Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 26 maart 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  In samenspraak met de buurt is in de Gebiedsagenda 1221 opgenomen dat het wenselijk is om het Oosterspoorplein en omgeving te ontwikkelen tot duidelijk hart van de buurt en entreegebied van Hilversum oost. Met de ligging aan het station, de aanwezige buurtwinkels, de karakteristieke architectuur en betrokken bewoners is er volop potentie aanwezig. Met de vestiging van een voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten, Wvg) op het gebied in 2019 en de vaststelling van de Structuurvisie Bruisend Hart op 9 juni 2022 zijn de kaders en de ontwikkelrichting bepaald. Het stedenbouwkundig plan vormt een nadere uitwerking van de structuurvisie.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Het stedenbouwkundig plan Bruisend Hart vast te stellen, met daarin:
  - De visie met vier principes voor een fijne plek (hoofdstuk 4)
  - Thematische richtlijnen voor nadere uitwerking (hoofdstuk 5)
  - Principe van routes door het gebied voor nadere uitwerking (paragraaf 5.5)
  - Stedenbouwkundige randvoorwaarden (paragraaf 5.1)
  - Programmatische invulling van gebouwen op hoofdlijnen (paragraaf 5.2);
  2. Het college opdracht te geven om een omgevingsplanwijziging op te stellen voor het Bruisend Hart op basis van het Stedenbouwkundig plan;
  3. Het college opdracht te geven om een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het Bruisend Hart en de aangrenzende bebouwing aan de Zuiderweg;
  4. Het college opdracht te geven om een ontwerp van de openbare ruimte te maken voor het Bruisend Hart;
  5. € 1.000.000 van de openstaande sterretjes post “1000 woningen, openbare ruimte” te bestemmen voor het realiseren van de openbare ruimte in het Bruisend Hart;
  6. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 5 “Financieel overzicht stedenbouwkundig plan” bij dit raadsvoorstel op te heffen wanneer het volledige project Bruisend Hart is afgerond.
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten ter advisering aan de raad;
  III. 1. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen op bijlage 5 (Financieel overzicht stedenbouwkundig plan) bij dit raadsvoorstel. De verplichting tot geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen.
  2. Bijlage 5 (Financieel overzicht stedenbouwkundig plan) bij dit raadsvoorstel, onder verplichting tot geheimhouding te verstrekken aan de gemeenteraad conform artikel 88 lid 2 Gemeentewet.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 2. 2

  Na een positief commissieadvies over het afronden van de Omgevingsvisie, ligt nu het raadsvoorstel voor de definitieve Omgevingsvisie voor. Achter ons ligt een intensief traject met de samenleving en de gemeenteraad. De Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van Hilversum, met als horizon 2040. Het is een gebalanceerde visie op hoofdlijnen, die is gebaseerd op de Denkrichting van de samenleving en die duidelijk maakt hoe we er mee aan de slag gaan.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De Omgevingsvisie Hilversum 2040, bestaande uit Deel A (Omgevingsvisie op hoofdlijnen), Deel B (Brondocumenten) en Deel C (Uitwerkingen beleid en toepassingen) vast te stellen, inclusief de daarin verwerkte reacties op zienswijzen.
  2. Kennis te nemen van Deel D (Verantwoording) van de Omgevingsvisie Hilversum 2040.
  3. Het college op te dragen een aantal programma’s onder de Omgevingsvisie in te richten:
  a. Thematische programma’s: Duurzaam, Meedoen en Actief;
  b. Gebiedsprogramma’s: Projecten en Gebiedsagenda’s;
  c. Bedrijfsvoeringprogramma, waaronder het deelprogramma Kostenverhaal;
  4. De Structuurvisie Hilversum 2030 in te trekken.
  II. Het onderwerp ter advisering aan de gemeenteraad aan te melden voor de commissievergadering RO&P van 17 april 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 3. 3

