Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

College van B en W

dinsdag 23 april 2024

09:31 - 16:00
Locatie

B en W kamer

Voorzitter
G.M. van den Top
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Schoolbestuur STIP heeft middels een spoedaanvraag vervangende nieuwbouw voor de Violenschool aangevraagd. Voorgesteld wordt de aanvraag af te wijzen.
  De reden hiervan is dat het hier geen spoed betreft en deze aanvraag opgenomen kan worden in het Onderwijshuisvestingsplan (OHP) 2025.
  In artikel 98 2.a van de WPO staat vermeld dat een aanvraag kan worden afgewezen als het besluit over de voorziening kan worden genomen bij de vaststelling van het eerstvolgende programma in dit geval het OHP 2025.
  De Violenschool is in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 opgenomen in de jaarschijf 2025. Vanuit het OHP 2022 is er een voorbereidingskrediet toegekend waardoor de voorbereidingen voortgang kunnen hebben.
  De vaststelling van het OHP 2025 vindt uiterlijk op 31 december 2024 plaat. Deze besluitvorming sluit aan bij de beoogde realisatie van de werkzaamheden voor de Violenschool.
  Voorgesteld wordt om de Violenschool op te nemen bij de aanvragen voor het OHP 2025 en melden voor de volledigheid dat uw aanvraag naast vervangende nieuwbouw voor de bestaande gebouwcapaciteit van 2288 m2 ook een uitbreiding betreft voor 176 m2.

  Besluit

  1. De spoedaanvraag van de Violenschool af te wijzen.
  2. Deze aanvraag conform artikel 98 2.a van de WPO op te nemen in het eerstvolgende programma van het OHP 2025 met als voorwaarde dat er conform artikel 7.1.e tweede lid van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2022, een NEN 2767 opgestelde bouwkundige rapportage voor de Violenschool aangeleverd wordt voor 1 augustus 2024.

  Conform.

 2. 2

  Op 17 maart 2023 heeft Stichting Behoud Brandweer Erfgoed een brief aan de raad en het college verstuurd inzake de opzegging van de gebruiksmogelijkheid van een loods op het MOB-terrein zonder enig uitzicht op een alternatief onderkomen. Deze brief is het gevraagde antwoord op de brief van de stichting. De afhandeling van brieven geplaatst in rubriek III worden ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

  Besluit

  De op 19 maart 2024 ontvangen brief van Stichting Behoud Brandweer Erfgoed (SBBE) inzake de opzegging aan de SBBE van de gebruiksmogelijkheid van een loods op het MOB-terrein middels bijgevoegde collegebrief te beantwoorden.

  Akkoord.

 3. 3

  Media Campus NL heeft een driejarige subsidie (2024-2026) aangevraagd voor haar activiteiten. Dit in het verlengde van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente mee ondertekend heeft.

  Besluit

  1. Een subsidie van € 250.000 te verlenen aan Stichting Media Perspectives (Media Campus NL) voor 2024, conform bijgaande verleningsbeschikking.
  2. Een subsidie van in totaal € 500.000 te verlenen aan Stichting Media Perspectives (Media Campus NL) voor de periode 2025 t/m 2026, conform bijgaande verleningsbeschikking en het jaarlijkse bedrag van € 250.000 structureel te verhogen met hoogstens de in de begroting van dat jaar beschikbaar gestelde subsidie indexatie.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 4. 4

  Bij brief van 7 februari 2024 heeft de fractie Democraten Hilversum conform artikel 41 RvO vragen ingediend inzake School in het Centrum (Montessorischool centrum).

  Besluit

  De door de fractie van Democraten Hilversum gestelde vragen ex. Artikel 41 inzake School in het Centrum (Montessorischool centrum), te beantwoorden middels bijgaande collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder is gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 5. 5

  KBS De Wilgetoren van Alberdink Thijm Scholen (ATS) heeft voor het onderwijs Huisvestingsplan (OHP) 2024 een aanvraag ingediend voor uitbreiding, te realiseren door middel van medegebruik van een ander onderwijsgebouw. Het gaat om uitbreiding met twee lokalen c.q. tot 193 leerlingen (242 m2 Bvo). Verdere groei van de school is voorzien. ATS heeft een voorkeur voor medegebruik in de Nassauschool van Proceon. Beide koepels zijn er niet in geslaagd om in het afgelopen jaar tot overeenstemming te komen over blijvend en toereikend medegebruik. De gemeente beslist nu op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022 en extern juridisch advies door te verwijzen naar de leegstand in Groot Goylant van ATS. KBS De Wilgetoren van Alberdink Thijm Scholen (ATS) heeft voor het onderwijs Huisvestingsplan (OHP) 2024 een aanvraag ingediend voor uitbreiding, te realiseren door middel van medegebruik van een ander onderwijsgebouw. Het gaat om uitbreiding met twee lokalen c.q. tot 193 leerlingen (242 m2 Bvo). Verdere groei van de school is voorzien. ATS heeft een voorkeur voor medegebruik in de Nassauschool van Proceon. Beide koepels zijn er niet in geslaagd om in het afgelopen jaar tot overeenstemming te komen over blijvend en toereikend medegebruik. De gemeente beslist nu op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022 en extern juridisch advies door te verwijzen naar de leegstand in Groot Goylant van ATS.

