Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 13 februari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het Recht op Tijdelijke Bescherming (RTB) eindigt van rechtswege voor alle derdelanders op 4 maart 2024. Zij verliezen na de vertrektermijn ook het recht op opvang bij de gemeentelijke opvanglocaties Oekraïne (GOO) Phillips en Thebe. Derdelanders die niet in de asielprocedure zitten, of deze starten voor de uiterste vertrekdatum, of werk-/studievisum verkrijgen dienen het land te verlaten. De gemeente heeft keuzes te maken in de aanpak en snelheid van de beëindiging, welke als besluitpunten in dit voorstel voorliggen.

  Besluit

  1. Derdelanders die reeds asiel hebben aangevraagd op te blijven vangen in de GOO totdat er plek is bij COA;
  2. Derdelanders die asiel aan gaan vragen naar Ter Apel te begeleiden zonder mogelijkheid op terugkeer in de opvang;
  3. De vertrekgesprekken te voeren ná afloop van de vertrektermijn, vóór de start van de ontruimingsprocedure;
  4. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Stoppen met subsidieverstrekking omdat er geen budget meer beschikbaar is kan bij een subsidieregeling alleen wanneer de gemeente hiervoor een subsidieplafond heeft ingesteld. Hiervoor heeft een subsidieregeling een subsidieplafond nodig. Het college moet de subsidieplafonds vaststellen. Hiervoor is het 'Overzicht subsidieplafonds Hilversum' met alle subsidieplafonds.

  Besluit

  Het ’Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ vast te stellen waarmee per individuele subsidieregeling een subsidieplafond wordt gehanteerd.

  Akkoord met een aanpassing.

 3. 3

  Op 31 januari heeft de gemeenteraad motie M24-01 aangenomen. Het doel van deze motie was om twee onbedoelde effecten te repareren. Op basis van de motie wordt de raad voorgesteld om de Verordening Parkeerbelastingen 2024 aan te passen. Dit is de juridische basis voor het college om ook wijzigingen in het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels van kracht te laten worden. Het college zal, conform M24-01, voorafgaand aan de behandeling van de Verordening Parkeerbelastingen 2025 een voorstel doen voor een parkeerbegroting waarin alles tegen het licht is gehouden en op basis waarvan de raad een nieuw besluit kan nemen over de tarieven voor 2025. Een voorstel hiervoor zal op 25 september in de raad worden geagendeerd.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. De 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 11 maart 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Parkeerbelastingen 2024.
  2. De financiële effecten van het vaststellen van de 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 à € 375.000 in 2024 eenmalig te dekken vanuit de reserve mobiliteitsfonds.
  II. Het voorstel rechtstreeks te agenderen voor de raadsvergadering van 6 maart 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Als voorloper op de controle van de jaarrekening 2023 voert de accountant een zogenaamde interim controle uit. In een managementletter worden de bevindingen en adviezen daarvan gerapporteerd.
  De managementletter is van nature kritisch van aard, omdat deze zich richt op te verbeteren aspecten. De algemene tendens is evenals de afgelopen controlejaren positief te noemen. De managementletter is technisch en uitgebreid, maar de toonzetting is vriendelijk en biedt voldoende ruimte voor gesprek tussen de organisatie en de accountant. Ook dit jaar geeft de managementletter diverse handvatten die het college meeneemt bij het verder verbeteren van de organisatie. Boekjaar 2023 is het zesde en laatste contractjaar dat door de huidige externe accountant gecontroleerd wordt. De bevindingen en adviezen zijn met name gericht op de administratieve processen, de IT-omgeving, de verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten.
  Op een aantal adviezen heeft de organisatie in 2023 al goede stappen gezet en zijn er belangrijke resultaten behaald. Het college geeft een reactie hierop. De managementletter en zowel de ambtelijke als de bestuurlijke reactie van het college hierop worden ter kennisname gebracht van de raad en besproken in de audit- en rekeningencommissie (ARC) op 28 februari 2024.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de managementletter (ML) 2023 van PSA (bijlage 1);
  2. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie op de bevindingen en adviezen uit de managementletter (ML) 2023 (bijlage 2);
  3. De raad te informeren door middel van bijgaande collegebrief (bijlage 3);
  4. De managementletter (ML) 2023 van PSA (bijlage 1) en de ambtelijke reactie op de bevindingen en adviezen uit de managementletter (ML) 2023 (bijlage 2) aan te bieden aan de audit- en rekeningencommissie (ARC).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Ten gevolge van landelijke ontwikkelingen in het VTH stelsel worden nieuwe, verplichte normen geformuleerd. Daardoor moeten de Omgevingsdiensten zich waar nodig verbeteren en zullen op meer gelijkwaardige wijze gaan functioneren. Ook de OFGV zal zich door ontwikkelen tot een robuuste omgevingsdienst.

