Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 4 juni 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De colleges van Hilversum en Wijdemeren stellen hun gemeenteraden voor een intentie uit te spreken om per 1 januari 2027 tot een ‘lichte samenvoeging’ van Wijdemeren met Hilversum te komen. Onderzoeken die in in opdracht van de gemeenteraad zijn uitgevoerd, schetsen daarvoor een reëel verhaal van plussen en minnen. Ze onderbouwen dat een samenvoeging bijdraagt aan een sterke regio Gooi en Vechtstreek en profijtelijk kan zijn voor beide gemeenten. Ze schetsen ook een financiële en organisatorische uitdaging. Uit de onderzoeken blijkt dat Hilversum goed in staat is die uitdaging aan te gaan en dat Hilversum voor Wijdemeren de stevigste herindelingspartner is. Het college van Wijdemeren stuurt op 4 juni 2024 een voorstel van vergelijkbare strekking naar hun gemeenteraad.
  De gemeenteraden worden voorgesteld met elkaar een plan voor een succesvolle gemeente te maken: een herindelingsontwerp. Dat plan wordt gebaseerd op de kansen en condities die uit de consultatie en onderzoeken naar voren kwamen. Na formele inspraak op dit plan door alle inwoners en ondernemers, nemen de gemeenteraden in 2025 een ‘definitief’ besluit over een herindeling, waarna een wetgevingstraject volgt.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van de impactanalyses bestuurskracht, financiën en bedrijfsvoering, de inwoners- en ondernemersconsultatie, de collegebrief ‘aansluiting op uitgangspunten Wijdemeren’ (bijlagen 2 tot en met 8) en het samenvattend oordeel van het college in bijlage 1.
  2. De intentie uit te spreken om per 1 januari 2027 te komen tot een ‘lichte samenvoeging’ van Wijdemeren met Hilversum.
  3. Het college op te dragen om met de gemeente Wijdemeren een herindelingsontwerp op te stellen, waarin ten minste wordt ingegaan op**:**
  · de grenzen van de nieuwe gemeente;
  · de toetsingscriteria van het beleidskader herindeling, waaronder lokaal draagvlak en het duurzaam borgen van goede regionale verhoudingen;
  · de visie op en baten van de gemeente voor inwoners en ondernemers, uitgaande van behoud en versterking van de identiteiten en kenmerken van kernen en wijken van beide gemeenten;
  · de incidentele en structurele financiële aspecten van de samenvoeging;
  · de personele gevolgen van de samenvoeging, met betrokkenheid van de beide ondernemingsraden en lokale overleggen.
  4. Het herindelingsontwerp voor het kerstreces van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraden aan te bieden, om een herindeling per 1 januari 2027 mogelijk te maken.
  5. Inwoners, ondernemers, instellingen, de colleges van B&W en de gemeenteraden van Wijdemeren en Hilversum actief te betrekken bij het proces van opstellen van het herindelingsontwerp.
  6. Voor het opstellen van een herindelingsontwerp en -advies, eventuele aanvullende onderzoeken en het organiseren van participatie een projectbudget van € 205.000,- beschikbaar te stellen en deze kosten voorlopig te dekken uit de algemene middelen (begrotingssaldo) en op een later moment te verrekenen met de eenmalige algemene uitkering herindeling (Arhi-gelden).
  7. Het college op te dragen de gemeenteraad uiterlijk in september 2024 te informeren over de uitvoering van voornoemde beslispunten d.m.v. een plan van aanpak.
  II. Dit onderwerp ter advisering aan de gemeenteraad aan te melden voor de commissie Economie en Bestuur van 3 juli 2024.
  III. De gemeenteraad op 4 juni 2024 actief over dit voorstel te informeren middels bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Door 8 fracties zijn er in totaal 133 technische vragen schriftelijk ingezonden. De beantwoording is ambtelijk voorbereid en is in de bijlage bijgesloten. Verder is er naar aanleiding van de accountantscontrole nog een aanpassing in de rechtmatigheidsverantwoording. Er zijn van 2 (VVD en PVDA) fracties geen vragen ontvangen.

