Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 28 mei 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Tomingroep stuurt jaarlijks de conceptbegroting naar alle deelnemende gemeenten ter kennisneming. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op geven. De meerjarenbegroting van het Werkvoorzieningsschap Tomin ziet er een stuk beter uit. Waar in de meerjarenbegroting van 2024 het eigen vermogen nog terug liep van € 17,5 miljoen in 2022 naar € 8 miljoen in 2025, loopt het eigen vermogen in de begroting voor 2025 nu terug naar € 14,3 miljoen. De verwachting is in een jaar tijd met € 6,3 miljoen bijgesteld in positieve zin. Desalniettemin is er nog steeds aandacht nodig, omdat de positieve bijstelling vooral te maken heeft gehad met verhoogde inkomsten vanuit het Rijk en het verlies van de BV structureel blijft. In de zienswijze uiten we onze zorg en roepen op tot besef van urgentie. Onder andere door te verzoeken de uitkomsten van de midterm review, die vertraagd zijn, zo snel mogelijk te delen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Bijgaande “Zienswijze op conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningsschap Tomingroep” vast te stellen en deze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van Tomin.
  2. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2023 Werkvoorzieningsschap Tomingroep
  II Dit voorstel ter advisering aan de raad aan te melden bij de raadscommissie.

  Conform.

 2. 2

  In motie M24-01 heeft de raad vastgesteld de parkeerbegroting tegen het licht te houden en op basis daarvan een nieuw besluit te nemen over de parkeertarieven. Op dit moment lijkt er geen aanleiding te zijn om maatregelen te nemen die voor meer inkomsten of lagere kosten binnen de parkeerbegroting zorgen. Daarom halen we het aangekondigde raadsvoorstel "Meerjarenbegroting Parkeren" van de prioriteitenagenda (25 september 2024).

  Besluit

  1. Het presidium voor te stellen het raadsvoorstel “Meerjarenbegroting Parkeren” van de prioriteitenagenda te halen (25 september 2024);
  2. De raad hierover te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De raad wordt elk kwartaal geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit gebeurt aan de hand van vooraf vastgesteld kritische prestatie indicatoren (KPI's). Het gaat hier om het RDB Q4 2023. Deze bevat de cumulatieve cijfers van het gehele kalenderjaar 2023.

  Besluit

  Het raadsdashboard Q4 2023 vast stellen en deze met bijgevoegde brief aan te bieden aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Op woensdag 10 april heeft het DB Regio GV de ontwerp programmabegroting 2025-2028 Regio GV vastgesteld. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. De uiterste datum van indiening van de zienswijze is 22 juli 2024 (was 5 juli 2024). Behalve op de ontwerp programmabegroting kan de raad ook een zienswijze indienen op het bestemmingsvoorstel resultaat 2023.
  Met inachtneming van de zienswijzen van de raden zal het AB Regio GV ter vergadering van 12 september 2024 de programmabegroting 2025-2028 vaststellen, alsmede de bestemming van het (positieve) resultaat 2023.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek, van het conceptvoorstel resultaatbestemming 2023 van de Regio Gooi en Vechtstreek en van de Programmabegroting 2025-2028 van de Regio Gooi en Vechtstreek;
  2. Bijgaande zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Regio Gooi en Vechtstreek.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  De provincie Noord-Holland heeft verzocht om een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de reconstructie van de Utrechtseweg (N417). De reconstructie bestaat uit het plegen van groot onderhoud aan de hoofdrijbaan van de N417, het verbeteren van de huidige fietsvoorzieningen en het aanbrengen van faunavoorzieningen. Er is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht, dat ter inzage heeft gelegen van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024. Uw raad is hierover geïnformeerd per raadsinformatiebrief (2023-97) van 5 december 2023. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend, die zijn behandeld in een zienswijzen- en wijzigingennota (zie bijlage 1). Er zijn enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht. Het plan is nu gereed voor vaststelling door uw raad.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. De zienswijzen- en wijzigingennota ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N417 vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen gemeentelijke kosten gemaakt worden in verband met de reconstructie;
  3. Het bestemmingsplan Reconstructie N417, overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
  NL.IMRO.0402.01bp16reconstrN417-va01 met de daarbij behorende stukken, gewijzigd en overeenkomstig de zienswijzen- en wijzigingennota, zoals bedoeld onder 1, vast te stellen.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad.

  Conform.

