Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 16 april 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Stichting Stadsfonds Hilversum heeft een aanvraag ingediend (zaaknummer 1384718) voor subsidie voor het jaar 2024. Stadsfonds Hilversum is een stichting van en door lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties die samen de stad commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijker maken zodat alle partijen in Hilversum hiervan profiteren. Aan het college wordt gelet op de hoogte van de aanvraag een besluit gevraagd.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 1.228.529,- te verlenen aan Stadsfonds Hilversum voor het jaar 2024, conform bijgevoegde beschikking.
  2. De raad met de eindejaarsrapportage voor te stellen het subsidiebedrag in de subsidiestaat van de begroting 2024 met €53.529,- op te hogen van €1.175.000,- naar €1.228.529,-

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Met motie M22-70 heeft de raad het college verzocht het verduurzamen van monumenten te stimuleren en om het landelijk afwegingskader ‘Verduurzaming van monumenten’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) van een reactie te voorzien en al dan niet over te nemen. Dit verzoek sluit aan bij de ambitie uit het coalitieakkoord om het verduurzamen van monumenten makkelijker te maken. Verduurzaming van monumenten is bijna altijd vergunningsplichtig en vraagt om kennis en maatwerk. Het verduurzamen van monumenten is daardoor voor eigenaren geen eenvoudige opgave. Om dit makkelijker te maken hebben we beleidsregels opgesteld, waarmee de informatievoorziening verbetert, het vergunningsproces vereenvoudigt en korter wordt. We doen dat in lijn met de doelstelling van de Omgevingswet: werken vanuit een ‘ja-mits-houding’ en kijken wat er wel kan. Wij hebben advies ingewonnen bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRK+M) en het landelijk afwegingskader benut bij het opstellen van de beleidsregels. Het college is bevoegd om de beleidsregels vast te stellen, en deze liggen nu voor ter vaststelling.

  Besluit

  1. De beleidsregels Verduurzamen monumenten vast te stellen (bijlage 1).
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met een aanpassing.

 3. 3

  Op 27 september 2023 werd de motie M23-124 ‘Zendmast’ van de fracties van DH, HvH, GrL, de PvdA en de SP aangehouden, om het college de gelegenheid te geven (T23-086) het gesprek met de brandweer/Veiligheidsregio te voeren over de plaatsing van een zendmast ten behoeve van mobiele communicatie op de brandweerkazerne aan de Kamerlingh Onnesweg in Hilversum en de raad helderheid te geven over de juridische constructie en over de zeggenschap van de raad over die constructie.
  In de collegebrief van 30 januari 2024 (deel 1) is de raad geïnformeerd over het onderdeel juridische constructie en zeggenschap. Met de onderliggende collegebrief (deel 2) wordt de raad geïnformeerd over het door de operator uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden voor plaatsing van een zendmast op de brandweerkazerne. In deze brief wordt eerst ingegaan op de zoektocht naar een geschikte locatie voor een zendmast en daarna op de inhoud van het onderzoek. De brief eindigt met de conclusie dat er geen sprake is van een alternatieve locatie.

  Besluit

  De raad te informeren conform de bijgevoegde collegebrief en daarmee toezegging T23-086 af te doen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2024 heeft wethouder Heller toegezegd de raad te informeren over het bezuinigingsbedrag dat met de maatregel om niet langer gratis grof vuil op te halen gemoeid is voor Hilversum, en wat de consequenties van het niet doorvoeren van de bezuiniging zijn voor de afvalstoffenheffing. Met deze collegebrief informeren wij u daarover en beschouwen wij toezegging T24-037 als afgedaan.

  Besluit

  De raad middels bijgaande collegebrief informeren over de uitvoering van toezegging T24-037 over grofvuil.

  Akkoord.

 5. 5

  Vanaf 26 januari tot en met 25 februari 2024 konden aanbieders een vergunning aanvragen voor het plaatsen van deelscooters in Hilversum. De reguliere beslistermijn van 8 weken blijkt te kort voor het doorlopen van een zorgvuldig besluitvormingsproces. Dat is reden om de beslistermijn met 8 weken te verlengen. Dit betekent dat het besluit uiterlijk 15 juni genomen zal worden.

  Besluit

  Het op grond van artikel 3 lid 3 van de Nadere regels deelscooters 2024 verlengen van de beslistermijn met 8 weken tot uiterlijk 15 juni 2024.

  Conform.

