Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 2 april 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In deze collegebrief informeert het college de gemeenteraad actief over de voortgang van de verkenning naar een herindeling van Wijdemeren. Dit is toegezegd in de startnotitie (gemeenteraad 31 januari 2024). In de collegebrief wordt onder andere de start van de communicatie en consultatie onder inwoners op 4 april 2024 aangekondigd.

  Besluit

  De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen.

 2. 2

  Hilversum One heeft een subsidieaanvraag voor de organisatie van het Afrikadag Festival en buitenschoolse activiteiten cultuureducatie ingediend.
  Voor Afrikadag Festival wordt een subsidie aangevraagd bij verschillende onderdelen in de organisatie te weten diversiteit & inclusie en cultuur. Er is ook een aanvraag voor het festival ingediend bij Hilversum 600. Deze aanvraag wordt via een afzonderlijke procedure beoordeeld en daarom buiten dit collegevoorstel gehouden.
  Voor de buitenschoolse activiteiten cultuureducatie wordt een subsidie bij cultuur aangevraagd.
  Beide aanvragen zijn getoetst aan het nieuwe beleidskader cultuur Momentum. De aanvraag voor Afrikadag festival is ook getoetst aan de beleidskaders van diversiteit en inclusie.
  Het subsidiëren van de buitenschoolse activiteiten cultuureducatie past niet binnen het nieuwe beleidskader. Het subsidiëren van de Afrikadag Festival wel.

  Besluit

  1. De subsidie aanvraag van Hilversum One voor buitenschoolse activiteiten cultuureducatie voor de ISK’s 2024 ten bedrage van € 10.000,-af te wijzen;
  2. Hilversum One voor de organisatie en het basisprogramma van het Afrikadag Festival 2024 een subsidie te verstrekken van € 16.000,- ten laste van cultuur;
  3. Hilversum One voor de internationale artiest voor Afrikadag Festival 2024 een subsidie te verstrekken van€ 4.625,- ten laste van diversiteit en inclusie.

  Akkoord.

 3. 3

  In 2020 heeft de gemeente Hilversum een Woningbouwimpuls subsidie ontvangen voor de realisatie van 626 woningen in de Stationsomgeving (Stationsgebied + Korte Noorderweg). Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is (snelle) start bouw van de eerste woningen, de deadline hiervoor is: februari 2024. In verband met de Raad van State procedures op de bestemmingsplannen Stationsgebied en 1221, is deze deadline niet gehaald. Dit is vroegtijdig gemeld aan het ministerie. Afgesproken is om zodra er meer duidelijkheid is over een van de bestemmingsplannen een formeel wijzigingsverzoek in te dienen, waarin we ook meteen overige (programmatische) wijzigingen meenemen. Met de uitspraak van de Raad van State op 6 maart 2024 over bestemmingsplan Stationsgebied is die duidelijkheid er nu.
  Doel van dit voorstel is om het wijzigingsverzoek te versturen middels bijgevoegde collegebrief.


  De voorgestelde wijzigingen:
  1- Deadline start bouw verschuift van februari 2024 naar (eind) 2025. Voor zowel de eerste ontwikkeling Korte Noorderweg als start bouw fietsenstalling Stationsplein is dit een realistische deadline.


  2- Aan het Stationsgebied is programma toegevoegd, daarnaast is de woningsegmentering bij de Korte Noorderweg gewijzigd. Het totaal aantal te bouwen woningen in de Stationsomgeving stijgt daardoor van 626 naar 667. Het aantal betaalbare woningen daarbinnen neemt af van 460 naar 454.

  Besluit

  Een formeel wijzigingsverzoek Woningbouwimpuls in te dienen bij het ministerie, middels bijgevoegde collegebrief met bijlage.

  Akkoord.