  Voor u ligt het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen van de gemeente Hilversum. Kostenverhaal ziet op het door een gemeente te verhalen van de kosten die ze maakt ten behoeve van nieuwbouwplannen op de initiatiefnemers van deze plannen (meestal bouwers en/of ontwikkelaars). Dit is een wettelijke plicht (art. 13.11 Omgevingswet) en één van de grondbeleidsinstrumenten die door een gemeente worden ingezet bij het realiseren van de gewenste ruimtelijke plannen en ambities. Bij het ‘regulier’ kostenverhaal moeten de te verhalen kosten een sterk verband hebben met de nieuwbouwplannen. Bij de ‘financiële bijdragen’ gaat het om het in het algemeen verhogen van de leefkwaliteit. Het gaat in ieder geval om de kosten van de aanleg van openbare infrastructuur en voorzieningen, betaalbare woningen, planschade en de kosten van het gemeentelijk apparaat.
  De omgevingsvisie kiest als uitgangspunt dat initiatiefnemers meebetalen aan de gewenste ruimtelijke ambities en verhoging van de leefkwaliteit in Hilversum. Om dit doel te bereiken gaan we het instrument kostenverhaal consequent inzetten. Het verhalen van kosten was al verplicht onder de Wet ruimtelijke ordening, hetgeen wordt voortgezet onder de nieuwe Omgevingswet. De gemeente verhaalt nu al de plangebonden kosten, dat zijn de kosten van openbare infrastructuur die direct gerelateerd is aan één specifiek nieuwbouwplan, de planschade en de ambtelijke apparaatskosten. Dit programma maakt het mogelijk om ook nog de kosten te verhalen van:
  · De openbare infrastructuur en voorzieningen die meerdere gebieden dienen.
  · Het realiseren van voldoende sociale huurwoningen van corporaties.


  Met dit Programma kostenverhaal en financiële bijdragen zorgt de gemeente Hilversum voor een transparant en eenduidig kader voor ons kostenverhaal, dat aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en onze omgevingsvisie. Wij hopen als college dat dit document vooraf duidelijkheid verschaft aan alle partijen in de stad, om zo gezamenlijk te werken aan een mooier, duurzamer en inclusiever Hilversum.


  Dit programma is op basis van de Omgevingswet een bevoegdheid van het college, maar het college wil de raad actief betrekken. Daarom stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen over het concept uit te spreken (conform artikel 169, lid 4 Gemeentewet). Parallel aan deze zogenaamde voorhangprocedure legt het college dit concept ter inzage voor inspraak. Voorafgaand zijn de woningbouwcorporaties al geconsulteerd. Met de reacties uit zowel de raad als de inspraak neemt het college voor de zomer 2024 een definitief besluit over het Programma kostenverhaal en financiële bijdragen.

  Besluit

  I. 1. In te stemmen met voorliggend concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen (bijlage 1) en de daarin gemaakte keuzes en uitgangspunten (bijlage 2);
  2. Voorliggend concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen (bijlage 1) vrijgeven voor inspraak;
  3. Voorliggend concept Programma Kostenverhaal en financiële bijdragen (bijlage 1) aan de raad voorleggen voor het uitspreken van wensen en bedenkingen (conform artikel 169, lid 4 Gemeentewet).
  II. De raad voor te stellen:
  1.Op grond van de gemeentewet artikel 169 lid 4 gemeentewet geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het concept Programma kostenverhaal en financiële bijdragen (bijlage 1).
  III. Dit voorstel ter advisering aan de raad voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten.

  Conform.

 4. 4

  Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Deze wetswijziging moet voor 1 juli 2024 worden geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (GR OFGV). Daarover is door de raad in september 2023 een zienswijze vastgesteld. Mede aan de hand van de zienswijzen van de deelnemers is een voorstel uitgebracht voor wijziging van de GR.
  In dit voorstel wordt aan de Raad gevraagd om het College toestemming te verlenen tot wijziging van de GR. Aan het College wordt gevraagd in stemmen met de voorgestelde wijziging zodat de GR zal worden aangepast.