  Besluit

  1. Te voorzien in de ruimtebehoefte van KBS De Wilgetoren van ATS door middel van doorverwijzing naar normatieve leegstand in het gebouw van Groot Goylant van ATS;

  2. ATS door middel van inliggende brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

  Conform.

 6. 6

  De Metropoolregio Amsterdam (hierna: MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De regio Gooi en Vechtstreek is één van de zeven deelregio’s binnen de MRA. De afgelopen vier jaar is de MRA Agenda 2020-2024 de inhoudelijke basis geweest van de samenwerking in de regio. Aangezien de huidige MRA Agenda dit jaar afloopt is de MRA bezig om een nieuwe MRA Agenda 2025 – 2028 op te stellen. Op 2 april 2024 is een ‘80%-versie’ van de nieuwe MRA Agenda aangeboden aan de colleges, gemeenteraden en de beide Provinciale Staten in de MRA. Alle partijen hebben nu de gelegenheid voor het meegeven van wensen en opvattingen (via een zienswijze) om de agenda af te ronden tot een 100% versie. De MRA Agenda 2025 – 2028, met daarin de gezamenlijke ambities en doelen, vormt de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio voor de komende jaren. De raad wordt voorgesteld om de zienswijzereactie vast te stellen en kenbaar te maken aan het bestuur van de MRA voor 28 juni 2024.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Bijgaande zienswijze op de 80% versie van de MRA Agenda ‘Anders kijken, ander doen’, vast te stellen en kenbaar te maken bij de MRA.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de Raadscommissie bestuur en economie.

  Conform.

 7. 7

  De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert voor ons als verbonden partij verschillende milieutaken uit. Jaarlijks is de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de OFGV evenals op eventuele begrotingswijzigingen. De raad wordt voorgesteld bijgaande zienswijze (bijlage) kenbaar te maken inzake de 3e begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025. De voorlopige jaarrekening 2023 wordt ter kennisname aangeboden.

  Besluit

  I. De raad voor te stellen om:
  1. Bijgaande zienswijze op de 3e begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 vast te stellen en kenbaar te maken bij de OFGV.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid.

  Conform.

 8. 8

  In het Uitvoeringsplan van de GAD (Grondstoffen en Afvaldienst) is het proces vastgelegd met betrekking tot de plaatsing van ondergrondse containers. Zo is onder meer bepaald dat wanneer een locatie in beeld is, het ontwerp locatieplan wordt voorgelegd aan het college van B&W.
  In het bijgevoegde ontwerp locatieplan leggen wij twee locaties voor. De voorgestelde locaties aan de Heuvellaan en Zuidermeent zijn getoetst aan vastgestelde locatiecriteria en zijn door de projectgroep (GAD en de Gemeente Hilversum) tot stand gekomen. In dit proces zijn ook inwoners betrokken geweest.


  Door dit ontwerp locatieplan vrij te geven voor inspraak, kan de GAD het locatieplan ter visie leggen om te komen tot definitieve locatie. De resultaten daarvan worden voor een definitief besluit aan u voorgelegd.

  Besluit

  Het ontwerp locatieplan voor het plaatsen van ondergrondse containers – met kenmerk DOC.23002772 – voor de locaties Heuvellaan en Zuidermeent vrij te geven voor inspraak.

  Conform.

 9. 9

  De in 2023 in werking getreden wet Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen leidt ertoe dat gemeenten een keuze moeten maken voor centrale stemopneming of decentrale stemopneming.


  Centrale stemopneming:
  De stembureaus tellen op de avond van de verkiezing de uitgebrachte stemmen op lijstniveau. Het Gemeentelijk Stembureau (hierna GSB) telt de volgende dag, in het openbaar op een centrale locatie en met een nieuwe ploeg tellers alle uitgebrachte stemmen van Hilversum op kandidaatsniveau.


  Decentrale stemopneming:
  De stembureaus voeren op de avond van de stemming een complete telling uit op alle stemmen op lijst- en kandidaatsniveau. Het GSB controleert de volgende dag, in het openbaar en op een centrale locatie de processenverbaal van alle stembureaus, en telt de stemmen opnieuw als het stembureau fouten heeft gemaakt of als er onverklaarbare telverschillen zijn.