  Besluit

  I. De beantwoording van de door de fracties gestelde technische vragen over de jaarstukken 2023 vast te stellen en deze de raad doen toekomen.
  II. Ten aanzien van de stukken n.a.v. het accountantsverslag:
  1. Kennis te nemen van het (concept) verslag van bevindingen PSA 2023 (bijlage 1);
  2. De bestuurlijke reactie op het verslag van bevindingen PSA 2023 vast te stellen (bijlage 2);
  3. Het (concept) verslag van bevindingen (bijlage 1) en de bestuurlijke reactie hierop (bijlage 2) toe te voegen aan de stukken voor de gezamenlijke commissie en de raadsbehandeling;
  4. De bevestiging van de jaarstukken (LOR) te ondertekenen.

  Akkoord.

 3. 3

  Op 31 januari 2024 heeft de raad het Gebiedskader Zonnestraal vastgesteld. Na vaststelling van het Gebiedskader is door initiatiefnemer gestart met het opstellen van een Toekomstplan waarin de visie voor Landgoed Zonnestraal verder en concreter wordt uitgewerkt. In deze fase is het gewenst met initiatiefnemer een intentieovereenkomst te sluiten waarin afspraken worden gemaakt over de totstandkoming van het Toekomstplan, het bijbehorende participatietraject en het gemeentelijk kostenverhaal.

  Besluit

  1. Bijgevoegde "Intentieovereenkomst Landgoed Zonnestraal" met Zonnestraal Hilversum BV aan te gaan. 
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief. 
  3. Wethouder van Voorden machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen.

  Conform.

 4. 4

  Historische verenigingen In de Gloriosa (16 maart 2021), Albertus Perk, Heemschut en het Cuypersgenootschap (15 april 2021) hebben als belanghebbenden een verzoek gedaan om Oude Meentweg 3 te beschermen als gemeentelijk monument. Het college heeft 29 juni 2021 besloten tot voorbescherming met als doel onderzoek uit te voeren naar het pand en de belangen te kunnen inventariseren. Het college heeft de eigenaar in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken en de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRKM) om advies gevraagd. Er is architectuur- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De eigenaar heeft een zienswijze gegeven, de CRKM heeft positief over de aanwijzing geadviseerd in haar vergadering van 27 januari 2022 en, na gevraagd nader onderzoek, van 7 december 2023. De redengevende omschrijving bevat de waardenstelling. De zienswijze van de eigenaar leidt niet tot de overweging om het pand en het perceel niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. In het kader van de afweging kan het advies van de CRKM worden overgenomen. Aanwijzing is een bevoegdheid van het college.

  Besluit

  1. Het perceel met het gebouw Oude Meentweg 3 aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
  2. De bijgevoegde redengevende omschrijving van Oude Meentweg 3 vast te stellen. 
  3. De eigenaar te informeren volgens bijgaande conceptbrief. 
  4. De verzoekers te informeren volgens bijgaande conceptbrieven.

  Akkoord.

 5. 5

  De gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor behoud van de muziekkapel als object. De muziekkapel staat nu op de Kerkbrink. In het nieuwe ontwerp voor de Kerkbrink is geen plek voor de muziekkapel. Er is onderzocht of elders in de stad plek is voor de muziekkapel. Er is plek voor de muziekkapel op het Circusterrein. Het college wil de raad hierover informeren.

  Besluit

  De raad informeren over de verplaatsing van de Muziektent van de Kerkbrink naar het Circusterrein, middels de bijgesloten collegebrief.

  Conform.

 6. 6

  Deelscooteraanbieders Check en Felyx krijgen allebei een vergunning voor het plaatsen van 50 tot 100 deelscooters in de openbare ruimte. De vergunningen worden verstrekt voor een periode van 2 jaar met 1 juli 2024 als ingangsdatum. Met het verstrekken van de vergunningen geeft de gemeente invulling aan de ambities op het vlak van deelvervoer. Samen met de aanbieders werkt de gemeente toe naar een passend aanbod van deelvervoer. Tegelijkertijd wordt gestuurd op de kwaliteit van de leefomgeving, doordat in diverse gebieden plekken zullen worden aangewezen waar deelscooters gestald moeten worden. Hierdoor wordt in deze gebieden de druk op de openbare ruimte beperkt.

