Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 30 januari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: ‘GR Regio GV’) wordt om de twee jaar geactualiseerd. In de GR Regio GV is de manier van samenwerken tussen regiogemeenten en de Regio-organisatie vastgelegd. Op 1 maart 2022 is de huidige GR Regio GV in werking getreden, dus in voorjaar 2024 is een volgende geactualiseerde versie nodig. Bij deze actualisatie worden de wijzigingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verwerkt. De wet is er om de democratische legitimatie en de controlerende rol van gemeenteraden in relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daarnaast worden enkele reguliere aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en aan te sluiten bij de werkprocessen. De GR Regio GV wordt lokaal vastgesteld. Vanwege de vestigingsplaats Bussum zorgt de gemeente Gooise Meren voor publicatie van de nieuwe GR Regio GV 2024. Dit zal op uiterlijk 1 mei 2024 gebeuren. De raden van de regiogemeenten worden daarom gevraagd vóór 1 april 2024 te besluiten omtrent de vaststelling van de GR Regio GV 2024.

  Besluit

  I. In te stemmen met de inhoud van de concept collegebrief betreffende de moties M21-190 en M23-76, waarna deze na afstemming met Gooise Meren door het college kan worden vastgesteld en - op een later moment - toegevoegd aan de stukken betreffende de actualisering van de GR Regio GV;
  II. De raad voor te stellen:
  1. De Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek 2024 vast te stellen en het besluit kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van Regio GV.
  III. Het raadsvoorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de raadscommissie Bestuur & Economie van 28 februari 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Versa Welzijn heeft voor 2024 mede namens Kwintes en stichting Sherpa voor 2024 een subsidieaanvraag ingediend om de pilot dagbesteding voor kwetsbare inwoners in Hilversum Oost (hierna Verbindingshuis) in 2024 voort te zetten. In dit voorstel stellen we voor om een deel van het gevraagde bedrag als subsidie te verlenen en een deel van het bedrag af te wijzen. Daarnaast verbinden we aanvullende voorwaarden aan de te verlenen subsidie.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 121.710,-- voor 2024 te verlenen aan Versa Welzijn voor het, in samenwerking met Kwintes en Stichting Sherpa, continueren van de pilot dagbesteding voor kwetsbare inwoners in Hilversum Oost (Verbindingshuis), onder de in de beschikking gestelde voorwaarden. 
  2. Een bedrag van € 7020,-- af te wijzen, omdat dit niet past binnen de begroting 2024. 
  3. Een bedrag van € 6070,-- af te wijzen, omdat dit kosten zijn die betrekking hebben op 2023. 
  4. Een bedrag van € 2000,-- af te wijzen, omdat dit geen kosten zijn die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteiten

  Conform.

 3. 3

  Op 6 december 2023 heeft het Rijk de decembercirculaire gepubliceerd.
  Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. De belangrijkste onderwerpen in deze decembercirculaire zijn;
  · De wijziging van de uitkeringsfactoren voor de jaren 2021, 2023 en 2024
  · Het naar beneden bijstellen van de aantallen van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen in Hilversum voor de jaren 2023 t/m 2027
  · Extra middelen voor de invoering van de omgevingswet
  · Extra middelen voor de meerkosten Oekraïne van het sociaal domein

  Besluit

  Om de raad tijdig te informeren over de financiele mutaties zoals die voortvloeien uit de decembercirculaire van het gemeentefonds 2023 is een raadsinformatiebrief hierover opgesteld.

  Akkoord.

 4. 4

  In het kader van de uitvoering van het project HOV in ’t Gooi is de Weg over Anna’s Hoeve geamoveerd, en is een nieuwe verbinding Hilversum-Baarn gerealiseerd parallel aan de spoorlijn Hilversum-Amersfoort. De naam ‘Weg over Anna’s Hoeve’ in de gemeente Hilversum vervalt daarmee, en de nieuwe weg moet een naam krijgen. Voorgesteld wordt aan die nieuwe verbinding tussen de Minckelersstraat in Hilversum en de gemeentegrens met Laren de naam ‘Verlegde Weg over Anna’s Hoeve’ te geven.

  Besluit

  1. De naam ‘Verlegde Weg over Anna’s Hoeve’ toe te kennen aan de openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening ‘Naamgeving openbare ruimte Verlegde Weg over Anna’s Hoeve’.
  2. De naam ‘Mussenstraat’ toe te kennen aan de openbare ruimte, als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening ‘Naamgeving openbare ruimte Mussenstraat’.
  3. De naam ‘Weg over Anna’s Hoeve’ in te trekken wat betreft de verwijderde openbare ruimte , als aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening ‘Verwijderen openbare ruimte Weg over Anna’s Hoeve’.
  4. Het adres en huisnummer van het perceel kadastraal bekend Hilversum nr. C 9278 te wijzigen van ‘Weg over Anna’s Hoeve 3’ in : ‘Minckelersstraat 432’

  Akkoord.

 5. 5

  Met deze brief willen wij de Gemeenteraad informeren over de stand van zaken van diverse onderwerpen binnen de portefeuille wonen. Op 29 september 2023 heeft de Gemeenteraad de collegebrief planning wonen september 2023 ontvangen. Hierin hebben wij aangegeven dat wij gelet op de vele onderwerpen die spelen binnen het thema wonen uw raad in het vervolg iedere vier maanden met een collegebrief op de hoogte brengen van de voortgang op wonen.  In januari is het dus weer tijd voor een nieuwe update.

  Besluit

  Middels bijgaande collegebrief de Gemeenteraad te informeren over de stand van zaken van diverse onderwerpen binnen de portefeuille wonen.

  Conform.