  Besluit

  I. 1. De zienswijzenota wijziging GR OFGV vast te stellen.
  2. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, onder voorbehoud van toestemming van de raad, vast te stellen.
  3. De raad te verzoeken toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.
  4. Het besluit tot gewijzigd vaststellen van de gemeenschappelijke regeling, na toestemming van de raad, ter kennisgeving aan te bieden aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en gedeputeerde staten van de provincie Flevoland.
  II. De raad voor te stellen:
  1. Het college toestemming te verlenen, als bedoeld in artikel 51 lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) door middel van bijgevoegde ontwerpwijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (verder: de GR OFGV).
  III. Het voorstel aan te melden voor rechtstreekse besluitvorming in de raad.

  Gewijzigd besluit met aanpassingen.

 5. 5

  In de collegebrief van 8 november 2023 informeerden wij u over de verwachte overschrijding van de begroting van ons jeugdbudget voor 2023 en de oorzaken van deze overschrijding. In de raadsvergadering van 8 november 2023 hebben wij u toegezegd (T23-94) om u in het eerste kwartaal van dit jaar te informeren over onderzoek naar de oorzaken van het gemelde tekort, of het incidenteel of structureel is en de maatregelen die het college wil nemen om beter grip te krijgen op tekorten in de jeugdzorg. Bij structureel tekort wordt dit meegenomen in de voorjaarsnota. Wij informeren u in deze collegebrief over de wijze waarop wij de uitgaven op jeugd vanaf 2024 beter en tijdiger kunnen monitoren.

  Besluit

  Versturen collegebrief maatregelen voorspelbaarheid en grip uitgaven jeugd.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 6. 6

  De vraag naar elektriciteit neem steeds verder toe. Daarnaast wordt elektriciteit steeds vaker lokaal, via zonnepanelen, opgewekt. Consequentie is dat we, net als elders in Nederland, op piekmomenten aanlopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet. Komende jaren moet door netbeheerder Liander grote aanpassingen worden gedaan aan het elektriciteitsnet. Concreet betekent dit plaatsing van ongeveer 300 trafostations in de komende tien jaar. Tegelijkertijd neemt de druk op de openbare ruimte toe en is inpassing van deze trafostations geen eenvoudige opgave. Om deze opgave in goede banen te leiden sluiten netbeheerder Liander en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Binnen deze samenwerking is Liander verantwoordelijk voor de techniek en de gemeente voor de ruimtelijke inpassing, hierbij ondersteund door het afwegingskader dat hiervoor is opgesteld. De buurtaanpak start in april in de Hilversumse Meent waarna al snel het Zeeheldenkwartier en de Astronomische buurt volgen. In de eerste jaren gaat het in totaal om naar schatting gemiddeld 50 trafostations per jaar.

  Besluit

  1. De samenwerkingsovereenkomst met Liander aan te gaan ten aanzien van de plaatsing van trafostations;
  2. Het Afwegingskader plaatsing trafostations vast te stellen;
  3. De raad hierover te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

  Akkoord.

 7. 7

  Tijdens de voorbeschermingsperiode is door de eigenaar met het kinderdagverblijf een herbestemmingsplan gemaakt om de voormalige Rehobothkerk geschikt te maken als kinderdagverblijf. Het college heeft 7 september 2021 besloten tot voorbescherming met als doel onderzoek uit te voeren naar het pand en de belangen te inventariseren. Het college heeft de eigenaar per kennisgeving van 21 september 2021 in de gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken en de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten (CRKM) om advies gevraagd. Er is architectuur- en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. De eigenaar heeft een zienswijze ingediend. De CRKM heeft positief over de aanwijzing geadviseerd in haar vergadering van 14 april 2022. De redengevende omschrijving bevat de waardenstelling. De zienswijze leidt niet (meer) tot de overweging om het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. In het kader van de afweging kan het advies van de CRKM worden overgenomen. Aanwijzing is een bevoegdheid van het college.

