Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 27 februari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) verzoekt de gemeenteraad haar begroting 2024 goed te keuren. Op grond van eerder gemaakte afspraken met de raad kan dit voorstel direct aan de raad worden voorgelegd. Het openbaar onderwijs heeft wettelijk de goedkeuring van de raad nodig om als schoolbestuur de begroting vast te kunnen stellen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De conceptbegroting 2024 van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum op grond van artikel 21 sub 2 van de statuten van de stichting goed te keuren.
  II. Het voorstel rechtstreeks agenderen voor de raad.

  Akkoord.

 2. 2

  De beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie vormen samen met het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering de opvolger van het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning. Het nieuwe bestemmingsplan staat woningsplitsing en verkamering alleen bij afwijking toe als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De beleidsregels zetten uiteen wat onder deze voorwaarden moet worden verstaan. In de beleidsregels is onder andere nader gespecificeerd waar nog woningsplitsing of verkamering mogelijk is (als ook wordt voldaan aan andere voorwaarden) en wat bijvoorbeeld wordt verstaan onder een goed woon- en leefklimaat bij toepassing van woningsplitsing, verkamering of transformatie.

  Besluit

  1. De beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023 vast te stellen
  2. Te bepalen dat de beleidsregels in werking treden tenminste een dag na publicatie in het Gemeenteblad én zodra het "Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering" in werking is getreden.

  Akkoord.

 3. 3

  Formele bekrachtiging van de deelname aan de campusorganisatie Media Park door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

  Besluit

  1. De samenwerkingsovereenkomst campusorganisatie Media Park met de te ondertekenen partijen aan te gaan;
  2. De Raadsinformatiebrief samenwerkingsovereenkomst campusorganisatie Media Park aan de raad te sturen.

  Conform.

 4. 4

  Aanvullende aanvraag 2023
  Vluchtelingenwerk heeft bij besluit van 2 december 2022 voor het jaar 2023 een programmasubsidie ontvangen van € 171.675,- en een incidentele subsidie van € 70.286,- voor de uitvoering van maatschappelijke en juridische begeleiding van asielstatushouders. Echter wordt de subsidie gebaseerd op een schatting (prognose) van het aantal trajecten. Op 8 oktober 2023 hebben wij een nacalculatie ontvangen van nog 37 trajecten.


  Aanvraag 2024
  Vluchtelingenwerk heeft op 28 juni 2023 een reguliere subsidieaanvraag gedaan voor maatschappelijke begeleiding, juridische begeleiding en taalcoaching voor asielstatushouders voor het jaar 2024 van € 469.200,-. Het (laten) aanbieden van maatschappelijke begeleiding is een wettelijke taak voor gemeenten vanuit de Wet Inburgering 2021. Jaarlijks vraagt Vluchtelingenwerk subsidie aan op basis van het geschatte aantal volwassen asielstatushouders dat wordt gehuisvest voor het komende jaar.

  Besluit

  1. Een aanvullende subsidie voor 2023 van 37 trajecten maatschappelijke en juridische begeleiding te verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk Nederland van € 110.825,-
  2. Een subsidie voor 2024 van 110 trajecten maatschappelijke en juridische begeleiding te verlenen aan Stichting Vluchtelingenwerk Nederland van € 346.000,-

  Conform.

 5. 5

  De raad d.m.v. een collegebrief te informeren over de uitvoering van het plan van aanpak WOZ.

  Besluit

  Collegebrief te versturen naar de raad.

  Conform.

 6. 6

  In de raadsvergadering van 21 juni 2023 heeft de raad een motie aangenomen waarin gevraagd is te onderzoeken wat er nodig is om een openbaar algoritmeregister voor de gemeente Hilversum in te richten.
  Deze collegebrief geeft een kort resultaat van het onderzoek en de voorgenomen richting tot realisatie van een openbaar algoritmeregister.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de raad te informeren over het onderzoek naar een openbaar algoritmeregister en de afdoening van motie M23-92.

  Akkoord.