 4. 4

  De Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid binnen de Nederlandse overheid. Ook gemeenten verantwoorden zich middels deze audit over de staat van informatiebeveiliging binnen de eigen gemeente. Het doel van de ENSIA is het waarborgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(systemen). De basis van de ENSIA wordt gevormd door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Baseline beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging dat wordt gehanteerd binnen de Nederlandse overheid.
  De ENSIA (audit) is geënt op het een zo eenduidige en integraal mogelijke wijze van verantwoorden naar de daarvoor aangewezen verantwoordelijke instantie. Jaarlijkse voert de gemeente op haar landelijke voorzieningen deze audit uit. Per voorziening verschilt aan wie de gemeente verantwoording over de resultaten van de audit aflegt. Bij de ENSIA wordt gekeken naar informatiebeveiliging, maar voor diverse landelijke voorzieningen ook naar de data-kwaliteit en -integriteit.

  Besluit

  1. De collegeverklaring ENSIA 2023 en alle bijbehorende bijlagen vast te stellen;
  2. De verklaring BAG, BGT, BRO en alle bijbehorende bijlagen vast te stellen;
  3. De raad actief te informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  4. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 onder h van de Wet open overheid (belang van beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage), de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in bijlage 4 tot en met 9 behorend bij dit voorstel. De verplichting tot geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen.
  5. Bijlage 4 tot en met 9 bij dit voorstel, onder verplichting tot geheimhouding te verstrekken aan de gemeenteraad conform artikel 88 lid 2 Gemeentewet.

  Akkoord met een aanpassing.

 5. 5

  Alle Nederlandse gemeenten zijn jaarlijks verplicht een onderzoek uit te voeren, de zogenaamde zelfevaluatie naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basis Registratie Personen (BRP) en de Paspoortuitvoeringsregeling (PUN). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een evaluatie-instrument dat beschikbaar wordt gesteld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).
  De zelfevaluaties BRP en PUN 2023 zijn uitgevoerd. In algemene zin zijn de resultaten van de zelfevaluatie conform de wettelijk gestelde eisen en wordt een ruime voldoende behaald door Hilversum.

  Besluit

  1. Het college stelt de resultaten vast van de:

  • de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP);
  • de zelfevaluatie Basis Registratie Personen (BRP) volwassenheid;
  • de zelfevaluatie reisdocumenten Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN)
   2. De uittreksels die voortvloeien uit de zelfevaluatie aan te bieden aan de toezichthouders.

  Akkoord.

 6. 6

  Sinds 2022 worden inwoners met energiearmoede ondersteund bij het verlagen van hun energierekening. Een energieklusser komt meerdere keren bij een inwoner thuis voor het geven van advies over energiebesparing en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Van de 5000 huishoudens die binnen de doelgroep vallen, hebben we 1200 huishoudens naar hoge tevredenheid geholpen. Hoewel we een behoorlijk aantal inwoners hebben bereikt, stellen we vast dat er nog steeds inwoners zijn die een structureel hogere energierekening hebben die teruggebracht kan worden. Bovendien is de energietransitie nog in volle gang en is er daarom een blijvende noodzaak om inwoners met energiearmoede te blijven ondersteunen. Dit is één van de redenen waarom we voorstellen de aanpak in 2024 en 2025 voort te zetten en na 2025 structureel te maken. Voor woningeigenaren met energiearmoede verhogen we het maximale subsidiebedrag van €5000 naar €7000 per huishouden en maken we het mogelijk dat zij meerdere energiebesparende maatregelen kunnen nemen. Verder wordt de subsidieregeling uitgebreid met het isolatiegarantiefonds om inwoners meer zekerheid te geven over de besparing die zij realiseren met de getroffen isolerende maatregelen.

  Besluit

  1. Het plan van aanpak Energiearmoede gemeente Hilversum 2024-2025 vast te stellen;
  2. De vernieuwde subsidieregeling aanpak Energiearmoede woningeigenaren 2024-2025 vast te stellen;
  3. Het isolatiegarantiefonds in te stellen, zoals opgenomen in de subsidieregeling aanpak energiearmoede woningeigenaren 2024-2025;
  4. De  raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 7. 7