  Besluit

  1. Kennisnemen van: de ontwikkelingen in het Vergunningen, Toezicht en handhaving (VTH) Stelsel Omgevingsdiensten en de doorontwikkeling van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) via bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de OFGV.
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief van de OFGV.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  Dit voorstel beschrijft een nadere definiëring van de scope voor de visie Laapersveld, in vervolg op de opdracht die de Raad hiervoor aan het College heeft gegeven.

  Besluit

  1. De visie Laapersveld op te stellen met de volgende scope:
  a. een integrale analyse (gebiedsfoto) van het Laapersveld, met daarin de onderwerpen en analyses zoals benoemd in de aanpak voor gebiedsagenda's bij de Omgevingsvisie Hilversum, waaronder de bestaande kwaliteiten en ontstaansgeschiedenis, de aanwezige functies en grondeigendom, de bereikbaarheid en verkeersveiligheid, de opgaven voor de toekomst (klimaatadaptatie, energietransitie, CO2 neutraliteit), de inrichting van de openbare ruimte, groenstructuur en natuurverbindingen;
  b. een visie Laapersveld, met uitwerking in scenario's, die rekening houden met de in het Stedenbouwkundig Plan vastgestelde ambitie voor verplaatsing van station Hilversum Sportpark en het realiseren van een onderdoorgang, het scenario van een nog niet verplaatst station maar wel met onderdoorgang, en de huidige situatie zonder onderdoorgang en met de huidige ligging van het station; en in deze scenario's de uitwerking vanuit de gebiedsfoto, mogelijke wijziging en toevoeging van functies, verschillende oplossingen voor verkeersontsluiting; en ingaand op haalbaarheid, fasering en financiële effecten;
  c. met in de visie antwoorden op de aandachtspunten van de spoorse partijen, zoals verwoord bij de vaststelling van het Stedenbouwkundig Plan Sportpark, over de ruimtelijke inpassing van de onderdoorgang en een eventueel verplaatst station aan Laapersveld-zijde, ook ten opzichte van de aanwezige functies, bestaande gebouwen en parkeerterreinen; de bereikbaarheid en vindbaarheid van het station; de sociale veiligheid en levendigheid in het weekend en in de avond rondom het station en de toeleidende routes; de relevante input uit het onderzoek hubstrategie Gooicorridor; en -in het scenario van verplaatsing van het station- de herinrichting van het Laapersveld gedeelte waar het huidige station ligt;
  d. en met de inbreng uit participatie, van de bewoners, bedrijven, scholen en andere gebruikers op en rondom Laapersveld.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 7. 7

  Tijdens de raadsvergadering op 21 juni 2023 heeft de raad motie M23-89 aangenomen over Klimrekken en Apenkooien voor Villa Vrolik, HSV Wasmeer en de Jeugd Oost.
  Dit raadsvoorstel en informatie in de bijlagen geeft een beeld van de ingezette acties en de uitkomsten hieromtrent worden nader toegelicht. Het college stelt de raad voor het eerste voorkeursscenario tot uitvoering te brengen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1.De bouw van de gymzaal van Villa Vrolik op basis van de in januari 2022 afgegeven beschikking voor de realisatie van een gymzaal op KVLO-normen in stand te laten en tot uitvoering te brengen conform het eerste voorkeursscenario.
  2. Het bouwheerschap voor de gymzaal conform het verzoek van het onderwijsbestuur STIP, bij de gemeente te beleggen en buurtfuncties alsmede gebruik door Wasmeer te integreren in het ontwerp en de toekomstige exploitatie van de gymzaal.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 17 januari 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum Artikel 41 vragen gesteld mbt woningen in bezit van de gemeente en dan met name de woningen aangekocht in het kader van de WVG.