 7. 7

  Op 9 november 2023 heeft de Meentwerf een brandbrief gericht aan het college gestuurd. Ook zijn er in oktober een brede set aan vragen gesteld over wat er mogelijk is aan te organiseren activiteiten binnen de huidige vergunning en het bestemmingsplan. Naast deze signalen over de huidige situatie heeft de Meentwerf ook toekomstplannen waar ze de betrokkenheid bij de gemeente in vragen. Een ambtelijk aanspreekpunt is een belangrijke wens.
  Aangekondigd is dat Meentwerf nog een officiële collegereactie zal ontvangen. Inmiddels is er een ambtelijk aanspreekpunt voor de Meentwerf.

  Besluit

  Reactie op de brandbrief naar de Meentwerf te versturen.

  Akkoord.

 8. 8

  Versa Welzijn voert van 2023 tot en met 2027 het project ´Bewoners voeren regie in de wijk Hilversum Zuidwest´ uit. Het doel van dit project is eigenaarschap en het onderzoekend vermogen van inwoners te versterken, zodat ze de maatschappelijke uitdagingen in de wijk zelf ter hand kunnen nemen. Versa Welzijn werkt hieraan door bewonersinitiatieven te ondersteunen. Hogeschool Utrecht onderzoekt of Versa Welzijn hierin slaagt.

  Besluit

  Versa Welzijn een incidentele subsidie te verlenen van €58.000,- voor het project 'bewoners nemen de regie in wijk Hilversum Zuidwest' conform bijgevoegde beschikking.

  Conform.

 9. 9

  Op 27 juni 2023 heeft het college de koopovereenkomst voor het perceel grond gelegen naast Marktplein 1 vastgesteld. Het betreft de gronden naast foodhall Mout. Tevens is daarbij besloten de bestaande ruime gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan voor deze locatie te beperken tot ‘bierbrouwerij en proeflokaal’. Om de gebruiksmogelijkheden te beperken is het noodzakelijk het bestemmingsplan te herzien. Het college heeft op 19 december 2023 besloten de procedure hiervoor te starten. Tijdens de inzage termijn zijn geen zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan kan nu aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’;
  2. Het bestemmingsplan ‘Kavel naast Mout’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten, respectievelijk vervat in het GML-bestand
  NL.IMRO.0402.11bp11naastmout-va01 met bijbehorende bestanden en volledige papieren verbeelding, vast te stellen.
  3. De ‘Welstandsnota gemeente Hilversum herziening 2022’ te laten vaststellen als toetsingskader voor de welstandsbeoordeling van omgevingsvergunningaanvragen in het plangebied.
  II. Het voorstel (onder I.) ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Conform.

 10. 10

  Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering is in combinatie met de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie de opvolger van het bestemmingsplan Regeling meervoudige bewoning. Het nieuwe bestemmingsplan staat woningsplitsing en verkamering alleen bij afwijking toe als wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. De beleidsregels zetten uiteen wat onder
  deze voorwaarden moet worden verstaan, zoals bijvoorbeeld wat wordt verstaan onder een goed woon- en leefklimaat bij toepassing van woningsplitsing of verkamering. Het biedt zo duidelijkere voorwaarden, maar tegelijkertijd ook meer mogelijkheden voor woningeigenaren en toekomstige bewoners. De term ‘meervoudige bewoning’ is losgelaten, gekozen is voor de termen ‘woningsplitsing’ en ‘verkamering’ om per type meer onderscheid te kunnen maken in regels. In het bestemmingsplan is daarnaast ook nog een regeling opgenomen voor samenvoeging van woningen.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. Het Chw paraplubestemmingsplan Woningsplitsing en verkamering met plan IDN NL.IMRO.0402.19pbp07mvbewoning-va01 vast te stellen en conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening te publiceren;
  3. Kennis te nemen van de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad.

  Conform.

 11. 11

  Op het tracé van de in het kader van het project HOV in ’t Gooi gerealiseerde Verlegde Weg over Anna’s Hoeve moet de bebouwde kom vastgesteld worden. Het college stelt voor de bebouwde komgrens vast te stellen 100 meter ten oosten van de aansluiting van de Mussenstraat op de Verlegde Weg over Anna’s Hoeve. Voor die vaststelling is een raadsbesluit vereist. Het ontwerp wordt nu ter inzage gelegd met toepassing van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

  Besluit

  1. Het ontwerp-raadsbesluit en bijbehorende ontwerp-raadsvoorstel voor het vaststellen van de verkeerskundige grens bebouwde kom gemeente Hilversum Verlegde Weg over Anna’s Hoeve ter inzage leggen met toepassing van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht;
  2. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 12. 12

  De raad wordt middels de tweede voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang ‘Herstel de verbinding’ 2022 - 2025.