  Besluit

  1. Kleine Drift 63 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
  2. De bijgevoegde redengevende omschrijving van Kleine Drift 63 vast te stellen.
  3. De bijgevoegde nota van zienswijze Kleine Drift 63 vast te stellen.
  4. De eigenaar te informeren volgens bijgaande brief.
  5. De verzoeker te informeren volgens bijgaande brief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 8. 8

  Op 6 maart heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het instellen van een investeringskrediet ad.
  € 3.200.000,- voor het bouw- en woonrijp maken en de inrichting van nieuwe openbare ruimte – ten behoeve van het project Flexwonen Circusterrein. In deze kredietaanvraag Flexwonen Circusterrein is aangegeven dat de gemeente een aanvraag bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling ‘Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFTuitkering)’.
  Deze SFT subsidie is medio november 2023 opengesteld door de RVO met als doel het stimuleren van projecten voor flexwoningen.

  Besluit

  De raad met een collegebrief te informeren over de ontvangen subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor flexwoningen op het Circusterrein.

  Conform.

 9. 9

  Bijgevoegd zijn de ontwerpbegroting 2025 inclusief meerjarenraming en de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. De raad heeft de bevoegdheid om zijn zienswijze te geven op deze planning en control producten. De jaarstukken 2023 laten een kleiner tekort zien eerder geschat ten tijden van de bestuursrapportage eind 2023. Daarnaast is de programmabegroting 2025 meerjaren sluitend en structureel in evenwicht. De programmabegroting heeft een beperkt ophogend effect voor de bijdrage van Hilversum. De stijging in de begroting van de Veiligheidsregio is voornamelijk toe te schrijven aan prijs- en loonindexatie. Het effect voor de bijdrage van Hilversum wordt echter voor een groot deel gedempt, omdat er sprake is van een herijking van de verdeelsleutel tussen de gemeenten. In de voorliggende zienswijze spreekt de raad haar waardering uit over het terugdringen van het eerder geraamde tekort en geeft uw raad een positief oordeel over de programmabegroting 2025. In de zienswijze wordt wel aandacht gevraagd voor een mogelijke hogere loonstijging dan nu geraamd voor 2025 en verder. De raad verzoekt de Veiligheidsregio bij een mogelijk tekort eerst te kijken naar het opvangen van de meerkosten binnen de eigen begroting.

  Besluit

  I. De raad voorstellen bijgaande zienswijze op de jaarstukken 2023 en de programmabegroting 2025 van de Veiligheidsregio vast te stellen en kenbaar te maken bij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek;
  II. Het voorstel agenderen voor de commissie Bestuur en Economie ter advisering aan de raad.

  Akkoord.

 10. 10

  In de Regio Gooi en Vechtstreek is in het convenant eerste opvangonderwijs (2022) vastgelegd hoe het eerste opvangonderwijs aan Kinderen die korter dan één jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (hierna: nieuwkomersleerlingen) wordt geboden. Alle regiogemeenten hebben in dit convenant met alle schoolbesturen en de twee samenwerkingsverbanden Unita en Qinas afspraken vastgelegd. Onderdeel van het convenant is de jaarlijkse bijdrage a €1.900,- die gemeenten per leerling betalen. Deze kosten worden betaald voor leerlingen die instromen in de leeftijd voor het Primair Onderwijs (PO). In Hilversum heeft schoolbestuur STIP twee locaties voor eerste opvangonderwijs: Jan Blankenlaan 8 en Thebe 22. Dit voorstel heeft betrekking op de bijdrage per leerling per jaar die wordt gedaan voor zowel Oekraïense nieuwkomersleerlingen als voor reguliere nieuwkomersleerlingen.