  Besluit

  Beantwoording naar de raad versturen.

  Akkoord met een aanpassing.

 9. 9

  De Tomingroep is van een werkbedrijf aan het kantelen naar een werk-leerbedrijf. Dit heeft gevolgen voor dochteronderneming SBS (Stads BeheerService) die in Hilversum het wijkonderhoud uitvoert. In dat kader zijn een aantal contracten opnieuw aanbesteed. In dit dossier informeren wij u daarover.

  Besluit

  1. De verdere uitwerking van de nieuwe onderhoudscontracten, inclusief financiële consequenties, aan te melden bij de voorjaarsnota;
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  De fractie van de PvdA heeft op 17 januari 2024 artikel 41 vragen gesteld over het noodfonds energie voor inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van de fractie de PvdA over het noodfonds energie voor inwoners met een laag inkomen en een hoge energierekening.

  Conform.

 11. 11

  Op 15 januari heeft de fractie Hart voor Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 over wateroverlast.

  Besluit

  Beantwoording van artikel 41 vragen over wateroverlast middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 12. 12

  Op 11 juli heeft het college van B en W de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 vastgesteld, een regeling die het mogelijk maakt op een zo flexibel mogelijke manier alle doelgroepen te ondersteunen. Juist om te benadrukken dat het een feest van de stad is en de initiatieven uit de stad komen worden de subsidieaanvragen beoordeeld door een afvaardiging van maatschappelijk betrokken Hilversummers, onze adviescommissie. De vierde beoordelingsronde (1 februari) is afgerond.
  M.J.W. Leurdijk heeft een aanvraag voor subsidie ingediend, deze aanvraag voldoet niet aan de in de subsidieregeling opgenomen voorwaarden.

  Besluit

  De subsidieaanvraag van M.J.W. Leurdijk voor € 50.000 vanuit de Subsidieregeling 600 jaar Hilversum ‘Energie uit de stad’ 2023 af te wijzen.

  Conform.

 13. 13

  Op 31 januari heeft de gemeenteraad motie M24-01 aangenomen. Het doel van deze motie was om twee onbedoelde effecten te repareren. Op basis van de motie wordt de raad voorgesteld om de Verordening Parkeerbelastingen 2024 aan te passen. Dit is de juridische basis voor het college om ook wijzigingen in het Aanwijzingsbesluit en de Nadere regels van kracht te laten worden.

  Besluit

  1. De 1e Wijziging Nadere Regels Parkeervergunningen 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 11 maart 2024, onder voorbehoud van vaststelling van de 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 door de gemeenteraad op 6 maart 2024. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de 1e Wijziging Nadere Regels Parkeervergunningen 2024 de Nadere Regels Parkeervergunningen 2024 in te trekken.
  2. De 1e Wijziging Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 11 maart 2024, onder voorbehoud van vaststelling van de 1e Wijziging Verordening Parkeerbelastingen 2024 door de gemeenteraad op 6 maart 2024. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de 1e Wijziging Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 het Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 in te trekken.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 14. 14

  Op 19 december 2023 heeft het college de “Verkoopstrategie Naarderweg (voormalig zwembad Crailoo)” vastgesteld. Overeenkomstig het Didam-arrest is het voornemen tot verkoop op 25 januari 2024 gepubliceerd via de gemeentelijke website, op overheid.nl en in de Gooi- en Eembode. In de collegebrief “Startnotitie samenwerkingsagenda Media Park” van 30 januari 2024 heeft het college de raad gevraagd om de besluitvorming over deze startnotitie op 31 januari 2024 aan te houden. De raad heeft op 31 januari 2024 dit verzoek van het college gehonoreerd en heeft er geen besluitvorming plaatsgevonden. Nu er geen besluitvorming over deze startnotitie heeft plaatsgevonden, wil het college de verkoop van het perceel grond aan de Naarderweg aanhouden om het proces van de startnotitie niet te door kruisen. Na vaststelling van de startnotitie zal het college de verkoop van het perceel grond heroverwegen.