 6. 6

  Op 15 maart 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld o.g.v. artikel 41 RvO inzake Kunstwerk de Waterval.

  Besluit

  De door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RVO inzake Kunstwerk de Waterval, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 7. 7

  Op 29 februari 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op grond van artikel 41 RvO inzake driedimensionale kopie van gemeente Hilversum.

  Besluit

  De beantwoording van de art. 41 vragen van de fractie van Democraten Hilversum over de driedimensionale kopie van de gemeente Hilversum te versturen naar de raad.

  Conform.

 8. 8

  Op 8 april heeft de PvdA art.41 vragen gesteld inzake derdelanders. Via onderliggende collegebrief wordt in de beantwoording voorzien.

  Besluit

  De collegebrief in antwoord op de art.41 vragen te versturen.

  Conform.

 9. 9

  In de raadsvergadering van 27 september 2023 heeft de Raad het college middels motie 23/135 (Toezicht Oosterspoorplein) opgeroepen om nog eens met ondernemers en gebruikers Oosterspoorplein te spreken en te bespreken of een al dan niet pilot/tijdelijke camera doelmatig is en na deze gesprekken en uiteindelijke besluit een terugkoppeling aan de gemeenteraad te geven.
  Daarnaast hebben er in de afgelopen tijd enkele incidenten (explosies op 19 en 20 februari) plaatsgevonden bij een locatie op het Oosterspoorplein.

  Besluit

  1. Middels bijgaande collegebrief motie M23-135 (Toezicht Oosterspoorplein) af te doen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 10. 10

  De gemeente Hilversum is als aandeelhouder uitgenodigd voor de Algemene vergadering van aandeelhouders van Vitens. Op de agenda van deze AvA staan;
  • Ter besluitvorming: De vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2023, de vaststelling van het dividend over het boekjaar 2023, het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen
  • ter informatie: De presentatie Jaarverslag 2023, de actuele stand van zaken Vitens, en de data van volgende aandeelhoudersvergadering, 29 november 2024.

  Besluit

  1. Kennisnemen van de agenda en bijbehorende stukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 19 april 2024.
  2. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2023 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  3. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot vaststelling van het dividend over het jaar 2023 en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  4. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  5. Goedkeuring te verlenen aan het voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen en deze goedkeuringsstem in te (laten) brengen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 april 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.
  6. Vitens oproepen om meer focus te leggen op efficiency in de interne bedrijfsvoering om toekomstige stijging van tarieven te minimaliseren en deze oproep in te (laten) brengen in de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 april 2024 conform bijgevoegde stemvolmacht.

  Conform.

 11. 11

  Hilversum100, HilverZon en HET hebben in samenwerking met Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek het initiatief genomen om te komen tot een Duurzaamheidscentrum. Het wordt een fysieke plek waar bewoners kunnen binnenlopen en wegwijs worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid in Hilversum. Bezoekers krijgen laagdrempelig toegang tot betrouwbare, onafhankelijke informatie en kunnen inspiratie opdoen rond thema’s als energie, groen en water. Ook worden thematische bijeenkomsten en activiteiten aangeboden en educatieve programma’s georganiseerd voor scholen. Het centrum zal naar verwachting eind mei 2024/begin juni starten aan de Larenseweg 30, waar broedplaats VONK zich recentelijk ook gevestigd heeft. De gemeente wordt gevraagd het initiatief via een subsidie financieel te ondersteunen. De aanvraag heeft betrekking op de periode april 2024 tot en met december 2025.

  Besluit

  1. Hilversum100 een subsidie te verlenen voor het Duurzaamheidscentrum ter hoogte van € 87.595,- conform bijgevoegde beschikking.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Op 19 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Parkeerbeleid Hilversum 2023 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dat beleid is de uitbreiding van het gereguleerd parkeren tot en met de buitenring. In het Uitvoeringsplan Parkeren staat de uitvoering hiervan beschreven, inclusief een planning. Door het Aanwijzingsbesluit vast te stellen, wordt de juridische basis gelegd voor de invoering van gereguleerd parkeren in het eerste gebied (Oost) op 1 juli 2024.

  Besluit

  1. Het Uitvoeringsplan Parkeren vast te stellen.
  2. De 2e Wijziging Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 vast te stellen en deze in werking te laten treden op 1 juli 2024 en gelijktijdig met de inwerkingtreding de 1e Wijziging Aanwijzingsbesluit Parkeren 2024 in te trekken.
  3. De raad te informeren door middel van de bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.