  Besluit

  1. Op grond van APV-artikel 5.1.13 en de Nadere regels deelscooters 2024 verstrekken van een vergunning voor het plaatsen van minimaal 50 en maximaal 100 deelscooters in de openbare ruimte voor een periode van 2 jaar met ingangsdatum 1 juli 2024 aan Check Technologies B.V. en aan Felyx Sharing Holding B.V.
  2. De raad te informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. Wethouder Heller wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  Het is onzeker hoe het de komende tijd verder zal gaan met de opvang van Oekraïense ontheemden in Nederland. Als gevolg hiervan is er voor zowel Oekraïners als voor ons als lokale overheid een bepaalde mate van onzekerheid.
  Tegelijkertijd moeten er op sommige punten besluiten worden genomen. Zo loopt de huurtermijn voor de Philipslocatie op 1 november 2025 af en vraagt de bijstelling van het normbedrag per 1 januari 2024 om op een andere manier naar het aanbod van voorzieningen voor Oekraïners te kijken. Om te kunnen handelen binnen de context van deze onzekerheden hebben wij uitgangspunten geformuleerd om in het vervolg van de Oekraïne-opvang keuzes te maken. De visie sociaal domein, de beleidsagenda WMO en Jeugd en de beleidsagenda asielaanpak dienen als basis voor deze uitgangspunten. Daarmee wordt ook de samenhang met verwante beleidsterreinen gezocht.

  Besluit

  1. Vaststellen van de uitgangspunten voor het vervolg van de Oekraïne-opvang;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief over de uitgangspunten voor het vervolg van de Oekraïne-opvang en over een vervangende locatie voor de Philipslocatie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Binnen de Utrecht Talent Alliantie (UTA) wordt gewerkt aan een consistente en toegankelijke financieringsstructuur voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO): het Regionaal Talentfonds. De UTA beoogt hiermee de arbeidsmarktpositie van (kwetsbare) werkenden te versterken en tegelijkertijd meer om- en bijscholing te stimuleren binnen of in de richting van de structurele kraptesectoren Bouw & Techniek, Zorg & Welzijn, Onderwijs en ICT & Creatieve industrie. Voor de operationalisering van het fonds zijn de komende jaren middelen nodig. Gemeente Hilversum wordt gevraagd om een structurele bijdrage van €135.000 per jaar voor de opstart en groei van het Regionaal Talentfonds. Meedoen in het fonds betekent een belangrijke investering in de beroepsbevolking en stap in het realiseren van onze maatschappelijke en economische opgaven.

  Besluit

  De benodigde structurele bijdrage van €135.000 voor het Regionaal Talentfonds ten laste te brengen van het begrotingssaldo en de effecten te verwerken in de eindejaarsrapportage 2024 en meerjarig in de programmabegroting 2025.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad motie M23-102 aangenomen en het college opdracht gegeven om;
  - een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de optie van een maatschappelijke exploitatie stichting als exploitatievorm voor het nog te bouwen sportcomplex op het Arenapark;
  - dat onderzoek parallel te laten lopen met de verdere uitwerking van het Programma van Eisen;
  - daarmee een vergelijking met andere exploitatievormen te maken met daarbij o.a. de volgende dimensies: governance, exploitatiekosten voor de gemeente, risico’s voor de gemeente en maatschappelijke impact;
  - de uitkomst van het onderzoek aan de raad te presenteren zodat de raad hierover een advies kan geven voordat hier door het college een besluit over genomen wordt;
  - de kosten mee te nemen in het nog aan de raad aan te bieden investeringsvoorstel zoals aangekondigd in de voorjaarsnota 2023 op pagina 20.

  Besluit

  In te stemmen met het versturen van een collegebrief aan de raad waarin de stand van zaken met betrekking tot motie M23-102 wordt toegelicht.

  Akkoord.

