Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 6 februari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het college van Gooise Meren heeft het ontwerpbestemmingsplan Zuidwest-Walden ter inzage gelegd voor het indienen van zienswijzen. Het college heeft in een eerder stadium een reactie (zie agendapunt 15) in het kader van het Bro-overleg ingediend. Deze reactie is niet meegewogen, aangezien deze buiten de termijn is ingediend. Het is dan ook noodzakelijk een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

  Besluit

  Bijgevoegde zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Zuidwest-Walden aangetekend te versturen aan de raad van de gemeente Gooise Meren vóór 8 februari 2024.

  Conform.

 2. 2

  De huidige tarieven voor vervoer voor dagbesteding voldoen niet meer. Aanbieders komen niet meer uit met deze tarieven. Hierdoor dreigen we dagbestedingsaanbieders te verliezen, of duurder uit te komen,doordat cliënten overstappen van dagbesteding en dagbehandeling naar individuele ondersteuning.
  Naar aanleiding van diverse signalen van aanbieders m.b.t. onze vervoerstarieven heeft de Regio Gooi en Vechtstreek met aanbieders gesproken en een onderzoek laten uitvoeren. Daaruit is gebleken dat onze tarieven bij aanvang van het contract Maatschappelijke Ondersteuning zijn gebaseerd op de NZa tarieven voor vervoer. In de contracten is echter een andere indexatiemethode dan de NZa indexatiemethodiek opgenomen. Hierdoor zijn de tarieven voor vervoer die aanvankelijk gelijk lagen erg uit elkaar gaan liggen. De indexatiemethodiek zoals die in het contract staat, is niet passend bij de huidige prijsontwikkelingen.


  Dit voorstel richt zich op reparatie van dit hiaat per 1 januari 2024. Het regionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd en Onderwijs heeft op 30 oktober 2023 ingestemd met dit voorstel.

  Besluit

  1. De indexatiemethodiek voor de volgende vormen van vervoer voor hulp en ondersteuning te wijzigen naar toepassing van de indexatiemethodiek voor vervoer conform de methode van de Nederlandse Zorgautoriteit:
   - vervoer naar en van dagbesteding Jeugdwet;
   - vervoer naar en van dagbesteding Wet maatschappelijke ondersteuning;
   - vervoer naar en van dagbehandeling Jeugdwet;
   - vervoer naar en van ambulante jeugdhulp Jeugdwet;
  2. De nieuwe tarieven met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2024.
  3. De structureel hogere vervoerskosten structureel te dekken in taakveld 6.6 maatwerkvoorzieningen WMO en 6.72C Jeugdhulp dagbesteding van programma 2. Zorg van de Programmabegroting 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  De fractie van D66 heeft op 19 december 2023 Art. 41 RvO vragen gesteld over onafhankelijkheid van de Diversiteitsraad c.q. het Diversiteitsnetwerk.

  Besluit

  De beantwoording van de Art. 41 vragen van D66 over de Diversiteitsraad te versturen naar de raad.

  Conform.

 4. 4

  Op 8 januari 2024 heeft de fractie HvH vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over daklozenopvang en -registratie.

  Besluit

  De op 8 januari 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Hart voor Hilversum aan het college over de daklozenopvang en -registratie in Hilversum te beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 5. 5

  De eigenaar van de Leeuwenstraat 27 en 27a heeft 25 mei 2023 een verzoek ingediend om Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27a aan te wijzen als gemeentelijk monument. Stichting Hilversum, Pas Op! ondersteunt het verzoek van deze eigenaar en heeft een verzoek ingediend om de Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A aan te wijzen als gemeentelijk monument.


