Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 23 januari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Raadsvoorstel: Visie openbare ruimte, met de titel: "Beweging in de openbare ruimte".


  Voor heel Hilversum een betere, toekomstvaste fysieke leefomgeving. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten. Dat is de ambitie van de Visie openbare ruimte!


  We kunnen niet alle thema's (deels) bedienen. Dat past fysiek niet. Het onvermijdelijk dat in gebieden met weinig openbare ruimte steviger keuzes nodig zijn dan in gebieden met veel openbare ruimte. In deze Visie openbare ruimte maken we in een gebiedsgerichte aanpak duidelijke keuzes voor prioritering.

  Besluit

  Wethouder Scheepers te machtigen om het raadsvoorstel Visie Openbare Ruimte  tekstueel te wijzigen op bladzijde 2. Dit naar aanleiding van de commissievergadering RO en Projecten van 17 januari 2024 waarbij is afgesproken om de in relatie tot de omgevingsvisie genoemde opgaven uit te breiden van 3 naar 4 opgaven.

  Conform.

 2. 2

  Bijgaand treft u de Kadernota 2025 aan van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV). Deze kadernota is op 6 december vastgesteld door de leden van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De Kadernota 2025 is opgesteld conform hoofdstuk 10, financiële bepalingen, van de Gemeenschappelijke Regeling van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het document vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2025 van de VRGV. Het betreft daarmee geen wijziging van de lopende begroting 2024. Conform de Gemeenschappelijke Regeling heeft het college de mogelijkheid om tot uiterlijk 31 januari 2024 een zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.

  Besluit

  1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2025.
  2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Eind september heeft de gemeenteraad besloten geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van het college een borgstelling te verlenen aan het filmtheater. Deze borgstelling wordt verleend ten behoeve van de uitbreiding van het filmtheater.
  Inmiddels is de procedure gevorderd en kan de borgstelling verleend worden door het college. Het verlenen van de borgstelling is noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypothecaire lening tbv de uitbreiding.

  Besluit

  Instemmen met het concept collegevoorstel en de borgstelling aan het Filmtheater verlenen.

  Conform.

 4. 4

  Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. De interventie 'maatregelen in de VVE en peuteropvang' heeft daaraan bijgedragen middels het realiseren van een uitbreiding van het VVE programma naar 5 uur i.p.v. 4 uur en een rijkere invulling van de dag op peuteropvang en VVE locaties De Vlindertuin en De Kindercampus in Hilversum. Op 15 februari 2022 heeft de gemeente Hilversum aan Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van deze interventie in schooljaar 2022-2023. Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang in schooljaar 2022-2023 heeft ontvangen bedoeld voor het realiseren van een uitbreiding van het WE programma naar 5 uur i.p.v. 4 uur en een rijkere invulling van de dag op peuteropvang en WE locaties De Vlindertuin en De Kindercampus in Hilversum vast te stellen op € 36.771,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking
  2. Het verschil tussen de aan Stichting Alberdingk Thijm Kinderopvang verleende subsidie van €40.171,- en de vastgestelde subsidie van €36.771.,- terug te vorderen tot een bedrag van € 3.400,- conform bijgaande vaststellingbeschikking.

  Conform.

 5. 5

  Als gevolg van het staken van de stemmen op 20 december, stemt de gemeenteraad op 31 januari opnieuw over M23-197 over (crisis)noodopvang voor asielzoekers. Voorafgaand aan deze stemming geeft het college graag nog wat feitelijke informatie mee over (crisis)noodopvang.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te versturen naar de raad.

  Conform.

 6. 6

  In het jaarplan van 2023 hebben we aangekondigd dat de gemeente een aanjagende rol voor de energietransitie in zou nemen. Waar de jaren daarvoor vooral een faciliterende en soms regisserende rol hebben gehad, wilden we een meer trekkende rol op ons nemen door de betrokkenheid bij het maatschappelijk netwerk te vergroten. Waar we vonden dat het sneller moest en kon, deden we een stap naar voren. Terugkijkend naar 2023 kunnen we vaststellen dat het aannemen van een aanjagende en trekkende rol vorm heeft gekregen. In 2024 zetten we de aanjagende rol uit 2023 voort. Het jaarplan voor 2024 beschrijft hoe we dat doen.

  Besluit

  I. De commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid vragen:
  1. Het college te adviseren over het jaarplan energietransitie 2024.
  2. Kennis te nemen van het dashboard energietransitie 2023.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassing aan te brengen.
  -----
  In voorgaande jaren werd het jaarplan voor advisering aan het college in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid geagendeerd. Door afspraken in het presidium worden de jaarplannen vanaf 2024 via een Raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden.