 10. 10

  Na de recente wisselingen in het college moeten de leden voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Elke gemeente heeft één zetel in het algemeen bestuur. De gemeenteraad wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek. De grootste gemeente, Hilversum, levert daarnaast de burgemeester aan als voorzitter van het algemeen bestuur: de Regiovoorzitter.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Wethouder N.G.T. van Voorden aan te wijzen als lid van het AB van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  2. Wethouder B. Heller aan te wijzen als plv. lid van het AB van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Het voorstel rechtstreeks te agenderen voor de raadsvergadering van 12 juni 2024.

  Conform.

 11. 11

  Op 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden. Deze wet regelt onder meer een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag voor kandidaat-bestuurders en verder worden onderwerpen behandeld als belangenverstrengeling, omgaan met informatie, geschenken, diensten en uitnodigingen.
  Bij besluit van 16 september 2015 heeft de raad de gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum en de gedragscode integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum vastgesteld. Gelet op de meest recente wetswijzigingen dienen deze bestaande codes te worden geactualiseerd. De nu voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om weer te voldoen aan de thans geldende normen.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. De gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum 2024, vast te stellen en de eerder bij besluit van 16 september 2015 vastgestelde “gedragscode Integriteit volksvertegenwoordigers in de gemeente Hilversum” in te trekken.
  2. De gedragscode integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum 2024 vast te stellen en de eerder bij besluit van 16 september 2015 vastgestelde “Gedragscode Integriteit college van burgemeester en wethouders in de gemeente Hilversum” inclusief de wijzigingen van maart 2021 in te trekken.
  II. De aanpassing van de gedragscodes Integriteit aanmelden voor rechtstreekse agendering voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Liander N.V. heeft de grond sinds 1949 in erfpacht (bijlage 2). De erfpachtovereenkomst is in 2022 verlopen. Liander N.V. heeft aangegeven het perceel grond te willen kopen van de gemeente Hilversum. Liander N.V. wil in het kader van de energietransitie eigenaar worden van dit perceel grond ten behoeve van verbetering en onderhoud van het elektriciteitsnetwerk.

  Besluit

  1. Het perceel grond, nabij de Oude Amersfoortseweg 150, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4721 (gedeeltelijk) ter grootte van 120 m² één op één te verkopen aan Liander N.V. conform het Didam-arrest (bijlage 1).
  2. De netto verkoopopbrengst ad. €22.139,82 toe te voegen aan de reserve stedelijke ontwikkeling.

  Conform.

 13. 13

  In de Raadscommissie Duurzaamheid en bereikbaarheid van 24 januari 2024 is het jaarplan Programma Groen besproken. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitvoering van de natuurverbinding in Q2 van 2024. Vanwege de realisatie van Plan Huydecopersweg staat de start van de realisatie van de natuurverbinding Laapersveld nu gepland op Q1 2025.

  Besluit

  1. De collegebrief over de planning van de Natuurverbinding Laapersveld te versturen naar de gemeenteraad.

  Conform.

 14. 14

  Met motie M23-167 vraagt de gemeenteraad een verkenning te doen naar CO2-beprijzing. De verkenning is door het Klimaatverbond uitgevoerd. De raad wordt middels een collegebrief geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van motie M23-167 over CO2-beprijzing.

  Conform.

 15. 15

  Naar aanleiding van de motie M23-146 Bouwdepot een update over de stand van zaken.

  Besluit

  De raad te informeren met betrekking tot motie M23-146 inzake Bouwdepot.

  Akkoord.

 16. 16

  Op het tracé van de in het kader van het project HOV in ’t Gooi gerealiseerde Verlegde Weg over Anna’s Hoeve moet de bebouwde kom vastgesteld worden. Voor die vaststelling is volgens de Wegenverkeerswet 1994, artikel 20a een raadsbesluit vereist. Het ontwerp van dit besluit heeft vanaf 14 maart 2024 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen en er konden zienswijzen worden ingebracht. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De verkeerskundige grens van de bebouwde kom van Hilversum volgens bijgaande tekening 'nieuwe grens bebouwde komgrens Verlegde Weg over Anna’s Hoeve’ d.d. 26 januari 2024 vast te stellen 100 meter ten oosten van de aansluiting van de Mussenstraat op de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve.
  II. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse agendering in de raadsvergadering.

  Conform.