  Besluit

  Bijgaand collegebrief te versturen naar de raad.

  Conform.

 13. 13

  Met deze collegebrief wordt toezegging T24-015 - om de raad te informeren over de stand van zaken van het project Groene Loper 1221 - afgedaan.

  Besluit

  Toezegging T24-015 af te doen door middel van bijgevoegde collegebrief over de stand van zaken van het project Groene Loper in 1221.

  Conform.

 14. 14

  De gemeente Hilversum is sinds 2010 partij bij de hennepconvenanten Midden-Nederland. Het huidige Hennepconvenant Midden-Nederland 2019-2022 is tot 1 maart 2024 verlengd omdat het voorliggende hennepconvenant in verband met de in verband met de AVG te verrichten DPIA - zie hieronder - niet tijdig gereed was. Het huidige hennepconvenant loopt af per 1 maart 2024, en de DIPA is inmiddels afgerond. Het voorstel is daarom het nieuwe convenant 2024-2027 aan te gaan met de bestaande convenantpartijen.


  Het huidige en reeds verlengde hennepconvenant 2019-2022 loopt af per 1 maart 2024. Omdat het hennepconvenant een grondslag biedt voor de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en andere partners, waaronder politie, is m.i.v. 1 maart 2024 een nieuw hennepconvenant noodzakelijk.


  Het nieuwe voorliggende Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027 maakt de voortzetting van een gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen mogelijk. Dit convenant bevat geen wezenlijke aanpassingen ten opzichte van het huidige convenant. Om die reden wordt voorgesteld het voorliggende convenant vast te stellen en door de burgemeester te doen ondertekenen.

  Besluit

  1. Het Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027, inclusief bijlagen, met de convenantpartners vast te stellen en uit te voeren.
  2. De burgemeester het hennepconvenant namens zowel het bestuursorgaan ‘de burgemeester’ als namens het bestuursorgaan ‘college van burgemeester en wethouders’ te laten ondertekenen.

  Conform.

 15. 15

  De gemeente is vanaf 2023 ervoor verantwoordelijk dat er een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) beschikbaar is voor haar inwoners. Het Rijk kent per 2023 op basis van een beschikking onder voorwaarden jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK-IDO) toe aan de gemeenten. Bij het IDO kunnen burgers onder andere terecht voor hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners.

  Besluit

  Een subsidie van € 87.200,- verlenen aan Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum voor het Informatiepunt Digitale Overheid in 2024.

  Conform.

 16. 16

  Hilversum100 heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2024.


  Hilversum100 is een netwerkorganisatie die zich inzet om duurzame doeners aan elkaar te verbinden daarmee duurzame initiatieven een kickstart te geven. De inzet van Hilversum100 heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat er veel duurzame initiatieven opgestart, opgepakt en gegroeid zijn.
  Hilversum 100 draagt bij aan de duurzame ambities en opgaven van de gemeente Hilversum. Zij is een belangrijke partner voor de bottom-up beweging op gebied van duurzame ontwikkelingen zoals energiegebruik- en opwekking, hergebruik van materialen, vergroenen van de stad en duurzaam vervoer. Door de samenleving te activeren draagt Hilversum100 bij aan de doelstellingen van de opgave Duurzaam, en daarmee aan de doelstellingen op gebied van energie, circulair en groen. In het Jaarplan Groen 2024 is het belang van Hilversum100 geduid als één van de ondersteunende partners van de gemeente. In de Programmabegroting 2024 is een begrotingssubsidie van € 160.000,- opgenomen voor Hilversum100 (pagina 198).

  Besluit

  Stichting Hilversum100, conform bijgaande verleningsbeschikking, een subsidie te verlenen ter hoogte van € 160.000,- voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, circulair, groen, mobiliteit en de energietransitie.

  Conform.