 7. 7

  Door de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) zijn gemeenten verplicht om hun rapportage Wmo-toezicht actief openbaar te maken. Dit ligt in lijn met de langere bestaande wens bij Wmo-toezicht omdat dit bijdraagt aan een transparante overheid. Om dit te realiseren is het van belang het mandaatbesluit en de beleidsregels vast te stellen.

  Besluit

  1. Het mandaatbesluit en de beleidsregels openbaarmaking rapportages Wmo-toezicht vast te stellen met terugwerkende kracht op 1 januari 2024.

  Conform.

 8. 8

  Gelet op recente personele wijzigingen in het CMT is het wenselijk de vigerende 'Regeling plaatsvervanging gemeentesecretaris 2022' aan te passen. Dit voorstel voorziet in de gewenste aanpassing zoals overeengekomen in het CMT.

  Besluit

  De Regeling plaatsvervanging gemeentesecretaris Hilversum 2024 (bijlage 1) vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling plaatsvervanging gemeentesecretaris Hilversum 2022.

  Conform.

 9. 9

  Op 15 september 2021 heeft de raad besloten over te gaan tot uitwerking van een ruimtelijke visie voor het aan de Diependaalselaan gelegen Circusterrein. In deze besluitvorming is tevens opgenomen dat, naast het traject voor visievorming, de mogelijkheden van (tijdelijke) huisvestingsmogelijkheden worden onderzocht (A21-141 – Snel flex aan de slag met het Circusterrein). In het coalitieakkoord is het projectmatig oppakken van de herontwikkeling van het Circusterrein en het versnellen van woningbouw verder bestendigd. Hierna heeft het college de projectopdracht voor herontwikkeling van het Circusterrein in 2022 vastgesteld en de raad geïnformeerd over het vervolg. Het college van B en W heeft daarop, in samenwerking met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties (De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen) en de rijksoverheid (hierna, BZK), op 11 juli 2023 besloten een intentieovereenkomst aan te gaan om te onderzoeken hoe er tot versnelling van (flexibele) woningbouw overgegaan kan worden op een deel van het Circusterrein. De raad is hierover op 19 juli 2023 geïnformeerd. De ambitie tot realisatie is onderdeel gemaakt van de prestatieafspraken tussen gemeente en de in Hilversum actieve woningbouwcorporaties. Een integraal haalbaarheidsonderzoek, zoals overeengekomen in de intentieovereenkomst, heeft geresulteerd in een plan om tot realisatie van circa 400 flexwoningen te kunnen komen. Het college van B en W heeft – onder voorbehoud van verdere besluitvorming door de raad – op 16/23 januari 2024 besloten een vervolg te geven op de intentieovereenkomst door een samenwerkingsovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan met De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen (hierna, de Hilversumse corporaties). Het college van B en W wordt voorgesteld de SOK aan te gaan, na besluitvorming op het raadsvoorstel 'Kredietaanvraag Flexwonen Circusterrein’, ten behoeve van de versnelling van woningbouw.

  Besluit

  I. De raad voorstellen:
  1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen hebben tegen het voornemen van het college van B en W – met de drie Hilversumse woningbouwcorporaties, te weten De Alliantie, Gooi & Omstreken en Dudok Wonen – de samenwerkingsovereenkomst ‘Flexwonen Circusterrein’ (bijlage 1) aan te gaan voor een deel van het Circusterrein, ten behoeve van de realisatie van circa 400 flexwoningen;
  2. Het voorlopig ontwerp (VO; bijlage 2) voor ‘Flexwonen Circusterrein’ vaststellen, als stedenbouwkundig kader voor de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp (DO);
  3. Het instellen van een investeringskrediet ad. € 3.200.000,- voor het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van nieuwe openbare ruimte – ten behoeve van het project Flexwonen Circusterrein – en het investeringskrediet vrij te geven;
  4. De bruto investering (exclusief subsidie) – in afwijking van de ‘Financiële verordening gemeente Hilversum 2022’ – afschrijven over 15 jaar en de gevolgen hiervan (jaarlijkse kapitaallasten maximaal € 265.000,-) bij de Voorjaarsnota 2024 te verwerken;
  5. Het exploitatierisico conform de financiële herplaatsingsgarantie van het rijk, als acceptabel risico te beschouwen en dit op te nemen in het risicoprofiel (weerstandsvermogen) van de gemeente Hilversum;
  6. Het budget voor het beheer van de openbare ruimte te verhogen met een bedrag van € 53.000 vanaf het begrotingsjaar 2025.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.