  Voorgesteld besluit

  De verkoop van een perceel grond aan de Naarderweg (voormalig zwembad Crailoo aan te houden in afwachting van de vaststelling van de startnotitie “samenwerkingsagenda Media Park”.

  Besluit

  De verkoop van een perceel grond aan de Naarderweg (voormalig zwembad Crailoo aan te houden in afwachting van de vaststelling van de startnotitie “samenwerkingsagenda Media Park”.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd.

 15. 15

  Op 20 oktober 2023 heeft HET 3 subsidieaanvragen ingediend, welke op 7 december 2023 tot compleet zijn aangevuld. De eerste aanvraag (1370312) bedraagt €10.000 voor een haalbaarheidsonderzoek naar een slimme oplossing voor netcongestie. Deze subsidie is begin 2023 met het vaststellen van het jaarplan energietransitie 2023 reeds toegezegd, maar pas op 20 oktober officieel aangevraagd.


  De subsidieaanvraag 1370334 betreft een aanvraag van €39.600 voor activiteiten die uitgevoerd zijn in 2023. Deze activiteiten wil HET met subsidieaanvraag 1370380 van €613.000 voortzetten in 2024 en 2025. Het voorstel is om deze subsidies niet te verlenen, omdat deze ten eerste niet tijdig zijn ingediend en ten tweede niet aansluiten bij het beleid van het programma energietransitie, waardoor er ook geen budget voor is. Beiden aanvragen gaan over de activiteiten op het gebied van onderzoek naar batterijopslag, opstellen van realisatieplannen voor zon op parkeren, het ontwikkelen van collectieve wijkwarmtebedrijven en het ontwikkelen en realiseren van slimme laadpalen die twee kanten op stroom kunnen leveren, in combinatie met elektrische deelauto’s. Beide redenen, dus niet aansluiten bij het beleid en geen budget beschikbaar, sluiten aan bij weigeringsgronden uit onze algemene subsidieverordening Hilversum 2021 (Artikel 8 lid 3 e en f).

  Besluit

  1. Aanvraag 1370312 voor een subsidie ter hoogte van €10.000,- door energie coöperatie HET te verlenen.
  2. Aanvraag 1370334 voor een subsidie ter hoogte van €39.600,- door energie coöperatie HET te weigeren.
  3. Aanvraag 1370380 voor een subsidie ter hoogte van €613.000,- door energie coöperatie HET te weigeren.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 16. 16

  Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 (DPRA) heeft als doel dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Gemeente Hilversum heeft hiervoor klimaatadaptieve maatregelen opgenomen in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 (GWP).
  Een van de maatregelen is de aanleg van een waterberging van 5.000 m³. Voor de uitwerking van de maatregel waterberging 1221 is in het GWP opgenomen dat eerst gemeten zou worden in de riolering. Om zo het daadwerkelijk functioneren goed te begrijpen en te zorgen dat we ‘het goede doen’.
  In dit voorstel worden eerst de resultaten uit de monitoring behandeld. Vervolgens wordt de voorgestelde maatregel, namelijk de aanleg van een groot riool, een Overdekte gracht, in de Minckelersstraat, toegelicht.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het in het meerjarig investeringsprogramma IP 2023 opgenomen krediet voor grondaankoop voor de waterbergingskelder ad € 3.500.000 en de kredieten ‘vuilwaterberging kelder Centrum/oost’ (IP 2024 € 135.000 en 2025 € 6.394.000) uit het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 in te zetten voor de Overdekte gracht.
  2. Een aanvullend krediet van € 7.896.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Overdekte gracht. De extra kapitaallasten (€ 142.000) te dekken door het verhogen van de rioolheffing met ongeveer 1,5% en dit te verwerken in de voorjaarsnota.
  3. Het krediet voortvloeiend uit de hiervoor genoemde beslispunten van in totaal € 17.925.000 vrij te geven voor uitvoering van de Overdekte gracht.
  II. Dit onderwerp aan te melden bij de commissie RO en Projecten ter advisering aan de raad.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Het in het meerjarig investeringsprogramma IP 2023 opgenomen krediet voor grondaankoop voor de waterbergingskelder ad € 3.500.000 en de kredieten ‘vuilwaterberging kelder Centrum/oost’ (IP 2024 € 135.000 en 2025 € 6.394.000) uit het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 in te zetten voor de Overdekte gracht.
  2. Een aanvullend krediet van € 7.896.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Overdekte gracht. De extra kapitaallasten (€ 142.000) te dekken door het verhogen van de rioolheffing met ongeveer 1,5% en dit te verwerken in de voorjaarsnota.
  3. Het krediet voortvloeiend uit de hiervoor genoemde beslispunten van in totaal € 17.925.000 vrij te geven voor uitvoering van de Overdekte gracht.
  II. Dit onderwerp aan te melden bij de commissie RO en Projecten ter advisering aan de raad.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 17. 17

  In mei 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (“IHP”) voor de periode 2020-2035 met de bijbehorende financiën (€ 128.294.000) voor de gehele periode. In lijn met wetgeving én de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ wordt het IHP elke vier jaar geactualiseerd. Bijlage 1 geeft inzicht in het geactualiseerde IHP 2024-2039. Deze actualisering sluit aan bij de gestelde eisen vanuit de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ en bevat een vermelding van de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2024-2027 inclusief de bijbehorende budgetvraag. We maken hiermee de keuze om de financiële kaders voor de aankomende 4 jaar vast te stellen. Tevens geeft het plan een doorkijk naar de periode van 12 jaar volgend op de periode van vier jaar waarvoor dit plan geldt (2028-2039). Hierbij merken we op dat het IHP over vier jaar, in 2027, weer geactualiseerd zal worden en dat het plan dan mogelijk zal wijzigen op basis van de inzichten van dat moment. In 2027 wordt er met de actualisatie van het IHP wederom een investeringsschema vastgesteld voor de opvolgende 4 jaar. De gemeenteraad heeft in 2020 ook besloten over financiën voor projecten in de periode 2024-2035, deze middelen blijven beschikbaar voor onderwijshuisvestingsprojecten.


  De aankomende 4 jaar, de periode 2024-2027, wordt ca. 20% van het totaal aantal onderwijsgebouwen in Hilversum aangepakt. Zo worden constructiefouten hersteld, worden scholen gerenoveerd, worden er nieuwe scholen gebouwd en worden gymzalen aangepakt. In totaal staan er 22 projecten op het projectoverzicht. Daarvan zijn 8 projecten nieuw ten opzichte van het aantal uit het IHP van 2020 in dezelfde periode.


  Er is in dit plan sprake van een passende kwaliteit (o.a. binnenklimaat, energie, circulair etc.) en realistische kostenbepaling. We gaan uit van een normbedrag van € 3.488 per m2 Bruto-vloeroppervlakte (“BVO”). Dat betreft een stijging van €182,- per m2 BVO (5,51%) ten opzichte van het geïndexeerde bedrag conform IHP 2020. Door te kiezen voor een normbedrag van €3.488,- per m2 BVO is sprake van een toekomstgerichte en realistische kostenbepaling die ook de instemming heeft van de schoolbesturen. Bovendien sluit Hilversum dan in grote mate aan bij de nationale opgaven die er liggen vanuit het klimaatakkoord, grondstoffenakkoord en de benodigde verbeteringen op het gebied van binnenklimaat van scholen. Ook is er is een duidelijke koppeling met de sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen, het programma Frisse Scholen en Scholen op Koers naar 2030.