  Besluit

  1. Aan STIP een subsidie van € 304.000, - te verlenen voor het bieden van eerste opvangonderwijs in het kalenderjaar 2024.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 11. 11

  Het afgelopen jaar is de vloer van de koffiekamer en het plafond van de tuinkamer hersteld. Bij aanvang van de werkzaamheden waren de te maken kosten nog niet in beeld. Door middel van deze brief informeren wij de raad door het college over de gemaakte kosten.

  Besluit

  De raad middels bijgevoegde collegebrief te informeren over de kosten inzake het herstel vloer en plafond koffiekamer.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 12. 12

  Het versterken van vrijwilligers en vrijwillige inzet is een speerpunt in de door u op 6 december 2023 vastgestelde Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030. In de voorliggende Uitvoeringsagenda vrijwillige inzet 2024-2030 (verder: Uitvoeringsagenda) staat hoe wij in samenwerking met partners aan dat speerpunt uitvoering zullen geven.

  Besluit

  1. De Uitvoeringsagenda Vrijwillige Inzet 2024-2030 Hilversum vast te stellen;
  2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
  3. De bestuurlijke reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

  Conform.

 13. 13

  Jaarlijks stelt de regio Gooi en Vechtstreek een lijst met 50+ woningbouwplannen vast. De Hilversumse 50+ lijst wordt met dit voorstel aan het college voorgelegd, daarna wordt de lijst aangeboden aan de regio. uiterlijk in juli kan in het regionale PFHO ruimte en mobiliteit de regionale 50+ lijst worden vastgesteld.

  Besluit

  De 50+ lijst woningbouwplannen Hilversum vast te stellen.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 14. 14

  De Algemene Wet Bestuursrecht in beginsel een subsidieregeling voor rechtmatige subsidieverstrekking. Een subsidieregeling beschrijft voor welke activiteiten en onder welke voorwaarden het college subsidie kan verstrekken. Het college schept zo duidelijkheid aan potentiële aanvragers voor welke gemeentelijke doelstellingen de gemeente subsidie verleend. De gemeente heeft hiermee meer grip op het soort aanvragen dat het ontvangt en de uiteindelijke resultaten van de gesubsidieerde activiteiten. Om hieraan te voldoen voor het deelterrein Jeugd is een subsidieregeling opgesteld. De subsidieregeling beoogt activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de doelstellingen van de beleidsagenda jeugd 2024-2030.

  Besluit

  1. De subsidieregeling ‘Programma agenda jeugd Hilversum 2024’ vast te stellen.
  2. Voor 2024 het subsidieplafond vast te stellen op € 467.050 en subplafonds vast te stellen op:
  Opgave Subplafond
  Versterken van ondersteuning tussen ouders onderling en jeugdigen onderling € 167.200,00
  Verstevigen laagdrempelige voorzieningen € 160.000,00
  Collectief of laagdrempelig aanbod voor ouders/jeugdigen op thema's waar veel vraag naar is € 90.000,00
  Mentaal welbevinden van onze jeugdigen € 49.850,00

  3. Ter formalisering het ‘Overzicht subsidieplafonds Hilversum’ vast te stellen.
  4. Bijgaande raadsinformatiebrief te versturen.

  Conform.

 15. 15

  Tijdens de gezamenlijke commissies van 1 november 2023 stelde de fractie van GroenLinks vragen aan het college over de stand van zaken van de aanbesteding van de vrouwenopvang en de financiering vanaf 2027. Met deze collegebrief informeren wij u daarover en beschouwen wij toezegging T23-090 als afgedaan.

  Besluit

  Bijgaande collegebrief te verzenden aan de raad, en daarmee toezegging T23-090 af te doen.

  Conform.

 16. 16

  De fractie D66 heeft op 27 februari 2024 artikel 41 vragen gesteld over de handhaving van fietsenoverkappingen. Het voorstel is om deze te beantwoorden conform bijgaande college brief.

