Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 9 januari 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel van het regionale beleidsplan Bescherming en Opvang 2022 - 2025 is het project Herstelnetwerk. Via het Herstelnetwerk versterken de gemeenten samen met partners het welzijn van inwoners met een psychische kwetsbaarheid. De afspraken met deze partners worden nu bevestigd in het convenant Herstelnetwerk.

  Besluit

  1. Het convenant Herstelnetwerk vast te stellen. 
  2. De portefeuillehouder Zorg en Samenleving te mandateren om namens het college het convenant te ondertekenen.

  Akkoord.

 2. 2

  De Stichting Energie Dienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) heeft voor de periode 9 januari t/m 30 juni 2023 een subsidie aangevraagd vooruitlopend op de in voorbereiding zijnde subsidieregeling “Hilversumse Samenwerkingspartners Energietransitie 2024-2027”. Het EDB heeft niet voldoende financiële middelen beschikbaar om te blijven functioneren totdat deze subsidieregeling voor meerjarige samenwerking is vastgesteld. Daarom wordt het college voorgesteld om voor de periode 9 januari t/m 30 juni 2024 een subsidie te verlenen aan het EDB. Het EDB kan vervolgens voor de periode 1 juli 2024 en verder een subsidieaanvraag indienen onder de dan verwachte subsidieregeling “Hilversumse Samenwerkingspartners Energietransitie 2024-2027”.

  Besluit

  1. Vooruitlopend op de in voorbereiding zijnde subsidieregeling “Hilversumse Samenwerkingspartners Energietransitie 2024-2027” een subsidie van € 289.845 toe te kennen aan de Stichting Energie Dienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek;
  2. Deze subsidie toe te kennen voor de periode van 9 januari t/m 30 juni 2024;
  3. De subsidie te dekken uit het budget van Energietransitie, Programma 1 Wonen en Leven, taakveld 7.4 Milieubeheer.

  Conform.

 3. 3

  Op 5 december 2023 heeft de fractie van D66 vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement van Orde over de nieuwe mogelijkheden voor woningbouw rondom vliegveld Hilversum.

  Besluit

  De door de fractie D66 gestelde vragen ex art. 41 RvO inzake de nieuwe mogelijkheden voor woningbouw rondom vliegveld Hilversum, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Het betreft een voorstel voor het instemmen met de statutenwijziging van de Vorstin. Door de statutenwijziging door te voeren kan de Vorstin het bestuursmodel wijzigen naar RVT. Dit sluit aan bij de verdere professionalisering van de vorstin en het cultuurbeleid door te werken conform de governance cultuur code.


  De Vorstin heeft voor het aanpassen van de statuten instemming nodig van het college. Dit is opgenomen in de huidige statuten van de Vorstin.

  Besluit

  De nieuwe statuten van de Vorstin goed te keuren, waarmee het invoeren van het Raad van Toezicht model conform de governance cultuurcode, akkoord bevonden wordt.

  Akkoord met aanpassingen, de portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  Op 11 december 2023 zijn er art 41 vragen ontvangen van Democraten Hilversum met als titel 'Plan Kerkbrink – het belang van kunnen vertrouwen op juiste informatie'.  Door middel van een collegebrief worden deze vragen beantwoord.

  Besluit

  De op 11 december 2023 ontvangen vragen ex artikel 41 RVO van de fractie Democraten Hilversum aan het college met als titel 'Plan Kerkbrink – het belang van kunnen vertrouwen op juiste informatie' te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.

 6. 6

  Op 14 december 2023 heeft de fractie SP vragen gesteld op basis van artikel 41 ten aanzien van Wajongers en kwijtschelding lokale belastingen in 2023 en 2024.

  Besluit

  De artikel door de fractie van de SP gestelde vragen ex art. 41 RVO, inzake Wajongers en kwijtschelding lokale belastingen in 2023 en 2024, te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Conform.