  Daarnaast kent de actualisering een aantal extra posten op het gebied van monumentenvergoeding, tijdelijke huisvesting, een stelpost tegen vertraging, IKC-vorming en kosten voor sloop en bouwrijp maken van grond. Dat brengt het geheel van extra investeringskosten voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op€ 32.642.000, -en de totaal benodigde investeringsruimte voor de uitvoering van het IHP in de periode 2024-2027 op€ 87.404.000, -. Met de actualisatie wordt de uitvoering van het IHP stabieler, toekomstzekerder en goed aan te sturen vanuit de regieverantwoordelijkheid van de gemeente en de uitvoeringsverantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

  Voorgesteld besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vast te stellen.
  2. De investeringskredieten beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het financieel overzicht voor de periode 2024-2027.
  3. Kennisnemen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financiën.
  4. Voor de periode 2024-2039 per jaar een extra bedrag ter beschikking te stellen van €182.000,- voor het onderhoud van monumentale schoolgebouwen, €130.000,- voor extra huurkosten en €164.000,- voor personele kosten.
  5. De sterretjespost voor betere ventilatie op scholen (coalitieakkoord) à €500.000,- vrij te geven om in te zetten voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan in de periode 2024-2027.
  6. De kredieten jaarlijks te indexeren op basis van de BDB-index overeenkomstig Integraal Huisvestingsplan 2020.
  7. De financiëlee consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024 conform beslispunt 2.
  8. Een bestemmingsreserve genaamd ‘Onderwijshuisvesting’ in te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aanmelden voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vast te stellen.
  2. De investeringskredieten beschikbaar te stellen, zoals opgenomen in het financieel overzicht voor de periode 2024-2027.
  3. Kennisnemen van het overzicht met voornemens voor de voorzieningen in de onderwijshuisvesting in de periode 2028-2039 met inbegrip van de conclusie dat de gemeente nu geen besluit neemt over deze periode en bijbehorende financië.
  4. Voor de periode 2024-2039 per jaar een extra bedrag ter beschikking te stellen van €182.000,- voor het onderhoud van monumentale schoolgebouwen, €130.000,- voor extra huurkosten en €164.000,- voor personele kosten.
  5. De sterretjespost voor betere ventilatie op scholen (coalitieakkoord) à €500.000,- vrij te geven om in te zetten voor de realisatie van het Integraal Huisvestingsplan in de periode 2024-2027.
  6. De kredieten jaarlijks te indexeren op basis van de BDB-index overeenkomstig Integraal Huisvestingsplan 2020.
  7. De financiële consequenties mee te nemen in de voorjaarsnota 2024 conform beslispunt 2.
  8. Een bestemmingsreserve genaamd ‘Onderwijshuisvesting’ in te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aanmelden voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 18. 18

  Tijdens de raadsvergadering op 8 november jl. heeft de raad een motie (M23-148) aangenomen. Het voorstel is om met bijgaande brief de motie af te doen.

  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande collegebrief brief de motie (M23-148) over meer inzicht in de luchtkwaliteit in de Hilversumse klaslokalen, af te doen.

  Besluit

  Met bijgaande collegebrief brief de motie (M23-148) over meer inzicht in de luchtkwaliteit in de Hilversumse klaslokalen, af te doen.

  Conform.

 19. 19

  Het voorstel heeft betrekking op het verlenen van een programmasubsidie aan het Metropole orkest voor de jaren 2024, 2025 en 2026.

  Besluit

  1. Stichting Metropole Orkest een programmasubsidie te verlenen voor de jaren 2024 (€ 100.000,-), 2025 (€ 50.000,-), en 2026 (€ 50.000,-) ten behoeve van activiteiten in Hilversum van het orkest en deze subsidie te verlenen op grond van de nadere regel ‘programmasubsidies cultuur’. 
  2. De subsidie te dekken uit de programmabegroting Programma 1, Wonen en Leven, 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.
  3. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.