 17. 17

  Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen middels het realiseren van een ruimte voor het maken van huiswerk inclusief begeleiding. Versa Welzijn heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Versa Welzijn voor de periode van februari 2022 t/m 31 juli 2023 heeft ontvangen bedoeld voor de uitvoering een huiswerkkamer incl. begeleiding in 6 wijken in Hilversum vast te stellen op € 149.823,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 18. 18

  Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen door een verlengde schooldag te realiseren. Op 15 februari 2022 heeft de gemeente aan Versa Welzijn een subsidie verleend voor het uitvoeren van deze interventie in de periode van februari 2022 t/m 21 juli 2023. Versa Welzijn heeft gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Versa Welzijn voor de periode van februari 2022 t/m 31 juli 2023 heeft ontvangen bedoeld voor de uitvoering de verlengde schooldag in 6 wijken in Hilversum vast te stellen op €149.905,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 19. 19

  Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht onderwijsvertragingen die kinderen op hebben gelopen tijdens de coronapandemie in te halen. Deze interventie heeft daaraan bijgedragen door het sport- en beweegaanbod in Hilversum een extra impuls te geven. Sport en bewegen op school is ingezet als middel om onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens corona in te halen en de gezondheid en het welbevinden van kinderen te bevorderen. Op 7 juni 2022 heeft de gemeente aan Team Sportservice Provincie Utrecht (Team Sportservice) en Bink Kinderopvang een subsidie verleend voor het uitvoeren van deze interventie in de periode van mei 2022 t/m juli 2023. Team Sportservice en Bink Kinderopvang hebben gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.

  Besluit

  1. De subsidie die Team Sportservice Provincie Utrecht voor de periode mei 2022 t/m 31 juli 2023 heeft ontvangen bedoeld voor de uitvoering van de interventies Move Mates en Motorische Remedial Teaching (MRT) op 4 basisscholen in de gemeente Hilversum vast te stellen op € 49.832,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.
  2. De subsidie die Bink Kinderopvang voor de periode mei 2022 t/m juli 2023 heeft ontvangen bedoeld voor de uitvoering van de interventies 'Fit en vaardig' en 'Naschools sportaanbod' op 3 basisscholen in de gemeente Hilversum vast te stellen op € 45.254,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 20. 20

  Met maatwerkplannen steunt de gemeente Hilversum kwetsbare kinderen door een financiële impuls te geven aan de scholen, zodat zij extra mogelijkheden hebben om de doorgaande leerlijn van voorschool naar vroegschool te bevorderen en taalachterstanden in groep 1/2 te bestrijden. De 14 scholen in schooljaar 2021-2022 en de 16 scholen in 2022-2023 vertegenwoordigd door 4 schoolbesturen hebben van de gemeente Hilversum subsidie ontvangen voor het uitvoeren van de maatwerkplannen. De schoolbesturen hebben gehandeld in overeenstemming met de subsidiebeschikking.


  In dit voorstel is naast de vaststelling van de maatwerkplannen schooljaar 2022-2023, ook de vaststelling voor schooljaar 2021-2022 meegenomen. Door capaciteitsproblemen (afwezigheid wegens verlof) is dit niet eerder verwerkt.

  Besluit

  1. De subsidie die onderstaande basisscholen hebben ontvangen voor de uitvoering van de maatwerkplannen in schooljaar 2021-2022 vast te stellen op € 299.600,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen:
  - € 64.200,- subsidie voor 3 scholen van Stichting Proceon: Basisschool Avonturijn; van Hasseltschool; Nassauschool
  - € 128.400,- subsidie voor 6 scholen van Stip: Sterrenschool Hilversum; Villa Vrolik; Violenschool; IKC De Wijde Blik; Dr Ir C Lelyschool; De Dubbeldekker
  - € 85.600,- subsidie voor 4 scholen van AT: De Wilgetoren; Kindercampus; Paulusschool; Titus Brandsmaschool
  - € 21.400,- subsidie voor 1 school van Stichting Noor: Basisschool Al Ayoub


  2. De subsidie die onderstaande basisscholen hebben ontvangen voor de uitvoering van de maatwerkplannen in schooljaar 2022-2023 vast te stellen op € 300.000,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen:
  - € 75.000,- subsidie voor 4 scholen van Stichting Proceon: Basisschool Avonturijn; van Hasseltschool; Nassauschool; Da Costa school
  - € 112.500,- subsidie voor 6 scholen van Stip: Sterrenschool Hilversum; Villa Vrolik; Violenschool; IKC De Wijde Blik; Dr Ir C Lelyschool; De Lorentzschool
  - € 93.750,- subsidie voor 5 scholen van AT: De Wilgetoren; Kindercampus; Paulusschool; Titus Brandsmaschool; Augustinusschool
  - € 18.750,- subsidie voor 1 school van Stichting Noor: Basisschool Ayoub

  Conform.