  Besluit

  Te besluiten om de bijgevoegde beantwoording van de artikel 41 vragen van D66 voor te leggen aan de Raad.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 17. 17

  RV&O B.V. werkt samen met gemeenten Hilversum en Wijdemeren aan de planontwikkeling tot transformatie naar de functie wonen voor de locatie Raaweg 26 (Tuincentrum Puik). Voor de werkzaamheden van 1 februari 2024 tot 1 april 2025 is een allonge bij de intentieovereenkomst voorbereid. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met deze allonge.

  Besluit

  1. De intentieovereenkomst Herontwikkeling Raaweg 26-28-30 te Hilversum met RV&O B.V. (d.d. 5 oktober 2021) door middel van de bijgevoegde allonge te verlengen tot 1 april 2025;
  2. De raad te informeren middels bijgaande Raadsinformatiebrief.

  Conform.

 18. 18

  De initiatiefnemer van de herontwikkeling van het Van Son terrein aan de Kleine Drift 41 te Hilversum heeft het college verzocht om de aflopende intentieovereenkomst vanaf 30 maart 2024 met een jaar te verlengen. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat ze de verdere ontwikkeling van het project niet zelf uitvoeren, maar op zoek gaan naar een geschikte partij om de ontwikkel- en grondpositie over te nemen. Tot dusverre is de initiatiefnemer nog niet tot overeenstemming gekomen met een geschikte kandidaat. Dit heeft te maken met onzekerheden rond Chw bestemmingsplan 1221 (i.v.m. beroepsprocedure). Deze onzekerheid kan komend jaar worden weggenomen omdat binnen afzienbare tijd uitspraak wordt verwacht van de Raad van State over het bestemmingsplan. Vanwege de kwaliteitsimpuls die de herontwikkeling van het van Son terrein aan 1221 kan bieden wordt medewerking verleend aan de gevraagde verlenging.

  Besluit

  1. Bijgevoegde “Allonge 2 intentieovereenkomst Kleine Drift 41 – Van Son” aan te gaan met Van Son Real Estate B.V. en B.V. De Koster cs Makelaars.
  2. De raad te informeren door middel van bijgaande raadsinformatiebrief.

  Conform.

 19. 19

  In het kader van de pilot Zinvolle daginvulling: Ontmoeten, Meedoen en Meewerken heeft Stichting Sherpa op 2 oktober 2023 een subsidieaanvraag gedaan van € 84.476,- voor de instandhouding van de steunpunten voor algemeen toegankelijke dagbesteding voor het jaar 2024. De steunpunten zijn bedoeld voor inwoners met een zorggerichte ondersteuningsvraag waaronder mensen met (beginnende) dementie en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Deze subsidie heeft als doel een zinvolle daginvulling voor inwoners met een lichte zorggerichte ondersteuningsvraag

  Besluit

  1. Aan de Stichting Sherpa voor het jaar 2024 subsidie te verlenen van € 84.476,- voor het organiseren van algemene voorzieningen voor dagbesteding in het kader van de pilot Zinvolle daginvulling: Ontmoeten, Meedoen en Meewerken, onder de in de beschikking genoemde voorwaarden.

  Conform.

 20. 20

  Bij brief van 7 februari 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum conform artikel 41 RVO vragen ingediend inzake School in het Centrum (Montessorischool centrum).

  Besluit

  De raad door middel van bijgevoegde brief te laten weten dat de beantwoording van de schriftelijke vragen van DH vertraagd is.

  Conform.

 21. 21

  Op 29 februari heeft de fractie Democraten Hilversum artikel 41 vragen gesteld over het collegebesluit van 19 december 2023 om Stichting Hilversum Marketing een meerjarensubsidie te verlenen voor de periode 2024 t/m 2027. De beantwoording van deze vragen is opgenomen in bijgaande collegebrief.