  Voorgesteld wordt om te kiezen voor centraal tellen. Centraal tellen is beter controleerbaar, minder foutgevoelig en zeer transparant. Ook is er minder overbelasting voor de stembureauleden. Bij decentrale telling werd in het verleden veelal gewerkt tot ver na middernacht om de (her)tellingen uit te voeren. Dit leidde regelmatig tot klachten vanwege de overbelasting van mensen en vermindert de animo om zitting te nemen als lid van een stembureau. Bij de Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 2023 en bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 zijn bovendien in Hilversum en in vele andere gemeenten positieve ervaringen opgedaan met centrale stemopneming.


  Voorgesteld wordt om het Amrâth Hotel Lapershoek te gebruiken als centrale tellocatie, en het Stadskantoor als locatie voor het optellen van de verkiezingsuitslagen in de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

  Besluit

  1. Voor de Europese Parlementsverkiezingen 2024 te kiezen voor centrale stemopneming.
  2. Amrâth Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16 te Hilversum en het Stadskantoor, Oude Enghweg 23 te Hilversum aan te wijzen als locaties voor de centrale stemopneming.

  Conform.

 10. 10

  Behandeling voorgestelde wijzigingen in de beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023 naar aanleiding van de aangenomen moties van de gemeenteraad op 3 april 2024.

  Besluit

  1. De reeds vastgestelde beleidsregels Woningsplitsing, verkamering en transformatie Hilversum 2023 aan te passen middels het vaststellen bijgevoegde wijzigingen (bijlage 1).

  Conform.

 11. 11

  In 2020 heeft de gemeente Hilversum, team Jeugd en Regio, de applicatie Persoonsgerichte Aanpak X (PGAx) van ontwikkelaar Ranshuijsen B.V. aangeschaft. Deze applicatie maakt het mogelijk om soepel samen te werken met meerdere organisaties uit het zorg- en veiligheidsdomein. Dit draagt bij aan het effectief regie voeren in de meest complexe casuïstiek waarbij inwoners betrokken zijn met problemen op meerdere leefgebieden en de openbare orde en veiligheid wordt verstoord. De applicatie houdt rekening met de geldende privacy wet- en regelgeving.
  De huidige overeenkomst loopt tot en met 30 september 2024. Na een marktverkenning blijkt dat er geen andere ontwikkelaars zijn die ons dezelfde functionaliteiten en voordelen kunnen geven als PGAx van Ranshuijsen B.V. dat kan. Om deze redenen is het voorstel om, afwijkend van de reguliere inkoopprocedure, de applicatieenkelvoudig onderhands aan te bestedengevolgd door een openbare aankondiging van het voornemen tot gunning op TenderNed.

  Besluit

  1. In afwijking van de reguliere inkoopprocedure de applicatie Persoonsgerichte Aanpak (hierna PGAx) van Ranshuijsen B.V., aan te schaffen via de enkelvoudige onderhandse proceduregevolgd door een openbare aankondiging van het voornemen tot gunning op Tenderned.

  Conform.

 12. 12

  Dit voorstel heeft betrekking op de impulsgelden die beschikbaar zijn gesteld om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden tot de arbeidsmarkt.
  Bij de verlening van de subsidie is uitgegaan van een budget à € 57.480,- voor de drie scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs Cluster 3 (hierna: VSO), te weten College de Kleine Prins, de Klimopschool en de Mozarthof. De Kleine Prins is penvoerder namens de drie scholen. Bij de verantwoording over de periode 2021-2022 en 2022-2023 is gebleken dat de inzet conform afspraken en begroting is uitgevoerd. Voorgesteld wordt om de subsidie van 2023 vast te stellen conform de bijgevoegde vaststellingsbeschikking te weten € 57.480,-.

  Besluit

  De subsidie verleend aan Stichting De Kleine Prins voor het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 voor uitvoering van het leer-werk-traject VSO vast te stellen op € 57.480,- conform bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

  Conform.

 13. 13

  Er zijn door de fractie van het CDA op 25 maart artikel 41 RvO vragen gesteld over de overlast door plaagdieren in Hilversum. Het voorstel is om de gestelde vragen middels bijgevoegde reactiebrief te beantwoorden.

  Besluit

  De door de fractie van het CDA gestelde vragen ex artikel 41 RvO inzake overlast door plaagdieren in Hilversum, te beantwoorden middels bijgevoegde collegebrief.

  Conform.

 14. 14

  Betreft de beantwoording van de artikel 41 vragen van de Reglement van Orde over "Als de brandweer op zoek naar huisvesting voor Stichting Behoud Brandweer Erfgoed" van de fractie BVNL Hilversum.

