn betere lijnen met de buurt en de zorg- en veiligheidspartners.
  Voorgesteld wordt om de interventie voor de duur van twee jaar (1 januari 2024 tot en met 31 december 2025) te verlengen.

  Besluit

  1. Het Hilfertsheem College, de Gooise Praktijkschool en Groot Goylant allen jaarlijks een subsidie van € 30.000,- te verlenen conform bijgevoegde verleningsbeschikkingen voor de inzet van een jeugdcoach/jongerencoach (hierna: jongerencoach) voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, onder voorbehoud van goedkeuring van de Programmabegroting van het betreffende jaar door de Raad.
  2. De kosten per jaar te dekken uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 25.000,-, budget van Openbare Orde en Veiligheid (OOV): € 25.000,- en budget uit de Brede-Spuk onderdeel Versterken sociale basis: € 40.000,-.
  3. De gemeenteraad te informeren over deze subsidie voor de jongerencoaches op het Hilfertsheem College, de Gooise Praktijkschool en Groot Goylantconform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.

 12. 12

  De gemeenteraden worden periodiek geïnformeerd over de regionale arbeidsmarktprogramma's 'Werken aan werk' en ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt.  Met de andere regiogemeenten is afgesproken om de informatiebrief op 15 maart naar de gemeenteraden te versturen.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de monitor Werken aan werk door middel van bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord.

 13. 13

  Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid is een speerpunt in de door u op 6 december 2023 vastgestelde Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030. In de voorliggende uitvoeringsagenda eenzaamheid 2024-2030 (verder: uitvoeringsagenda) staat hoe wij in samenwerking met partners aan dat speerpunt uitvoering zullen geven.

  Besluit

  1. De Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030 Hilversum vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 14. 14

  De brede inzetbaarheid van Boa's heeft geleid tot een grotere vraag naar hun diensten. Dit wordt weerspiegeld in de beleidsplannen van de gemeente, waarin de inzet van Boa's expliciet wordt benadrukt. Zo wordt vanuit het coalitieakkoord extra nadruk gelegd op de bestrijding van asociaal gedrag in het verkeer, inclusief parkeerovertredingen, en vanuit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt ingezet op het verminderen van drugsgebruik op straat. Ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente is in de afgelopen jaren uitgebreid met meer te handhaven regels. De Boa-capaciteit is daarom gegroeid van negen naar twintig Boa's.


  Ondanks de toename van de Boa-capaciteit is het van groot belang om prioriteiten te stellen en de capaciteit dienovereenkomstig te verdelen. Het handhavingsuitvoeringsplan is opgesteld om deze reden. Bij de capaciteitsverdeling moet rekening worden gehouden met de hoge mate van onvoorspelbaarheid en de diversiteit aan werkzaamheden. Verschillende factoren, zoals weersomstandigheden en maatschappelijke gebeurtenissen, kunnen van invloed zijn op het gedrag van mensen, wat kan resulteren in een afwijkende capaciteitsverdeling die flexibiliteit vereist.

  Besluit

  1. Het handhavingsuitvoeringsplan vast te stellen;
  2. De raad middels bijgaande collegebrief te informeren met betrekking tot het vastgestelde handhavingsuitvoeringsplan.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.