  De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hebben een samenwerkingsagenda opgesteld. De focus van de samenwerkingsagenda ligt op onderwerpen die extra aandacht verdienen in de samenwerking en waar versnelling nodig is. De belangrijkste ambitie is om de unieke kwaliteiten van een bijzondere groenblauwe omgeving en een uniek economisch profiel van media en creatieve industrie in de Gooi en Vechtstreek te behouden, te versterken en te ontwikkelen en de regio ook in de toekomst leefbaar te houden. De regio wil zich daarin blijven onderscheiden. Investeren in de goede bereikbaarheid en goed openbaar vervoer naar bestemmingen in de regio is daarbij cruciaal. Het realiseren van deze doelen vraagt om samenwerking tussen de gemeentes in de regio en de provincie Noord-Holland. Gezamenlijk werken we aan een sterke, duurzame, gezonde en economisch krachtige Gooi en Vechtstreek, voor alle inwoners, in de stad en in het landelijk gebied. De agenda bevat geen nieuw beleid, maar benadrukt op welke onderwerpen de provincie en gemeenten tijdens de looptijd van de agenda, van 2024 tot 2027, extra inzetten. We volgen wat op ons afkomt, handelen proactief en sturen bij indien nodig. Vanuit de provincie Noord-Holland is het coalitieakkoord ‘Verbindend Vooruit’ een belangrijke bouwsteen. Voor de gemeenten is dit, naast de eigen collegeakkoorden, de Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek en de regionale propositie.

  Besluit

  1. De nieuwe samenwerkingsagenda tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ((Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren) 2024-2027 vast te stellen en te committeren zich in te zetten voor de doelstellingen en acties uit deze agenda (zie bijlage 1).
  2. In te stemmen met de governance afspraken behorende bij deze samenwerkingsagenda (zie bijlage 1 hoofdstuk 6).
  3. De raad te informeren met de in de bijlage gevoegde raadsinformatiebrief (zie bijlage 2).

  Conform.

 8. 8

  Naar aanleiding van de in de raadsvergadering van 6 maart 2024 aangenomen motie M24-45 informeren we de raad middels bijgaande collegebrief. In deze collegebrief wordt ook de toezegging (raadsvergadering van 31 januari 2024) van wethouder Walters (T24-016) over de vraag over houtstookbeleid afgedaan.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief verzenden ter afdoening van motie M24-45 “Geen vuiltje aan de lucht” en toezegging T24-016 over houtstookbeleid.

  Akkoord met aanpassingen.

 9. 9

  Op 13 maart 2024 heeft de fractie Groen Links vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over middenhuur.

  Besluit

  De op 13 maart 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Groen Links aan het college over middenhuur beantwoorden middels bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen.

 10. 10

  Onderdeel van het programma Stationsgebied is de uitvoering van het rioolplan. Onderdeel hiervan is de aanleg van een verbinding tussen het riool aan de westkant van het spoor en de oostkant van het spoor in Hilversum. Het is niet mogelijk gebleken om deze verbinding volledig aan te leggen op gemeentelijke grond. Ten behoeve van het aanleggen van een riool op particulier terrein is het noodzakelijk om een recht van opstal te vestigen, waarmee de eigendomsrechten van de gemeente op het riool worden geborgd. Met de grondeigena(a)r(en) is overeenstemming bereikt over het recht van opstal.

  Besluit

  De bijgevoegde overeenkomst tot vestiging van een zakelijk recht van opstal met de grondeigena(a)r(en), zoals bijgevoegd in de bijlage, aan te gaan.

  Conform.

 11. 11

  Met de eigenaar van de woningen aan de Koninginneweg 113, 123 en 125 is in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) overeenstemming bereikt over het aankoopbedrag en de schadeloos stellingsvergoeding. De onderhandeling hebben in het actief verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1. De woningen aan de Koninginneweg 113, 123 en 125 te (1211 AP) Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N, nummer 7556 ter grootte van 90m² Sectie N nummer 7678 ter grootte van 96m², en perceel sectie N nummer 7679 ter grootte van 95m² voor een bedrag aan te kopen conform het deskundigerapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen ten behoeve van wederbeleggingskosten.
  3. De totale kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG stationsgebied.
  4. De woningen na overdracht in beheer te geven aan Gaph (voorheen Villex).

  Conform.

 12. 12

  Op 29 februari 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum Art. 41 vragen gesteld over wateroverlast.

  Besluit

  1. De op 29 februari 2024 binnengekomen art.41-vragen van DH inzake wateroverlast beantwoorden met bijgevoegde brief.

  Conform.