 6. 6

  Het bestemmingsplan maakt in combinatie met het beeldkwaliteitplan de ontwikkeling van Philipshof mogelijk. Er kunnen minimaal 80 sociale huurwoningen, 80 tot 100 middeldure huurwoningen en in totaal maximaal 260 woningen worden gerealiseerd. In het Chw bestemmingsplan is een verwijzing opgenomen in de regels naar het beeldkwaliteitplan. Dit betekent dat het beeldkwaliteitplan als harde toetsingskader geldt voor vergunningverlening. Met de realisatie wordt aangesloten bij Anna's Hoeve en het Kamrad in de stedenbouwkundige structuur.
  Sommige woningen kunnen worden gerealiseerd als bouwkundige maatregelen worden getroffen aan de nieuwe woningen om geluidsoverlast te voorkomen. Naast deze maatregelen is een hogere grenswaarde voor geluid noodzakelijk als gevolg van het wegverkeer van de Kamerlingh Onnesweg. Er worden appartementgebouwen met ondergrondse parkeergarages gerealiseerd en er worden grondgebonden woningen gerealiseerd.

  Besluit

  I.1. Hogere grenswaarden geluid vast te stellen conform bijgevoegd besluit voor 8 woningen in het Chw bestemmingsplan Philipshof conform de Wet geluidhinder zoals is onderbouwd in de bijlage.
  2. de zienswijze op het Chw bestemmingsplan Philipshof waarin gerefereerd werd naar het besluit hogere grenswaarden geluid niet mee te nemen aangezien reclamant geen belanghebbende is en geen expliciete zienswijze op het ontwerp besluit hogere grenswaarden heeft ingediend.
  II. de raad voor te stellen:
  1. geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders is verzekerd middels een anterieure overeenkomst
  2. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen en de zienswijzen niet over te nemen in het bestemmingsplan of het beeldkwaliteitsplan.
  3. het Chw bestemmingsplan Philipshof met plan IDN NL.IMRO.0402.09bp05philipsloc-va01 en een topografische ondergrond ontleend aan de BGT d.d. 1 augustus 2023 vast te stellen.
  4. ter wijziging van de Welstandsnota en als beleidsregel het document ‘Hilversum, Philipshof Beeldkwaliteitplan’ vast te stellen.
  III. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 7. 7

  Dit voorstel gaat over de aanvraag van de vangnetuitkering. De vangnetuitkering vraagt de gemeente Hilversum aan wegens het tekort op de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) in 2023. Het tekort kent meerdere oorzaken.
  De gemeenteraad is op 21 maart 2024 geïnformeerd met een RIB over het tekort en het actieplan omBUIGen dat de gemeente heeft opgesteld om meer inwoners te ondersteunen bij het vinden van een duurzame baan.


  Het college en de gemeenteraad dienen het aanvraagformulier te ondertekenen om in aanmerking te komen voor de vangnetuitkering. De aanvraag dient uiterlijk 15 augustus 2024 te zijn ontvangen door de toetsingscommissie vangnet Participatiewet.


  Het aanvraagformulier is toegevoegd als bijlage.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. In te stemmen met de verklaring van het college over de genomen maatregelen om het tekort op de BUIG te verminderen.
  2. De bijgevoegde aanvraag vangnetuitkering 2023 voor 15 augustus 2024 volgens de procedure in te dienen bij de Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet.
  II. Het voorstel voor advisering aan de raad te agenderen voor de commissie Zorg Welzijn en samenleving.

  Conform.

 8. 8

  Het Grafisch Atelier vraagt voor ikToon 2024 een subsidie aan van €49.999,-. De aanvraag is getoetst aan het beleidskader cultuur Momentum en de subsidieregeling programmasubsidie cultuur. ikToon draagt bij aan het cultuurbeleid en voldoet aan de subsidievoorwaarden. Er is gekozen deze subsidieaanvraag aan het college voor te leggen omdat het aangevraagde bedrag slecht €1,- lager is dan de formele grens.
  Holland Creations House B.V. heeft een aanvraag ingediend van €85.000,- voor een programmasubsidie cultuur. Artikel 3 van de subsidieregeling stelt dat alleen culturele instellingen of verenigingen een aanvraag kunnen indienen. Daarmee voldoet Holland Creations House B.V. niet aan de subsidievoorwaarden. Ook worden de artistieke kwaliteit en de haalbaarheid van het plan niet duidelijk uit de aanvraag.

  Besluit

  1. Grafisch Atelier voor de organisatie van ikToon 2024 een subsidie te verstrekken van €49.999,- conform de bijgevoegde beschikking met nummer 1402948.
  2. De subsidieaanvraag van Holland Creations House B.V. van €85.000,- voor de organisatie van theatershow HILLYWOOD af te wijzen conform de bijgevoegde beschikking met nummer 1403715.

  Conform.

 9. 9

  Op 28 april 2024 hebben de fracties van D66 en PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over e-bikes op de rijbaan.

  Besluit

  De op 28 april 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 van de fracties D66 en PvdA aan het college over e-bikes op de rijbaan te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 10. 10

  Naar aanleiding van de motie M23-146 Bouwdepot een update over de stand van zaken.

  Besluit

  De raad te informeren met betrekking tot motie M23-146 inzake Bouwdepot.

  Akkoord.