  Het college besloot op 12 juni 2023 tot voorbescherming volgens artikel 2 van de Monumentenverordening Hilversum 2016 zodat het waarden- en belangenonderzoek kon plaatsvinden (bijlage 10).
  Het college heeft de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK&M) om advies gevraagd. De CRK&M heeft op 26 oktober 2023 positief geadviseerd over de cultuurhistorische waarden van het complex. De cultuurhistorische waarden van Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A leiden tot een positief advies over de bescherming. Het college heeft de eigenaar in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken. De eigenaar heeft op 5 juli 2023 een zienswijze ingediend. Naar aanleiding van de afweging van de belangen wordt voorgesteld het advies van de CRK&M over te nemen en het complex aan te wijzen als gemeentelijk monument. Aanwijzing is een bevoegdheid van het college. De omgang met het beschermde gebouw wordt bepaald bij de besluitvorming over een omgevingsvergunningaanvraag. Geconcludeerd kan worden dat er voor de belangenafweging voldoende informatie is en dat er geen overwegende bezwaren zijn om de Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Voor Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A is een redengevende omschrijving opgesteld (bijlage 2).

  Besluit

  1. Leeuwenstraat 21, 21A, 25, 27 en 27A aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De bijgevoegde nota op zienswijze vast te stellen.
  3. De bijgevoegde redengevende omschrijving vast te stellen.
  4. De eigenaren over het besluit te informeren volgens bijgaande conceptbrief.
  5. De verzoekers over het besluit te informeren volgens bijgaande conceptbrief.

  Akkoord.

 6. 6

  De regio Gooi en Vechtstreek (G&V) is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de afvaltaken.
  Met motie M23-76 (en eerdermotie M21-190) vraagt de gemeenteraad te onderzoeken of het wenselijk is om de beleidsbevoegdheid bij de gemeenteraden te beleggen. Aangezien de gemeenteraad van Gooise Meren een vergelijkbare motie heeft aangenomen is gezamenlijk opgetrokken.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van moties M23-76 en M21-190 over Afvalbeleid.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Gecertificeerde instellingen (hierna: GI’s) voeren jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit voor gemeenten. GI’s worden gecontracteerd door gemeenten en moeten voldoen aan kwaliteitseisen van de overheid.
  GI’s staan onder druk door personeelstekorten, wachtlijsten, gebrek aan tijdige en passende hulp en toenemende werkdruk. Ook in de regio Gooi en Vechtstreek lukt het de GI’s niet om voldoende personeel te vinden en om aan iedere jeugdige een vaste jeugdbeschermer te koppelen.
  Daarom hebben de VNG en het Rijk eind 2023 bestuurlijke afspraken gemaakt met de GI’s over de invoering van een landelijk tarief voor de uitvoering van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering met ingang van 1-1-2024. Dit zal bijdragen aan lagere caseload en minder werkdruk zodat er voldoende tijd en ruimte beschikbaar is om de meest kwetsbare kinderen, die in hun ontwikkeling worden bedreigd, goed te beschermen en deze gezinnen te ondersteunen.
  Daartoe hebben landelijke kwaliteits- en prestatiebeschrijvingen vastgesteld met gekoppelde normuren aan de wettelijk taken. Wettelijke taken zijn alle maatregelen die door de rechter kunnen worden opgelegd. In onze regio zijn vrijwel alle activiteiten die de GI uitvoeren wettelijke taken met uitzondering van de ‘instemmingsverklaring gesloten jeugdzorg’, ‘toeleiding gesloten jeugdzorg’ en ‘drang’. Op basis van de nieuwe normuren is door KPMG een kostprijs vastgesteld die heeft geleid tot landelijke tarieven.


  Het Rijk, de VNG en de GI’s hebben afspraken gemaakt over deze landelijke tarieven en normuren om de werkdruk en de caseload van jeugdbeschermers te verlagen. Hiervoor heeft het Rijk € 30 miljoen beschikbaar gesteld en daarnaast dragen gemeenten in 2024 (€ 25 miljoen) en in 2025 (€ 30 miljoen) bij. Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ontvangen een bijdrage van het Rijk via het gemeentefonds. In lijn met de verwachting van het Rijk dalen de aantallen jeugdigen met een beschermingsmaatregel ook in de regio Gooi en Vechtstreek.

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de invoering van de landelijke tarieven en normuren conform bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.