  Besluit

  De op 29 februari ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college over besluit meerjarensubsidie Hilversum Marketing 2024-2027 beantwoorden middels bijgaande brief.

  Conform.

 22. 22

  De fractie van BVNL heeft op 1 maart 2024 Art. 41 RvO vragen gesteld inzake "250 asielzoekers in Tergooi wachtend op sociale huurwoning in regio".

  Besluit

  De beantwoording Art. 41 vragen BVNL inzake "250 asielzoekers in Tergooi wachtend op sociale huurwoning in regio" naar de raad te sturen.

  Conform.

 23. 23

  Op 1 maart 2024 heeft de fractie van Democraten Hilversum vragen gesteld op basis van Art. 41 van het Reglement van Orde over het Hilversums Mediafonds. Met de collegebrief beantwoorden we de vragen en doen we twee moties en een toezegging af.

  Besluit

  1. De op 1 februari 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie van Democraten Hilversum aan het college inzake Mediafonds Hilversum te beantwoorden middels bijgaande brief;
  2. Motie M22-042, motie M22-043 en toezegging T22-022 af te doen middels bijgaande brief.

  Conform.

 24. 24

  De MPG 2024 geeft inzicht in de financieringsbehoefte van de perspectiefgebieden en de invloed hiervan op de financiële positie van de gemeente om toekomstige keuzes over projectbesluiten te kunnen faciliteren. Perspectiefgebieden zijn gebiedsontwikkelingen waarin de gemeente een belangrijke rol in de ontwikkeling speelt door grondeigendom, een uitzonderlijk grote financiële betrokkenheid heeft en daarbij ook een belangrijke financiële risicodrager is.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen:
  1. De Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2024 (MPG 2024) vast te stellen als achtergrond waartegen projectbesluiten met betrekking tot gebiedsontwikkelingen in het komende jaar kunnen worden genomen.
  II.. De Audit en Rekeningencommissie te verzoeken het college over de doorontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen te adviseren.
  III. Krachtens artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid de verplichting tot geheimhouding op te leggen voor informatie opgenomen in: Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkelingen 2024; GEHEIME BIJLAGE PERSPECTIEFGEBIEDEN. De geheimhouding wordt in acht genomen door allen die van de informatie kennis dragen (artikel 89 Gemeentewet).

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 25. 25

  Voor Hilversum is sport en bewegen van essentieel belang. Sport en bewegen geeft dagelijks heel veel Hilversummers plezier. Ook vergroot sport de gemeenschapszin, leidt het tot nieuwe sociale contacten en versterkt het bestaande banden. Sporten helpt vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken en doorzettingsvermogen. Voldoende bewegen heeft een positief effect op het tegengaan en voorkomen van gezondheidsproblemen.
  Door al deze positieve eigenschappen van sport en bewegen is onze Hilversumse missie: “Hilversummers een leven lang actief en vitaal”.


  Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden in een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren 2022-2026’ zegt hierover: “Sport, bewegen en welzijn liggen in elkaars verlengde en willen we meer met elkaar verbinden”. Het landelijk Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ wil vanuit een samenwerking binnen de hele sector de sport toekomstbestendig maken. Daarom wordt gewerkt aan een stevig fundament en een groter bereik om meer mensen aan te spreken en uitnodigen te gaan sporten. Door te werken aan meer betekenis van sport willen we de waarde voor de maatschappij verder vergroten. Vijf thema’s uit het landelijke Sportakkoord II staan centraal in het Hilversumse sport- en beweegbeleid. Hiermee leggen we verbinding met de landelijke aanpak en plaatsen deze nadrukkelijk in een Hilversumse context.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen: 
  1. De Sport- en Beweegnota Hilversum 2024 - 2030; 'Hilversummers een leven lang actief en vitaal' vast te stellen.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te bieden voor de commissie Zorg, Welzijn en Samenleving.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.