 21. 21

  Met de eigenaren van de bedrijfsruimte met bovenwoningen aan de Koninginneweg 167 is in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) overeenstemming bereikt over het aankoopbedrag en de schadeloos stellingsvergoeding. De onderhandeling hebben in het actief verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1. De bedrijfsruimte met bovenwoningen aan de Koninginneweg 167(1211 AR) Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 5966 van 75m² groot, aan te kopen conform het taxatie en adviesrapport van Bureau Gloudemans BV;
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen conform advies rapport van Gloudemans;
  3. De totale kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG stationsgebied;
  4. De woningen na overdracht in beheer te geven aan Gaph (voorheen Villex).

  Akkoord.

 22. 22

  Met de eigenaar/VVE van de woningen aan de Koninginneweg 151en 151a bestaande uit appartementsrechten A t/m A5 is in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) overeenstemming bereikt over het aankoopbedrag en de schadeloos stellingsvergoeding. De onderhandeling hebben in het actief verwervingstraject geleid tot prijsovereenstemming op basis van het advies van bureau Gloudemans.

  Besluit

  1. De woningen aan de Koninginneweg 151 en 151a te (1211 AP) Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie N 8965 A1 t/m A5 van 108m² groot, aan te kopen conform het taxatie en adviesrapport van Bureau Gloudemans BV.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen conform bijgevoegd advies rapport van Gloudemans.
  3. De totale kosten ten laste te laten komen van het krediet WVG stationsgebied.
  4. De woningen na overdracht in beheer te geven aan Gaph (voorheen Villex).

  Conform.

 23. 23

  De eigenaar van de Larenseweg 27 heeft het pand in het kader van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten aangeboden. De onderhandeling hebben in het minnelijk verwervingstraject na onderhandeling geleid tot prijsovereenstemming op basis van de getaxeerde waarde en een schadeloosstelling.

  Besluit

  1.Het object Larenseweg 27, 1221 CH Hilversum, kadastraal bekend als gemeente Hilversum, sectie R nummer 2198 ter grootte van 71 m², aan te kopen conform de getaxeerde waarde.
  2. Verkoper een schadeloosstelling toe te kennen.
  3. Deze kosten ten laste te laten komen van het krediet Wvg Entree Oost.
  4. De woning indien mogelijk na oplevering tijdelijk te verhuren via een beheerder.

  Conform.

 24. 24

  Op 2 februari 2024 heeft de fractie van Hart voor Hilversum artikel 41 RvO vragen gesteld inzake asielopvang in relatie tot spreidingswet.

  Besluit

  Beantwoording versturen naar de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 25. 25

  Op 1 februari is de spreidingswet in werking getreden. Hilversum heeft een taakstelling van 536 opvangplekken voor asielzoekers toebedeeld gekregen. Dit voorstel gaat over de wijze waarop de zoektocht naar asiellocaties wordt ingericht. Daarbij is de Beleidsagenda asielaanpak leidend. De beleidsagenda biedt de gemeente uitgangspunten en een afwegingskader waarmee, ongeacht de hoogte van de taakstelling, asielopvang vormgegeven kan worden. De goede ervaringen in het gesprek met de stad van het beleidstraject worden in het vervolgtraject weer toegepast.
  In het plan van aanpak wordt voorgesteld de taakstelling van 536 te vertalen naar 4 locaties binnen Hilversum, met de kleinschaligheid uit de beleidsagenda als uitgangspunt, waarbij de asielzoekers die verblijven in Gooiland Hotel (148, mogelijk 174 gezien lopende onderzoek naar uitbreiding Gooiland n.a.v. gedane toezegging in de raadsvergadering op 31 januari) worden meegeteld. De spreidingwet stuurt op een provinciaal plan met de verdeling van de taakstellingen op 1 november 2024 en realisatie van de taakstelling voor 1 juli 2025.

  Besluit

  1. Het plan van aanpak locatiezoektocht asielopvang vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

  Conform.