  Besluit

  De op 19 maart 2024 ontvangen vragen ex artikel 41 RvO van de fractie BVNL Hilversum inzake de opzegging van SBBE van BVNL Hilversum middels bijgaande collegebrief te beantwoorden.

  Conform.

 15. 15

  Na het vertrek van portefeuillehouder K.J. Walters als wethouder van de gemeente Hilversum moet het plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek opnieuw aangewezen worden. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het voorstel is om portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur. Tevens wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de ambtsgebonden nevenfuncties bij verbonden partijen.


  Het college wordt gevraagd om portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur van de OFGV.

  Besluit

  1. Portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de OFGV.


  1. De raad voor te stellen:
  I. Portefeuillehouder A.R.C. Scheepers aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek.
  II. Kennis te nemen van de in dit voorstel gemelde voordracht / benoeming / aanwijzing door het college.

  Conform.

 16. 16

  De BNG Bank heeft het jaarverslag 2023, inclusief het rekeningresultaat, vrijgegeven inclusief een bijbehorend dividendvoorstel. De BNG Bank heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een nettowinst van afgerond € 254 miljoen. De BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2023 voor van € 120 miljoen (€ 2,50 per aandeel, aandeel Hilversum € 261.228.). Dit is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal en is in lijn met het staande beleid van de BNG Bank. Het restant van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de BNG Bank,
  De jaarrekening 2023 en het bijbehorende dividendvoorstel worden toegelicht in de Algemene vergadering van aandeelhouders die plaatsvindt op 25 april 2024. Hilversum is als aandeelhouder van de BNG Bank ook uitgenodigd voor deze vergadering.
  In de AVA zullen de volgende stukken worden besproken: de strategie, het verslag van het Bestuur over 2023, het verslag van de Raad van Commissarissen over 2023, en de presentatie van de externe accountant.
  De volgende stukken worden ter stemming aan de aandeelhouders voorgelegd:
  a) Vaststelling van de jaarrekening 2023,
  b) Dividendvoorstel 2023,
  c) Verlening decharge aan de statutaire leden van de Executive Committee voor hun taakuitoefening in 2023,
  d) Verlening decharge aan de Raad van Commissarissen voor hun taakuitoefening in 2023.
  e) Voorstel tot aanpassing van het beloningsbeleid van de leden van het Executive Committee,
  f) Voordracht en benoeming van een commissaris

  Besluit

  1. Kennisnemen van de agenda en de bijbehorende stukken van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van 25 april 2024;
  2. Kennisnemen van de jaarrekening 2023 van de BNG Bank en het bijbehorende dividendvoorstel;
  3. De voorgestelde dividenduitkering over 2023, na instemming van de aandeelhouders van de BNG Bank, ad € 261.228 te verwerken in de jaarrekening 2024;
  4. De gemeente Hilversum niet te laten vertegenwoordigen op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de BNG Bank.

  Conform.

 17. 17

  Op 29 september 2023 heeft Hoogvliet een vooronderzoek ingediend met de vraag of verhuizing van de huidige winkel van Chatham (Admiraal de Ruyterlaan) naar de Bosdrift akkoord is voor de gemeente. In dat vooronderzoek is onder andere aangegeven hoe het gevraagde zich verhoudt tot andere recente ontwikkelingen van supermarkten in de omgeving. Ook is aangegeven waarom de verhuizing voor Hoogvliet noodzakelijk is. Er is een suggestie gedaan voor een mogelijke invulling van de vrijkomende locatie aan de Admiraal de Ruyterlaan en er is aangegeven wat er aan participatie in en met de omgeving is gedaan in de afgelopen 2 jaar. Tot slot is aangegeven wat voor Hoogvliet de vervolgstappen zijn.


  Het vooronderzoek is beoordeeld en aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking van de plannen als kader voor het vervolgproces.

  Besluit

  I. De gemeenteraad voor te stellen:
  1. De randvoorwaarden (zoals opgenomen in bijlage 1) voor de verdere uitwerking van de plannen met betrekking tot de verhuizing van de Hoogvliet supermarkt (Admiraal de Ruyterlaan) naar het pand van garage Stam (Bosdrift), vast te stellen als kader voor het vervolgproces.
  II. Het voorstel ter advisering aan de raad aan te melden voor behandeling in de commissie ruimtelijke ordening en projecten.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.

 18. 18

  Met een collegebrief de raad informeren over de voortgang van het project “vernieuwing bibliotheek”.

  Besluit

  De raad te informeren over de voortgang van de realisatie van de nieuwe bibliotheek met bijgevoegde collegebrief.

  Akkoord met aanpassingen. De portefeuillehouder wordt gemachtigd de aanpassingen aan te brengen.