 6. 6

  Op woensdag 17 januari 2024 heeft de portefeuillehouder toegezegd de raad schriftelijk te informeren over de juridische constructie en daarmee niet te wachten tot de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid van een zendmast op de brandweerkazerne. Deze toezegging is genoteerd onder nummer T24-004. Hierbij ontvangt u de collegebrief naar aanleiding van deze toezegging.

  Besluit

  De bijgevoegde collegebrief versturen naar de raad vóór de raadsvergadering van 31 januari 2024.

  Akkoord met een aanpassing.

 7. 7

  Beeld&Geluid heeft het college verzocht om vaststelling van de subsidie Dutch Media Week 2023.

  Besluit

  De subsidie 2023 aan Instituut Beeld & Geluid, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking, ter grootte van €230.000 ter cofinanciering van de activiteiten uitgevoerd tijdens de Dutch Media Week 2023 vast te stellen.

  Conform.

 8. 8

  De fractie van Democraten Hilversum heeft op 20 december 2023 Art. 41 RvO vragen gesteld m.b.t. Dutch Media Week.

  Besluit

  Beantwoording versturen naar de raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 9. 9

  Bij brief van 18 december 2023 aan het college van B en W heeft de fractie Democraten Hilversum artikel 41 RVO vragen ingediend inzake de afwijkingsbevoegdheid van het college.

  Besluit

  De op 18 december 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie DH aan het college over Afwijkingsbevoegdheid beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 10. 10

  Jaarlijks wordt de legesverordening in uw raad vastgesteld. Geconstateerd is dat er een aantal tekstuele onjuistheden in de verordening zitten. Dit voorstel strekt er toe om deze onjuistheden te herstellen en een juridisch juiste verordening vast te stellen.

  Besluit

  De raad voor te stellen:
  1. De Legesverordening 2024 (2e wijziging) te wijzigen conform bijgaand raadsbesluit.
  II. Het voorstel aanmelden voor rechtstreekse agendering voor de gemeenteraad.

  Conform.

 11. 11

  Het is vanwege gewijzigde/geactualiseerde wetgeving noodzakelijk om het bevoegdhedenregister Omgevingswet en Wet goed verhuurderschap vast te stellen en het is ook noodzakelijk om deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 vast te stellen.
  De vaststelling van het bevoegdhedenregister is zowel een burgemeestersbevoegdheid, als een collegebevoegdheid. Er worden namelijk bevoegdheden van zowel de burgemeester als het college gemandateerd.
  Verzocht wordt om instemming met het bijgevoegd voorstel.

  Besluit

  1. De uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in het bevoegdhedenregister Omgevingswet en Wet goed verhuurderschap (bijlage 1) met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen onder de daarbij vermelde specifieke bepalingen en ten aanzien van de uitoefening van deze bevoegdheden het bevoegdhedenregister Omgevingswet en Wet goed verhuurderschap vast te stellen.

  Conform.

 12. 12

  De bevoegdheid tot het benoemen van leden van bestuur ligt conform artikel 42b lid 6 sub b van de Wet op het voortgezet onderwijs bij de Gemeenteraad. De Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum heeft een profiel opgesteld en een sollicitatieprocedure doorlopen, waaruit twee kandidaten naar mening van het bestuur het beste bij het profiel passen. Reden om beiden als kandidaten voor te dragen.

  Besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De heer R. ter Haseborg en mevrouw W. Bartby te benoemen tot leden van bestuur van Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.
  2. De gemeenteraad te verzoeken bijgaand voorstel rechtstreeks voor behandeling in de gemeenteraad te agenderen.

  Conform.

 13. 13

  Present Hilversum heeft subsidie aangevraagd van € 95.000,- voor het jaar 2024. Hierbij is als hoofddoel gesteld om 200 projecten te realiseren met ongeveer 2.000 vrijwilligers en in totaal 11.000 uur aan hulp in te zetten voor Hilversummers die het nodig hebben. Present draagt met hun activiteiten bij aan de volgende meerdere beleidsdoelen. Om deze reden wordt geadviseerd Stichting Present binnen de kaders van de begroting subsidie te verlenen.

  Besluit

  Een subsidie van € 90.000,- verlenen aan Stichting Present Hilversum conform bijgevoegde beschikking en het meer gevraagde bedrag van € 5.000,- af te wijzen.

  Conform.

 14. 14

  STIP verzorgt het openbaar basis onderwijs in Hilversum. De stichting functioneert zelfstandig met een Raad van Toezicht. In een convenant is afgesproken dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de begroting. Nu ligt er een collegebrief en analyse van de begroting voor om de gemeenteraad te informeren over de meerjarenbegroting 2024-2027.

  Besluit

  Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2027 van STIP openbaar primair onderwijs Hilversum en deze middels bijgaande collegebrief ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

  Conform.

 15. 15

  Op 14 december 2023 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van Art. 41 van het Reglement van Orde over zwemvaardigheid.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden als antwoord op schriftelijke vragen van Democraten Hilversum over het onderwerp zwemvaardigheid.

  Conform.

 16. 16

  Op 14 januari 2024 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de Parkeerapp .

  Besluit

  De door de fractie Partij van de Arbeid gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de parkeerapp, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 17. 17

  Op 16 januari 2024 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de vergunningsgebieden parkeren.

  Besluit

  De door de fractie Partij van de Arbeid gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de vergunningsgebieden, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 18. 18

  Op 8 januari 2024 heeft de fractie van de Hart van Hilversum vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de invoering nieuwe parkeertarieven.

  Besluit

  De door de fractie Hart voor Hilversum gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de invoeren nieuwe parkeertarieven en communicatie, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.